Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37108
Title: Формування комунікативних навичок у дітей з аутизмом
Other Titles: Формирование коммуникативных навыков у детей с аутизмом
Formation of communication skills in children with autism
Authors: Козак, Марія Михайлівна
Kozak, Maria
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФЕМ, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Козак М. М. Формування комунікативних навичок у дітей з аутизмом : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „053 — психологія“ / М. М. Козак. — Тернопіль: ТНТУ, 2021. — 63 с.
Issue Date: 23-Δεκ-2021
Submitted date: 14-Δεκ-2021
Date of entry: 31-Δεκ-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра психології, Тернопіль, Україна
Supervisor: Вишньовський, Василь Володимирович
Committee members: Кирич, Наталія Богданівна
UDC: 159.9
Keywords: 053
психологія
аутизм
соціалізація
розлади аутистичного спектра
комунікація
дошкільний вік
порушення
autism
socialization
autism spectrum disorders
communication
preschool age
disorders
Abstract: Козак М. М. Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного спектра. – Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 053 – «Психологія» – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2021. Магістерська робота спонукає до розвитку дітей з раннього віку. Останнім часом в сучасній науці все більш пильну увагу стало приділятися проблемі вивчення і корекції різних порушень розвитку у дітей. Одне з центральних місць в спектрі інтересів спеціальних психологів займає проблема розладів аутистичного спектра. Аутизм є варіантом психічного розвитку, що виявляється у відриві від реальності, відгородженості від зовнішнього світу. За визначенням В.Є. Кагана, аутизм – це психопатологічний синдром, який характеризується недостатністю спілкування, формується на основі первинних структурних порушень або нерівномірності розвитку передумов спілкування і вторинної втрати регулятивного впливу спілкування на мислення і поведінку. Розлад аутистичного спектру являє собою особливу форму аномального психічного розвитку, при якій спостерігаються певні порушення комунікативної поведінки, а також емоційного контакту дитини з навколишнім світом. На думку Башиной В.М. до основних ознак аутизму відноситься: порушення комунікації, стереотипна поведінка і ослаблення здатності до соціальної взаємодії. У всіх дітей з аутизмом спостерігаються проблеми з комунікацією незалежно від стану інтелекту і розвитку мови. Це проявляється в тому, що їм важко увійти в контакт з іншими людьми і виникає нерозуміння, коли їм потрібно скористатися комунікацією. Якщо для дитини з аутизмом не важко побудувати просту фразу і якщо у нього великий словниковий запас, то це ще не означає, що у нього не буде труднощів у спілкуванні. У свою чергу, налагоджений з дитиною контакт сприяє прийняттю і розуміння особливостей такої дитини, а також дає можливість підготуватися до можливих негативних реакцій і спровокувати потрібні реакції. Важливим аспектом роботи з дитиною з аутизмом є складання індивідуального плану роботи з ним. Таким чином, для того, щоб дитина відчувала себе комфортно в суспільстві потрібно формувати, розвивати і закріплювати його комунікативні вміння і навички.
Kozak M.M. Formation of communication skills in children with autism spectrum disorders. – The manuscript. Thesis for obtaining the Degree of Master of Psychology, specialty 053 – Ternopil Ivan Puluj National Technical University. – Ternopil, 2021. Master's thesis encourages the development of children from an early age. Recently, in modern science, more and more attention has been paid to the problem of studying and correcting various developmental disorders in children. One of the central places in the spectrum of interests of special psychologists is the problem of autism spectrum disorders. Autism is a variant of mental development, which is manifested in isolation from reality, isolation from the outside world. According to the definition of V.Ye. Kagan, autism is a psychopathological syndrome characterized by lack of communication, formed on the basis of primary structural disorders or uneven development of the preconditions of communication and the secondary loss of regulatory influence of communication on thinking and behavior. Autism spectrum disorder is a special form of abnormal mental development, in which there are certain disorders of communicative behavior, as well as emotional contact of the child with the outside world. According to Bashina VM The main signs of autism include: impaired communication, stereotypical behavior and impaired ability to socialize. All children with autism have communication problems, regardless of intelligence and language development. This is manifested in the fact that it is difficult for them to get in touch with other people and there is a misunderstanding when they need to use communication. If it is not difficult for a child with autism to build a simple phrase and if he has a large vocabulary, it does not mean that he will not have difficulty communicating. In turn, the established contact with the child promotes the acceptance and understanding of the characteristics of such a child, as well as provides an opportunity to prepare for possible negative reactions and provoke the right reactions. An important aspect of working with a child with autism is to develop an individual plan for working with him. Thus, in order for a child to feel comfortable in society, it is necessary to form, develop and consolidate his communication skills.
Content: ВСТУП ...4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ З ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА ...9 1.1. Історія вивчення аутизму як самостійного порушення розвитку...9 1.2. Раннє виявлення ознак розладів спектру аутизму у дітей ...16 Висновки до розділу І ...20 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА ...22 2.1. Етапи та засоби розвинення мовлення у дітей із порушеннями спілкування ...22 2.2. Діагностика мовленнєвого рівня розвитку дітей з аутизмом...28 Висновки до розділу ІІ ...33 РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ІЗ РАС...35 3.1. Використання допоміжної альтернативи в корекційні роботі для дітей з розладами аутичного спектра ...35 3.2. Корекційно-розвивальна робота з формування та розвитку мовлення.… 40 Висновки до розділу ІІІ ...46 РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ...48 4.1. Шкідливий вплив опромінення на розвиток дітей ...48 4.2. Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти ...53 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...59 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...61 ДОДАТКИ ...64
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37108
Copyright owner: © Козак Марія Михайлівна
Content type: Master Thesis
Εμφανίζεται στις συλλογές:053 — психологія

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
avtorska_magistr_Kozak_M..pdfавторська довідка327,39 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε
dyplom_Kozak_M_2021.pdfкваліфікаційна робота магістра591,54 kBAdobe PDFΔείτε/ Ανοίξτε


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Εργαλεία διαχειριστή