Utilize este identificador para referenciar este registo: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40213
Título: Розроблення технології виготовлення рами напівпричепа-контейнеровоза Kaessbohrer з дослідженням її напружено-деформівного стану
Outros títulos: Development of production technology of a semi-trailer-container ship Kaessbohrer frame and the study of its stress-and-strain state
Autor: Гарасюк, Богдан Романович
Harasiuk, Bohdan
Bibliographic description (Ukraine): Гарасюк Б.Р. Розроблення технології виготовлення рами напівпричепа-контейнеровоза Kaessbohrer з дослідженням її напружено-деформівного стану: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / Б.Р. Гарасюк. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 63 с.
Data: 24-Dez-2022
Date of entry: 16-Jan-2023
Country (code): UA
Supervisor: Підгурський, Микола Іванович
Committee members: Пиндус, Юрій Іванович
UDC: 621.791
Palavras-chave: 131
прикладна механіка
зварювання
захисний газ
напівавтомат
рама
перфорований лонжерон
напружено-деформівний стан
welding
shielding gas
semi-automatic
frame
perforated longer
stress-deform state
Resumo: У кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення рами напівпричепа-контейнеровоза Kaessbohrer та досліджено її напружено-деформівний стан. В роботі проведено критичний огляд конструкцій лонжеронів рами та існуючі технології їх виготовлення. На основі проведеного аналізу було змінено конструкцію двотаврових лонжеронів на лонжерони з перфорованою вертикальною стінкою. Для цього було проведено порівняльні дослідження їх напружено-деформівного стану у програмному комплексі SolidWorkcs Simulation. Отримані результати моделювання показали, що при застосуванні полегшеної конструкції лонжеронів (перфорованих), можна зменшити масу рами на 8- 12 % при незмінних параметрах самого лонжерона. На основі отриманих результатів та прийнятих конструктивних рішень було розроблено технологічний процес їх виготовлення. Для його реалізації запропоновано механізовані та автоматизовані складально-зварювальні пристосування та сучасне зварювальне обладнання. Це дозволить підвищити ефективність виробництва та якісні показники рамної конструкції.
In the qualification work, the manufacturing technology of the Kaessbohrer container semi-trailer frame was developed and its stress-strain state was investigated. The paper provides a critical review of frame spar designs and existing technologies for their production. Based on the analysis, the design of I-beam spars was changed to spars with a perforated vertical wall. For this, comparative studies of their stress-strain state were carried out in the SolidWorkcs Simulation software complex. The obtained modeling results showed that when using a lightweight design of spars (perforated), it is possible to reduce the weight of the frame by 8-12% with unchanged parameters of the spar itself. On the basis of the obtained results and adopted constructive decisions, the technological process of their production was developed. For its implementation, mechanized and automated assembly and welding devices and modern welding equipment are proposed. This will improve production efficiency and quality indicators of the frame structure.
Content: Вступ 1 Аналітична частина 1.1 Опис конструкції виробу та умов його роботи 1.2 Технічні умови на виготовлення зварної конструкції 1.3 Аналіз існуючого технологічного процесу 2 Дослідницька частина 3 Технологічна частина 3.1 Обґрунтування способу зварювання 3.2 Опис технологічного процесу 4 Конструкторська частина 4.1 Опис роботи запропонованих складально-зварювальних пристосувань 4.2 Розрахунок сили притиску лонжерона в кондукторі 5 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 5.1 Заходи захисту від ураження електричним струмом 5.2 Розрахунок штучного освітлення для спроектованого цеху 5.3 Підвищення стійкості інженерно-технічного комплексу об’єкта до ударної хвилі Висновки Перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40213
Copyright owner: © Гарасюк Богдан Романович, 2022
References (Ukraine): 1. Кашканов А.А., Ребедайло В.М. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту: конструкція. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 164 с.
2. http://www.s-metall.com.ua/spravochnik_stalej.html
3. Марочник сталей и сплавов / Колосков М.М., Долбенко Е.Т., Коширский Ю.В. и др.; под общей ред. Зубченко А.С. - М.: Машиностроение. - 2001. – 627 с.
4. Теорія сварочных процессов [Текст]/ Под ред. В.М. Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 752 с.
5. Кривов, Г.О. Виробництво зварних конструкцій: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Кривов, Г.О., Зворикін, К.О. – К.:КВІЦ, 2012.-896 с.
6. Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением : учеб. / С.И. Думов. – Л.: Машиностроения, 1987. – 640 с.
7. Акулов, А. И. Технология и оборудования сварки плавлением. Учебник для студентоввузов/ А. И. Акулов, Г. А. Бельчук, В. П. Демянцевич. – М.: «Машиностроение», 1977. – 432с.
8. Биковський О.Г. Зварювання, різання й контроль якості під час виробництва металоконструкцій: підручник. – К.: Основа, 2021. – 400 с.
9. Костін О.М. Зварювальні матеріали: навч. посібник / О.М. Костін – Миколаїв: НУК, 2004. –225 с.
10. Быковский О. Г., Петренко В. Р., Пешков В. В. Справочник сварщика. М.: Машиностроение, 2011. — 336 с.
11. https://kzeso.com/en/
12. https://svartech.com.ua/
13. http://intron-set.com.ua
14. https://tvagonm.com.ua/catalog/
15. Бедрій Я.І. Охорона праці: навчальний посібник.- К.:Цул, 2002.- 322с.
16. Стеблюк М.І. С79 Цивільна оборона. Підручник. – К.: Знання, 2006 – 487 с.
17. Левченко О. Г. Охорона праці у зварювальному виробництві Навчальний посібник. / О.Г. Левченко – К.: Основа, 2010. – 240 с.
Content type: Master Thesis
Aparece nas colecções:131 — прикладна механіка

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
KRM_Garasyuk_Bogdan_2022.pdf1,91 MBAdobe PDFVer/Abrir


Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

Ferramentas administrativas