Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті“ (2020) : [154] Collection home page

Logo

Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті [текст] : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11 – 12 червня 2020 року / науковий редактор Тетяна Єщенко. – Львів: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. - 556 с.

Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“

Зміст


1
5
13
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ІДЕОЛОГІЧНА ЦЕНЗУРА, ТОТАЛІТАРНА РИТОРИКА І НОВІ МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРЕСІ, НА РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННІ, РЕКЛАМІ, В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
4.
15
16
19
23
27
29
33
35
37
41
45
49
50
53
МОВА. ЛІТЕРАТУРА. ФОЛЬКЛОР. ДЕСЕМАНТИЗАЦІЯ БАЗОВИХ ІДЕОЛОГЕМ РАДЯНСЬКОЇ СЕМІОСФЕРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. РУСИФІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКСПАНСІЇ: ВІД ІМПЕРСЬКИХ ЧАСІВ ДО ДОБИ (НЕО-) ТОТАЛІТАРИЗМУ
18.
57
58
61
65
69
72
75
79
81
86
90
95
100
103
107
110
114
118
122
126
131
134
136
137
139
143
145
150
153
157
161
КУЛЬТУРА МІФИ, СИМВОЛИ Й ІДЕОЛОГЕМИ ТОТАЛІТАРИЗМУ У МИСТЕЦТВІ (ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТЕАТР, КІНО), НАУЦІ Й ОСВІТІ. КУЛЬТУРНИЙ ЛАНДШАФТ УКРАЇНИ В УМОВАХ (НЕО-)ТОТАЛІТАРИЗМУ
49.
167
168
171
175
178
182
184
188
192
197
200
204
ІСТОРІЯ. КОЛЕКТИВНА ПАМ’ЯТЬ І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ. МІСЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ (ТОПОГРАФІЧНІ, МОНУМЕНТАЛЬНІ, СИМВОЛІЧНІ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ): ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ
61.
207
208
211
214
218
222
226
230
234
238
242
246
250
252
256
260
264
269
273
276
РЕПРЕСІЇ, ГОЛОД, ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР, ІДЕОЛОГІЧНИЙ ТИСК, ВІЙНИ ЯК ЗАСОБИ НИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
81.
281
282
285
289
292
296
298
301
306
311
312
316
322
325
330
334
336
340
344
347
352
355
359
362
366
370
372
377
381
385
388
393
396
399
408
411
415
417
УКРАЇНСЬКЕ ДИСИДЕНСТВО І СУПРОТИВ КОМУНІСТИЧНІЙ ВЛАДІ: ПЕРСОНАЛІЇ, ПОДІЇ, ГРОМАДСЬКІ РУХИ
119.
423
424
428
431
435
439
443
447
РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ЦЕРКВИ Й УКРАЇНСЬКОГО ДУХІВНИЦТВА ЗА ЧАСІВ РАДЯНСЬКОГО СТАЛІНІЗМУ. ДУХОВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
127.
451
452
456
465
469
475
477
481
485
488
491
ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ. МЕДИЦИНА. РУДИМЕНТИ ПОСТТОТАЛІТАРНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ АКСІОСФЕРІ. ПСИХОТИП ТОТАЛІТАРНОЇ ОСОБИСТОСТІ. ДЕПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ. НЕОТОТАЛІТАРИЗМ ЯК ВИКЛИК І ЗАГРОЗА ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
138.
495
496
499
502
508
511
514
517
520
525
529
531
535
543
 
