Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29440
Title: Опорний конспект лекцій із дисципліни "Поведінка споживачів" за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Бурліцька, Оксана Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Опорний конспект лекцій із дисципліни "Поведінка споживачів" за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / укл. : О. П. Бурліцька. – Тернопіль : ТНТУ ім. І.Пулюя, 2019. – 111 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 5-Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: аналіз споживання
позитивна пведінка
негативна поведінка
галузь
Abstract: В ринкових умовах без знання поведінки споживачів немож¬ливо ефективно працювати на ринку. Саме ті підприємства, які зуміють дослідити особливості поведінки споживачів, а також вплинути на їхню поведінку чи принаймні врахувати її особливо¬сті в своїй діяльності, зможуть утримати чи розширити обсяги збуту продукції та прибутки. Можливість визначення особливостей поведінки споживачів на ринку залежить від наявних знань щодо зовнішніх і внутрі¬шніх чинників впливу, послідовності та особливостей процесу прийняття рішень індивідуальним і організаційним споживачем, порядку формування поведінкової реакції споживачів, існуючих маркетингових інструментів впливу на їхню поведінку, а також методології та методик проведення кількісних і якісних дослі-джень.
Description: Поведінка споживачів — прикладна наукова дисципліна. Це означає, що вона є своєрідним посередником між фундаменталь¬ними науками та практикою, переводячи їх досить широкі та абс¬трактні категорії на більш конкретний рівень. В основі курсу «Поведінка споживачів» лежить ряд фундаме¬нтальних наукових дисциплін (соціологія, психологія і соціальна психологія, економічна теорія, соціальна історія та історія куль¬тури), а також дві прикладні дисципліни — менеджмент і марке¬тинг. За сутністю маркетинг — це погляд на ринок з точки зору підприємства, яке на ньому працює. Проблема поведінки на ньо¬му споживачів є ключовою. Курс маркетингу є ввідним курсом. «Поведінка споживачів» — це розвиток, поглиблення одного з його напрямків. Загальною метою вивчення дисципліни «Поведінка споживачів» є надання знань про основні напрями поши¬рення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для активного впливу на процес прийняття споживачем рішення щодо купівлі з метою досягнення цілей організації. Основними завданнями дисципліни є: — ознайомлення студентів з основними поняттями, категорі¬ями, підходами до дослідження поведінки споживачів; — дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього впливу на поведінку споживачів, можливостей їх впливу для спрямуван¬ня поведінки споживачів в маркетинговій діяльності організації відповідно до поставленої мети; — набуття практичних навичок роботи зі споживачем і управ¬ління його поведінкою. Предметом вивчення дисципліни «Поведінка споживачів» є маркетингова система управління поведінкою споживачів.
Content: Вступ………………………………………………………………………………………………...5
1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну………………………………..…7
1.1. Економічний обмін, його умови………………………………………………………………...7
1.2. Підходи та етапи аналізу поведінки споживачів………………………………………………..9
2. Поняття, структура і сутність поведінки споживачів…………………………………...13
2.1. Мікроекономічний підхід до моделювання поведінки спожи-вачів………………………….13
2.2. Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів………………………………......14
2.3. Соціологічні та інтегровані підходи до вивчення поведінки споживачів……………….......16
3. Чинники зовнішнього впливу на поведінку споживачів ……………………………….19
3.1.Вплив культурних факторів…………………………………………………………………19
3.2.Вплив належності до соціального класу…………………………………………………...20
3.3.Вплив соціального фактору…………………………………………………………………21
3.4.Вплив родини………………………………………………………………………………...24
3.5.Ситуативні чинники…………………………………………………………………………26
4. Чинники внутрішнього впливу на поведінку споживачів…………………………….28
4.1. Особистісні фактори……………………-……………………………………………………….28
4.2. Психологічні фактори…………………………………………………………………………..31
4.3. Ресурси та знання споживачів………………………………………………………………….42
5. Процес прийняття рішень індивідуальним споживачем……………………………….45
5.1. Модель прийняття рішень про купівлю……………………………………………………….45
5.2. Усвідомлення потреби……………………………………………………………………….....46
5.3. Пошук інформації……………………………………………………………………………...47
5.4. Оцінка альтернатив……………………………………………………………………………..49
5.5. Рішення про купівлю…………………………………………………………………………...52
5.6. Реакція на покупку……………………………………………………………………………...55
6. Процес прийняття рішень організаційним споживачем………………………………...59
6.1. Основні характеристики ринку організаційних споживачів………………………………….59
6.2. Модель поведінки організаційного покупця………………………………………………….60
6.3. Учасники процесу придбання товарів організацією та фактори впливу на них……………...61
6.4. Здійснення закупівель для потреб підприємства………………………………………………62
