VII Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2021) : [92] Collection home page

Logo
Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільська міська рада
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • «Страхова компанія «ТАС»
 • Вроцлавський економічний університет
 • Університет «Опольська Політехніка»
 • Університет прикладних наук в Нисі
 • Індо-Європейська освітня фундація (Республіка Польща)
 • Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)

Дата проведення: 5 листопада 2021 року.

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Розвиток соціально-економічних систем мікро-, мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей та економічних реалій 21 століття
 2. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства
 3. Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави
 4. Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрози
 5. Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльності
 6. Страховий ринок України — каталізатор чи стримувач прогресивних змін у вітчизняній економічній системі?
 7. Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та сучасні підходи до її ведення
 8. Майбутнє конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна

Тези доповідей необхідно надсилатидо 25 жовтня 2021 року надіслати науковому секретарю конференції Маркович Ірині Богданівні на адресу ел. пошти: konferenciya2020ef@gmail.com

Для завершення реєстрації необхідно заповнити форму за посиланням (українською або англійською мовою):

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя
Голова:
Панухник О.В. — завідувачка кафедри економіки та фінансів ТНТУ, д.е.н., професор
Науковий секретар:
Маркович Ірина Богданівна — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, к.е.н., доцент
e-mail: konferenciya2020ef@gmail.com
тел.: +38 050 668 9327

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2021 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. – Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2021. – 226 с. Матеріали Ⅶ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“

Зміст


1
3
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МІКРО-, МЕЗО- І МАКРОРІВНЯ: КОНФЛІКТ ТРАДИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ XXI СТОЛІТТЯ
9
10
13
16
18
19
22
26
30
32
33
36
38
41
45
47
49
55
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ, ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
57
59
61
63
65
68
70
73
76
78
81
82
84
87
РОЛЬ І ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОЇ ДЕРЖАВИ
90
92
95
97
99
102
105
107
109
113
115
117
119
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ
122
124
126
128
130
132
134
136
ІННОВАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ БІРЖОВІЙ СФЕРІ ТА БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
139
141
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – КАТАЛІЗАТОР ЧИ СТРИМУВАЧ ПРОГРЕСИВНИХ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ?
143
145
ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНА ТОРГІВЛЯ: РОЗУМІННЯ СУТІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВЕДЕННЯ
148
150
152
155
157
158
161
МАЙБУТНЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ, РОЗУМНІ ТЕРИТОРІЇ, РОЗУМНИЙ БІЗНЕС
163
165
169
171
173
176
178
181
183
185
188
192
195
197
199
201
203
205
207
210
212
214
217
220
 
224

Content


1
3
ROZVYTOK SOTSIALNO-EKONOMICHNYKH SYSTEM MIKRO-, MEZO- I MAKRORIVNIA: KONFLIKT TRADYTSIINYKH MODELEI TA EKONOMICHNYKH REALII XXI STOLITTIA
9
10
13
16
18
19
22
26
30
32
33
36
38
41
45
47
49
55
OSOBLYVOSTI INTEHRATSII DERZHAVY, BIZNESU, NAUKY, OSVITY V UMOVAKH TSYFROVIZATSII SUSPILSTVA
57
59
61
63
65
68
70
73
76
78
81
82
84
87
ROL I POTENTSIAL VITCHYZNIANOHO PIDPRYIEMNYTSTVA U ROZVYTKU EKONOMICHNO STIIKOI DERZHAVY
90
92
95
97
99
102
105
107
109
113
115
117
119
SUCHASNYI ROZVYTOK FINANSOVOHO RYNKU UKRAINY: MOZHLYVOSTI, VYKLYKY, ZAHROZY
122
124
126
128
130
132
134
136
INNOVATSII U HLOBALNII BIRZHOVII SFERI TA BANKIVSKII DIIALNOSTI
139
141
STRAKHOVYI RYNOK UKRAINY – KATALIZATOR CHY STRYMUVACH PROHRESYVNYKH ZMIN U VITCHYZNIANII EKONOMICHNII SYSTEMI?
143
145
EKONOMICHNO EFEKTYVNA TORHIVLIA: ROZUMINNIA SUTI TA SUCHASNI PIDKHODY DO YII VEDENNIA
148
150
152
155
157
158
161
MAIBUTNIE KONKURENTOSPROMOZHNOSTI: ROZUMNE UPRAVLINNIA, ROZUMNI TERYTORII, ROZUMNYI BIZNES
163
165
169
171
173
176
178
181
183
185
188
192
195
197
199
201
203
205
207
210
212
214
217
220
 
