Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41148
Title: Розробка проекту системи освітлення корпусу №2 КНП «Хмельницька обласна лікарня»
Other Titles: Development of the lighting system project for building №2 of the MnCE “Khmelnytskyi Regional Hospital”
Authors: Козак, Тетяна Миколаївна
Kozak, Tetiana
Bibliographic description (Ukraine): Козак Т. М. Розробка проекту системи освітлення корпусу №2 КНП «Хмельницька обласна лікарня» : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“ / Т. М. Козак. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 80 с.
Issue Date: May-2023
Date of entry: 22-May-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Осадца, Ярослав Михайлович
Osadtsa, Yaroslav
UDC: 628.9
Keywords: 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
світловий потік
крива сили світла
втрата напруги
робочий струм
освітленість
luminous flux
luminous intensity curve
voltage loss
operating current
illuminance
Number of pages: 80
Abstract: Виконано аналіз типів лікарняних закладів та аналіз особливостей освітлення приміщень, в яких виконується лікувальний процес. Проаналізовано типи приміщень корпусу №2 КНП “Хмельницька обласна лікарня”. Здійснено вибір систем загального освітлення, місцевого освітлення палат, а також систем бактерицидного опромінення. Запропоновано електричну освітлювальну мережу корпусу лікарні. Виконано світлотехнічний розрахунок системи робочого освітлення приміщень корпусу лікарні на основі методу коефіцієнта використання, в результаті якого отримано кількість та потужність світлових приладів в приміщеннях для забезпечення значень нормованої освітленості на робочих поверхнях. Для приміщень, відмінної від прямокутної форми, а також для яких значення індексу не попадає в межі від 0,6 до 5,0, виконано розрахунок освітлення за допомогою пакету DIALux. Здійснено моделювання та розрахунок систем евакуаційного освітлення, а також розрахунок показника дискомфорту. Виконано електротехнічний розрахунок ділянок електричної освітлювальної мережі корпусу лікарні, на основі результатів котрого вибрано перерізи жил кабелів та апарати захисту. Проведено розрахунок електричної освітлювальної мережі на втрату напруги.
The analysis of the types of hospital facilities and the analysis of the lighting features of the premises in which the treatment process is performed was carried out. The types of premises of building No. 2 of the Khmelnytsky Regional Hospital KNP were analyzed. The selection of general lighting systems, local ward lighting, and bactericidal irradiation systems was made. The electric lighting network of the hospital building is proposed. The light engineering calculation of the working lighting system of the premises of the hospital building was carried out based on the utilization factor method, as a result of which the number and power of lighting devices in the premises were obtained to ensure the values of normalized illumination on the working surfaces. For rooms other than rectangular in shape, as well as for which the index value does not fall within the range from 0.6 to 5.0, the lighting calculation was performed using the DIALux package. Modeling and calculation of evacuation lighting systems was carried out, as well as calculation of the discomfort index. An electrotechnical calculation of sections of the electric lighting network of the hospital building was performed, based on the results of which the cross-sections of cable cores and protection devices were selected. The calculation of the voltage loss of the electric lighting network was carried out.
Description: Виконано аналіз типів лікарняних закладів та аналіз особливостей освітлення приміщень, в яких виконується лікувальний процес. Проаналізовано типи приміщень корпусу №2 КНП “Хмельницька обласна лікарня” та встановлено що основну частину площі корпусу займають оглядово- лікувальні кабінети та палати в яких перебувають хворі. Здійснено вибір систем освітлення. Для усіх приміщень вибрано систему загального освітлення, а в палатних приміщеннях передбачено ще й застосування приладів місцевого освітлення в залежності від кількості ліжок в палаті. Для приміщень маніпуляційних, процедурних, рентген-кабінетах передбачено систему резервного освітлення. Також у цих приміщеннях, кабінетах лікарів та палатах запропоновано встановити застосування ультрафіолетових бактерицидних опромінювачів, потужність та кількість яких визначалась в залежності від площі приміщення. Сумарна потужність сумарна потужність системи бактерицидного опромінення приміщень становить 2,895 кВт. Виконано світлотехнічний розрахунок системи робочого освітлення приміщень корпусу лікарні на основі методу коефіцієнта використання, а результаті якого отримано кількість та потужність світлових приладів в приміщеннях для забезпечення значень нормованої освітленості на робочих поверхнях.
Content: ВСТУП 6 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 8 1.1 Аналіз типів лікарняних закладів 9 1.2 Аналіз вимог щодо освітлення приміщень лікарняних закладів 15 1.3 Характеристика об’єкту проектування 16 1.4 Висновки до розділу. 16 2 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 17 2.1 Вибір виду та системи освітлення 17 2.2 Вибір джерел світла та світлових приладів 20 2.3 Вибір нормованих значень освітленості 24 2.4 Розрахунок коефіцієнта запасу 25 2.5 Установки бактерицидного опромінення медичних приміщень 28 2.6 Електрична освітлювальна мережа корпусу лікарні 32 2.7 Висновки до розділу 36 3 РОЗРАХУНКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ 37 3.1 Розрахунок кількості та визначення потужності світлових приладів системи загального рівномірного освітлення приміщень корпусу 37 3.2 Моделювання та світлотехнічний розрахунок системи освітлення приміщень корпусу в пакеті DIALux 41 3.3 Розрахунок показника дискомфорту 45 3.4 Електротехнічний розрахунок електричних освітлювальних мереж по струму навантаження та вибір апаратів захисту 47 3.5 Розрахунок втрати напруги в ділянках електричної освітлювальної 49 3.6 Висновки до розділу 53 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 54 4.1 Фактори впливу на наслідки уражень електричним струмом 54 4.2 Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій 57 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 60 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 62 ДОДАТОК 1 65 ДОДАТОК 2 75
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41148
Copyright owner: © Козак Т.М., 2023
References (Ukraine): 1. Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров'я, посад фахівців у галузі охорони здоров'я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я: наказ М-ва охорони здоров’я України від 28.10.2002 р № 385.
2. Про затвердження примірних положень про заклади охорони здоров'я: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.12.2011 р.№ 1008.
3. Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Санітарно протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров'я" та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.02.2023 р.№354
4. The IESNA LIGHTING HANDBOOK, Ninth Edition.Copyright © 2000 by the Illuminating Engineering Society of North America. Publications DepartmentIESNA
5. Питання № 7. Освітлення операційного блоку. Вентиляція приміщень хірургічного відділення та операційного блоку.URL: http://ni.biz.ua/9/9_6/9_68150_vopros---osveshchenie-operatsionnogo-bloka ventilyatsiya-pomeshcheniy-hirurgicheskogo-otdeleniya-i-operatsionnogo-bloka.html (дата звернення: 07.11.2022)
6. Осадца Я.М. Курс лекцій з дисципліни “Світлотехнічні установки та системи” для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 144 с.
7. ДБН В.2.5 – 28 – 2018. Природне і штучне освітлення. [На заміну ДБН В.2.5 – 28 – 2006; чинний від 2019-03-01]. Київ: Мінрегіон України, 2018. 137 c.
8. Правила улаштування електроустановок. Київ: Мінрегіонвугілля України, 2017. 617 с.
9. Гігієнічні вимоги до палатної секції. URL: https://pidru4niki.com/81250/bzhd/ogiyenichni_vimogi_palatnoyi_sektsiyi (дата звернення: 07.11.2022
10. Світлодіодне освітлення: переваги, недоліки та сфера використання.URL: https://europan.ua/news/svitlodiodne-osvitlennja-perevagi nedoliki-ta-sfera-vikoristannja/ (дата звернення: 07.12.2022)
11. ДПО26В. URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/office/VATRA UKR_DPO26V.pdf(дата звернення: 07.11.2022)
12. ДББ, ЛББ, НББ Селена. URL:http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA-UKR_SELENA(DBB LBB-NBB).pdf(дата звернення: 07.11.2022
13. ДПП06У. URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DPP06U.pdf(дата звернення: 07.11.2022)
14. ДБО02ВСП (АВАРІЙНИЙ). URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA-UKR_DBO02VSP.pdf (дата звернення: 07.11.2022)
15. САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ПРАВИЛА І НОРМИ використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров’я та установ/закладів надання соціальних послуг / соціального захисту населення: затв. наказом Міністерства охорони здоров’я від 06.05.2021 р. № 882
16. Екрановані опромінювачі. URL: https://viola.net.ua/ua (дата звернення: 10.12.2022)
17. Говоров П.П., Пилипчук Р.В. Освітлення промислових обєктів. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / П.П. Говоров, Р.В. Пилипчук, А.І. Токмань, В.В. Щиренко, Р.Ю. Яремчук — Тернопіль: Джура, 2008. - 388., арк. іл.
18. Колесник А. І. Підвищення ефективності світлодіодних світильників: дис. … канд. техн. наук : 05.09.07. Харків, 2020. 183 с.
19. Козар Р.О.Апроксимація залежностей коефіцієнта використання світлового потоку // Р.О. Козар; І.О. Присяжнюк; О.М. Рудницька; Т.М. Козак; Я.М. Осадца – Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей ХІ міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 7-8 грудня 2022) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 96.
20. Автоматичні вимикачі серії УКРЕМ ВА-2017 URL: https://www.leoni-ukraine.com/uk/misceznakhodzhennja/leoni-vaering-sistems-ua gmbkh-strii/(дата звернення: 20.12.2022)
21. Охорона праці та цивільний захист: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями галузей знань «Автоматизація та приладобудування» / О. Г. Левченко, О. І. Полукаров, В. В. Зацарний, Ю. О. Полукаров, О. В. Землянська. За ред. О. Г. Левченка. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 420 с.
22. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації / Ю. С. Скобло, Т. Б. Соколовська, Д. І. Мазоренко та ін. – Київ : Кондор, 2006. – 422 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довідка_Козак Т.М..docxАвторська довідка_Козак Т.М.20,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Робота_Козак Т.М..pdfКваліфікаційна робота магістра_Козак Т.М.6,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools