Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46024
Title: Комп’ютеризована система керування FPV дроном для симулятора польоту
Other Titles: Computerized FPV drone flight simulator control system
Authors: Міндзіброцький, Роман Сергійович
Mindzibrodskyi, Roman
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Міндзіброцький Р.С. Комп’ютеризована система керування FPV дроном для симулятора польоту : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. Ю.З. Лещишин. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 85 с.
Bibliographic description (International): Mindzibrodskyi R. Computerized FPV drone flight simulator control system : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Roman Mindzibrodskyi - Ternopil, TNTU, 2024 – 85 p.
Issue Date: 21-Jun-2024
Submitted date: 28-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Лещишин, Юрій Зіновійович
Leshchyshyn, Yuriy
Committee members: Млинко, Богдана Богданівна
Mlynko, Bogdana
UDC: 681.5
Keywords: комп'ютеризованакерування система
fpv дрон
симулятор польоту
технології дронів
програмне забезпечення
алгоритми керування
відтворення польоту
computerized system
control
fpv drone
flight simulator
drone technologies
software
control algorithms
flight reproduction
Number of pages: 85
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці комп'ютеризованої системи керування FPV дроном для симулятора польоту. Дослідження охоплює розробку спеціалізованого контролера, що може підключатися до існуючих програмних середовищ для симуляції польоту безпілотних літальних апаратів. В результаті аналізу сучасних засобів і технологій керування FPV дроном для симуляторів польоту було виявлено, що одним з найперспективніших напрямків є розробка контролера з використанням сучасних комп'ютерних технологій для забезпечення точного і реалістичного керування дроном. Було створено структурну схему комп'ютеризованої системи керування, яка дозволяє інтегрувати контролер з різними симуляторами польоту, а також забезпечує можливість налаштування під конкретні вимоги користувача. Розроблено електричну принципову схему контролера для FPV дронів, а також програмне забезпечення для його функціонування, що включає алгоритми обробки даних і взаємодії з симулятором польоту.
The qualification work is dedicated to the development of a computerized control system for an FPV drone used in a flight simulator. The research focuses on designing a specialized controller that can connect to existing software environments for simulating unmanned aerial vehicle (UAV) flights. The analysis of current tools and technologies for controlling FPV drones in flight simulators revealed that one of the most promising directions is the development of a controller utilizing modern computing technologies to ensure precise and realistic drone control. A structural scheme of the computerized control system was created, allowing the integration of the controller with various flight simulators and providing the ability to customize settings according to user-specific requirements. An electrical schematic of the controller for FPV drones was developed, as well as the software for its operation, which includes data processing algorithms and interaction with the flight simulator.
Content: СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 7 ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 10 1.1 Аналіз вимог до комп’ютеризованої системи 10 1.2 Мета створення системи 11 1.3 Огляд існуючих варіантів вирішення завдання 12 1.4 Основні завдання та функції системи 15 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 17 2.1 Розробка структури комп’ютеризованої системи 17 2.2 Реалізація апаратної частини комп’ютеризованої системи керування FPV дроном для симулятора польоту 20 2.2.1 Опис плати STM32F411CCU6 20 2.2.1 Опис IPS-дисплея ST7789 23 2.2.3 Опис радіомодуля NRF24L01 25 2.2.3 Опис адаптера для NRF24L01 28 2.2.4 Опис модуля джойстика 30 2.2.5 Опис перемикача 31 2.3 Опис схеми електричної принципової комп’ютеризованої системи керування FPV дроном для симулятора польоту 32 2.4 Обґрунтування вибору середовища розробки ПЗ для реалізації системи керування FPV дроном для симулятора польоту 35 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 37 3.1 Алгоритм роботи системи керування FPV дроном для симулятора польоту 37 3.2 Створення проєкту в STM32CubeIDE 40 3.3 Розробка ПЗ для приймача 41 3.4 Розробка ПЗ для передавача 47 3.5 Тестування системи керування FPV дроном для симулятора польоту 54 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 57 4.1 Навчання працюючих і інструктажі з охорони праці 57 4.2 Заходи щодо захисту установки від короткого замикання 59 4.3 Можливість виникнення статичної електрики та заходи боротьби з нею 61 ВИСНОВКИ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 Додаток А Технічне завдання 66 Додаток Б Перелік елементів 74 Додаток В Лістинг програмного забезпечення 79
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46024
Copyright owner: © Міндзіброцький Роман Сергійович, 2024
© Mindzibrodskyi Roman, 2024
References (Ukraine): Осухівська Г.М., Тиш Є.В., Луцик Н.С., Паламар А.М. Лещишин Ю. З., Міська І. В., Назаревич Т. О.. Структурне моделювання цифрових каналів зв’язку. Матеріали Ⅷ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“. ТНТУ, 2020. С. 126.Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Оконський М.В., Лупенко С.А., Паламар А.М. Комп’ютерна система для моніторингу метеорологічних параметрів на основі IoT. Актуальні задачі сучасних технологій: збірник тез доповідей Х міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Тернопіль: ТНТУ. 2021. С. 112.
Паламар А. М. Комп’ютерна система для моніторингу параметрів джерел безперебійного живлення на основі технології Internet of Things. Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій», Тернопіль. 2019. С. 208–209.
Волоський В. П., Лещишин Ю. З., Романишин Н. Р.. Комп’ютерна система контролю та балансування літій-іонних акумуляторних батарей, Тернопіль 2021. Том I. С. 87–88.
Контролер Spektrum RC DX6e 6 Channel Full Range DSMX Transmitter. URL: https://www.ebay.com/itm/123932683505 (дата звернення: 02.04.2024).
Контролер FPV-комплекс Jumper T-Lite V2 ELRS M2. URL: https://prom.ua/ua/p2141730066-fpv-pult-jumper.html (дата звернення: 02.04.2024).
STM32F411xC datasheet. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f411cc.pdf (дата звернення: 10.04.2024).
IPS-дисплей 1.3" SPI 240x240. URL: https://arduino.ua/ru/prod4590-ips-displei-1-3-spi-240x240-rgb (дата звернення: 15.04.2024).
Ai-Thinker радіомодуль NRF24L01. URL: https://arduino.ua/prod231-radiomodyl-nrf24l01-2-4-ggc (дата звернення: 19.04.2024).
Адаптер модулей NRF24L01. URL: https://arduino.ua/ru/prod2743-adapter-modylei-nrf24l01-dlya-arduino (дата звернення: 21.04.2024).
Introduction to STM32CubeIDE URL: https://wiki.stmicroelectronics.cn/stm32mcu/wiki/STM32CubeIDE:Introduction_to_STM32CubeIDE (дата звернення: 02.05.2024).
Device Class Definition for Human Interface Devices (HID). URL: https://www.usb.org/sites/default/files/hid1_11.pdf (дата звернення: 05.05.2024).
Understanding HID report descriptors. URL: https://who-t.blogspot.com/2018/12/understanding-hid-report-descriptors.html (дата звернення: 05.05.2024).
HID Descriptor Tool. URL: https://www.usb.org/document-library/hid-descriptor-tool (дата звернення: 18.05.2024).
Бібліотека модуля NRF24L01 stm32_hal_nrf24l01p. URL: https://github.com/mokhwasomssi/stm32_hal_nrf24l01p (дата звернення: 20.05.2024).
Бібліотека модуля IPS-дисплею ST7789 ST7789-STM32. URL: https://github.com/mokhwasomssi/stm32_hal_nrf24l01p (дата звернення: 02.06.2024).
Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці. (від 26.01.2005 р., № 15, із змінами від 30.01.2017 р., № 140 – НПАОП 0.00-4.36-05).
Коротке замикання: причини, класифікація, захист. URL: https://presa.com.ua/aktualne/korotke-zamikannya-prichini-klasifikatsiya-zakhist.html (дата звернення: 04.06.2024).
ДСТУ 7302:2013 Статична електрика. Терміни та визначення основних понять.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Roman_Mindzibrodskyi.docx10,25 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Roman_Mindzibrodskyi.pdf3,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools