Ⅱ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2018) : [130] Collection home page

Logo

Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільська обласна державна адміністрація
 • Тернопільська міська рада
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • ДННУ «Академія фінансового управління»
 • Вроцлавський економічний університет
 • Університет «Опольська Політехніка»
 • Університет прикладних наук в Нисі
 • Індо-Європейська освітня фундація (Республіка Польща)
 • Мерія м.Таураге (Литовська Республіка)

Дата проведення: 29-30 березня 2018 року.

Тематичні секції конференції:

 1. Теоретичні аспекти розвитку економічних систем в умовах ускладнення функціонування економічного простору
 2. Інституційний та фінансовий базис формування інвестиційно-інноваційної моделі економіки: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії
 3. Регіональні особливості накопичення потенціалів розвитку економічних систем та можливості формування ознак привабливості території
 4. Особливості розвитку локальних економічних систем та сталого функціонування суб’єктів господарювання
 5. Обліково-статистичне забезпечення зростання ефективності функціонування економічних систем локального рівня
 6. Маркетингові підходи адаптації економічних систем до умов інноваційно-конкурентного простору функціонування
 7. Посилення конкурентних позицій економічних систем в контексті трансформацій стратегій менеджменту усіх рівнів
 8. Парадигми посилення інноваційної та інвестиційної конкуренції економічних систем в національній та міждержавній площинах
 9. Можливості економіко-математичного моделювання та застосування інформаційних технологій в контексті відображення сучасних особливостей розвитку економічних систем усіх рівнів
 10. Соціальна відповідальність як фактор забезпечення системності розвитку економічних систем

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська.

Заявки на участь у роботі конференції та тези доповідей необхідно надсилати до 08.03.2018 р. науковому секретарю конференції Маркович Ірині Богданівні на адресу електронної пошти.

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
м. Тернопіль, Україна, 46000
вул. Білогірська, 50, каб. 204,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя
Науковий секретар:
Маркович Ірина Богданівна — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, к.е.н., доцент
e-mail: kafedra.ef@gmail.com
тел.: +380 67 897 1000, +380 50 668 9327

Новина на веб-сайті ТНТУ.

Матеріали Ⅱ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ та Ⅰ Міжнародного студентського наукового форуму „Креативна економіка очима молоді“ у 2-х томах (29-31 березня 2018 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – Т.1. – 166 с.

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» та I Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді» у 2 томах (29-31 березня 2018 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – Т.2. – 86 с.

Зміст (том 1)


1
3
9
11
14
15
18
19
21
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ УСКЛАДНЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
23
25
27
29
31
33
35
36
39
41
43
45
48
49
50
52
53
56
57
59
61
63
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
64
66
67
70
72
74
76
78
80
81
84
86
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОЗНАК ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ
87
90
92
94
96
98
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
100
102
105
107
109
111
113
115
ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЛОКАЛЬНОГО РІВНЯ
118
МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ АДАПТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ДО УМОВ ІННОВАЦІЙНО-КОНКУРЕНТНОГО ПРОСТОРУ ФУНКЦІОНУВАННЯ
120
123
125
127
ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ СТРАТЕГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ УСІХ РІВНІВ
128
130
132
133
136
138
ПАРАДИГМИ ПОСИЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖДЕРЖАВНІЙ ПЛОЩИНАХ
139
142
144
146
149
МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ УСІХ РІВНІВ
151
153
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
155
156
159
161
162
164
 
165

Content (Vol. 1)


1
3
9
11
14
15
18
19
21
TEORETYCHNI ASPEKTY ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM V UMOVAKH USKLADNENNIA FUNKTSIONUVANNIA EKONOMICHNOHO PROSTORU
23
25
27
29
31
33
35
36
39
41
43
45
48
49
50
52
53
56
57
59
61
63
INSTYTUTSIINYI TA FINANSOVYI BAZYS FORMUVANNIA INVESTYTSIINO-INNOVATSIINOI MODELI EKONOMIKY: ZARUBIZHNYI DOSVID TA VITCHYZNIANI REALII
64
66
67
70
72
74
76
78
80
81
84
86
REHIONALNI OSOBLYVOSTI NAKOPYCHENNIA POTENTSIALIV ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM TA MOZHLYVOSTI FORMUVANNIA OZNAK PRYVABLYVOSTI TERYTORII
87
90
92
94
96
98
OSOBLYVOSTI ROZVYTKU LOKALNYKH EKONOMICHNYKH SYSTEM TA STALOHO FUNKTSIONUVANNIA SUBIEKTIV HOSPODARIUVANNIA
100
102
105
107
109
111
113
115
OBLIKOVO-STATYSTYCHNE ZABEZPECHENNIA ZROSTANNIA EFEKTYVNOSTI FUNKTSIONUVANNIA EKONOMICHNYKH SYSTEM LOKALNOHO RIVNIA
118
MARKETYNHOVI PIDKHODY ADAPTATSII EKONOMICHNYKH SYSTEM DO UMOV INNOVATSIINO-KONKURENTNOHO PROSTORU FUNKTSIONUVANNIA
120
123
125
127
POSYLENNIA KONKURENTNYKH POZYTSII EKONOMICHNYKH SYSTEM V KONTEKSTI TRANSFORMATSII STRATEHII MENEDZHMENTU USIKH RIVNIV
128
130
132
133
136
138
PARADYHMY POSYLENNIA INNOVATSIINOI TA INVESTYTSIINOI KONKURENTSII EKONOMICHNYKH SYSTEM V NATSIONALNII TA MIZHDERZHAVNII PLOSHCHYNAKH
139
142
144
146
149
MOZHLYVOSTI EKONOMIKO-MATEMATYCHNOHO MODELIUVANNIA TA ZASTOSUVANNIA INFORMATSIINYKH TEKHNOLOHII V KONTEKSTI VIDOBRAZHENNIA SUCHASNYKH OSOBLYVOSTEI ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM USIKH RIVNIV
151
153
SOTSIALNA VIDPOVIDALNIST YAK FAKTOR ZABEZPECHENNIA SYSTEMNOSTI ROZVYTKU EKONOMICHNYKH SYSTEM
155
156
159
161
162
164
 
165

Зміст (том 2)


1
3
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
29
31
34
36
38
40
42
44
45
47
49
50
52
54
56
57
59
60
62
64
65
67
69
70
72
74
75
77
79
81
82
84
 
86

Content (Vol. 2)


1
3
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
29
31
34
36
38
40
42
44
45
47
49
50
52
54
56
57
59
60
62
64
65
67
69
70
72
74
75
77
79
81
82
84
86

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 130
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Łańcuch usługJokiel, Grzegorz; Jokie, Grzegorz
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Ефективне управління комплексом маркетингових комунікаційТеслюк, Зоряна; Tesluk, Zoriana
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Видавничі сторінки-
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Сучасний стан та динаміка доходів населенняКудлак, Віталій Ярославович; Kudlak, Vitaliy
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Автоматизована система «Скайрівер» представлення даних моніторингу робочого персоналуМихайлишин, Богдан; Панухник, Олена Віталіївна; Mykhailyshyn, Bohdan; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018A case study of umbrella organizations in Poland – Karkonoski Regional Council for the People with Disabilities (KSON) in Jelenia GoraPrudzienica, Maja
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Соціальна ідентифікація бізнесуПлекан, Уляна; Панухник, Олена Віталіївна; Plekan, Uliana; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018The link between environment and poverty while achieving global sustainabilityKramar, Iryna
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018The idea of environmental justicePłachciak, Adam
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Соціальна відповідальність бізнесу: сучасні виклики та перспективиДячун, Ольга Дмитрівна; Dyachun, Olha
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Проблеми та перспективи гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграціїКошкалда, Ірина; Трегуб, Олена; Koshkalda, Iryna; Trehub, Olena
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Стан та проблеми забезпечення конкурентоспрможності вітчизняної економіки в умовах євроінтеграціїАртеменко, Людмила; Artemenko, Liudmyla
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Формування сучасних інноваційно-інвестиційних стратегій на гірничорудних підприємствахВарава, Андрій; Varava, Andrii
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Reverse logistics in official statistics databasesZielińska, Anetta
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Інновації як умова забезпечення сталого розвиткуКузьмак, Олег; Кузьмак, Олена; Kuzmak, Oleh; Kuzmak, Olena
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Моделювання соціально-економічних процесів в УкраїніЗаботкіна, Катерина; Уманців, Юрій; Zabotkina, Kateryna; Umantsiv, Yuriy
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Роль інтелектуального капіталу в процесі інноваційного розвитку вітчизняних підприємствМариненко, Наталія Юріївна; Сеник, Мар’яна; Marynenko, Nataliia; Senyk, Mariana
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Пріоритети зовнішньоекономічної політики направленої на формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукціїФедосєєва, Ганна; Fedosieieva, Hanna
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Методика впровадження промислових роботів на робочих місцях на промислових підприємствахКуліковський, Віктор; Ткачук, В. О.; Kulikovskyy, Victor; Tkachuk, V. O.
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Фактори посилення конкурентних позицій вищих навчальних закладів аграрної освіти на ринку освітніх послугВасиленко, Олена; Паска, І. М.; Vasylenko, Olena; Paska, I. M.
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Сучасні форми організації міжнародної торгівліХрупович, Світлана Євгенівна; Khrupovych, Svitlana
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Wyzwania obecnych przedsiębiorstw w kreowaniu systemu zarządzania opartego na wiedzy w kontekście współpracy z generacją „pokolenia Millenialsów”Sęk, Paulina; Sęk, Paulina
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Service quality management model and relationship marketingKwiatkowski, Cezary
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Особливості управління проектами з великою кількістю невизначеностейСупрун, Сергій; Шарова, Олена; Suprun, Serhii; Sharova, Elena
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Тенденції розвитку конкурентного середовища в УкраїніХимич, Ірина Григорівна; Khymych, Iryna
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Конкуренція як об’єктивна ринкова необхідністьГолда, Надія Михайлівна; Піняк, Ірина Любомирівна; Golda, Nadiya; Pinyak, Iryna
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Проблеми обліку доходів та фінансових результатів в аграрних підприємствахСколотій, Ігор; Skolotii, Ihor
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Маркетингові підходи адаптації економічних систем до умов інноваційно-конкурентного простору функціонуванняЯрмоленко, Владислав; Шарова, Елена; Yarmolenko, Vladyslav; Sharova, Elena
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Rynek handlu online w Polsce – stan obecny i perspektywy dalszego rozwoju w oparciu o raport E-Commerce w Polsce 2017Maćkula, Jarosław; Maćkula, Jarosław
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Smart технології – локомотив економічного розвитку інфраструктури міст та регіонівХимич, Григорій; Khymych, Grygorij
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Особливості фінансування капітальних вкладень вітчизняних підприємствБорис, Василь; Кудлак, Віталій Ярославович; Boris, Vasily; Kudlak, Vitaliy
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Моделювання та економічне оцінювання фінансової діяльності бюджетної організаціїКонкульовська, Юлія; Кудлак, Віталій Ярославович; Konkulovs, Julia; Kudlak, Vitaliy
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства з метою пошуку резервів їхнього зростанняКонстантюк, Наталія Іванівна; Борко, Назар; Konstantiuk, Nataliia; Borko, Nazar
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Макроекономічні передумови розвитку будівельної галузіАлавердян, Людмила; Alaverdyan, Lyudmila
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Щодо відмінностей комерційної та логістичної діяльності суб’єктів господарюванняТрушкіна, Наталія; Trushkina, Nataliia
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Малий бізнес як стимулююча складова економічного зростання території в умовах децентралізаціїГолич, Наталія; Панухник, Олена Віталіївна; Holych, Nataliia; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Suwerenność żywieniowa jako element zrównoważonej gospodarki światowejGrabowska, Monika; Grabowska, Monika
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Концептуальні засади стратегії соціально-економічного розвитку Харківської областіДомбровська, Олена; Макєєва, Людмила; Dombrovska, Olena; Makieieva, Liudmyla
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Регіон як суб’єкт конкурентної боротьби в контексті децентралізації владиКльоба, Соломія; Максимчук, Максим; Kloba, Solomiya; Maksymchuk, Maksym
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Розвиток міст в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективиДейнека, Юрій; Deyneka, Yuriy
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Актуальність проведення рекультивації вироблених просторів кар'єрівКадол, Лариса; Кравчук, Лілія; Kadol, Larysa; Kravchuk, Liliya
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Практичне застосування принципів е-врядування в органах місцевої владиВарава, Лариса; Арутюнян, Артур; Varava, Larysa; Arutiunian, Artur
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Теоретичний аспект загроз економічної безпеки регіонівІванова, Наталя; Ivanova, Natalia
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Дослідження теоретичних засад функціонування сільських територій та сільських територіальних утворень в контексті зміни підходів до європейських стратегій регіонального розвиткуІванова, Галина; Юрик, Наталія Євгенівна; Ivanova, Galyna; Yuryk, Natalia
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Фінансова політика мінімізації наслідків економічної нестабільності: закордонний досвідФедченко, Костянтин; Боронос, Вікторія; Fedchenko, Konstantin; Boronos, Viktoria
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Внутрішні фінансові джерела санації підприємстваТимошик, Наталія Степанівна; Птушинський, Володимир; Tymoshyk, Nataliia; Ptushynskyi, Volodymyr
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Фактори впливу на фінансову стійкість підприємстваФігуш, Петро; Маркович, Ірина Богданівна; Fihush, Petro; Markovych, Iryna
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства як передумова стабілізації фінансового стану підприємстваСоловйова, Марія; Дячун, Ольга Дмитрівна; Soloviova, Mariia; Dyachun, Olha
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Формування політики підприємства в контексті забезпечення його економічної стійкостіФедотова, Яна; Fedotova, Yana
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Формування ефективного інституту місцевих фінансів у рамках державної політики у сфері децентралізаціїЧирка, Дмитро; Chyrka, Dmytro
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Важелі забезпечення інноваційного розвитку підприємстваРадинський, Сергій Віталійович; Radynskyi, Sergiy
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Доходи від екологічних податків: Європейський вимірМариненко, Наталія Юріївна; Marynenko, Nataliia
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Сутність фінансових ресурсів банківСмагун, Тарас; Малинич, Ганна Миколаївна; Smahun, Taras; Malynych, Hanna
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Проблеми інвестиційної стратегії України на сучасному етапі економічного розвиткуРозмислов, Олександр; Мартинов, Андрій; Rozmyslov, Alexander; Martynov, Andrey
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Управління оборотними активами підприємстваСеньків, Марія; Радинський, Сергій Віталійович; Senkiv, Mariya; Radynskyi, Sergiy
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Реформування податкової міліції як інструмент стимулювання розвитку бізнесу в УкраїніСергієнко, Галина; Стрєлка, Юлія; Руденко, Сергій; Serhiienko, Halyna; Strielka, Yuliia; Rudenko, Serhii
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Нова економічна реальність України в умовах інклюзивної глобалізаціїПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Формування ефективної системи управління фінансовими ризикамиТимошик, Наталія Степанівна; Семчишин, Євгенія; Tymoshyk, Nataliia; Semchyshyn, Yevheniia
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Джерела фінансового забезпечення діяльності підприємницьких структурЛипчук, Альбіна; Маркович, Ірина Богданівна; Lypchuk, Albina; Markovych, Iryna
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Оцінка конкурентоспроможності і тенденцій розвитку страхового ринку УкраїниШірінян, Лада; Арич, Михайло; Shirinyan, Lada; Arych, Mykhailo
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Оцінка фінансової стійкості банківських установРоманишин, Юрій; Крамар, Ірина Юріївна; Romanyshyn, Yurii; Kramar, Irina
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Методи конкурентної боротьби банківських установБортняк, Ірина; Крамар, Ірина Юріївна; Bortnyak, Iryna; Kramar, Irina
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Особливості зміни траєкторії напряму державних управлінських процесів в УкраїніМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, Iryna
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Основні принципи формування кадрової політики агропромислових підприємствМаслак, Марина; Томілін, Олексій; Maslak, Maryna; Tomilin, Oleksii
