Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38710

Title: Стратегічний управлінський облік в умовах цифрової економіки
Other Titles: Strategic management accounting in the condition of digital economy
Authors: Шматковська, Тетяна Олександрівна
Дзямулич, Микола Іванович
Shmatkovska, Tetiana
Dziamulych, Mykola
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine
Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Шматковська Т. О. Стратегічний управлінський облік в умовах цифрової економіки / Тетяна Олександрівна Шматковська, Микола Іванович Дзямулич // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2022. — Том 74. — № 1. — С. 61–67. — (Облік і оподаткування).
Bibliographic description (International): Shmatkovska T., Dziamulych M. (2022) Stratehichnyi upravlinskyi oblik v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Strategic management accounting in the condition of digital economy]. Galician economic journal (Tern.), vol. 74, no 1, pp. 61-67 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (74), 2022
Galician economic journal, 1 (74), 2022
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 74
Issue Date: 22-Feb-2022
Submitted date: 14-Dec-2021
Date of entry: 7-Sep-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.01.061
UDC: 657.338
Keywords: стратегічний облік
цифрова економіка
цифровізація обліку
бізнес-процеси
цифрові програмні рішення
strategic accounting
digital economy
digitalization of accounting
business processes
digital software solutions
Number of pages: 7
Page range: 61-67
Start page: 61
End page: 67
Abstract: Досліджено особливості трансформації стратегічного управлінського обліку в процесі формування цифрової економіки під впливом інтенсифікації технічного та технологічного розвитку, впровадження нових інформацційних технологій в бізнес-процеси, що відбуваються як на підприємствах, так і у зовнішньому середовищі. Визначено, що значне поширення цифрових програмних рішень у сфері аналітичного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання сприяє загальному ускладненню функцій, що реалізуються за допомогою управлінського обліку. Разом з тим, отримані результати свідчать про зростання можливості оцінювання більш складніших тенденцій та процесів, що стосуються господарської діяльності підприємств. При цьому дані, отримані шляхом опрацювання за допомогою цифрових аналітичних програмних рішень, відзначаються високим рівнем достовірності, що дає змогу з високою ефективністю застосовувати їх у процесі формування довготермінової стратегії розвитку суб’єкта господарювання. Визначено, що ключовою особливістю застосування цифрових рішень у стратегічному обліку є необхідність роботи з Великими даними, які забезпечують максимальне охоплення усіх факторів можливого впливу на діяльність підприємства та його бізнес-процеси на всіх рівнях. Доведено, що впровадження цифрових технологій у практику управлінського обліку забезпечує його інтенсивний розвиток, що пов’язано з необхідністю застосування високотехнологічного цифрового аналітичного забезпечення, яке підвищує ефективність у сфері проведення розрахунків та формування стратегічних рішень щодо діяльності підприємства. Специфікою даного процесу виступає те, що загальний обсяг надходження та рівень складності інформації, котра опрацьовується цільовими програмними цифровими засобами, відчутно перевищує старі методи стратегічного обліку. Визначено, що цифровізація управлінського обліку забезпечує можливість опрацювання значних потоків інформації сучасними цифровими платформами, на основі чого вдосконалюється потенціал підприємства щодо формування та реалізації багатофакторних моделей його стратегічного розвитку.
The article examines the features of the transformation of strategic management accounting in the process of forming a digital economy under the influence of intensifying technical and technological development, the introduction of new information technologies in business processes occurring both in enterprises and in the environment. It is determined that the significant spread of digital software solutions in the field of analytical support of business entities contributes to the general complexity of the functions implemented through management accounting. At the same time, the obtained results indicate an increase in the ability to assess more complex trends and processes related to economic activity of enterprises. At the same time, the data obtained by processing with the help of digital analytical software solutions are characterized by a high level of reliability, which allows them to be used with high efficiency in the process of forming a long-term development strategy of the entity. It is determined that the key feature of the use of digital solutions in strategic accounting is the need to work with Big Data, which provides maximum coverage of all factors of possible impact on the enterprise and its business processes at all levels. It is proved that the introduction of digital technologies in the practice of management accounting provides its intensive development, which is due to the need for high-tech digital analytical software, which increases efficiency in the field of calculations and strategic decisions on enterprise activities. The specificity of this process is that the total amount of revenue and the level of complexity of the information processed by the target digital software significantly exceeds the old methods of strategic accounting. It is determined that the digitalization of management accounting provides the ability to process significant flows of information with modern digital platforms, which improves the capacity of the enterprise to form and implement multifactor models of its strategic development.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38710
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-7
https://doi.org/10.1093/0199260389.001.0001
https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1005-6.ch011
https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/183
https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.4972
https://doi.org/10.35940/ijrte.B2900.078219
References (Ukraine): 1. Вербівська Л. В. Інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону: зміст і структура. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки: Зб. наук. праць. 2007. С. 3–34.
2. Вербівська Л. В., Судук І. В. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основні принципи її формування. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 827–833.
3. Дзямулич М. І., Фадєєва І. Г., Шматковська Т. О. Промисловий інтернет речей та його застосування у бізнес-процесах. Економічний форум. 2021. № 3. С. 54–59. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-7
4. Шматковська Т. О. До проблематики впровадження стратегічного управлінського обліку на підприємстві. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 5. С. 202–213.
5. Bhimani A. Management accounting in the digital economy. Oxford: Oxford University Press, 2003. 320 p. DOI: https://doi.org/10.1093/0199260389.001.0001
6. Căpuneanu S., Topor D. I., Constantin D. M. O., Marin-Pantelescu A. Management accounting in the digital economy: evolution and perspectives. In Improving business performance through innovation in the digital economy. P. 156–176. 2020. IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1005-6.ch011
7. Dahal R. K. Changing role of management accounting in 21st Century. Review Pub Administration Manag, 2019. Vol. 7 (3). Р. 203–222.
8. Lagovska O., Ilin V., Kotsupatriy M., Ishchenko M., Verbivska L. Priority directions of tax policy change in the information sphere. Scientific Bulletin of National Mining University. 2020. Vol. 3. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/183
9. Zybareva O., Kravchuk I., Pushak Y., Verbivska L., Makeieva O. Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Studies of Applied Economics. 2021. Vol. 39 (5). DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.4972
10. Zybareva O., Verbivska L., Lopashchuk I., Kalaman O., Derkach T., & Smentyna N. Strategically-oriented enterprise management through information systems. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8 (2). Р. 3014–3017. DOI: https://doi.org/10.35940/ijrte.B2900.078219
References (International): 1. Verbivska L. V. (2007). Investytsiina stratehiia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu: zmist i struktura. [Investment strategy of socio-economic development of the region: content and structure]. Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period. Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky. Socio-economic research in transition. Innovative economic development. Vol. 1. P. 3–34. [In Ukrainian].
2. Verbivska L. V., Suduk I. V. (2017). Stratehiia zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva ta osnovni pryntsypy yii formuvannia [Strategy of ensuring the competitiveness of the enterprise and the basic principles of its formation]. Molodyi vchenyi – Young scientist. Vol. 10,. Р. 827–833. [Іn Ukrainian].
3. Dziamulich M. I., Fadieeva I. G., Shmatkovska T. O. Promyslovii Internet rechei ta joho zastosuvannia v biznes-procesakh. Industrial Internet of Things and its application in business processes. Ekonomichnyi forum – Economic Forum. 2021. Vol. 3. P. 54–59. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-7
4. Shmatkovska T. O. Do problematyky vprovadzhennia strategichnogo upravlinskogo obliku na pidpryiemstvi [To the problems of introduction of strategic management accounting at the enterprise]. Naukovyi visnyk Odeskogo natsionalnogo ekonomichnogo universytetu. Scientific Bulletin of Odesa National Economic University. 2016. Vol. 5. P. 202–213. [In Ukrainian].
5. Bhimani A. Management accounting in the digital economy. Oxford: Oxford University Press, 2003. 320 p. DOI: https://doi.org/10.1093/0199260389.001.0001
6. Căpuneanu S., Topor D. I., Constantin D. M. O., Marin-Pantelescu A. Management accounting in the digital economy: evolution and perspectives. In Improving business performance through innovation in the digital economy. P. 156–176. 2020. IGI Global. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1005-6.ch011
7. Dahal R. K. Changing role of management accounting in 21st Century. Review Pub Administration Manag. 2019. Vol. 7 (3). Р. 203–222.
8. Lagovska O., Ilin V., Kotsupatriy M., Ishchenko M., Verbivska L. Priority directions of tax policy change in the information sphere. Scientific Bulletin of National Mining University. 2020. Vol. 3. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-3/183
9. Zybareva O., Kravchuk I., Pushak Y., Verbivska L., Makeieva O. Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Studies of Applied Economics. 2021. Vol. 39 (5). DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i5.4972
10.Zybareva O., Verbivska L., Lopashchuk I., Kalaman O., Derkach T., & Smentyna N. Strategically-oriented enterprise management through information systems. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8 (2). P. 3014–3017. DOI: https://doi.org/10.35940/ijrte.B2900.078219
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2022, № 1 (74)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.