7. Поведінкова реакція покупців……………………………………………………………...68
7.1. Залучення до процесу прийняття рішення про купівлю……………………………………….68
7.2. Сприйняття інформації про товарні марки………………………………………………..……71
7.3. Засвоєння інформації про товарні марки………………………………………………………74
7.4. Ставлення до товару…………………………………………………………………………….81
8. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів…………………………85 10
8.1. Вплив маркетингової комунікації на поведінку споживачів………………………………….85
8.2. Вплив товарної політики на поведінку споживачів……………………………………..…….87
8.3. Вплив збутової політики…………………………………………………………………….......89
8.4. Вплив цінової політики………………………………………………………………………….90
8.5. Методики модифікації поведінки споживачів…………………………………………….......93
9. Кількісні дослідження поведінки споживачів…………………………………………….94
9.1. Загальна характеристика методів дослідження поведінки спо-живачів…………………........94
9.2. Вимірювання пізнавальної реакції споживачів…………………………………………..…….95
9.3. Вимірювання емоційної реакції споживачів…………………………………………………...97
9.4. Вимірювання понеділкової реакції споживачів……………………………………………….97
10. Якісні дослідження поведінки споживачів……………………………………………..104
10.1. Загальна характеристика якісних досліджень……………………………………………….104
10.2. Методи проведення якісних досліджень……………………………………………………104
10.3. Методики, які застосовуються при проведенні якісних дослі¬джень ………………………107
Список літератури……………………………………………………………………………
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29440
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
References (Ukraine): 1. Ангелин Д. Наше дело — праворукое // Бизнес. — 2005. — № 28 (11 июля).— С. 69—71. 2. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. — Донецьк: 2002. —562 с. 3. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. Монографія. — До¬нецьк: Дон. ун-т ім. М. Туган-Барановського, 2003. — 149 с. 4. Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс MBA. Принципы управленческих решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Эксмо, 2006. — 496 с. 5. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1994. — 327 с. 6. Голубков Е. П. Изучение потребителей // Маркетинг в России и за рубежом. — 1998. — №5. 7. Голубков Е. П. Проектирование элементов комплекса маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. — 2002. — № 2. 8. Громова О., Морозова И. Использование архетипов в брендинге // Маркетинг и реклама. — 2006. — №3(115) (март). — С. 40—44. 9. Домнин В. Где у потребителя «кнопка»? // Антикризисный ме¬неджмент. – 2005. – № 10.— С. 23—29. 10. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. — М.: ЧеРо, 1997. — 344 с. 11. Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С. Д. Максименка: Підручник.— 2-ге вид., переробл. і доп. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 704 с. 12. Зозулъов А. В. Поведение потребителей: Учебное пособие.— К.: Знания, 2004. — 364 с. 13. Ильин В. И. Поведение потребителей. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 224 с. 14. Иванова P. X. Поведение потребителей: Учебное пособие. — X.: ИД «ИНЖЭК», 2003. — 120 с. 15. Конспект лекцій з курсу «Теорія мотивації» / Укладач О. В. Про¬копенко. — Суми: Вид-во СумДУ, 2006. — 171 с. 16. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга, 9-е издание.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. — 1200 с. 17. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг // www.my-market.ru 18. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. ред. д. е. н., проф. С. М. Ілляшенка. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. — 976 с. 19. Маркетинг: Підручник / Руделіус В., Азарян О. М., Виногра¬дов О. А. та ін: Ред. — упор. Сидоренко О. І., Редько П. С. — К.: Навч.- методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005.— 422 с. 20. Орбан - Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування.— К.: Либідь, 2004. — 576 с. 21. Організаційна поведінка: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова та ін.— К.: КНЕУ, 2001. -249 с. 22. Примак Т. О. Маркетинг: Навчальний посібник. — К.: МАУП, 2004. — 228 с. 23. Соломон М. Р. Поведение потребителя. Искусство и наука по¬беждать на рынке: Пер. с англ. — СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2003. — 784 с. 24. Статт Д. Психология потребителя— СПб.: Питер, 2003.— 446 с. 25. Уткин Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. — М.: ЭКМОС, 1997 —224 с. 26. Фионик Д. Исчезающий средний класс // Бизнес. — 2003. — № 13 (31 марта). — С. 80—85. 27. Шафалюк О. К. Поведінка споживачів: Курс лекцій.— К.: КНЕУ, 2003. —68 с. 28. Шинкаренко И. Мантры и смертные грехи маркетинга. — Экс¬перт: Украинский деловой журнал.— 2006.— №23 (12-18 июня).— С. 34—38. 29. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб¬ник. — 2-ге видання, стереотип. — К.: МАУП, 2003 — 160 с. 30. www. future.sri.com
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект поведінка спож 2019-перетворено.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools