Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2016) : [518] Collection home page

17 - 18 листопада в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася Ⅴ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

Вступним словом відкрив наукове зібрання ректор університету професор Петро Ясній. Він зазначив, що така зустріч молодих науковців в університеті проводиться уже вп'яте і цьогоріч є рекордною і за кількістю учасників — 918, і за кількістю поданих тез доповідей — 505. Петро Володимирович наголосив на тому, що ринок сучасних технологій — один із найперспективніших і швидкозростаючих, а зацікавлений діалог студентів, науковців та інженерів дасть змогу обговорити найновіші рішення в галузі будівництва, транспорту, машино- та приладобудування, комп'ютерно-інформаційних технологій, харчових біо- та нанотехнологій тощо.

Успішної співпраці та плідних результатів учасникам конференції побажали проректор з наукової роботи, д.т.н. професор Р.М. Рогатинський та начальник науково-дослідної частини к.т.н. доц. В.О. Дзюра.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

  • Л.Я. Рибак "Системний аналіз і сучасні комп’ютерно-інтегровані технології"
  • Ю.І.Сєліверстова, І.А. Сєліверстов "Перспективи використання плазмових покриттів з ультра- та нанодисперсними складовими"
  • О.В. Солнцев, Є.С. Дем’яненко "Патентно-інформаційні дослідження і системно-морфологічний підхід до створення біоманіпулятора кінцівки руки людини"
  • А. Б. Гупка "Технологічне забезпечення виготовлення стрічкових гвинтових заготовок з вигнутим профілем"
  • Д. Д. Федорчук "Використання обладнання каркасних компоновок з МПС для абразивної обробки та випробування нових матеріалів"

Конференція мала розширену програму, яка складалася із семи тематичних секцій, зокрема, пов’язаних із фізико-технічними основами розвитку нових технологій; міцністю і довговічністю елементів конструкцій; сучасними технологіями в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні; комп’ютерно-інформаційними технологіями та системами зв’язку; електротехнікою та енергозбереженням; фундаментальними проблемами харчових біо- та нанотехнологій; економічними та соціальними аспекти нових технологій.

Ухвалені на зібранні тези опубліковані у спеціальному збірнику, найкращі з них — рекомендовані до друку в періодичних фахових виданнях, що входять до переліку міжнародних наукометричних баз даних.

Новина на веб-сайті ТНТУ.

Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17–18 листоп. 2016.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – 396.
Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17–18 листоп. 2016.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – 342..
Bibliographic description: Actual problems of modern technologies : book of abstracts of the IV International scientific and technical conference of young researchers and students, (Ternopil, 17th-18th of November 2016.) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy [and other.]. – Ternopil : TNTU, 2016. – 396..
Actual problems of modern technologies : book of abstracts of the IV International scientific and technical conference of young researchers and students, (Ternopil, 17th-18th of November 2016.) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil Ivan Puluj National Technical Universtiy [and other.]. – Ternopil : TNTU, 2016. – 432.

Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том I)


1
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
5
7
9
11
13
14
15
16
18
20
21
22
24
25
27
28
30
31
НОВІ МАТЕРІАЛИ, МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
53
55
57
58
62
63
65
67
68
70
72
74
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
87
88
90
92
93
95
97
99
101
103
105
106
108
109
111
113
114
115
116
118
119
120
121
122
124
126
127
128
130
132
134
135
136
137
138
139
140
141
143
145
146
148
149
150
151
152
153
154
156
158
159
161
162
164
165
167
169
171
173
175
177
178
179
180
181
182
184
185
186
187
189
190
192
194
195
196
197
199
200
201
203
205
207
209
210
212
213
215
216
217
219
221
222
224
226
228
229
231
232
233
235
236
238
240
241
243
244
246
247
249
250
252
254
256
257
258
260
262
264
266
267
269
270
272
274
276
277
279
280
281
282
284
286
288
290
292
294
296
298
299
300
302
304
305
306
307
308
309
310
311
313
315
316
317
318
319
321
322
323
324
325
327
328
329
330
332
334
336
337
339
340
342
343
344
345
346
348
350
352
354
355
356
357
358
360
361
 
362
398

Content (Vol. I)


1
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
5
7
9
11
13
14
15
16
18
20
21
22
24
25
27
28
30
31
NOVI MATERIALY, MITSNIST I DOVHOVICHNIST ELEMENTIV KONSTRUKTSII
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
53
55
57
58
62
63
65
67
68
70
72
74
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
FIZYKO-TEKHNICHNI OSNOVY ROZVYTKU NOVYKH TEKHNOLOHII
87
88
90
92
93
95
97
99
101
103
105
106
108
109
111
113
114
115
116
118
119
120
121
122
124
126
127
128
130
132
134
135
136
137
138
139
140
141
143
145
146
148
149
150
151
152
153
154
156
158
159
161
162
164
165
167
169
171
173
175
177
178
179
180
181
182
184
185
186
187
189
190
192
194
195
196
197
199
200
201
203
205
207
209
210
212
213
215
216
217
219
221
222
224
226
228
229
231
232
233
235
236
238
240
241
243
244
246
247
249
250
252
254
256
257
258
260
262
264
266
267
269
270
272
274
276
277
279
280
281
282
284
286
288
290
292
294
296
298
299
300
302
304
305
306
307
308
309
310
311
313
315
316
317
318
319
321
322
323
324
325
327
328
329
330
332
334
336
337
339
340
342
343
344
345
346
348
350
352
354
355
356
357
358
360
361
 
362
398
Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“

Зміст (том Ⅱ)


1
КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
16
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
39
40
42
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
58
60
62
63
64
65
67
69
71
73
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
89
90
92
94
96
98
100
102
103
105
106
107
108
110
111
112
114
115
116
118
120
121
123
125
127
128
129
131
132
133
134
136
137
138
139
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
140
141
143
144
145
147
148
150
151
152
154
156
158
159
161
163
165
167
169
171
172
173
174
175
176
178
179
180
182
184
185
186
188
189
190
191
192
193
195
197
198
200
201
202
204
205
207
209
210
211
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧОВИХ БІО- ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ
213
214
215
217
218
220
221
222
224
225
226
228
230
231
232
233
235
236
238
240
242
243
245
246
248
249
250
251
253
255
256
257
258
259
261
263
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
279
280
282
284
ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
286
287
289
291
293
294
296
297
299
301
303
305
307
309
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
331
332
334
335
336
337
339
341
342
343
344
345
346
347
348
350
351
353
355
357
358
360
362
363
364
365
367
369
371
373
374
375
376
378
380
382
383
384
386
387
389
391
393
394
 
396
433
434

Content (Vol. Ⅱ)


1
KOMPIUTERNO-INFORMATSIINI TEKHNOLOHII TA SYSTEMY ZVIAZKU
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
16
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
39
40
42
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
58
60
62
63
64
65
67
69
71
73
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
89
90
92
94
96
98
100
102
103
105
106
107
108
110
111
112
114
115
116
118
120
121
123
125
127
128
129
131
132
133
134
136
137
138
139
ELEKTROTEKHNIKA TA ENERHOZBEREZHENNIA
140
141
143
144
145
147
148
150
151
152
154
156
158
159
161
163
165
167
169
171
172
173
174
175
176
178
179
180
182
184
185
186
188
189
190
191
192
193
195
197
198
200
201
202
204
205
207
209
210
211
FUNDAMENTALNI PROBLEMY KHARCHOVYKH BIO- TA NANOTEKHNOLOHII
213
214
215
217
218
220
221
222
224
225
226
228
230
231
232
233
235
236
238
240
242
243
245
246
248
249
250
251
253
255
256
257
258
259
261
263
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
279
280
282
284
EKONOMICHNI TA SOTSIALNI ASPEKTY NOVYKH TEKHNOLOHII
286
287
289
291
293
294
296
297
299
301
303
305
307
309
310
312
314
316
318
320
322
324
326
328
330
331
332
334
335
336
337
339
341
342
343
344
345
346
347
348
350
351
353
355
357
358
360
362
363
364
365
367
369
371
373
374
375
376
378
380
382
383
384
386
387
389
391
393
394
 
273. Zmist
396
433
434

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 518
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article17-Nov-201624-Mar-2017Optical character recognition using Fourier descriptorsАканні, Іса Садік; Млинко, Б.; Akanni, Isa Sadeeq; Mlynko, B.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Лінійні циклічні випадкові функції як математичні моделі сигналів та просторово-часових полів серцяШаблій, Наталія Ростиславівна; Стадник, Н. Б.; Зозуля, А. М.; Lupenko, S. A.; Shabliy, N. R.; Stadnyk, N. B.; Zozulya, A. M.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Особливості адаптації першокласників до навчання в школіПеріг, І. М.; Медвідь, О. В.; Perig, I. M.; Medvid, O. V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Метод формування корегуючих кодів в системі залишкових класівЯцків, Н. Г.; Цаволик, Т. Г.; Деркач, Р. В.; Yatskiv, N. G.; Tsavolyk, T. G.; Derkach, R. V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Визначення якості томатних соусів, що реалізуються в торгівельній мережі м. КиєваБендерська, О. В.; Коваль, М. О.; Бессараб, О. С.; Benderska, O. V.; Koval, M. O.; Bessarab, O. S.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Оцінка функціональних можливостей хлібопекарної печі марки ПХС-25МЩолоков, М. Г.; Shcholokov, M. G.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Теоретичне та прикладне значення ризиків при прийнятті облікових рішеньБанадига, І. П.; Павликівська, О. І.; Banadyha, I. P.; Pavlykivska, O. I.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Необхідність управління витратами у системі менедженту підприємстваТатарин, Н. І.; Шимчик, Р. О.; Tataryn, N. I.; Shymchyk, R. O.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Розробка математичної моделі для дослідження давачів магнітного потоку асинхронних двигунівЗолотий, Р. З.; Бабій, Н. О.; Zolotyi, R. Z.; Babiy, N. O.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Системний аналіз і сучасні комп’ютерно-інтегровані технологіїРибак, Л. Я.; Rybak, L. Y.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Типова структурна схема інсулінової помпиЩербина, Д. А.; Shcherbyna, D. A.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Розробка та дослідження автоматизованої системи для сушки крохмалюЗолотий, Р. З.; Башняк, С. М.; Борейко, Р. В.; Zolotyi, R.; Bashnyak, S.; Boreyko, V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Аспекти впровадження нових технологій як шляхи вдосконалення якості продукціїВодолага, Ю. В.; Vodolaga, J. V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Удосконалення технології сушіння зелені петрушкиПерець, А. О.; Мурашко, К. С.; Шутюк, В. В.; Perets', A. O.; Murashko, K. S.; Shutyuk, V. V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Узгодження виробництва та споживання енергії у складі когенераційної системиЧайковська, Є. Є.; Матвієнко, Н. О.; Chaikovskaya, E. E.; Matvienko, N. O.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Функціональний та процесний підходи до управлінняЗагородна, О. М.; Zahorodna, O. M.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Виявлення радіосигналів за допомогою критерію Неймана ПірсонаСоколовський, А. І.; Sokolovskyy, A. I.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Найкращі способи захисту сайту від взломуДобжанський, В. О.; Dobzhanskui, V. O.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Особливості використання технологій струминного друку для виготовлення маркувань для розумних пакованьГриценко, Д. С.; Гриценко, О. О.; Hrytsenko, D. S.; Hrytsenko, O. O.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Вплив похибок на роботу високовольтних вимірювальних трансформаторів напругиДжозеф, Тобіах Амаіджан; Jozeph, Tobiakh Amaidzhan