547
556

Content


1
5
13
SOTSIALNI KOMUNIKATSII IDEOLOHICHNA TSENZURA, TOTALITARNA RYTORYKA I NOVI MANIPULIATYVNI TEKHNOLOHII U PRESI, NA RADIO, TELEBACHENNI, REKLAMI, V MEREZHI INTERNET: ISTORIIA I SUCHASNIST
4.
15
16
19
23
27
29
33
35
37
41
45
49
50
53
MOVA. LITERATURA. FOLKLOR. DESEMANTYZATSIIA BAZOVYKH IDEOLOHEM RADIANSKOI SEMIOSFERY V SUCHASNII UKRAINSKII MOVI. RUSYFIKATSIIA YAK INSTRUMENT EKSPANSII: VID IMPERSKYKH CHASIV DO DOBY (NEO-) TOTALITARYZMU
18.
57
58
61
65
69
72
75
79
81
86
90
95
100
103
107
110
114
118
122
126
131
134
136
137
139
143
145
150
153
157
161
KULTURA MIFY, SYMVOLY Y IDEOLOHEMY TOTALITARYZMU U MYSTETSTVI (KHUDOZHNIA LITERATURA, MUZYKA, TEATR, KINO), NAUTSI Y OSVITI. KULTURNYI LANDSHAFT UKRAINY V UMOVAKH (NEO-)TOTALITARYZMU
49.
167
168
171
175
178
182
184
188
192
197
200
204
ISTORIIA. KOLEKTYVNA PAMIAT I NATSIONALNA IDENTYCHNIST. MISTSIA UKRAINSKOI NATSIONALNOI PAMIATI (TOPOHRAFICHNI, MONUMENTALNI, SYMVOLICHNI, FUNKTSIONALNI): ISTORIIA, SUCHASNIST
61.
207
208
211
214
218
222
226
230
234
238
242
246
250
252
256
260
264
269
273
276
REPRESII, HOLOD, DERZHAVNYI TEROR, IDEOLOHICHNYI TYSK, VIINY YAK ZASOBY NYSHCHENNIA UKRAINSKOI NATSII
81.
281
282
285
289
292
296
298
301
306
311
312
316
322
325
330
334
336
340
344
347
352
355
359
362
366
370
372
377
381
385
388
393
396
399
408
411
415
417
UKRAINSKE DYSYDENSTVO I SUPROTYV KOMUNISTYCHNII VLADI: PERSONALII, PODII, HROMADSKI RUKHY
119.
423
424
428
431
435
439
443
447
REPRESII PROTY TSERKVY Y UKRAINSKOHO DUKHIVNYTSTVA ZA CHASIV RADIANSKOHO STALINIZMU. DUKHOVNIST YAK OSNOVA DERZHAVOTVORENNIA
127.
451
452
456
465
469
475
477
481
485
488
491
FILOSOFIIA. PSYKHOLOHIIA. MEDYTSYNA. RUDYMENTY POSTTOTALITARNOI MENTALNOSTI U SUCHASNII UKRAINSKII AKSIOSFERI. PSYKHOTYP TOTALITARNOI OSOBYSTOSTI. DEPERSONALIZATSIIA LIUDYNY. NEOTOTALITARYZM YAK VYKLYK I ZAHROZA DLIA SUCHASNOI UKRAINY
138.
495
496
499
502
508
511
514
517
520
525
529
531
535
543
 
547
556

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 154
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Спогади свідків голодомору на Одещині як джерело дослідження злочину тоталітарної системи проти української культуриПетрова, Наталія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Депортація українців з етнічних теренів у Польщі в системі тоталітарних злочинів післявоєнної добиЛюбчик, Ігор
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Історія переселення з Устриків ДольнихМельник, Віра; Мельник, Роман
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Політична цензура в Українській РСР у другій половині 1960-х рр.Малежик, Дмитро
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Знищення української ідентичності у 20-30 роках ХХ століття та відображення цих процесів в історичній пам’ятіМелещенко, Тетяна; Карабардін, Андрій
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Тоталітаризм і авіація: зламані доліКурченко, Тетяна
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Культурно-лінгвістична діяльність нетрадиційних медіа на сучасному етапі розвитку української мовиЗубець, Наталя
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Перлюстрація як елемент тотального контролю в УРСР (1945–1946 рр.)Зуляк, Іван; Кліш, Андрій Богданович; Ятищук, Оксана
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Геноцид української інтелігенції на прикладі однієї сім’їКіцера, Олександр
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Репресії проти діячів української музичної культури на ПрикарпаттіКарась, Ганна
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Вплив радянської тоталітарної системи на розвиток українського футболу: до історії взаємин Валерія Лобановського і Володимира ЩербицькогоКоляда, Ігор; Хомич, Роман
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020«Пекло на землі» - Вінницька трагедія 1937-1938 рр.Іщук, Наталія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Історія під забороною: на прикладі наукової спадщини Івана КревецькогоГірна, Наталя
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Революційна тоталітарна проза за документами архіву (села Воскресенське та Богоявленське) 1914-1920 рр.Зеркаль, Микола
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Соціально-політичні чинники формування каральнорепресивних органів більшовицької владиБабенко, Людмила
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Політичні репресії учителів України як засіб нищення української інтелігенціїБривко, Микола
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Форми та методи партійного керівництва місцевими радами в СРСР (на прикладі луцької міської ради)Бортнікова, Алла
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Трагедія Лемківщини в контексті відновлення історичної памяті українців (на основі спогадів переселенців з с. Репедь Сянокського повіту Жешівського воєводства, Польща)Гурик, Мирослава; Приймич, Лариса
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Від Брошнівського збірного пункту до Музею депортацій українців у ХХ ст.Адамович, Сергій
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Тридцять моментів з історії дивізії «Галичина», які варто дослідити та поширювати історикамХодак, Ігор
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020(Undefined)-
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Крізь перешкоди тоталітаризму неопалимою купиною української ідентичностіЧеркес, Надія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Підступність риторики радянського тоталітаризмуЖангазінова, Руслана
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020День перепоховання тараса шевченка в Україні у боротьбі українців за свою державністьЧорна, Людмила
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Трагічна доля студентів фармацевтичного факультету Львівського медичного інституту у 40-их роках ХХ століття: до проблеми національної пам’ятіЯворська, Лідія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Вшанування пам’яті Івана Ґонти в УкраїніЮрченко, Ольга
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Національні постулати текстів Дмитра ДонцоваМикитюк, Оксана
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Уінп як центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики з відновлення та збереження національної пам’ятіХалецька, Леся; Талалаївська, Аліна
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Благодійний фонд імені Івана і Юрія Лип як місце пам’ятіСвітлана, Кучеренко
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Національна пам’ять як метод формування суспільного світоглядуРева, Тетяна
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020«Вінницька трагедія» – забутий КатиньМельничук, Олег; Довганюк, Вадим
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Феномен самознищення історичної пам’яті Миколою Гоголем і реалії сьогоденняСергійчук, Володимир
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Газета «Радянська Волинь» як джерело сталінської пропагандиБортніков, Валерій
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Національна ідентичність українців: постоталітарний дискурсКозловець, Микола
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Роль націокультурної діяльності мецената Петра Яцика в утвердженні духовності молодої генерації українців як основи державотворення в сучасній УкраїніЗагребельна, Ніна; Яретик, Микола
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Mapping Ukraine’s collective consciousness and national identity featuresFedko, Victoria; Tykhomirova, Luydmyla
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Антиімперський дискурс тараса шевченка як один із ключових чинників формування української національної ідентичностіВознюк, Оксана; Поцелуйко, Андрій
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Українські національна ідентичність, національна пам’ять та національна резистентністьКирилюк, Олександр
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Збереження та популяризація правдивої історії України істориками-емігрантами Чехословаччини В 30-ТІ РР. ХХ СТ.Ворон, Наталія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Античний інтертекст у романі марека краєвського «ріки аїдаЧорний, Ігор
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Українська національна ідентичність у контексті російської інформаційно-психологічної агресіїБілоус, Оксана
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Держзамовлення як принцип існування художньої культури соціалістичного тоталітаризмуПерцева, Вікторія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Внесок українського центрального комітету в розбудову мережі закладів освіти українців у генеральній губернії (1940–1944 рр.)Тронь-Радомська, Альона
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Дем’янів лаз: проблема меморалізації пам’ятіВинник, Наталія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Телереклама як репрезентант тоталітарної ідеологіїБашманівський, Дмитро
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020(Undefined)-
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Русифікація освіти як складник імперської політики у Галичині в часі першої світової війниЛозинська, Ірина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Локальні культурні ландшафти України в умовах гібридної реальностіКопієвська, Ольга
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Боротьба з російським тоталітаризмом як духовний імператив діяльності представника другої хвилі української еміграції художника Віктора ЦимбалаМузичко, Олександр
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Соломія Крушелььницька та радянська влада: від зірки зі світовою славою до забуттяКоляда, Ігор; Дрозденко, Віталіна
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Харківська бандура – знищена, забута, відроженаДутчак, Віолетта
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Методика використання хмарних технологій при вивчені історії у 10 класі на прикладі теми: «Тоталітарні режими як виклик людству»Загребельна, Ніна; Вишнівський, Дмитро
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Подвижництво Олени Пчілки на видавничій нивіНоваківська, Людмила
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Народний герой у фольклорних наративах середини ХХ століття: семантичний та поетичний аспектиЧікало, Оксана
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Сучасний ліберальний тоталітаризм: мовно-освітній контекстФаріон, Ірина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Нищення радянською владою культурно-мистецьких установ Галичини у 40-х роках ХХ стБожко, Наталія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Соціально-психологічний ракурс лінгвоциду української мовиЧикайло, Ігор
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Українська блогосфера як відображення соціокультурних процесівБабій, Ірина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020(Undefined)-
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Мова: засіб спілкуання, інструмент тоталітарного режиму чи індикатор громадянської ідентичностіТопалова, Світлана
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020До питання про теорію національної ідентичності у літературі діаспоріНакашидзе, Ірина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Український правопис в епоху тоталітаризмуНагорняк, Оксана
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020(Undefined)-
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Експеримент у зашморгу: літературне життя Львова 1939–1941 рр. очима українських письменниківПрокіп, Валентина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Мовна політика в Україні за часів незалежності: проблеми і перспективиСтечак, Галина; Ягело, Світлана
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Збагачення української аксіосфери поетичною мовою: авторські твори антитоталітарного сенсуТимчук, Володимир
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Поняття «риторика» в умовах радянського тоталітаризмуКуньч, Зоряна
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Соціальний аспект становлення образу дитини-сироти в часи голодоморЛаскава, Юлія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Вибірковість національної пам’яті в художньому репортажі В. Курико «Чернігівська справа Лук’яненка»Ленок, Марія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Українська мова – життя державного основаЛизанчук, Василь
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Генеза національно-культурної самосвідомості українського народу в умовах русифікаторської політики царизмуМіносян, Андрій; Варипаєв, Олексій; Юрченко, Любов
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Кримськотатарська народна пісня як форма збереження національної пам’ятіМустафаєв, Фемій
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Максим Рильський і сталінський тоталітаризм: штрихи до портрету митцяКоляда, Ігор
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Проблеми міжнаціональних взаємин у повісті «Тарас на Аралі» у. БекбауловаКравченко, Валентина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Пісні-хроніки про підпільників як скарбниця національної пам’яті (на матеріалах, зібраних у Стрийському районі Львівської області)Кравцова, Галина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Короткий огляд діяльності мовознавців в умовах тоталітарного режимуКозелко, Ірина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Передмова-
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Фольклорний наратив про красний сад: причини знищення Волинського села у квітні 1943 рокуКачмар, Марія
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Метафорична репрезентація ідеологем українського радянського дискурсу ХХ століттяКалиновська, Оксана
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Категорія часу і простору в народних оповіданнях про голодоморЄщенко, Тетяна
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Категорія заперечення в текстах української закордонної публіцистики 60 – 70-их років ХХ століттяДемкова, Тетяна
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Мова як фактор формування самоідентичності народуЖадько, Віталій
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Мова як засіб національної ідентичності та консолідаціїДрогомирецька, Марта
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Цінності добра і зла в умовах боротьби тоталітарних систем (на основі фольклорних наративів про події національно-визвольних змагань 40-60-х рр. ХХ ст)Демедюк, Марина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020межі та безмежжя національної ідентичності у романах А.МельничукаВипасняк, Галина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Русифікація як нищення української національної пам’яті: передумови і наслідки тоталітарної радянської політики щодо УкраїниБойченко, Михайло
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Зображення системи тоталітаризму в повісті Анатолія Дімарова «На коні й під конем»Гандзюк, Олександра
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Зміст-
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Західноукраїнські граматисти другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. як жертви радянської тоталітарної системиГорда, Оксана
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020(Undefined)-
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Націократія й демократія у світлі соціальномімікрійних процесівХолод, Олександр
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Особливості використання більшовицькою пропагандою маніпулятивних технологій у пресі в процесі радянізації західних областей УкраїниСтародубець, Галина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Тоталітарні ідеології як форма квазірелігійних віруваньЮвсечко, Ярослав
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Маніпулятивні парадокси «оксамитового» тоталітаризмуСуровцева, Ірина
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Видавнича сторінка-
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Відомості про авторів-
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Трансформація світоглядних пріоритетів в умовах утвердження радянської ціннісно-орієнтаційної системи (1920-1930 рр.)Киридон, Алла
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Трансформація системи державного управління в нових умовах глобальної економічної кризиРезнік, Анатолій
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Застосування історико-психологічного аналізу для формування національної самосвідомості студентів технічних спеціальностейКривоконь, Наталія; Кривоконь, Олександр
Conference Abstract11-Jun-202029-Sep-2020Тоталітаризм і щастя: чому не йдеться про вибір між щастям та свободою?Лущ-Пурій, Уляна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 154