DSpace
Зареєструватися
українська русский English polski français
Deutsch español italiano svenska
中文 Ελληνικά norsk
日本語 magyar
čeština
   

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя >
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) >

Кафедра промислового маркетингу (МК) : [68]

Домівка фонду

 
 
або переглянути 

Зібрання цього фонду

Нові матеріали (усі)

Проблемы развития инновационного предпринимательства в условиях переходной экономики/ Научный журнал "Экономики в условиях перехода Научные исследования" Свиштов 2000

Тенденції та перспективи розвитку оперативного економічного аналізу/ Матеріали міжнародної міжвузівської науково-практичної конференції "Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту як складової інформатизації суспільства"

Общие подходы к экономическому образованию и взаимосвязь преподавания бухгалтерского учета и других дисциплин

Умови проведення аналізу інвестиційного проекту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Облік і аудит у сучасному бізнесі"

Внутрішньобанківський процес управління кредитними ризиками

Фінансові ресурси як економічна категорія

Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій

Продукція та її функції як об'єкт функціонально-вартісного аналізу

Економічна природа прибутку і його роль в умовах ринкової економіки

Маркетингове моделювання діяльності підприємств

Рейтингова оцінка фінансових ресурсів підприємства як елемент інтегральної оцінки рівня його розвитку

Управлінська звітність як важлива складова стратегічного управління

Використання методу сум в аналізі конкурентоспроможності продукції економіки на сучасному етапі/Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теоретичні основи та сучасні моделі розвитку національної економіки в умовах інтеграційних процесів"

Моделювання економіко-виробничих систем//Тези доповідей Ⅱ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“» / ТНТУ. — 2011. — Тернопіль. — 261 с.

Економічні ризики:фінансово-обліково-аналітичний аспекти : монографія/ за ред. докт. екон. наук, проф. З.В. Гуціайлюка. - Тернопіль:ТНТУ ім. І Пулюя, 2011.- 200с.

Інвестування в реалізації проекту /Матеріали науково-практичної конференції "Стратегія розвитку вітчизняних підприємств"

Використання методів економічного аналізу в оцінці діяльності туристичних підприємств/матеріалиміжнародної науково-практичної коференціії "актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення "Євро-2012"

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2004р.) ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ Львів-2004

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО БАЛАНСА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Економики в условиях перехода. Научные исследования СВИШТОВ 2000

Економічні ризики:фінансово-обліково-аналітичний аспекти. Використання параметричного аналізу для оцінки ризиків формування і використання фінансових ресурсів

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДСТАВІ МІЖНАРОДНИХ СТАТИСТИЧНИХ СТАНДАРТІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 75-річчю заснування ХНЕУ, "Економічні проблеми інноваційно-структурних перетворень в Україні" 7 — 8 жовтня 2005 року

МАТЕРІАЛИ ЧЕТВЕРТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ»

Моделювання процесів у маркетинговому середовищі Тези доповіді конференції ТНТУ ім І. Пулюя Актуальні задачі СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів 17-18 листопада 2016 року

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Контрактне право та діловий етикет» спеціальності 075 «Маркетинг»

Збірник завдань до практичних занять з курсу «Маркетинг»

Програма переддипломної практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» для студентів напряму підготовки «Маркетинг»

Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту

Конспект лекцій з дисципліни «Контрактне право та діловий етикет» для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту спеціальності 075 «Маркетинг»

Програма виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання: [методичні вказівки]

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 7.030507 та 8.030507 «Маркетинг»

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Введення в спеціальність»

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу "Введення в спеціальнсть"

Конспект лекцій з дисципліни «Введення в спеціальність» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Маркетинг»

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу „Комерційна справа“ для студентів денної та заочної форм навчання факультету „Економіки і управління підприємствами“ спеціальності 6.030507 „Маркетинг“

Робоча програма ознайомчої практики для студентів 1 курсу із спеціальності 6.050100 „Маркетинг“

Конкуренція: теорія і практика. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з курсу „Конкуренційний аналіз“ для студентів спеціальностей 7.050108 та 8.050108 „Маркетинг“ всіх форм навчання

Методичні вказівки для проведення практичних та самостійних занять з курсу "Конкуренційний аналіз" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" всіх форм навчання

Методичні вказівки для проведення практичних та самостійних занять з курсу „Конкуренційний аналіз“ для студентів спеціальностей 7.050108 та 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання

Методичні рекомендації і практичні завдання з дисципліни “Управління ризиками в економіці” для студентів факультету управління та бізнесу у виробництві з спеціальності 7.050108 “Маркетинг”

Методичні вказівки для проходження виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»

Прогнозування зміни величини соціального ефекту некомерційних суб’єктів залежно від чинників маркетингу

Виникнення некомерційних суб’єктів господарювання із погляду економічних, соціологічних та політичних концепцій

Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів

Дослідження маркетингової орієнтації органів державної влади та місцевого самоврядування України

Маркетинг органів державної влади та місцевого самоврядування України: результати емпіричного дослідження

Методологічні засади дослідження маркетингу некомерційних суб’єктів

Міжнародна конкуренція

Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика

Маркетинг некомерційних суб’єктів: теоретично-методологічні аспекти

Методичні вказівки для проходження ознайомчої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг»

Конспект лекцій із дисципліни "Маркетингове ціноутворення"

Навчальний посібник для виконання дипломних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»

Сутність інноваційного потенціалу підприємства та особливості його формування

Контент-маркетинг: поняття, цілі, принципи та значення

Навчальний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України

Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі

Розвиток маркетингу в умовах глобалізації сучасні тенденції та перспективи

Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги

Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України

Интернет-технології як маркетинговий інструмент просування на ринку страхових продуктів

Економічний аналіз

Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України

 

Стрічки RSS

RSS Feed RSS Feed

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард 
Зворотний зв’язок
Якщо Ви знайшли помилку, або інформація на сайті неточна — натисніть „Ctrl+Enter“ та виправте неточність. Дякуємо! Система Orphus