Ⅸ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2022) : [78] Collection home page

Logo
Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільська міська рада
 • Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»
 • «Страхова компанія «ТАС»
 • Вроцлавський економічний університет(Республіка Польща)
 • Університет «Опольська Політехніка» (Республіка Польща)
 • Університет прикладних наук в Нисі (Республіка Польща)
 • Індо-Європейська освітня фундація (Республіка Польща)
 • Університет Дунареа де Йос м. Галац (Румунія)

Дата проведення: 5 листопада 2022 року.

Тематичні секції конференції:

 1. Розвиток соціально-економічних систем мікро-, мезо- і макрорівня: конфлікт традиційних моделей та економічних реалій 21 століття
 2. Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки, освіти в умовах цифровізації суспільства
 3. Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави
 4. Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрози
 5. Інновації у глобальній біржовій сфері та банківській діяльності
 6. Страховий ринок України – каталізатор чи стримувач прогресивних змін у вітчизняній економічній системі?
 7. Економічно ефективна торгівля: розуміння суті та сучасні підходи до її ведення
 8. Майбутнє конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес
 9. Трансформація бізнес-процесів у контексті сталого розвитку

Офіційні мови конференції: українська, польська, англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна

Для участі в роботі конференції необхідно до 25 жовтня 2022 року надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді та сплатити організаційний внесок за реквізитами, які будуть надіслані після отримання тез.

Для завершення реєстрації необхідно заповнити форму за посиланням (українською або англійською мовою): forms.gle/ntTeLyguMhnJxtxR7

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра економіки та фінансів ТНТУ
Голова:
Панухник О.В. — завідувачка кафедри економіки та фінансів ТНТУ, д.е.н., професор
Науковий секретар:
Маркович Ірина Богданівна — доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І.Пулюя, к.е.н., доцент
e-mail: konferenciya2020ef@gmail.com
тел.: +38 050 66 89 327

Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2022 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. — Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2022. — 189 с.

Матеріали Ⅸ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“

Зміст


1
2
3
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ МІКРО-, МЕЗО- І МАКРОРІВНЯ: КОНФЛІКТ ТРАДИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЙ XXI СТОЛІТТЯ
8
10
12
15
18
20
23
25
28
31
32
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ, ОСВІТИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
35
37
39
40
42
45
РОЛЬ І ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОЇ ДЕРЖАВИ
48
50
53
56
59
62
64
67
70
73
75
77
80
82
84
86
89
92
94
СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ
97
101
104
106
107
109
111
112
115
ІННОВАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ БІРЖОВІЙ СФЕРІ ТА БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
118
121
122
125
127
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – КАТАЛІЗАТОР ЧИ СТРИМУВАЧ ПРОГРЕСИВНИХ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ?
130
132
ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНА ТОРГІВЛЯ: РОЗУМІННЯ СУТІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВЕДЕННЯ
135
137
140
142
МАЙБУТНЄ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ, РОЗУМНІ ТЕРИТОРІЇ, РОЗУМНИЙ БІЗНЕС
146
148
151
154
158
159
162
ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
165
168
169
171
174
176
178
180
183
 
186
189

Content


1
2
3
ROZVYTOK SOTSIALNO-EKONOMICHNYKH SYSTEM MIKRO-, MEZO- I MAKRORIVNIA: KONFLIKT TRADYTSIINYKH MODELEI TA EKONOMICHNYKH REALII XXI STOLITTIA
8
10
12
15
18
20
23
25
28
31
32
OSOBLYVOSTI INTEHRATSII DERZHAVY, BIZNESU, NAUKY, OSVITY V UMOVAKH TSYFROVIZATSII SUSPILSTVA
35
37
39
40
42
45
ROL I POTENTSIAL VITCHYZNIANOHO PIDPRYIEMNYTSTVA U ROZVYTKU EKONOMICHNO STIIKOI DERZHAVY
48
50
53
56
59
62
64
67
70
73
75
77
80
82
84
86
89
92
94
SUCHASNYI ROZVYTOK FINANSOVOHO RYNKU UKRAINY: MOZHLYVOSTI, VYKLYKY, ZAHROZY
97
101
104
106
107
109
111
112
115
INNOVATSII U HLOBALNII BIRZHOVII SFERI TA BANKIVSKII DIIALNOSTI
118
121
122
125
127
STRAKHOVYI RYNOK UKRAINY – KATALIZATOR CHY STRYMUVACH PROHRESYVNYKH ZMIN U VITCHYZNIANII EKONOMICHNII SYSTEMI?
130
132
EKONOMICHNO EFEKTYVNA TORHIVLIA: ROZUMINNIA SUTI TA SUCHASNI PIDKHODY DO YII VEDENNIA
135
137
140
142
MAIBUTNIE KONKURENTOSPROMOZHNOSTI: ROZUMNE UPRAVLINNIA, ROZUMNI TERYTORII, ROZUMNYI BIZNES
146
148
151
154
158
159
162
TRANSFORMATSIIA BIZNES-PROTSESIV U KONTEKSTI STALOHO ROZVYTKU
165
168
169
171
174
176
178
180
183
 
186
189

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 78 of 78
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Законодавча підтримка соціально відповідальної поведінки бізнесу в УкраїніМомот, Сергій; Momot, Sergii
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Для нотаток-
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Операційна діяльність підприємства як складова його ринкової діяльностіДзюба ,Тетяна; Dziuba ,Tetiana; Машлій, Галина Богданівна; Mashlii ,Halina
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Видавнича сторінка-
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Соціальна відповідальність бізнесу в Україні у воєнний і післявоєнний періодСтойко, Ігор; Долубовська, Ольга; Stoyko, Igor; Dolubovska, Olha
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Роль відновлювальних джерел енергії в економічному розвитку УкраїниЛисий, Володимир; Lysyi, Volodymyr; Крамар, Ірина Юріївна; Kramar, Iryna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Вплив війни на експортну діяльність молочної галузі економіки УкраїниГолодрига, Артур; Holodryha, Artur; Панухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Регіональні виклики ведення бізнесу під час війниПришляк, Данило; Pryshlyak, Danylo; Панухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Оцінка гнучкості бізнесу в нестабільному ринковому середовищіЧерній, Ігор; Chernii, Ihor; Панухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Особливості контент-маркетингу під час війниБурліцька, Оксана Петрівна; Burlitska, Oksana
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Напрями удосконалення фінансового менеджменту підприємствМашлій, Галина Богданівна; Mashlii, Halina
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Ринок нерухомості на заході України у часи війниКурах, Олександр; Kurakh, Oleksandr; Панухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Поглиблення теоретичних основ сутності кадрового потенціалу у відповідності до сучасних вимог конкурентної боротьбиКнопік, Інна; Knopik, Inna; Ковальова Ольга; Kovalova Olha
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Економічна політика держави у регулюванні розвитку іт-сфериМарченко, Олександр; Marchenko, Oleksandr
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Розумний бізнес та його значення для суб’єктів господарюванняВіцента, Ольга; Vitsenta, Olha
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Суть нейромаркетингу як інструменту дослідження поведінки клієнтівМаркович, Ірина Богданівна; Markovych, Iryna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Основна конкурентоспроможність підприємств майбутнього: цифрова та інтелектуальна трансформаціяМартинюк, Ірина; Martyniuk, Iryna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Роль моделювання бізнес-процесів в системі управління підприємствомБаран, Тетяна; Baran, Tetyana
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Особливості реінжинірингу бізнес-процесів у сфері охорони здоров’яБалега, Павло; Baleha, Pavlo; Панухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Сучасні особливості фінансування закладів освіти в УкраїніГанзюк, Світлана; Hanziuk, Svitlana
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Методи та підходи до управління персоналомПоливода, Анастасія; Polyvoda, Anastasiia; Гарматюк, Оксана Олегівна; Garmatiuk, Oksana
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Фінансово-економічна безпека підприємств в кризових умовахФойт, Сергій; Foit, Sergiy; Крупка, Андрій; Krupka, Andrii
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Розвиток відкритого банкінгу в УкраїніЯкуб’як, Олена; Yakubiak, Olena; Луциків, Іванна Василівна; Lutsykiv, Ivanna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Війна та банки: що пережили, що переживаємо і що доведеться пережити?Петручок, Юрій; Petruchok, Yurii; Химич, Ірина Григорівна; Khymych, Iryna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Проблеми особистого страхування в кризових умовахПідгородецький, Мар’ян; Pidgorodetskiy, Marian; Крупка, Андрій; Krupka, Andrii
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Збутова політика підприємства: сутність та особливості управлінняМейник, Віталій; Meinuk, Vitaliy
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Український ритейл: як вижити бізнесу у воєнний періодНагорняк, Ірина Степанівна; Nahorniak, Iryna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Сутність та класифікація фінансових інноваційРадинський, Сергій Віталійович; Дячун, Ольга Дмитрівна; Radynskiy, Serghiy; Dyachun, Olga
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Механізми маніпулювання рекламою та її вплив на свідомість споживачівКоновалова, Ольга; Konovalova, Olha; Владарчик, Юлія; Vladarchik, Julia
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Стан страхового ринку та його вплив на економіку УкраїниГалагань, Юрій; Halahan, Yurii
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Роль і ефективність торговельної діяльності в ринкових умовахКісєльова, Ірина; Kisielova, Iryna; Луциків, Іванна Василівна; Lutsykiv, Ivanna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Міжнародні рейтинги інноваційної спроможності УкраїниЯнчинський, Ростислав; Yanchynskyi, Rostyslav; Панухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Інновації у банківській системі УкраїниГурзель, Олександр; Hurzel, Oleksandr
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Виклики та загрози фінансової системи України в період воєнного стануЧеркашин, Інна; Cherkashyn, Inna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Високочастотна торгівля як новітня технологія фінансового ринкуВасильченко, Зоя; Vasylchenko, Zoya
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Роль військових облігацій як інвестиційного ресурсуКиндич, Тетяна; Kyndych, Tetiana
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Ланцюги постачання під час війниКутко, Тарас; Білецька, Олена; Kutko, Taras; Biletska, Olena
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Шляхи збалансування ліквідності комерційного банкуОдайський, Олександр; Odaiskyi, Oleksandr
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Загрози та перспективи розвитку банківського сектору УкраїниСимоненко, Єлизавета; Symonenko, Yelyzaveta
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Роль сільського господарства у відновленні економіки УкраїниАрхитко, Богдан; Arkhytko, Bohdan
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Механізми управління підприємницькими ризиками на підприємствіЧуйко, Віталій; Chuyko, Vitaliy
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Місце та роль необанків під час війни та після її закінченняІвасечко, Олеся; Ivasechko, Olesia
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Стан та потреби економіки України в умовах війниТанчик, Мар’яна; Tanchyk, Mariana
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Функціонування ринку кондитерських виробів в умовах війниСмачило, Лілія; Smachylo, Liliia
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Стан розвитку банківського ринку УкраїниГуржий, Тамара; Hurzhiy, Tamara
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Деякі особливості розвитку підприємництва в Україні у період війниЧернецький, Андрій; Chernetskiy, Andriy
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Сучасний розвиток фінансового ринку України: можливості, виклики, загрозиБурка, Олександр; Burka, Oleksandr
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Економічний зміст та характерні риси економічної привабливості суб’єкта економікиБучко, Тарас; Buchcko, Taras
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Податкове стимулювання в умовах воєнного стануМогильська, Василина; Mohylska, Vasylyna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Державне регулювання підприємницької діяльностіЛевицький, Віталій Орестович; Levytskyi, Vitalii
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки в умовах невизначеностіЛюбінська, Ольга; Liubinska, Olha
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Функціонування підприємств харчової промисловості України в умовах війниПарфенюк, Христина; Parfenyuk, Khrystyna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Креативні індустрії в умовах війниШевчук, Роман; Shevchuk, Roman; Мариненко, Наталія Юріївна; Marynenko, Nataliia
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Деякі особливості щодо організації процесу оплати праці на підприємствіПарфутко, Тетяна; Parfutko, Tetiana
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Зміст-
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Збереження кадрового потенціалу як складова економічної безпеки вітчизняних підприємств у період воєнного стануПотюк, Василь; Potiuk, Vasyl; Крамар, Ірина Юріївна; Kramar, Iryna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Особливості впливу макроекономічних чинників на стабілізацію господарсько-фінансового розвитку підприємства на сучасному етапіСтельмах , Дарина; Stelmakh, Daryna; Кирич, Наталія Богданівна; Kyrych, Nataliia
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Редакційна сторінка-
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Методи та моделі діагностики фінансової діяльності підприємстваГоловата, Юлія; Golovata, Yulia
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Злиття та поглинання компаній в УкраїніПоливода, Анастасія; Polyvoda, Anastasiia
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Наукові та прикладні аспекти дослідження євроінтеграційних процесів підприємств національної економікиГарматій, Сергій Васильович; Harmatii, Serhii
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Функції управління збутом на підприємствіДячун, Ольга Дмитрівна; Радинський, Сергій Віталійович; Dyachun, Olga; Radynskiy, Serghiy
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Напрями забезпечення продовольчої безпеки України в умовах війниАртеменко, Людмила Борисівна; Artemenko, Liudmyla
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Джерела фінансової санації підприємстваБоднар, Артур; Bodnar, Artur
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Український бізнес в умовах повномасштабного вторгнення Росії: релокація та державна підтримкаДанилків, Тетяна; Danylkiv, Tetiana
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Сучасний стан функціонування аграрного сектору УкраїниГапон, Вадим; Hapon, Vadym
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Логістичні стратегії в економіці УкраїниПоливода, Анастасія; Polyvoda, Anastasiia
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Цифрові технології як новий курс розвитку фермерських господарствГула, Інна; Hula, Inna
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Особливості інтеграції держави, бізнесу, науки та освітиЕрстенюк, Тарас; Ersteniuk, Taras
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Інтрапренерство та екзопренерство як сучасні форми підприємницької взаємодіїСульженко, Роман; Sulzhenko, Roman
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Цифровізація – майбутнє українського бізнесуВасилюк, Юлія; Vasyliuk, Juliia
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Зелена відбудова УкраїниЯнчинський, Володимир; Yanchynskyi, Volodymyr; Панухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Використання діджитал-інструментів у секторі державних фінансів УкраїниПарушевскі, Артур; Parushevski, Artur
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Експортна діяльність України у контексті євроінтеграціїКропива, Денис; Kropyva, Denys
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Титульна сторінка-
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Провідні детермінанти відновлення України за наслідками війниПанухник, Олена Віталіївна; Panukhnyk, Olena
Conference Abstract5-Nov-202215-Dec-2022Штучний інтелект у соціально-економічному вимірі: загрози та ризикиПетканич, Марія-Вікторія; Petkanych, Mariia-Viktoriia
Proceedings Book5-Nov-20222-Dec-2022Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 78 of 78