Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29441
Title: Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетингове ціноутворення" для студентів спеціальності 075 "Маркетинг"
Authors: Бурліцька, Оксана Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Маркетингове ціноутворення" для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" / укл. : О. П. Бурліцька. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – 20 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 5-Dec-2019
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: стратегія
маркетинг
споживач
диверсифікація
Abstract: У процесі організації маркетингової діяльності підприємства важливим є формування його цінової політики, що визначає рівень ціни, стратегічний і тактичний підходи до процесу реалізації продукції на ринку у відповідній перспективі.
Description: Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Маркетингове ціноутворення» складені відповідно до навчальної програми цієї дисципліни та мають на меті надати допомогу й систематизувати самостійну роботу студентів з вивчення навчального матеріалу дисципліни, підготуватися до підсумкового контролю знань з цієї дисципліни. Основними формами самостійної роботи студентів є підготовка до аудиторних занять; виконання завдань з дисципліни протягом семестру; робота над окремими темами дисципліни, які згідно з робочою навчальною програмою винесені на самостійне опрацювання студентами; підготовка до всіх видів контрольних випробувань. Самостійна робота планується і організовується кожним студентом індивідуально, але консультації з питань самостійної роботи за потреби студенти можуть отримати згідно з графіком консультацій.
Content: 1. Пояснювальна записка........................................................................................... 4
2. Перелік питань до самостійного вивчення дисципліни..................................4
3. Вимоги до оформлення звіту про самостійну роботу..........................................5
4. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів.................................... 7
5. Ситуаційні завдання для самостійного вирішення..............................................7
6. Ключові терміни та поняття.................................................................................9
7. Тестові завдання з дисципліни «Маркетингове ціноутворення»…............. 10
8. Питання для самоконтролю................................................................................. 14
9. Рекомендована література....................................................................................15
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29441
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
References (Ukraine): 7. Азарян О. М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посібник для вищих навч. закладів. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: НМЦВО М-ва освіти і науки України; НВФ «Студцентр», 2010. 8. Алексунин В. А. Маркетинг: Краткий курс: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом «Дашков и Ко», 2000. 9. Герасименко В. В. Ценовая политика фирмы. — М.: Финстатинформ, 2005. 10. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 2005. — 167 с. 11. Герасимчук В. Г. Управление маркетингом: Учеб. пособие. — К.: ИСДО, 2003. 12. Годин А. М. Маркетинг: Учеб.-метод. пособие. — М.: Издат. дом «Дашков и Ко», 2000. 13. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. — М.: Издат. дом «Дашков и Ко», 2009. 14. Гольдштейн Г. Я., Катаев А. В. Маркетинг: Учеб. пособие для магистров. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2009. 15. Дайан А., Букерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 2003. 16. Диксон П. Управление маркетингом: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 2008. 17. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. — М.: Высш. шк., 2005. 18. Долинская И. А., Соловьев И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М., 2001. 19. Еванс Дж., Берман Б. Маркетинг. — М.: Экономика, 2000. 20. Ивуть Р. Б., Гайнутдинов Э. М., Поддргина Л. И. Основы маркетинга: Учеб. пособие — Минск: ООО «Минсанта», 2008. 21. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. — К.: КНЕУ, 2007. 22. Его же. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — К: КНЕУ, 2000. 23. Его же. Стандартизация и управление качеством продукции. — К.: Вища шк., 1985. 24. Его же. Экономика и стандартизация качества продукции. — К.: УКМВО, 2009. 25. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства. — К: КНЕУ, 2001. 26. Котлер Ф. Маркетинг — менеджмент /Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуневского. — СПб.: Питер, 2000. 27. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 2008. 28. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. — СПб.: Наука, 2006. 29. Липсиц И. В. Коммерческое ценообразование: Учеб. для вузов. — М.: БЕК, 2007. 30. Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економічна інтеграція. — К.: Віпол, 2006. 31. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 2008. 32. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Навч. посібник; Зб. вправ. — Львів: ДУ «Львівська політехніка» (Інфор.-вид. центр «Інтелект» Ін-ту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 2009. 33. Нэгл Т. Т., Холден Р. К. Стратегия и тактика ценообразования. — СПб.: Питер, 2001. 34. Павленко А. Ф. Планирование развития снабженческо-сбытовой деятельности организаций. — К.: Вища шк., 2010. 35. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Актуальні проблеми розвитку маркетингу в Україні // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. — К.: КНЕУ, 2008. 36. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2009. 37. Пастухов А. Ф. Организация и планирование снабжения и сбыта на предприятиях и в производственных объединениях. — К.: Вища шк., 2010. 38. Примак Т. А. Основы маркетинга: Конспект лекций. — К.: МАУП, 2000. 39. Романенко И. В. Ценообразование: Конспект лекций. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. 40. Салимжанов И. К. Цены и ценообразование: Учеб. для вузов. — М.: ЗАО «Финстатинформ», 2009. 41. Слепнева Т. А., Яркин Е. В. Цены и ценообразование: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М., 2001. 42. Тимонін О. М., Олійник С. С. Стратегії маркетингу: Навч. посібник. — Х.: Око, 2009. 43. Трацевский И. П., Грекова И. Н. Ценообразование: Учеб. пособие. — Минск: Новое знание, 2000. 44. Уткин Э. А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. — М.: ЭКМОС, 2007. 45. Цацулин А. Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. — М.: Филинъ, 2008. 46. Чибинев В. М., Очередько В. П., Чибинев А. М. Ценообразование: Учеб. пособие. — СПб.: ООО «Лексикон», 2000. 47. Чубаков Г. Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия: Метод. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2005. 48. Шуляк П. Н. Ценообразование: Учеб.-практ. пособие. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
маркетингове ціноутворення новий 2019.pdf749,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools