Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29446
Title: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни «Стратегічний маркетинг» за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»/ Укл.: І. Л. Піняк, В. А. Фалович, Л. Я. Якимишин – Тернопіль: ТНТУ ім.І.Пулюя, 2019. – 63 с.
Authors: Піняк, Ірина Любомирівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Фалович, Володимир Андрійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни «Стратегічний маркетинг» за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / укл. : І. Л. Піняк , В. А. Фалович , Л. Я. Якимишин – Тернопіль : ТНТУ ім.І.Пулюя, 2019. – 63 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 6-Dec-2019
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: стратегія
маркетинг
конкуренти
диверсифікація
споживач
просування
Abstract: Методичні вказівки визначають зміст та структуру дисципліни „Стратегічний маркетинг”, вимоги до підготовки студента з даного предмету, його місце та роль в структурі підготовки магістра, методику проведення практичних занять, модульного контролю, критерії оцінювання та контрольні завдання.
Description: Курс “Стратегічний маркетинг” відноситься до циклу професійно-орієнтованих дисциплін та є профілюючим для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг». Курс базується на таких дисциплінах як маркетинг, промисловий маркетинг, макроекономіка, мікроекономіка, основи психології, менеджмент тощо. Стратегічний маркетинг є складовою маркетингового менеджменту та стратегічного менеджменту фірми.
Content: 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…
2. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ
3. СТРУКТУРА ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ …
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ………………
5. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ, ВПРАВИ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ…………
6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…………
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29446
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
References (Ukraine): 1. Балабанова Л. В., Холод В. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 448 с.
2. Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми: монографія / Н. В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2008. – 245 с.
3. Ламбен Жан Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж. Ж. Ламбен. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.
4. Стратегічний маркетинг: навч. посіб. / Н. В. Куденко; ред. Н. Г. Царик. – К.: КНЕУ, 2006. – 152 с.
5. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: учебник / Р. А. Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2006. – 640 с.
6. Холод В. В. Стратегічний маркетинг: конспект лекцій / В. В. Холод. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2009. – 479 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodstr19 практ-перетворено.pdf517,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools