ІV Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2020) : [79] Collection home page

Logo
Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільська міська рада
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • «Страхова компанія «ТАС»
 • Вроцлавський економічний університет
 • Університет «Опольська Політехніка»
 • Університет прикладних наук в Нисі
 • Індо-Європейська освітня фундація (Республіка Польща)
 • Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)

Дата проведення: 31 березня 2020 року.

Тематичні секції конференції:

 1. Розвиток соціально-економічних систем мікро-, мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей та економічних реалій 21 століття
 2. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства
 3. Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави
 4. Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрози
 5. Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльності
 6. Страховий ринок України — каталізатор чи стримувач прогресивних змін у вітчизняній економічній системі?
 7. Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та сучасні підходи до її ведення
 8. Майбутнє конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна

Для участі в роботі конференції необхідно до 20 березня 2020 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та сплатити організаційний внесок.

Заявки на участь у роботі конференції та тези доповідей необхідно надсилати науковому секретарю конференції Маркович Ірині Богданівні на адресу ел. пошти: konferenciya2020ef@gmail.com

Для завершення реєстрації необхідно заповнити форму за посиланням (українською або англійською мовою): goo.gl/forms/kdjJKr4c8HxrXquW2

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя
Науковий секретар:
Маркович Ірина Богданівна — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, к.е.н., доцент
e-mail: konferenciya2020ef@gmail.com
тел.: +38 050 668 9327

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» (31 березня 2020 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020. ‒ 160 с.

Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“

Зміст


1
3
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МІКРО-, МЕЗО- І МАКРОРІВНЯ: КОНФЛІКТ ТРАДИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ 21 СТОЛІТТЯ
7
9
10
12
14
17
19
22
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ, ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
27
28
29
31
32
34
36
38
40
РОЛЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОЇ ДЕРЖАВИ
42
43
45
46
48
50
52
54
56
58
59
61
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ
63
66
68
70
72
ІННОВАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ БІРЖОВІЙ СФЕРІ ТА БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
75
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – КАТАЛІЗАТОР ЧИ СТРИМУВАЧ ПРОГРЕСИВНИХ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ?
78
80
ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНА ТОРГІВЛЯ: РОЗУМІННЯ СУТІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВЕДЕННЯ
82
84
МАЙБУТНЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ, РОЗУМНІ ТЕРИТОРІЇ, РОЗУМНИЙ БІЗНЕС
87
89
91
92
94
97
99
100
102
104
Ⅲ МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ «КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ОЧИМА МОЛОДІ»
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
158
 
160

Content


1
3
ROZVYTOK SOTSIALNO-EKONOMICHNYKH SYSTEM MIKRO-, MEZO- I MAKRORIVNIA: KONFLIKT TRADYTSIINYKH MODELEI TA EKONOMICHNYKH REALII 21 STOLITTIA
7
9
10
12
14
17
19
22
OSOBLYVOSTI INTEHRATSII DERZHAVY, BIZNESU, NAUKY, OSVITY V UMOVAKH TSYFROVIZATSII SUSPILSTVA
27
28
29
31
32
34
36
38
40
ROL TA POTENTSIAL VITCHYZNIANOHO PIDPRYIEMNYTSTVA U ROZVYTKU EKONOMICHNO STIIKOI DERZHAVY
42
43
45
46
48
50
52
54
56
58
59
61
SUCHASNYI ROZVYTOK FINANSOVOHO RYNKU UKRAINY: MOZHLYVOSTI, VYKLYKY, ZAHROZY
63
66
68
70
72
INNOVATSII U HLOBALNII BIRZHOVII SFERI TA BANKIVSKII DIIALNOSTI
75
STRAKHOVYI RYNOK UKRAINY – KATALIZATOR CHY STRYMUVACH PROHRESYVNYKH ZMIN U VITCHYZNIANII EKONOMICHNII SYSTEMI?
78
80
EKONOMICHNO EFEKTYVNA TORHIVLIA: ROZUMINNIA SUTI TA SUCHASNI PIDKHODY DO YII VEDENNIA
82
84
MAIBUTNIE KONKURENTOSPROMOZHNOSTI: ROZUMNE UPRAVLINNIA, ROZUMNI TERYTORII, ROZUMNYI BIZNES
87
89
91
92
94
97
99
100
102
104
Ⅲ MIZHNARODNYI STUDENTSKYI NAUKOVYI FORUM "KREATYVNA EKONOMIKA OCHYMA MOLODI"
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
158
 
160

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 79 of 79
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Глобалізаційні виклики розвитку економіки міст обласного значення УкраїниЩеглюк, Світлана; Shchehliuk, Svitlana
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Видавнича сторінка-
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020До питання демонополізації комунальних підприємствФармега, Юрій; Farmeha, Yurii
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Нова економічна реальність: ера он-лайнШкільник, Ірина; Shkilnyk, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Взаємодія та взаємозалежність світового ринку праці та розвитку сучасної освітиХарітонова, Діана; Haritonova, Diana
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Досвід розвинених країн в реалізації принципів зеленої економіки: приклад для УкраїниНиколишин, Вікторія; Nykolyshyn, Victoria
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Тенденції зовнішньої торгівлі України: проблеми та перспективиХарітонова, Діана; Haritonova, Diana
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Спрощення системи розмитнення автомобілів інструмент розвитку економікиРепуло, Євген; Repulo, Evgen
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Проблеми зростання державного боргу та ефективні шляхи їх вирішенняТустановський, Андрій; Tustanovskyy, Andriy
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Зелена економіка – запорука раціонального використання та охорони земельНікуліна, Юлія; Яковченко, Григорій; Nikulin, Yulia; Yakovchenko, Grigory
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Фінансовий аспект аутсорсингу та рециклінгуМогильська, Василина; Mogylska, Vasylyna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Місцеве оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвиткуМашута, Іванна; Mashuta, Ivanna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Зелена економікаМатейчик, Микола; Mateychyk, Mykola
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Трансформація державних закупівель у публічні: українськи реаліїПсьота, Вікторія; Psota, Viktoriia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Перспективи впровадження хмарних технологій в національну економіку і бухгалтерський облікМогильська, Василина; Mogylska, Vasylyna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Формування державного бюджету в сучасних умовах розвитку економікиКулизька, Таїса; Мельник, Інна; Kulyzka, Taisa; Melnyk, Inna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Штучний інтелект у сфері фінансівЛуцко, Зоряна; Lutsko, Zoryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Особливості трудової міграції на заході УкраїниДочак, Тетяна; Dochak, Tetiana
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Інструменти стимулювання бізнесу УкраїниДовгань, Арсен; Dovhan, Arsen
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Особливості розвитку екологічного менеджментуЗакутій, Христина; Zakutii, Khrystyna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Екологізація підприємницької діяльності – важливий крок для збереження навколишнього середовищаІвасик, Катерина; Ivasik, Kateryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Півпраця держави та бізнесу як основний інструмент економічного розвитку УкраїниГусейнова, Ірина; Huseinova, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Екологізація економіки як спосіб зменшити та зупинити негативний вплив глобального потепління на світову економікуГула, Інна; Hula, Inna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Роль інтернет-банкінгу в розвитку ринку фінансових послугГой, Віта; Hoi, Vita
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Зелена економіка – порятунок людстваДеркач, Надія; Derkach, Nadia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Особливості розвитку міжнародної економічної інтеграціїПодвірна, Тетяна Володимирівна; Podvirna, Tetiana
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Державне регулювання малого бізнесу з метою стимулювання економіки УкраїниБригоцька, Олександра; Brigotska, Olexandra
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Дистанційна освіта – освіта майбутньогоБурка, Олександр; Burka, Oleksander
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу важлива, як ніколиФедотова, Яна; Fedotova, Yana
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Вплив ікт на економічний розвиток країниГнатюк, Олена; Hnatyuk, Elena
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Cистема «розумний будинок» як спосіб енергозбереженняГаличак, Назар; Halychak, Nazar
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Складові маркетингу сфери послугБазар, Уляна; Bazar, Uliana
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Роль сільськогосподарських господарюючих суб’єктів в умовах створення об’єднаних територіальних громадКошкалда, Ірина; Князь, Олександр; Koshkalda, Iryna; Kniaz, Oleksandr
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Конкурентні переваги підприємстваМариненко, Наталія Юріївна; Рудюк, Ірина; Marynenko, Nataliia; Rudiuk, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Тенденції розвитку міст майбутнього в УкраїніДомбровська, Олена; Погойда, Владислав; Dombrovska, Olena; Pogoida, Vladislav
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Проблеми економічного зростання і економічного розвитку на сучасному етапіЛевицький, Віталій Орестович; Levytskyi, Vitalii
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Вірус рецесії переписує сценарій розвитку територіальногосподарських систем регіонів УкраїниПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємстваНагорняк, Ірина Степанівна; Nahorniak, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Конкурентні переваги підприємства в реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальностіБугаєва, Марія; Рубан, Валентина; Buhaieva, Mariia; Ruban, Valentyna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Зелена економіка – шанс для УкраїниВасилюк, Юлія; Vasilyuk, Yulia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Торгівля через інтернетТрішкіна, Ніна; Trishkina, Nina
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Економічна безпека регіону як чинник конкурентоздатності підприємствДолик, Катерина; Dolyk, Kateryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Стратегічний форсайт в мультинаціонаціональних корпораціяхДанько, Тарас; Ширяєва, Наталія; Danko, Taras; Shyriaieva, Natalia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Побудова системи управління конкурентоспроможністю вітчизняних виробничих підприємствКриницька, Ірина; Krynytska, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Перспективи розвитку електронної торгівлі в УкраїніГула, Інна; Hula, Inna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Сучасний стан та перспективи розвитку страхування життя в УкраїніГой, Віта; Hoi, Vita
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Інвестування у галузі fintechКолінець, Леся; Радинський, Сергій Віталійович; Kolinets, Lesya; Radynskyy, Serghiy
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Оцінка діяльності банківського секторуХимич, Ірина Григорівна; Khymych, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Оптимізація фінансових ризиків страхових компанійТимошик, Наталія Степанівна; Tymoshyk, Nataliia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Фінансовий контролінг як основний інструмент управління фінансовими ресурсами підприємстваСемчишин, Євгенія; Могильська, Василина; Semchyshyn, Yevheniia; Mogylska, Vasylyna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Глобальні фінансового-економічні виклики та українські реалії в дзеркалі статистикиВіниковецька, Жанна; Тімошенко, Наталія; Vinkovetska, Zhanna; Tymoshenko, Natalia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Теоретичні передумови розвитку бухгалтерського обліку як засобу вирішення агентської проблеми в корпоративному управлінніЦарук, Василь; Tsaruk, Vasyl
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Світова фінансова криза: передумови та наслідкиКрупка, Андрій; Krupka, Andrii
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Поняття економічної безпеки підприємстваПастух, Марія; Pastukh, Mariia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Впровадження інноваційних технологій управління торговельним підприємствомЧуй, Юрій; Chuy, Yuriy
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Продовольча безпека України: проблемні моментиАртеменко, Людмила; Artemenko, Liudmyla
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Ринок заморожених ягід в Україні: стан, проблеми та перспективи розвиткуМалинич, Ганна Миколаївна; Олеся, Чайнюк; Malynych, Hanna; Chainiuk, Olesia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Концепція ефективного аудиту як запорука економічної стійкості підприємствМазуренок, Оксана Романівна; Mazurenok, Oksana
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Важливість ефективного формування та використання фінансових ресурсів на підприємствіКонстантюк, Наталія Іванівна; Скалецька, Марія; Konstantiuk, Nataliia; Skaletska, Mariia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Підвищення ефективності механізмів державного регулювання для підприємств малого і середнього бізнесуСульженко, Роман; Sulzhenko, Roman
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Базові аспекти ефективного управління фінансами підприємстваКонстантюк, Наталія Іванівна; Konstantiuk, Nataliia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Особливості управління продажами на зарубіжних ринкахДячун, Ольга Дмитрівна; Dyachun, Olga
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Адаптація як фактор розвитку підприємств малого бізнесуГолич, Наталія Василівна; Holych, Nataliia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Забезпечення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовахКатрусяк, Христина; Katrusiak, Khrystyna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Деякі аспекти інноваційної активності забудовниківВинник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, Tetiana
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Сучасні технології: вплив на економіку країниМищишин, Андрій; Myshchyshyn, Andrii
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Зміст-
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Інформаційні технології та їх вплив на соціальноекономічні процеси державиОдайський, Олександр; Odaiskyi, Oleksandr
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Цифровізація як невідворотній процес на шляху до потужної економіки УкраїниПетручок, Юрій; Petruchok, Yurii
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Фінансова стійкість підприємства як основа його ефективного розвиткуВеличко, Максим; Velychko, Maksym
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Вплив автоматизації розрахунків з бюджетом на інтеграцію вітчизняного бізнесу в світовий простірПрисяжнюк, Таїсія; Prysyazhnyuk, Taisia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Вища освіта в Україні: перспективи і недолікиМизак, Зоряна; Myzak, Zoriana
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Туристична галузь ‒ пріоритетний вектор для зміцнення економіки в УкраїніБажанова, Наталія; Bazhanova, Natalia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Перспективи розвитку ресторанного бізнесу в умовах цифрової економікиБлавіцька, Вікторія; Blavitska, Viktoriia
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Україна в умовах цифровізації суспільстваКрасицький, Петро; Крамар, Ірина Юріївна; Krasytskyi, Petro; Kramar, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Законодавчі основи формування та використання публічної інформаціїМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, Iryna
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020Редакційні сторінки-
Conference Abstract31-Mar-202017-Apr-2020It outsourcing contribution to the Ukraine’s economyMarynenko, Nataliia; Kramar, Iryna; Tsikh, Halyna
Proceedings Book31-Mar-202016-Apr-2020Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 79 of 79