224

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 92 of 92
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Вплив пандемії COVID-19 на доходи і витрати українцівПодвірна, Тетяна Володимирівна; Podvirna, Tetiana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Сучасні рекомендації щодо дотримання професійних стандартів працівників готелюПопик, Мар’яна; Ваган, Роберт; Popyk, Maryana; Vagan, Robert
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Особливості розвитку інтернет-торгівлі в Україні та світіРадинський, Сергій Віталійович; Дячун, Ольга Дмитрівна; Radynskiy, Serghiy; Dyachun, Olga
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Видавнича сторінка-
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Напрямки посилення конкурентоспроможності морської портової галузі УкраїниСтовба, Тетяна; Stovba, Tetyana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Застосування системи управління якістю підприємств готельно-ресторанного господарства як запорука успішного функціонування галузі гостинностіКузь, Тетяна Іванівна; Чумак, Мар’яна; Kuz, Tatiana; Chumak, Mariana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Сучасні підходи ведення ефективної інтернет-торгівліСульженко, Роман; Sulzhenko, Roman
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Внутрішній контроль – успішнє майбутнє підприємстваМинич, Юлія; Луценко, Ірина; Minich, Julia; Lutsenko, Irina
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Сутність і специфічні особливості управління закладами готельного господарства у структурі гостинності УкраїниКіш, Галина; Нагорняк, Галина Степанівна; Kish, Halyna; Nahornyak, Halyna
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Дизайн-мислення при створенні бізнес-плану стартапуМаковоз, Оксана; Вакарева, Єлизавета; Makovoz, Oksana; Vakareva, Ielyzaveta
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Конкурентні переваги ПРАТ «КИЇВСТАР» на ринку мобільного звязку УкраїниПастухевич, Ігор; Pastukhevych, Ihor
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Вплив інтегровано-маркетингових комунікацій на вибір споживачівПавлюк, Анастасія; Pavlyuk, Anastasia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Управління на підприємствах морського та річкового транспортуОчередько, Олена; Степусь, Микита; Ocheredco, Olena; Stepus, Mykyta
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Застосування інформаційних технологій в управлінні земельними ресурсамиМогильна, Людмила; Чжан, Цзачан; Mohylna, Liudmyla; Zhang, Jiachang
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Сучасні підходи викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для формування професійних компетентностей фахівцівКогут, Тетяна; Kohut, Tetiana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Розумне управління землями сільськогосподарського призначення як основа конкурентоспроможностіКошкалда, Ірина; Юхно, Альона; Koshkalda, Iryna; Iukhno, Alona
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Конкурентоспроможність вітчизняних малих підприємств сфери послугКрамар, Ірина Юріївна; Олексевич, Мар’яна; Kramar, Iryna; Oleksevych, Mariana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Аналіз ефективності використання капіталу за багатофакторною моделлю ДюпонаКононенко, Поліна; Гордієнко, Микола; Kononenko, Polina; Hordiienko, Mykola
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Розвиток сучасного ринку індустрії гостинності в умовах конкуренціїДомітряк, Діана; Малюта, Людмила Ярославівна; Domitriak, Diana; Maliuta, Liudmyla
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Роль стратегічного планування у розвитку територіальних громадЗазуляк, Оксана; Zazulyak, Oksana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Нейроекономіка в системі наукових дослідженьДемкура, Тарас; Маркович, Ірина Богданівна; Demkura, Taras; Markovych, Iryna
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Hr-маркетинг як інструмент управління персоналомГрицишин, Вікторія; Hrytsyshyn, Viktoriia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Конкурентоспроможність та глобальна інтернет-інтеграція сучасного бізнесуВасилюк, Юлія; Vasyliuk, Juliia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Стан та тенденції розвитку підприємств із забезпечення будівництва, ремонту та ефективної експлуатації автошляхівБаран, Богдан; Baran, Bogdan
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Смарт-спеціалізація як основа планування регіонального розвитку в Україні та вимога часуВозняк, Галина; Voznyak, Halyna
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Цифрова логістика як інструмент трансформації економікиГрицишин, Вікторія; Hrytsyshyn, Viktoriia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Сутність та перспективи використання технології blockchainРадинський, Сергій Віталійович; Дячун, Ольга Дмитрівна; Radynskiy, Serghiy; Dyachun, Olga
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Європейський досвід державного регулювання забезпечення продовольчої безпекиАртеменко, Людмила Борисівна; Artemenko, Liudmyla
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Розвиток електронної комерції в УкраїніЧеченюк, Ірина; Шафранська, Віталія; Checheniuk, Iryna; Shafranska, Vitaliia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Intelligent human resource management in the future competition of enterprisesRong, Mao; Kharchenko, Tetyana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Сучасна інформаційно-комунікативна підтримка управління торговельним підприємствомПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Просування продукції підприємства на ринку: ключові аспектиПоцілуйко, Анастасія; Potsiluiko, Anastasia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Аналіз динаміки змін показників торгівлі України в період пандемії COVID-19Перевозов, Георгій; Perevozov, Heorhii
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Стан і перспективи розвитку недержавного пенсійного страхуванняЛюбінська, Ольга; Liubinska, Olha
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Експрес-аналіз ринку електронної комерції в світі та УкраїніОдайський, Олександр; Odaiskyi, Oleksandr
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Концептуальні аспекти економічної безпеки малого бізнесуГолич, Наталія Василівна; Holych, Nataliia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Інвестиційний потенціал страхових компанійМогильська, Василина; Mohylska, Vasylyna
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Сутність, функції та основні різновиди комерційної діяльності підприємстваКалінін, Назар; Kalinin, Nazar
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Виклики та загрози страхового ринку в умовах пандеміїЧеркашин, Інна; Cherkashyn, Inna
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Управління проблемними кредитами банкуЗолота, Наталія; Zolota, Natalia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Фінансовий ринок України: проблеми становлення і тенденції розвиткуЯковенко, Світлана; Yakovenko, Svetlana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Депозити як основний інвестиційний ресурс банкуСтельмах, Анастасія; Винник, Тетяна Михайлівна; Stelmakh, Anastasiia; Vynnyk, Tetiana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Стан і перспективи вдосконалення інформаційних технологій системи казначейського обслуговуванняГой, Віта; Hoi, Vita
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрозиСобіль, Ірина; Sobil, Iryna
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Фінансові інновації та фінансові ресурси у діяльності банків за умов глобалізаціїСтещенко, Данило; Steshchenko, Danylo
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Стан і перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування (на прикладі страхової компанії «MetLife»)Галагань, Юрій; Halahan, Yurii
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Порівняльний аналіз впливу безробіття на суспільне виробництво: глобальний і національний рівніГаврилова, Анна; Білошкурський, Микола; Havrylova, Anna; Biloshkurskyi, Mykola
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Динаміка еквайрингу та інтерчейнджу на банківські картки на найближчу перспективуГарматій, Сергій Васильович; Harmatii, Serhii
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Законодавче регулювання віртуальних активів в УкраїніАрхірейська, Наталя; Arkhireiska, Natalia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Формування економічного потенціалу підприємств в умовах сучасностіЦугель, Катерина; Tsugel, Katerina
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Роль і потенціал вітчизняних підприємств, що забезпечують обороноздатність України в розвитку економічно стійкої державиСірий, Сергій; Сизов, Алім; Siryi, Serhiy; Syzov, Alim
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Роль малого підприємництва у соціально-економічному розвитку країниПарфенюк, Христина; Parfenyuk, Khrystyna
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Індустрія туризму: проблеми і перспективи відновлення і оновлення готельного бізнесу після пандемії коронавірусуСтойко, Ігор; Stoyko, Igor
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Сутність та значення проєктного менеджменту на підприємствіСмерека, Світлана; Smereka, Svitlana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Можливості впливу логістичних систем на стратегічні цілі бізнесуФедотова, Яна Геннадіївна; Fedotova, Yana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Креативна економіка: ідентифікація поняття та тенденції розвиткуМариненко, Наталія Юріївна; Шевчук, Роман; Marynenko, Nataliia; Shevchuk, Roman
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Окреслення основних проблем зростання закладів ресторанного господарства у складних умовах сьогодення та визначення напрямів їх подоланняВладимир, Ольга Михайлівна; Субчак, Назарій; Vladymyr, Olga; Subchak, Nazarij
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в УкраїніДомбровська, Олена; Dombrovska, Olena
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Вплив капітальних інвестицій на економіку УкраїниДудчик, Оксана; Dudchyk, Oksana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Підприємництво як один з факторів розвитку національної економікиЛевицький, Віталій Орестович; Levytskyi, Vitalii
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Головні ризики розвитку АПК в УкраїніГула, Інна; Hula, Inna
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Оцінка розвитку бізнесу за фінансовими індикаторами моделі дюпонГац, Любов Євгенівна; Hats, Lyubov
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Цифрова трансформація економіки: європейський досвід та вітчизняні перспективиФесіна, Юрій; Fesina, Yurii
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Електронна комерція як предмет нормативно-правового забезпеченняЦільвік, Олег; Tsilvik, Oleg
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Особливості реалізації реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствіБерезівська, Надія; Berezivska, Nadiia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Інтеграційні економічні процеси між країнами-членами та партнерами натоКоваль, Олесь; Koval, Oles
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Особливості інтеграції бізнесу в умовах цифровізації суспільстваСукач, Галина; Sukach, Halyna
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Цифрова трансформація бізнесуСтрібіцька, Анжела; Stribitska, Angela
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Просторове планування як сучасний інструмент розвиткуМакєєв, Денис; Makieiev, Denis
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Нетикет як засіб ефективної бізнес-комунікаціїВинник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, Tetiana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Цифровізація – нова реальність УкраїниВолощук, Вікторія; Voloshchuk, Victoria
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Цифрова трансформація торговельно-економічної систем УкраїниДугінець, Ганна; Саркісян, Лариса; Duginets, Ganna; Sarkisian, Larysa
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Інноваційний вектор розвитку вітчизняної економіки УкраїниКоваленко, Вікторія; Kovalenko, Victoria
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Трансформація управління персоналом: діджиталізаціяГрицишин, Вікторія; Hrytsyshyn, Viktoriia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Сутність цифрових компетенцій: роль освітиДудник, Лариса; Павлюк, Людмила; Dudnyk, Larysa; Pavlyuk, Lyudmyla
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021впровадження економіки знань як необхідна умова процвітання України у XXI століттіВіра, Марина; Vyra, Maryna
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Особливості інтеграції бізнесу в умовах цифровізації суспільстваБурка, Олександр; Burka, Oleksandr
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Основні засоби та елементи управління фінансовою безпекою підприємстваБаран, Тетяна; Baran, Tetiana
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Зміст-
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Теоретичні основи фінансової грамотності населенняКічор, Іванна; Шевчук, Роман; Kichor, Ivanna; Shevchuk, Roman
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Еколого-економічні тренди ХХІ століттяХимич, Ірина Григорівна; Владимир, Ольга Михайлівна; Голойда, Олександр; Khymych, Iryna; Vladymyr, Olha; Holoida, Oleksandr
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Умови і фактори традиційного підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств в УкраїніПотьомкін, Микола; Potomkin, Mykola
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Вплив та наслідки пандемії COVID - 19 на розвиток індустрії туризмуСеверіна, Юлія; Severina, Julia
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Вплив когнітивних обмежень на прийняття рішень людиноюРешетуха, Станіслав; Reshetukha, Stanislav
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Відкриття ринку землі в Україні: небезпека чи шанс на успіх?Маряш, Микола; Mariash, Mykola
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Розширення сфер виробництва та надання послуг підприємствами готельно-ресторанного господарства як можливість їх сталого розвитку у системі сервісного забезпеченняПаляниця, Віктор Анатолійович; Михайлишин, Марта; Palyanytsia, Victor; Mikhailishin, Marta
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Значення системи прийняття управлінських рішень в ефективному зростанні вітчизняного готельно-ресторанного бізнесуНагорняк, Галина Степанівна; Малий, Олександр; Nahornyak, Halyna; Maliy, Olehandr
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Пріоритети України в контексті світових дисбалансівНадоленко, Геннадій; Nadolenko, Hennadii
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Конкурентність національної безпеки УкраїниКузьменко, Володимир; Сизов, Алім; Kuzmenko, Volodymyr; Syzov, Alim
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Вітчизняні реалії «зеленої економіки»Майорова, Ірина; Mayorova, Irina
Conference Abstract5-Nov-202117-Dec-2021Редакційні сторінки-
Proceedings Book5-Nov-20213-Dec-2021Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 92 of 92