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Проблеми функціонування системи централізованого теплопостачання в УкраїніМадай, Іван; Панухник, Олена Віталіївна; Maday, Ivan; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Міжбюджетні трансферти об’єднаних територіальних громадПодвірна, Тетяна Володимирівна; Podvirna, Tetiana
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Стан та тенденції розвитку ринку молока в УкраїніМолокопій, Аліна; Панухник, Олена Віталіївна; Molokopiy, Alina; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Реальний стан операцій з кредитування в банківській сфері УкраїниОлещук, Дмитро; Хрупович, Світлана Євгенівна; Oleshchuk, Dmytro; Hrupovich, Svitlana
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Роль екологічного імперативу для розвитку суспільстваШпильова, Юлія; Ільїна, Марія; Shpyliova, Yuliya; Ilina, Maria
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Чинники формування прибутковості аграрних підприємств в умовах євроінтеграціїЛещенко, Лариса; Leshchenko, Larysa
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Зміст-
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Експортний потенціал Тернопільської областіКолесник, Анна; Винник, Тетяна Михайлівна; Kolesnyk, Anna; Vynnyk, Tetiana
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Аналіз стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємстваДолик, Катерина; Маркович, Ірина Богданівна; Dolyk, Kateryna; Markovych, Iryna
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Рентна плата за природні ресурси у бюджет України: реалії сьогоденняГамзіна, Ольга; Gamzina, Olga
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Основні проблеми конкурентної боротьби в УкраїніГула, Інна; Маркович, Ірина Богданівна; Gula, Inna; Markovych, Iryna
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Створення сучасних кластерних структур будівельних підприємств Тернопільської області інструментарієм сучасних інформаційних системГарматій, Наталія Михайлівна; Божемська, Ірина; Garmatiy, Natalia; Bozhemcka, Irina
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Бізнес-процес як основа створення цінності для споживачаВодвуд, Олена; Мариненко, Наталія Юріївна; Vodvud, Olena; Marynenko, Nataliia
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Обіг земель сільськогосподарського призначення в контексті збереження українського селаГопцій, Дмитро; Goptsiy, Dmytro
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Вплив неусвідомлення національної ідеї на розвиток економіки України та особливості управлінняВладимир, Ольга Михайлівна; Vladymyr, Olha
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Банкрутувати не можна відновити платоспроможністьВинник, Тетяна Михайлівна; Королюк, Тетяна Миколаївна; Vynnyk, Tetiana; Korolyk, Tetyana
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Редакційні сторінки-
Conference Abstract29-Mar-201816-Nov-2018Економічні аспекти механізму розвитку земельних відносин в УкраїніВинограденко, Сергій; Vynohradenko, Serhii
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Вплив інвесторів та інвестицій на ваш бізнесГрабовський, Вячеслав; Hrabovskyi, Viacheslav
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Висококваліфікований фахівець в Україні: міф чи реальність? або чи варто їхати навчатися закордон українцям?Гула, Інна; Gula, Inna
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Сучасний стан та перспективи розвитку event-туризму в УкраїніГончарук, Наталія; Goncharuk, Nataliya
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Формування нових цінностей в інформаційному суспільствіГордієнко, Катерина; Штирхунова, Альона; Hordiienko, Kateryna; Shtyrkhunova, Alona
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Зелений бізнес – запорука розвитку країниВинник, Ірина; Vinnik, Iryna
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018До проблеми входження України у світ цифрової економікиЯцків, Вікторія; Черкас, Катерина; Yaktsev, Viktoriia; Cherkas, Kateryna
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Видавнича сторінка-
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Фінансування розвитку малого та середнього бізнесу: світовий досвід та вітчизняні реаліїЯрмоленко, Влада; Yarmolenko, Vlada
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Україна та бізнесШимків, Лілія; Shimkiv, Lily
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Малий бізнес – економічний потенціал для країниШтука, Юліанна; Stuka, Julianna
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Як покращити бізнес-клімат в УкраїніШевчук, Наталія; Shevchuk, Natalia
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Особливості перетворення сучасних бібліотекЧорний, Микола; Давидюк, Віталій; Chornyi, Mykola; Davydjuk, Vitaliy
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Поведінкова економікаШевцова, Діана; Shevtsova, Diana
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Проблематика законопроекту «про освіту»Василюк, Юлія; Vasyliuk, Yuliia
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Проблеми правових засад розвитку інформаційного суспільства в УкраїніЧепеляк, Карина; Ковбаса, Микола; Chepelyak, Karina; Kovbasa, Mykola
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Цифрова модернізація українського суспільства в сучасних умовахЦиб, Каріна; Tsyb, Karina
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Можливість використання електронної комерції малим бізнесомCтаткевич, Володимир; Statkevych, Volodymyr
Conference Abstract29-Mar-201820-Jun-2018Планування бізнесуСмик, Даниїл; Smyk, Daniel
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 130