Article17-Nov-201624-Mar-2017Особливості формування структури молочних продуктівРибак, О. М.; Паскевич, В. М.; Rybak, O. M.; Paskevych, V. M.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Основні фактори гальмування розвитку ринку туристичних послуг в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, H. S.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Брендинг як спосіб підвищення рівня конкурентоспроможностіОмелянюк, В. Ю.; Шпилик, Світлана Василівна; Omelyanyuk, V. Y.; Shpylyk, S. V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Автоматизація обліку основних засобівПашко, І. І.; Pashko, I. I.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Соціально-психологічні детермінанти делінквентності підлітківГірняк, А. Н.; Карпʼяк, Т. М.; Hirnyak, A. N.; Karpiak, T. M.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Харчові продукти для спеціальних медичних цілей: практика ЄС та УкраїниМотузка, Ю. М.; Motuzka, Y. M.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Розробка автоматизованої системи передачі цифрового телебачення та мультимедійного контенту в широкосмугових мережахМикитишин, А. Г.; Магочі, Д. В.; Mykytyshyn, A. G.; Magochi, D. V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Використання онтологічного підходу до побудови ефективних моделей пошукуМороз, Б. І.; Костенко, Д. Є.; Спалило, О. М.; Moroz, B. I.; Kostenko, D. E.; Spalylo, O. M.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Продовольча безпека людстваСивак, Т. П.; Сельський, В. Р.; Syvak, T. P.; Selskyj, V. R.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Daylighting and energy savingsKozak, K. M.; Homyshyn, V. G.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Дослідження теплових процесів у робочій камері печі для випічки хлібаСтухляк, Петро Данилович; Головченко, Н. М.; Чабан, Я. В.; Грицай, К. М.; Stukhlyak, P. D.; Golovchenko, N. M.; Chaban, Y. V.; Hrycai, K. M.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Анализ результатов синтеза системы управления стекловарной печьюSitnikov, A. V.; Ситников, А. В.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Підвищення якості електроенергії в мережах живлення печей опоруБуняк, О. А.; Мазур, О. В.; Buniak, O. A.; Mazur, O. V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Принципи розробки паралельних методівРудяк, В. В.; Rudiak, V. V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Видавнича сторінка-
Article17-Nov-201624-Mar-2017Котирування як один з пріорітетних напрямів функціонування біржЧерниш, О. В.; Машлій, Галина Богданівна; Chernysh, O. V.; Mashliy, G. B.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Аналіз методів ведення метричних книг Державного архіву Тернопільської областіДовгань, О. С.; Dovgan, O. S.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Європейська система сертифікації готельних послугСтойко, І. І.; Шерстюк, Роман Петрович; Stoyko, I. I.; Sherstuk, R. P.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Архітектура REST. Spring Framework та KotlinБабій, В. В.; Babii, V. V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Автоматизація та моделювання процесу суміщення різних типів борошнаБадищук, В. І.; Паньків, Д. І.; Badyschuk, V.; Pankiv, D.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Термообробка ковбасних виробів в білковій оболонціОлексій, В. Б.; Oleksiy, V. B.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Удосконалення фасувально-закупорювальної машини марки ФАСАНА 30/08 для розливу мінеральної водиКацан, В. І.; Katsan, V. I.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Особливості методів діагностики кризового стану вітчизняних підприємств в сучасних умовах розвитку технологійБараннікова, Н. А.; Шведа, Наталія Михайлівна; Сороківська, Олена Анатоліївна; Barannikova, N. A.; Shveda, N. M.; Sorokivska, O. A.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Сучасний етап розвитку мерчандайзингуБурліцька, Оксана Петрівна; Burlitska, O. P.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Критерії вибору систем біометричної аутентифікаціїЛуцків, Андрій Мирославович; Крутиголова, О. І.; Lutskiv, A. M.; Krutyholova, O. I.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Мотиваційна готовність студентів-психологів до професійної діяльностіБуняк, Н. А.; Осташа, Н. В.; Bunyak, N. A.; Ostasha, N. V.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Напівпровідникові джерела світла в колориметричних вимірюванняхАндрійчук, Володимир Андрійович; Осадца, Я. М.; Кріль, Р. Б.; Івасечко, Р. Р.; Andriychuk, V. A.; Osadtsa, Y. M.; Kril, R. B.; Ivasechko, R. R.
Article