Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32577

Title: Студентство педагогічних закладів вищої освіти УСРР: опозиційність щодо більшовицької моделі функціонування суспільства (20-ті рр. ХХ ст.)
Authors: Комарніцький, Олександр
Комарніцька, Людмила
Bibliographic description (Ukraine): Комарніцький О. Студентство педагогічних закладів вищої освіти УСРР: опозиційність щодо більшовицької моделі функціонування суспільства (20-ті рр. ХХ ст.) / Олександр Комарніцький, Людмила Комарніцька // Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“, 11-12 червня 2020 року. — Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. — С. 431–434. — (Українське дисиденство і супротив комуністичній владі: персоналії, події, громадські рухи).
Bibliographic description (International): Komarnitskyi O., Komarnitska L. (2020) Studentstvo pedahohichnykh zakladiv vyshchoi osvity USRR: opozytsiinist shchodo bilshovytskoi modeli funktsionuvannia suspilstva (20-ti rr. KhKh st.). TSDNM (Lviv, 11-12 June 2020), pp. 431-434 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“, 2020
Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation "Totalitarianism as a system of destruction of national memory", 2020
Conference/Event: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“
Journal/Collection: Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті“
Issue Date: 11-Jun-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Place of the edition/event: Львів
Lviv
Temporal Coverage: 11-12 червня 2020 року
11-12 June 2020
UDC: 378-057(477) «192»
Keywords: студенти
інститут
ідеологія
більшовики
село
students
institute
ideology
Bolsheviks
village
Number of pages: 4
Page range: 431-434
Start page: 431
End page: 434
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32577
ISBN: 978-617-7196-23-4
Copyright owner: © Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2020
References (Ukraine): 1. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи. Одеська область / [ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому: О. Я. Чебикін (гол.) [та ін.]. Київ: Знання України, 2012. 319 с.
2. Держархів Житомирської обл. Ф. Р. 266. Оп. 1. Спр. 38.
3. Держархів Хмельницької обл. Ф. П. 1. Оп. 1. Спр. 1542.
4. Держархів Хмельницької обл. Ф. П. 3. Оп. 1. Спр. 263.
5. Держархів Хмельницької обл. Ф. П. 4. Оп. 1. Спр. 12.
6. Держархів Хмельницької обл. Ф. П. 4. Оп. 1. Спр. 13.
7. Держархів Хмельницької обл. Ф. П. 1605. Оп. 1. Спр. 5в.
8. Держархів Хмельницької обл. Ф. Р. 302. Оп. 1. Спр. 11.
9. Держархів Хмельницької обл. Ф. Р. 302. Оп. 1. Спр. 618.
10. Держархів Хмельницької обл. Ф. Р. 302. Оп. 1. Спр. 629.
11. Держархів Хмельницької обл. Ф. Р. 1566. Оп. 1. Спр. 265.
12. Комарніцький О. Б. Cтуденти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія / наук. ред. проф. О. М. Завальнюк. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 984 с.
13. Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції «згори». 1928- 1940: зб. док. та матер. / [авт. вступ. ст.: В. Васильєв, Р. Подкур; упорядн.: Р. Подкур, В. Васильєв, П. Кравченко, В. Петренко; НАН України, Ін-т іст. України; Гол. редкол. наук.-документ. серії книг «Реабілітовані історією»; Держ. архів Вінниц. обл., відділ по розроб. архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ]. Київ: Ін-т іст. України НАН України, 2013. 528 с.
14. Петляк Ф. 1921 // Радянський студент. Кам’янець-Подільський, 1980. 2 жовтня. №25- 26 (1001-1002). С. 2.
15. Рябченко О. Життя студентів радянської України у сатирико-гумористичній літературі 1920-х років // Київська старовина. Київ, 2008. №5. С. 46–64.
16. Рябченко О. Реконструкція студентської повсякденності 1920-х років: джерельні пріоритети // Історіографічні дослідження в Україні/[редкол.: В. А. Смолій (гол.), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський та ін.]. Київ: Ін-т іст. України НАН України, 2008. Вип. 19. С. 378–392.
17. Українська інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР. 1927-1929 рр. / [упоряд. В. М. Даниленко]. Київ: Темпора, 2012. 756 с.
18. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1123.
19. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 5. Спр. 567.
20. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 4. Спр. 630.
21. Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / Інститут історії України НАН України. Київ: [б. в.], 1999. 482 с.
References (International): 1. Vyshcha pedahohichna osvita i nauka Ukrainy: istoriia, sohodennia ta perspektyvy. Odeska oblast, [red. rada vyd., V. H. Kremen (hol.) [and other]; redkol. tomu: O. Ya. Chebykin (hol.) [and other]. Kyiv: Znannia Ukrainy, 2012. 319 p.
2. Derzharkhiv Zhytomyrskoi obl. F. R. 266. Op. 1. Spr. 38.
3. Derzharkhiv Khmelnytskoi obl. F. P. 1. Op. 1. Spr. 1542.
4. Derzharkhiv Khmelnytskoi obl. F. P. 3. Op. 1. Spr. 263.
5. Derzharkhiv Khmelnytskoi obl. F. P. 4. Op. 1. Spr. 12.
6. Derzharkhiv Khmelnytskoi obl. F. P. 4. Op. 1. Spr. 13.
7. Derzharkhiv Khmelnytskoi obl. F. P. 1605. Op. 1. Spr. 5v.
8. Derzharkhiv Khmelnytskoi obl. F. R. 302. Op. 1. Spr. 11.
9. Derzharkhiv Khmelnytskoi obl. F. R. 302. Op. 1. Spr. 618.
10. Derzharkhiv Khmelnytskoi obl. F. R. 302. Op. 1. Spr. 629.
11. Derzharkhiv Khmelnytskoi obl. F. R. 1566. Op. 1. Spr. 265.
12. Komarnitskyi O. B. Ctudenty-pedahohy u modernizatsii vyshchoi osvity radianskoi Ukrainy u 1920-1930-kh rr., monograph, nauk. red. prof. O. M. Zavalniuk. Kamianets-Podilskyi: TOV "Drukarnia "Ruta", 2017. 984 p.
13. Nastroi ta povedinka naselennia Podillia v umovakh stalinskoi revoliutsii "zghory". 1928- 1940: zb. dok. ta mater., [avt. vstup. st., V. Vasyliev, R. Podkur; uporiadn., R. Podkur, V. Vasyliev, P. Kravchenko, V. Petrenko; NAN Ukrainy, In-t ist. Ukrainy; Hol. redkol. nauk.-dokument. serii knyh "Reabilitovani istoriieiu"; Derzh. arkhiv Vinnyts. obl., viddil po rozrob. arkhiviv VUNK-DPU-NKVS-KDB]. Kyiv: In-t ist. Ukrainy NAN Ukrainy, 2013. 528 p.
14. Petliak F. 1921, Radianskyi student. Kamianets-Podilskyi, 1980. 2 zhovtnia. No 25- 26 (1001-1002). P. 2.
15. Riabchenko O. Zhyttia studentiv radianskoi Ukrainy u satyryko-humorystychnii literaturi 1920-kh rokiv, Kyivska starovyna. Kyiv, 2008. No 5. P. 46–64.
16. Riabchenko O. Rekonstruktsiia studentskoi povsiakdennosti 1920-kh rokiv: dzherelni priorytety, Istoriohrafichni doslidzhennia v Ukraini/[redkol., V. A. Smolii (hol.), O. A. Udod (vidp. red.), D. S. Vyrskyi and other]. Kyiv: In-t ist. Ukrainy NAN Ukrainy, 2008. Iss. 19. P. 378–392.
17. Ukrainska intelihentsiia i vlada: Zvedennia sekretnoho viddilu DPU USRR. 1927-1929 rr., [uporiad. V. M. Danylenko]. Kyiv: Tempora, 2012. 756 p.
18. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy (dali – TsDAVO Ukrainy). TsDAVO Ukrainy. F. 166. Op. 2. Spr. 1123.
19. TsDAVO Ukrainy. F. 166. Op. 5. Spr. 567.
20. TsDAVO Ukrainy. F. 166. Op. 4. Spr. 630.
21. Chentsov V. V. Politychni represii v Radianskii Ukraini v 20-ti roky, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. Kyiv: [b. v.], 1999. 482 p.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю „Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті“ (2020)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.