Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40223
Title: Розвиток системи управління інноваційною діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства (на прикладі ПрАТ «Тернопіль-готель»)
Other Titles: Розвиток системи управління інноваційною діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства (на прикладі ПрАТ «Тернопіль-готель»)
Authors: Гладчук, Оксана Петрівна
Hladchuk, Oksana
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Гладчук О. П. Розвиток системи управління інноваційною діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства (на прикладі ПрАТ «Тернопіль-готель») : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / О. П. Гладчук . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 108 с.
Issue Date: Dec-2022
Date of entry: 17-Jan-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Островська, Галина Йосипівна
Ostrovska, Halyna
UDC: 658.64
Keywords: 241
готельно-ресторанна справа
підприємства готельного господарства
інновації
система управління інноваційною діяльністю підприємств
управління ідеями
бізнес-процеси
міжорганізаційне співробітництво
міжорганізаційне співробітництво
hotel industry enterprises
innovations
enterprises innovative activity management system
management of ideas
business processes
inter-organizational cooperation
PEST analysis
Number of pages: 115
Page range: 1-115
Start page: 1
End page: 115
Abstract: Гладчук О. П. Розвиток системи управління інноваційною діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства (на прикладі ПрАТ «Тернопіль-готель»). – Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2022. У роботі розглядаються актуальні сьогоднішнім реаліям питання розвитку системи управління інноваційною діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства. Узагальнено сучасні підходи до визначення сутності інновацій та інноваційної діяльності. Сформульовано концептуальні особливості управління інноваційною діяльністю підприємств. Сформовано систему управління інноваційною діяльністю готельного підприємства. Проаналізовано інноваційні можливості розвитку підприємств готельного господарства України. Здійснено оцінювання фінансово-економічної діяльності ПрАТ «Тернопіль-готель». Проведено діагностування впливу факторів зовнішнього середовища ПрАТ «Тернопіль-готель». Побудовано модель системи управління інноваційною діяльністю підприємства з урахуванням стану інноваційної активності. Запропоновано основні напрями розвитку процесу управління ідеями у системі управління інноваційною діяльністю підприємства. Дано рекомендації щодо побудови міжорганізаційного співробітництва в інноваційній діяльності ПрАТ «Тернопіль-готель».
Hladchuk O. P. Development of innovative activity management system of hotel and restaurant business enterprises (PJSC “Ternopil-hotel” as a case study). – Manuscript. Research on the receipt of educational level of Master’s Degree on speciality 241 "Hotel and restaurant business". Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University. Ternopil, 2022. The research examines issues relevant to today's hotel and restaurant enterprises innovative activities management system realities development. Modern approaches to determining the essence of innovation and innovative activity are summarized. Conceptual features of enterprises innovative activities management are formulated. A management system for innovative activity of the hotel enterprise has been formed. Innovative opportunities for the development of Ukrainian hotel industry enterprises are analyzed. An assessment of the PJSC "Ternopil Hotel" financial and economic activity was carried out. Diagnosis of the PJSC "Ternopil Hotel" external environmental factors influence was carried out. A model of the enterprise innovative activity management system was built, taking into account the state of innovative activity. The main directions of the managing ideas process development in the system of managing the enterprise innovative activity are proposed. Recommendations are given for building inter-organizational cooperation in the innovative activity of PJSC "Ternopil Hotel".
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40223
Copyright owner: © Гладчук О.П., 2022
References (Ukraine): 1. Арістотель. Політика. К. : Основи, 2003. 239 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної мови. URL: https://slovnyk.me/dict/vts/
3. Вовченко О. В. Інновації у промисловості: вплив на економічну безпеку України: монографія. Київ: КРОК, 2021. 134 с.
4. Гавриш О. А., Дергачова В. В., Бояринова К. О., Гук О. В., Жигалкевич Ж. М., Кравченко М. О. Інноваційний менеджмент: теорія та практика. Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК, 2016. 386 с.
5. Гронько О. Кайдзен і Total Quality Management.. Японський метод управління. 2017. https://worksection.com/ua/blog/kaizen.html
6. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Політехніка, 2022. 186 с.
7. Даниленко Ю. А. Характеристики та класифікації інновацій та інноваційного процесу. Nauka innov. 2018. №14(3). С. 15–30.
8. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
9. Дороніна О. А. Трансформація підходів до мотивування персоналу в умовах новітньої управлінської парадигми. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018. Вип. 3. С. 23–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnnt_2018_3_5
10. Закон України про інноваційну діяльність (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст.266)
11. Імаї М. Кайдзен: Ключ до успіху японських компаній / Пер. з англ. 2-ге вид. − Паблішер, 2014. 274 с.
12. Козенков Д., Альошина Т., Гайдук І. Процесний підхід до управління підприємством. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 38. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-67
13. Кравченко О. С. Модель організації управління компанією. Одеса: СамІздат, 2012. 164 с.
14. Краус Н. М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. Київ: Аграр Медіа Груп, 2019. 492 с.
15. Купріна Н. М., Шаталова А. В., Апостолов К. В., Бачинська О. В. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства: теоретичний та практичний аспект. Економіка харчової промисловості. 2018. Т.10, Вип. 4. С. 48-57.
16. Лєксін Р. І., Гук О. В. Особливості формування стратегії інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Актуальні проблеми економіки та управління. 2016. Вип. 10.
17. Ліпич Л. Г., Хілуха О. А., Кушнір М. А. Взаємозалежність підприємництва, інноваційності та компетентностей. Інтелект ХХІ. № 1. 2021. С. 43–48.
18. Олійник, О. Поняття «інновація» та «новація» в освітньо-науковому дискурсі. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2022. (37 (1), 88-93. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3713
19. Організація науково-інноваційної діяльності: конспект лекцій. / О. О. Подолян, В. С. Антонюк, М. В. Філіппова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 105 с.
20. Основи сучасної інноватики: навч.-метод. посіб. / уклад.: Т. А. Непокупна, С. В. Степаненко, Б. О. Шевченко, Л. І. Яковенко, О. Є. Сакало. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2021. 187 с.
21. Островська Г. Й. Активізація інтелектуального потенціалу підприємства та інтенсифікація процесів інтелектуальної власності в умовах економіки, заснованої на знаннях. Соціальна економіка. 2020. № 60. С. 97– 113.
22. Островська Г. Й. Стратегія інноваційно-технологічного прориву в європейський економічний простір підприємств на основі ефективного використання інтелектуального потенціалу. Соціально-економічні проблеми та держава. Випуск 2 (19). 2018. С. 95–113.
23. Островська Г. Й. Фінансовий менеджмент: підруч. Підручники та посібники. 2017. 512 с.
24. Панасюк Б. М., Шулик Ю. В. Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства. Науковий блог. 2019. № 3. С. 141–148.
25. Перерва І. М. Переваги впровадження процесного підходу до управління підприємством. Економіка і суспільство. 2021. № 29. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-3
26. Платон. Апологія Сократа / пер. Йосипа Кобіва. 2009.
27. Постова В. В., Лук’янець А. В. Особливості формування та підтримка іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Підприємництво та інновації. 2020. №. 14. С. 63–67.
28. Потенціал і розвиток бізнесу: навч. посіб. / За ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 592 с.
29. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII. Дата оновлення: 20.01.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
30. Річний звіт за 2020 рік. URL: http://ternopilhotel.pat.ua/emitents/reports/
31. Річний звіт за 2021 рік. URL: http://ternopilhotel.pat.ua/emitents/reports/
32. Розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні. URL: https://zet.in.ua/statistika-2/rozvitok-investicijnoї-ta-innovacijnoї-diyalnostivukraїni/
33. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1687-р. Київ.
34. Скільки Україна витрачає на наукові дослідження та розробки. 24.05.2021. URL: https://gmk.center/ua/infographic/ukraina-z-2013-rokuskorotilavdvichi- vitrati-na-naukovi-doslidzhennya/
35. Стаднюк Т. С. Особливості методики аналізу фінансових результатів діяльності підприємств. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 1. С. 127–132.
36. Стратегія розвитку: інвестиційний вимір: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Гуткевич С. О. Харків: Діса плюс, 2016. 162 с.
37. Супрун А. Г. Філософські основи феномену інноваційності в умовах транзитивного суспільства. 2017. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/
38. Тарасевич В. Інституційна серединність України // Інституціональний вектор економічного розвитку: Зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». Вип. 1 (1). Мелітополь: Вид-во КПУ, 2008. С. 13–22.
39. Ткач А. А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури: Монографія. НАН України. Об’єднаний ін-т економіки. К., 2055. 295 с.
40. Траченко Л. А. Процесний підхід у систем управління якістю підприємств сфери послуг. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 2. С. 251–257.
41. Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Полтава: Видавництво ПП «Астрая», 2020. 434 с.
42. Фінансова звітність ПрАТ «Тернопіль-готель» за 2019–2021 рр.
43. Хомутський Д. Управління ідеями: як організувати процес. Управління компанією. 2016. №8. С. 65–71.
44. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV (редакція 27.04.2022р.).
45. Чорна М. В., Глухова С. В. Стратегічні напрями інноваційної діяльності. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(1). С. 210–216.
46. Швець В., Оліярник Т. Інформаційне забезпечення аналізу діяльності готельного бізнесу. Вісник Львівського університету. 2021. №52. С. 223-232.
47. Шендерівська Л. П., Кваско А. В. Напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємств. Економічний простір. 2021. № 166. С. 74–80.
48. Шимкова В. Є. Логістичне управління потоковими процесами в туристичному бізнесі. Вісник ДІТБ. 2007. № 11. С. 70–75.
49. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. В. Старка. Київ, Києво–Могилянська академія, 2012. 242 с.
50. Ansoff I. StrategicManagement. PalgraveMacmillan. 2007. 233 р.
51. Bagna E., Ramusino E. C., Denicolai S. Innovation through Patents and Intangible Assets: Effects on Growth and Profitability of European Companies. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2021. 7(4), 220. https://doi.org/10.3390/joitmc7040220
52. Baumgartner J. P. How to Evaluate Ideas. May 18, 2008. URL: http://www.innovationmanagement.se/imtool-articles/how-to-evaluate-ideas/
53. Baumgartner J. P. An Introduction to Idea Management. Belgium: Jenni Idea Management, 2008. 16 p.
54. Baumgartner J. P. Turning problems into innovation challenges. 2009 URL: http://www.creativejeffrey. com/creative/innovationchallenges.php?topic 55.
55. Boikivska G., Mokhonko G., Andrushkiv R., Lytvynova L., Guk O. Modern Technologies of Personnel Management in the Conditions of Digital Economy Development. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22. No. 2. pp. 283–289.
56. Booking. URL: https://www.booking.com/index.uk
57. CEN/TS 16555-1:2013. Innovation Management. Innovation Management System, 31 July, 2013.
58. Chesbrough H. W. Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2003. 227 p.
59. Croitoru A. Schumpeter J. A., 1934 (2008). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Journal of comparative research in anthropology and sociology. 2012. Р. 137–148.
60. Doyle Р., Stern Р. Marketing Management and Strategy. Pearson College Div; 4th edition. 2006. 446 р.
61. Drucker P. The Practice of Management. Harper Collins, 2010. 416 р.
62. Feyerabend P. Against Method. Verso; Fourth Edition, 2010. 336 p.
63. Five Contactless Hotel Technology Trends for 2021. SkifT + zingle. 2020. URL: https://skift.com/wp-content/uploads/2020/12/Five-Contactless-Hotel- Technology-Trends-for-2021.pdf
64. Foster R., Kaplan S. Creative Destruction: Why Companies That Are Built to Last Underperform the Market – And How to Successfully Transform Them. Currency; Reprint edition, 2001. 384 р.
65. Garcia M. L., Bray O. H. Fundamentals of Technology Roadmapping. USA: Sandia National Laboratories, 2005. 34 р.
66. Hansen M. T., Birkinshaw J. The Innovation Value Chain. Harvard Business Review. 2007. URL: https://hbr.org/2007/06/the-innovation-value-chain
67. Igartua J. I. Albors J. The implementation process of innovation management in a medium-sized company. Projectics Proyéctica Projectique 2011. 1(7). P. 105–121.
68. Keilberg H., Azimont F., Reid E. Market innovation processes: Balancing stability and change. Industrial Marketing Management. 2015. Vol. 44. P. 4–12. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S0019850114001692?via%3D
69. Knowledge Management in the Innovation Process / Editedby J. Mothe, F. D. Springer. Science + BusinessMedia, LLC., 2012. 262 p.
70. Kovalenko S. Cross-border cluster system as an object of strategic planning. Cluster model of innovative development of the national economy: Integration and Infrastructure Aspects: Collective monograph / under the editorship of professor S. Smerichevska. Poznan, Poland, WSPIA, 2020. P. 80–97.
71. Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press; 3rd edition, 1996. 212 р.
72. Lindgren M. 21st Century Management: Leader ship and Innovation in the Thought Economy / Aspen Publishers, 2012. 240 p.
73. Maital S., Seshadri D. V. R. Innovation Management: Strategies, Conceptsand Tools for Growth and Profit. Sage s Pvt., 2012. 584 p.
74. Minzberg H., Ahlstrand B., Lampel J. Strategy Safari: A Guided Tourthroughthe Wildsof Strategic Management. Financial Times / PrenticeHall, 2001. 416 p.
75. Ostrovska H. Yo., Sherstiuk R. P., Tsikh H. V., Demianyshyn V. H., Danyliuk-Chernykh I. M. Conceptual Principles of Learning Organization Building. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 3. С. 167–172. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/167
76. Painter G. Innovation in Investment Management. The Investment Association. 2022. URL: https://www.theia.org/media/savingmatters/innovationinvestment- management
77. Porter M. E. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance: with a new introduction. New York: The free press, 1998. 580 p.
78. Reframing the Infrastructure: How Hotels Navigate the New Normal. ECOsystm. 2021. URL: https://blog.ecosystm360.com/hotels-new-normalhospitality- industry/
79. Ritter T., Gemünden H. G. Network competence: Its impact on innovation success and its antecedents. Journal of Business Research. 2003 №56. P. 745–755.
80. TIM-PD-001-STD. Innovation management standard. PDMA Edition, 1 January, 2015.
80. TIM-PD-001-STD. Innovation management standard. PDMA Edition, 1 January, 2015.
82. Twiss B. Managing technological innovation. Trans-Atlantic Pubns; 4th edition, 1992. 338 р.
83. Zeng S. X. Xie X. M., Tam C. M. Relationship between cooperation networks and innovation performance of SMEs. Technovation. 2010. Vol. 30. P. 181–194.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:241 — готельно-ресторанна справа

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робота Гладчук О.П..pdfРозвиток системи управління інноваційною діяльністю підприємств готельно-ресторанного господарства (на прикладі ПрАТ «Тернопіль-готель»)2,34 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка.doc42,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools