Сучасні особлив. формув. і управл. іннов. потенціалом регіон. розвитку туризму та рекреації із залуч. молод. ресурсу (2015) : [111] Collection home page

Logo

Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації
із залученням молодіжного ресурсу»

Збірник тез конференції

Конференція відбулася 15 - 17 жовтня 2015 року.

Тернопільщина — край, багатий природною красою та історичною спадщиною, де збереглося близько 4000 пам’яток історії та культури. Більше третини всіх українських замків та їх руїн зосереджені саме у нашому регіоні.

Тернопільська область, маючи вигідне геополітичне розташування, володіючи чисельними історичними та культурними цінностями, унікальними рекреаційними ресурсами, може досягнути значного економічного ефекту в туристичному бізнесі. Туризм визнано одним із пріоритетних напрямків розвитку культури й економіки Тернопільської області. І це корелює зі світовими тенденціями, які свідчать, що туристична сфера формується як одна з найперспективніших індустрій ХХІ століття.

Саме завдяки цим фактам, 15 - 17 жовтня 2015 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу», організаторами якої виступили Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради, Національний заповідник «Замки Тернопілля» та інші установи.

Особливістю даного заходу було його проведення безпосередньо у найвизначніших історичних пам’ятках Тернопільської області — Вишнівецькому палаці (смт. Вишнівець) та Збаразькому замку (м. Збараж), а також у місті Тернополі.

Близько 100 учасників із різних міст України прийняло участь у цьому поважному зібранні. Проблематика конференції зацікавила як науковців, так і представників органів державного управління і місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості. Не залишилися осторонь наші закордонні колеги з Польщі, Литви, Грузії.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися Голова Тернопільської облдержадміністрації С.С. Барна, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя д.т.н., професор П.В. Ясній, Консул Республіки Польща в м. Луцьк Марек Запур, завідувач відділом Таурагського повіту Департаменту регіонального розвитку при Міністерстві внутрішніх справ (Литва), член Таурагського Товариства друзів Тернополя (Литва), голова литовської делегації Бічкус Відас.

Пленарне засідання вирізнялося конструктивними, ґрунтовними, різноплановими доповідями, своє бачення стосовно піднятих проблем висловили фахівці різних галузей науки і сфер діяльності.

Широкий спектр піднятої проблематики дозволив продовжити змістовну дискусію на засіданнях секцій конференції.

Гості Тернопілля мали змогу ознайомитися з багатьма визначними місцями нашої області, здійснити незабутні екскурсійні подорожі.

У цілому, на конференції панувала атмосфера невимушеного спілкування, цікаві та змістовні виступи доповідачів викликали низку питань аудиторії та спонукали до дискусії.

Беззаперечно, цей захід стане однією з найцікавіших подій 2015 року в нашому регіоні. Високий фаховий і представницький рівень учасників міжнародної науково-практичної конференції дав можливість виробити пропозиції та рекомендації, які сприятимуть згуртуванню зусиль у дослідженні широкого кола актуальних питань теорії і практики формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу, будуть дієвим поштовхом для втілення нових, цікавих ідей та задумів у контексті реалізації основних положень Стратегії розвитку туризму на Тернопільщині.

Наукова конференція набула широкого резонансу у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах.

Напрямки роботи конференції:

  1. Вектори формування потенціалу регіонального розвитку туризму та рекреації: функціональне навантаження та потенційні можливості
  2. Інституційні основи управління регіональним розвитком туризму та рекреації
  3. Інструментальна складова управління регіональним розвитком туризму та рекреації: зарубіжний досвід і практика в Україні
  4. Фінансово-економічне та обліково-статистичне забезпечення регіонального розвитку туризму та рекреації
  5. Інфраструктурна і логістична компоненти регіонального розвитку туризму та рекреації в контексті підвищення рівня сервісизації надання туристичних послуг
  6. Технологічний супровід управління регіональним розвитком туризму та рекреації
  7. Природоресурсний базис регіонального розвитку туризму та рекреації
  8. Моделювання та інформатизація ринку туристичних послуг регіону
  9. Особливості здійснення підготовки фахівців у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку освітніх послуг
  10. Формування регіональної молодіжної політики в галузі розвитку туризму та рекреації: збалансування очікувань на макро- і мезо- рівнях щодо використання молодіжного ресурсу

Реєстраційна форма та інформація про конференцію:

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“

Зміст


1
СЕКЦІЯ: ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ: ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
3
7
9
13
14
16
18
21
24
27
30
33
37
41
44
47
50
53
56
60
64
68
71
73
75
78
82
86
89
91
96
100
103
СЕКЦІЯ: ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
107
109
112
115
119
121
123
127
130
СЕКЦІЯ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І ПРАКТИКА В УКРАЇНІ
133
136
138
140
142
144
147
СЕКЦІЯ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
149
151
154
157
159
161
163
165
СЕКЦІЯ: ІНФРАСТРУКТУРНА І ЛОГІСТИЧНА КОМПОНЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СЕРВІСИЗАЦІЇ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
170
173
175
СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
179
183
185
СЕКЦІЯ: ПРИРОДОРЕСУРСНИЙ БАЗИС РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ
187
190
192
194
197
199
203
206
СЕКЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ
209
211
214
216
220
223
226
230
232
235
238
242
244
СЕКЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
248
251
253
255
258
262
264
266
268
270
274
277
280
284
286
СЕКЦІЯ: ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ: ЗБАЛАНСУВАННЯ ОЧІКУВАНЬ НА МАКРО- І МЕЗО- РІВНЯХ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МОЛОДІЖНОГО РЕСУРСУ
288
291
293
295
299
301
303
 
305
320

Content


1
SEKTSIIA: VEKTORY FORMUVANNIA POTENTSIALU REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII: FUNKTSIONALNE NAVANTAZHENNIA TA POTENTSIINI MOZHLYVOSTI
3
7
9
13
14
16
18
21
24
27
30
33
37
41
44
47
50
53
56
60
64
68
71
73
75
78
82
86
89
91
96
100
103
SEKTSIIA: INSTYTUTSIINI OSNOVY UPRAVLINNIA REHIONALNYM ROZVYTKOM TURYZMU TA REKREATSII
107
109
112
115
119
121
123
127
130
SEKTSIIA: INSTRUMENTALNA SKLADOVA UPRAVLINNIA REHIONALNYM ROZVYTKOM TURYZMU TA REKREATSII: ZARUBIZHNYI DOSVID I PRAKTYKA V UKRAINI
133
136
138
140
142
144
147
SEKTSIIA: FINANSOVO-EKONOMICHNE TA OBLIKOVO-STATYSTYCHNE ZABEZPECHENNIA REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII
149
151
154
157
159
161
163
165
SEKTSIIA: INFRASTRUKTURNA I LOHISTYCHNA KOMPONENTY REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII V KONTEKSTI PIDVYSHCHENNIA RIVNIA SERVISYZATSII NADANNIA TURYSTYCHNYKH POSLUH
170
173
175
SEKTSIIA: TEKHNOLOHICHNYI SUPROVID UPRAVLINNIA REHIONALNYM ROZVYTKOM TURYZMU TA REKREATSII
179
183
185
SEKTSIIA: PRYRODORESURSNYI BAZYS REHIONALNOHO ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII
187
190
192
194
197
199
203
206
SEKTSIIA MODELIUVANNIA TA INFORMATYZATSIIA RYNKU TURYSTYCHNYKH POSLUH REHIONU
209
211
214
216
220
223
226
230
232
235
238
242
244
SEKTSIIA: OSOBLYVOSTI ZDIISNENNIA PIDHOTOVKY FAKHIVTSIV U SFERI TURYZMU TA REKREATSII NA VITCHYZNIANOMU RYNKU OSVITNIKH POSLUH
248
251
253
255
258
262
264
266
268
270
274
277
280
284
286
SEKTSIIA: FORMUVANNIA REHIONALNOI MOLODIZHNOI POLITYKY V HALUZI ROZVYTKU TURYZMU TA REKREATSII: ZBALANSUVANNIA OCHIKUVAN NA MAKRO- I MEZO- RIVNIAKH SHCHODO VYKORYSTANNIA MOLODIZHNOHO RESURSU
288
291
293
295
299
301
303
 
305
320

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 111
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article15-Oct-201531-Dec-2015Видавничі сторінки-
Article15-Oct-201531-Dec-2015Зміст-
Article15-Oct-201531-Dec-2015Освітній туризм: синергія знань та враженьВинник, Тетяна Михайлівна; Vynnyk, T. M.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Моделювання регіонального розвитку туристичної сфери діяльностіГац, Любов Євгенівна; Hats, L. E.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Історико-архітектурний туризм як засіб профілактики агресивності особи юнацького вікуТуревич, О. А.; Turevych, O. A.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Аналіз діяльності юнацько-молодіжних організацій туристичного спрямування в карпатському регіоніКоростіль, О. І.; Побігун, О. В.; Korostil, O. I.; Pobigun, O. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Географо-туристичне положення Тернопільської області як чинник розвитку туризмуЗаставецька, О. В.; Дударчук, К. Д.; Zastavetska, O. V.; Dudarchuk, K. D.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Транспортні мережі – трансфер туризму в УкраїнуДудкін, Павло Дмитрович; Химич, Г. П.; Струтинська, І. О.; Dudkin, P. D.; Khymych, G. P.; Strutynska, I. O.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Аналіз сайтів туристичних агентств Івано-Франківська щодо пропозицій паломницьких турівВозняк, М. В.; Побігун, О. В.; Vozniak, M. V.; Pobigun, O. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Специфіка організації практик у процесі підготовки майбутнього фахівця сфери туризмуЩука, Г. П.; Shchuka, G. P.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Педагогічні умови формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризмуШафранський, В. В.; Shafranskiy, V. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Людський капітал і мотивація в туризміСидоренко, І. О.; Sydorenko, I. O.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Портфоліо компетентностей сучасного менеджера індустрії туризму: сутність, умови та фактори побудовиПлецан, Х. В.; Pletsan, H. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Особливості підготовки фахівців з туризму в нових туристичних центрах (на прикладі м. Кривий Ріг)Пацюк, В. С.; Patsiuk, V. S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Особливості здійснення підготовки фахівців у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку освітніх послуг на прикладі Львівського інституту економіки і туризмуПаньків, Н. Є.; Pankiv, N. Ye.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Особливості іншомовної підготовки фахівців у сфері туризму на українському ринку освітніх послуг в умовах глобалізаціїМединська, С. І.; Medynska, S. I.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Проблемология образования в системе формирования специалиста туризма и гостеприимстваLukyanova, L. G.; Лукьянова, Л. Г.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Особливості здійснення підготовки фахівців у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку освітніх послугКрупський, О. П.; Годлевська, Ю. І.; Krups’kyy, O. P.; Godlevs’ka, J. I.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Фінансові аспекти підготовки фахівців для туристичної галузіКонстантюк, Наталія Іванівна; Konstantiuk, N. I.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Психологічний аспект використання ігрових методів навчання в процесі підготовки фахівців у сфері туризмуКазарова, Г. М.; Kazarova, H. M.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Аніматор у системі туристської освітиДанільєва, Ю. Г.; Мкртчян, К. К.; Daniliyeva, J. G.; Mkrtchyan, K. K.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Основні передумови необхідності покращення якості підготовки фахівців з туризму в УкраїніВинничук, Р. О.; Склярук, Т. В.; Vynnychuk, R. O.; Sklyaruk, T. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Розвиток медіа-компетентності у студентів напряму підготовки «туризм» у національному університеті фізичного виховання і спорту УкраїниБабушко, Світлана Ростиславівна; Babushko, S. R.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Перспективи використання туристичних ресурсів України для проведення польових практик та навчальних тренінгів (на прикладі оздоровчо-туристсько-лікувального комплексу «Петрівська слобода» Міжгірського району Закарпатської області)Бєлоусова, Н. В.; Bielousova, N. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Регіональний ринок туристичної сфери України в сучасних умовах соціалізації економікиЯворська, О. Г.; Кравченко, В.; Сільченко, О.; Yavorska, O. G.; Kravchenko, V.; Silchenko, O.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Технологія створення інформаційної системи управління туристичною фірмоюСєркова, Л. Е.; Марасанов, С. О.; Serkova, L. E.; Marasanov, S. O.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Геоінфрмаційні технології, зорієнтовані на потреби туристаПасічник, Володимир Володимирович; Артеменко, О. І.; Попик, І. В.; Pasichnyk, V. V.; Artemenko, O. I.; Popyk, I. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Інтелектуальна система міат на основі мобільних інформаційних технологійПасічник, Володимир Володимирович; Савчук, В. В.; Pasichnyk, V. V.; Savchuk, V. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Сучасні інформаційні технології в галузі туризму: системний аналіз ситуаціїАртеменко, О. І.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Пасічник, Володимир Володимирович; Савчук, В. В.; Artemenko, O. I.; Kunanets, N. E.; Pasichnyk, V. V.; Savchuk, V. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Modelind and informatization market of tourist servicesКруський, О. П.; Маслова, В. М.; Krups’kyy, A. P.; Maslova, V. M.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Консолідована інформація в галузі туризмуКунанець, Наталія Едуардівна; Галаз, Т. О.; Щур, Р. І.; Мацюк, Олександр Васильович; Kunanets, N. E.; Halaz, T. O.; Schur, R. I.; Matsiuk, O. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Онтологічне моделювання природомовних інтерфейсів туристичних інформаційних системКульчицький, І. М.; Скубій, М. Ю.; Kulchytskyy, I. M.; Skubij, M. Y.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Інтернетизація готельного бізнесу: регіональний аспектДаниленко, М. І.; Danylenko, M. I.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Моделювання мотивації праці у банківських установах та створення кредитних програм для розвитку туризму в регіоніГарматій, Наталія Михайлівна; Harmatiy, N. M.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Туристичні принади Мукачівського району Закарпатської областіГабчак, Н. Ф.; Habchak, N. F.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Віртуальні компанії в галузі туризму: соціокомунікаційний аспектВеретеннікова, Н. В.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Пасічник, Володимир Володимирович; Мацюк, Олександр Васильович; Veretennikova, N. V.; Kunanets, N. E.; Pasichnyk, V. V.; Matsiuk, O. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Модель прийняття рішень при індивідуальному виборі туруРогатинський, Роман Михайлович; Рогатинська, Олена Романівна; Rogatynskyi, R. M.; Rogatynska, O. R.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Природоресурсний потенціал лікувальних грязей для потреб санаторно-курортного господарства УкраїниЧир, Н. В.; Граб, О. М.; Chyr, N. V.; Grab, O. M.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Природоресурсний базис регіонального розвитку туризму та рекреації (на прикладі ізраїлю)Фастовець, О. О.; Fastovets, O. O.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Природоресурсний базис розвитку туризму та рекреації у волинській областіПідцерковна, К. В.; Ільїн, Л. В.; Pidtserkovna, K. V.; Ilyin, L. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Вирішення проблеми тпв один з шляхів підвищення туристичної привабливості ТернопілляЛясота, Оксана Михайлівна; Зварич, Наталія Миколаївна; Атаманюк, В. М.; Liasota, O. M.; Zvarych, N. M.; Atamaniuk, V. M.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Сучасні підходи до необхідності очищення промислових і вентиляційних викидів в атмосферуГумницький, Я. М.; Куц, Віктор Петрович; Gumnitsky, Ya. M.; Kuts, V. P.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Туристично-рекреаційний потенціал донецького краю після воєнного конфліктуКалугіна, А. О.; Kalughina, A. O.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Деякі екологічні аспекти розвитку туризмуВітенько, Тетяна Миколаївна; Vitenko, T. M.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Санаторій „брусниця” як основний елемент розвитку лікувально - оздоровчого туризму у Чернівецькій областіАндрусяк, Н. С.; Andrusyak, N. S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Світлотехнічні установки з автономним живленням на основі сонячних батарей з акумулюючими елементамиФілюк, Ярослав Олександрович; Андрійчук, Володимир Андрійович; Коваль, Вадим Петрович; Filyuk, Y. O.; Andriychuk, V. A.; Koval, V. P.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Технологічні аспекти забезпечення рекреації в умовах неконтрольованого розвитку ціанобактерійМальований, М. С.; Никифоров, В. В.; Синельніков, О. Д.; Харламова, О. В.; Malovanyy, M. S.; Nykyforov, V. V.; Synelnykov, O. D.; Kharlamova, O. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Формування туристичної інфраструктури шляхом державно-приватного партнерстваКоробейникова, Я. С.; Зоріна, Г. П.; Korobeinykova, Y. S.; Zorina, G. P.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Рівні туристичної інстраструктури та їх складовіТеребух, А. А.; Кошова, Б. Р.; Terebuch, A. A.; Koshova, B. R.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Туризм на івано-франківщині за підсумками літнього сезону 2015 рокуПередерко, В. П.; Perederko, V. P.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Метод порівняльного аналізу якості готельного господарства крупного містаГерасименко, В. Г.; Семенець, К. М.; Gerasymenko, V. G.; Semenets, K. M.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Інвестиційна привабливість Тернопільської областіХрупович, С.; Khrupovych, S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Підвищення ефективності бюджетного фінансування туристичної галузіТимошик, Наталія Степанівна; Tymoshyk, N. S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Інвестування у туристичну галузь УкраїниРадинський, Сергій Віталійович; Radynskyy, S. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Визначення ролі України на світовому ринку туристичних послугНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, H. S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Інвестиційне забезпечення стратегії інноваційного розвитку туризму в регіоніНагорняк, Ірина Степанівна; Nahorniak, I. S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Економічні передумови активізації діяльності аграрних підприємств в сфері зеленого (сільського) туризмуКрасноруцький, О. О.; Зайцев, Ю. О.; Krasnorutsky, O. O.; Zaitsev, Y. O.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Фінансово-економічні чинники розвитку туризму та рекреацііДячун, Ольга Дмитрівна; Diachun, A. D.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Вплив девальвації гривні на розвиток туристичної галузі УкраїниАтаманчук, З. А.; Atamanchuk, Z. A.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Особливості комунікативного забезпечення туристично–рекреаційного обслуговування в постконфліктних умовахАндрушків, Б. М.; Шерстюк, Роман Петрович; Кирич, Наталія Богданівна; Andrushkiv, B. M.; Sherstiuk, R. P.; Kyrych, N. B.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Досвід грузії для підвищення результативності українського туристичного бізнесуЧорненька, Н. В.; Євлах, В. С.; Chornenka, N. V.; Yevlakh, V. S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Модернізація технологій управління підприємств як інноваційний чинник структурної перебудови муніципальних економічних системПанухник, Яна Геннадіївна; Panukhnyk, I. G.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Зарубіжний досвід розвитку індустрії туризмуМишковець, І. П.; Myshkovets, I. P.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Tendencies of world tourism development and ukrainian realitiesКрамар, Ірина Юріївна; Kramar, I. Iu.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Регіональний маркетинг як інструмент виходу із кризи туристичної галузі луганської областіЗеленко, О. О.; Zelenko, O. O.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Управління регіональним розвитком рекреації: теоретичне підґрунтя та інструменти реалізаціїДудкіна, Олена Павлівна; Дудкін, Павло Дмитрович; Dudkina, O. P.; Dudkin, P. D.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Стратегічні напрями розвитку закладів готельно-ресторанного господарстваЗаваріка, Г. М.; Тотмакова, К. С.; Zavarika, G. M.; Totmakova, K. S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Форми економічної співпраці у розвитку регіонального туристичного продуктуТомашевська, А. В.; Tomashevska, A. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Роль та організаційні засади проведення маркетингових досліджень у діяльності туристичних підприємствПилип’юк, Л. М.; Pilipyuk, L. M.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Конкурентоспроможність Тернопільської області та її місце в регіональному розподілі перспектив розвитку УкраїниМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, I. B.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Удосконалення інституційних основ управління регіональним розвитком туризму та рекреації через здійснення управлінням дснс України в Тернопільській області функціональної діяльності щодо забезпечення безпеки екосистемиКривокульська, Наталія Михайлівна; Kryvokulska, N. M.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Роль туристських дестинацій в управлінні регіонального розвиткуКонькова, К. В.; Konkova, K. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Використання маркетингу для вдосконалення державної політики розвитку туризмомІванов, А. М.; Саламатіна, Світлана Єгорівна; Ivanov, A. M.; Salamatina, S. Y.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Концептуальні засади розвитку сільського зеленого туризмуДем'яненко, М. Я.; Гришова, І. Ю.; Demyanenko, M. Ya.; Gryshova, I. Yu.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Проблеми державного регулювання ринку рекреаційних послуг УкраїниАртеменко, Людмила Борисівна; Artemenko, L. B.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Роль кластерів у розвитку конкурентноздатності вітчизняного туризму в сучасних ринкових умовахЮрик, Наталія Євгенівна; Шпак, О. В.; Yuryk, N. Ye.; Shpak, O. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Місце туристичної галузі в економіці розвинутих країн світуЦіх, Галина Володимирівна; Tsikh, G. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Музей як складова туристичної інфраструктури ЛьвоваЦимбала, О. С.; Tsymbala, O. S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Оцінка потенціалу туристичної галузі ТернопілляХимич, Ірина Григорівна; Khymych, I. G.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Організаційна культура туристичної організації як засіб зміцнення її кадрового потенціалу і соціально-культурний чинник управління регіональним розвитком туризму та рекреаціїФроленко, Роман Володимирович; Frolenko, R. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Неймінг як новітній напрямок маркетингу в туризмі: регіональний вимір та інноваційний потенціалСмирнов, І. Г.; Гнатів, Т. Б.; Smyrnov, I. G.; Gnativ, T. B.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Перспективні напрямки розвитку туристичних регіонів УкраїниСарри, А. В.; Sarry, A. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015The features of rural green tourism in PolandСавченко, І. А.; Шабала, Д. В.; Savchenko, I. A.; Shabala, D. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Ціннісний аспект міжнародної політики туризмуРудакевич, Марія Іванівна; Rudakevych, M. I.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Перспективи активізації розвитку туризму в м. ТернопільРуда, Ольга Василівна; Ryda, O. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Регулювання туристичної діяльності на регіональному рівніПодвірна, Тетяна Володимирівна; Podvirna, T. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Національний заповідник «замки Тернопілля» в системі регіонального туристичного продуктуПідставка, Р.; Pidstavka, R.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Промисловий туризм карпатського регіонуПендерецький, О. В.; Пендерецька, Р. О.; Penderetskyy, O. V.; Penderetska, R. O.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду північно-західного регіону УкраїниМельнійчук, М. М.; Безсмертнюк, Т. П.; Melniychuk, M. M.; Bezsmertniuk, T. P.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Методологічний аналіз підходів до розвитку підприємствМариненко, Наталія Юріївна; Marynenko, N. Yu.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Просторові системи послуг як об’єкт дослідження регіональної економікиМальська, М. П.; Жук, І. З.; Malska, M. P.; Zhuk, I. Z.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Соціально-економічний важіль сільського зеленого туризму в розвитку агробізнесуЛукомська, О. І.; Lukomska, O. I.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Соціально-економічні трансформації туристичних осередків УкраїниЛіхоносова, Г. С.; Likhonosova, G. S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Формування конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу регіону в умовах сталого розвиткуЛевицький, Віталій Орестович; Levitskiy, V. O.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Сучасний стан та тенденції розвитку туристичної галузі в Україні та світіКудлак, Віталій Ярославович; Kudlak, V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Аналіз потенціалу агротуристичних господарств та потреб їх гостей (за матеріалами польових досліджень пілотних селянських господарств карпатського регіону)Кудла, Н. Є.; Kudla, N. Y.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Проблеми формування та функціонування екологічного туризму на ХарківщиніКошкалда, І. В.; Koshkalda, I. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Соціально-економічний вектор розвитку туризму в УкраїніКалінеску, Т. В.; Calinescu, T. V.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційного розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіонуІртищева, Інна Олександрівна; Войт, Д. С.; Irtyshcheva, I. O.; Voit, D. S.
Article15-Oct-201531-Dec-2015Туризм как фактор регионального развитияDubrovsky, P. S.; Solodovnik, A. V.; Дубровский, П. С.; Солодовник, А. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 111