Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29445
Title: Опорний конспект лекцій із дисципліни "Маркетингове ціноутворення" за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Бурліцька, Оксана Петрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Опорний конспект лекцій із дисципліни "Маркетингове ціноутворення" за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / укл. : О. П. Бурліцька. – Тернопіль : ТНТУ ім. І.Пулюя, 2019. – 43 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 5-Dec-2019
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: стратегія
пропозиція
маркетинг
галузь,
споживач
Abstract: Дисципліна "Маркетингове ціноутворення" відноситься до нормативних дисциплін з циклу професійно орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням підготовки бакалаврів, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. Названий курс повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі управління та маркетингу.
Description: Мета дисципліни: засвоєння знань щодо розроблення та реалізації маркетингової цінової політики, ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які випускають і надають фірми, що використовують елементи маркетингу або цілком система маркетингу. Завдання: вивчення маркетингових процесів ціноутворення, набуття навичок їх аналізу: засвоєння принципів побудови маркетингової цінової політики та управління нею; ознайомлення з практичними аспектами управління ціновою політикою на підприємстві. Предмет: ціна як елемент комплексу маркетингу. Зміст дисципліни розкривається в темах: 1. Формування цінової політики. 2. Система цін та їх класифікація. 3. Фактори маркетингу ціноутворення. 4. Концепції ціноутворення в системі маркетингу. 5. Ціна як інструмент маркетингової політики. 6. Маркетингові дослідження в процесі реалізації цінової політики. 7. Маркетингові стратегії цін. 8. Помилки і ризики у встановленні цін. 9. Правове регулювання ціноутворення в Україні.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29445
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
References (Ukraine): 1. Балабанова Л.В. Цінова політика торгівельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації/ Л.В. Балабанова. - Донецьк, 2003. – 156 с.
2. Бєлявцев М.І., Петенко І.В., Прозорова І.В. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник / М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова.- К.: ЦУЛ, 2005 .- 332 с.
3. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник / С.І. Дугіна. - К: КНЕУ, 2005. - 393 с.
4. Колесников О.В. Ціноутворення: Навч. посібн. /О.В. Колесников. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 144 с.
5. Корінєв В.Л., Корецький М.Х., Дацій О.І. Маркетингова цінова політика:Навчальний посібник/ В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій.-К.: ЦУЛ, 2007 .- 200 с.
6. Корнієв В.Л. Цінова політика підприємства./ В.Л. Корнієв. – К.: КНЕУ, 2001. – 257с.
7. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. – 2-ге вид / Я. В. Литвиненко. – К .: МАУП, 2003. – 240 с.
8. Лошенюк І.Р., Гуменюк А.М., Чаплінський Ю.Б. Маркетингова цінова політика:Навчальний посібник/ І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський.- К.: Дакор, КНТ, 2008 .- 184 с.
. 9. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / С.Ю. Хамініч, С.Я. Касян, М.М. Зайцева; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д.: Наука і освіта, 2008. — 264 c.
10. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / Я.В. Литвиненко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: Персонал, 2008. — 244 с.
11. Мельник А.Г., Карінцева О.І., Старченко А.В. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник/ А.Г. Мельник, О.І. Карінцева, А.В. Старченко .- Суми: Університетська книга, 2007.- 240 с.
12. Павленко А.Ф. , Корнієв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія / А.Ф. Павленко, В.Л. Корнієв. - К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
цінова політика, конспект 2019.pdf1,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools