Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32730

Title: Вплив пандемії СОVID-19 на соціально-економічний розвиток Тернопільської області
Other Titles: Impact of COVID-19 pandemic on Ternopil region socio-economic development
Authors: Сороківська, Олена Анатоліївна
Синькевич, Надія Іванівна
Sorokivska, Olena
Synkevych, Nadiia
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Сороківська О. А. Вплив пандемії СОVID-19 на соціально-економічний розвиток Тернопільської області / Олена Сороківська, Надія Синькевич // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2020. — Том 65. — № 4. — С. 74–87. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Sorokivska O., Synkevych N. (2020) Vplyv pandemii SOVID-19 na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Ternopilskoi oblasti [Impact of COVID-19 pandemic on Ternopil region socio-economic development]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 65, no 4, pp. 74-87 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (65), 2020
Galician economic bulletin of the Ternopil National Technical University, 4 (65), 2020
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 65
Issue Date: 23-Jun-2020
Submitted date: 15-May-2020
Date of entry: 29-Sep-2020
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.074
UDC: 353
332.14
Keywords: регіональний розвиток
соціально-економічні процеси
бізнес
COVID-19
карантинні заходи
пандемія
regional development
socio-economic processes
business
COVID-19
quarantine measures
pandemic
Number of pages: 14
Page range: 74-87
Start page: 74
End page: 87
Abstract: Проведено комплексний аналіз впливу пандемії на соціально-економічний розвиток окремих сфер життєдіяльності Тернопільської області, визначено закономірності й домінуючі тенденції процесів регіонального розвитку, а також напрацьовано рекомендації щодо пом’якшення негативних наслідків цього впливу. Результати дослідження дали змогу проаналізувати короткотермінові зміни соціально-економічних показників розвитку Тернопільської області у динаміці першого кварталу 2020 року; визначити, які з галузей та сфер життєдіяльності регіону найбільше постраждали від впливу пандемії, а які, навпаки, отримали певний поштовх до розвитку. Дослідити особливості зміни демографічної складової розвитку регіону, а також визначити модифікацію обсягів та заборгованості з оплати праці найманих працівників. Автори провели порівняльний аналіз індексів промислової продукції регіону за основними видами діяльності у 2020 році, дослідили зміни споживчих цін, обсяги вантожообігу та пасажирообігу підприємств транспорту регіону, визначили основні тенденції зміни обсягів середньої заробітної плати в Тернопільській області у 2020 році. Щоб зрозуміти, наскільки постраждав регіональний бізнес від карантину, автори статті зібрали та опрацювали дані щодо закриття регіональних компаній у період з 12 березня до 30 квітня та структурували їх за видами діяльності. За результатами досліджень визначено, що Тернопільська область не є винятком в ситуації, коли карантинні заходи спричинили зростання цін, спад ключових індикаторів регіонального розвитку та зниження важливих економічних показників. Але найважливішим питанням на сьогодні залишається збереження стратегічного балансу між введенням необхідних обмежень, з одного боку, та одночасним підтриманням діяльності регіональних підприємств, з іншого. Адже після закінчення пандемії потрібно буде відновлювати нормальний ритм життєдіяльності соціальної та економічної сфер, реанімувати процеси, які є надзвичайно важливими для забезпечення регіонального розвитку. Тому у статті розроблено ряд рекомендацій для органів влади та місцевого самоврядування, які допоможуть подолати негативний вплив пандемії на соціально-економічний розвиток Тернопільської області
Сomprehensive analysis of the pandemic impact on socio-economic development of certain spheres of living environment in Ternopil region is carried out, the patterns and dominant tendencies of regional development processes are identified, and recommendations for mitigating the negative impacts are developed in this paper. The results of the investigation made it possible to analyze short-term changes in socio-economic indicators of Ternopil region development in the dynamics of the first quarter of 2020; to determine which of the sectors and spheres of the region living environment were the most affected by pandemic, and which, on the contrary, received a stimulus to the development; to investigate the features of changes in the demographic component of the regional development, as well as to determine the modification of the volumes and arrears of payroll for employees. The authors carried out the comparative analysis of the regional industrial production indices by the main types of activity in 2020, investigated the changes in consumer prices, volumes of freight and passenger turnover in regional transport companies, determined the main tendencies in the average wage payments in Ternopil region in 2020. In order to understand how much the regional business suffered from quarantine, the authors of the article collected and processed data concerning the regional companies closing down from March 12 to April 30, and structured them by type of activity. According to the results of the investigation, it was determined that Ternopil region is not the exception in such situation when quarantine measures resulted in prices growth, decline of key indicators of regional development and decrease in important economic indicators. Although, how to maintain the strategic balance between the introduction of necessary restrictions, on the one hand, and the simultaneous support the regional enterprises activities, on the other hand is still an important problem at present. Indeed, after the end of the pandemic, it will be necessary to restore the normal rhythm of the living environment in social and economic spheres, to revive processes that are very important for ensuring regional development. Therefore, a number of recommendations for authorities and local governments contributing to overcome the negative pandemic impact the socio-economic development of Ternopil region are worked out in this paper
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32730
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
URL for reference material: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-theyhappen
https://www.researchgate.net/publication/339926334_Socio-economic_impacts_of_novel_coronavirus_The_policy_solutions
https://doi.org/10.1101/2020.04.15.20066068
https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018
https://doi.org/10.5195/HCS.2017.221
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication708_en.pdf.(accessed:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf
http://www.te.ukrstat.gov.ua/
https://usr.minjust.gov.ua/ua/publication_info
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-asthey-happen
https://www.researchgate.net/publication/339926334_Socio-economic_impacts_of_novel_
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication708_en.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote
https://usr.minjust.gov.ua/ua/publication_info.(accessed
References (Ukraine): 1. Emergency Committee Meets for Third Time on COVID-19. Official web-site of World HealthOrganization. URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-theyhappen (accessed: 18.03.2020).
2. Evans O. Socio-economic impacts of novel coronavirus: The policy solutions. URL: https://www.researchgate.net/publication/339926334_Socio-economic_impacts_of_novel_coronavirus_The_policy_solutions (accessed: 22.03.2020).
3. Stojkoski V., Utkovski Z., Jolakovski P. The Socio-Economic Determinants of the Coronavirus Disease(COVID-19) Pandemic. SSRN Electronic Journal. January. 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.15.20066068
4. Nicola M., Alsafi Z., Sohrabi C. The Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19Pandemic: A Review. International Journal of Surgery. 2020. April 17. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018.
5. Rutherford Sh., Chu C., Qiu W., Mao A. The Pandemic and its Impacts. Health, Culture and Society.Volume 910 (20162017). https://doi.org/10.5195/HCS.2017.221.
6. Jonung L., Werner R. The Macroeconomic Effects of a Pandemic in Europe – A model-based assessment.Directorate-General for Economic and Financial Affairs of European Commission. European Economy.Volume 51. URL: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication708_en.pdf.(accessed: 29.03.2020).
7. COVID-19 and the World of Work: Impact and Policy Responses. Official report of International LaborOrganization. 1st Edition. 18 March 2020. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_738753.pdf (accessed: 29.03.2020).
8. Макроекономічні показники розвитку Тернопільської області у 2020 році. Головне управліннястатистики у Тернопільській області. URL: http://www.te.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 31.03.2020).
9. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:оприлюднення інформації. URL: https://usr.minjust.gov.ua/ua/publication_info (accessed: 31.03.2020).
References (International): 1. Emergency Committee Meets for Third Time on COVID-19. Official web-site of World HealthOrganization. Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-asthey-happen. (accessed 18.03.2020)
2. Evans O. (2020). Socio-economic impacts of novel coronavirus: The policy solutions. BizEcons Quarterly,7, 3  12. Available at: https://www.researchgate.net/publication/339926334_Socio-economic_impacts_of_novel_ coronavirus_The_policy_solutions. (accessed 22.03.2020)
3. Stojkoski V., Utkovski Z., Jolakovski P. The Socio-Economic Determinants of the Coronavirus Disease(COVID-19) Pandemic. SSRN Electronic Journal, January, 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.15.20066068
4. Nicola M., Alsafi Z., Sohrabi C. The Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19Pandemic: A Review. International Journal of Surgery (London, England), 2020, April 17.https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018
5. Rutherford Sh., Chu C., Qiu W., Mao A. The Pandemic and its Impacts. Health, Culture and Society, Volume9  10 (2016  2017). https://doi.org/10.5195/HCS.2017.221
6. Jonung L., Werner R. The Macroeconomic Effects of a Pandemic in Europe - A model-based assessment.Directorate-General for Economic and Financial Affairs of European Commission. European Economy,Volume 51. Available at: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication708_en.pdf. (accessed 29.03.2020)
7. COVID-19 and the World of Work: Impact and Policy Responses. Official report of International LaborOrganization, 1st Edition, 18 March 2020. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote /wcms_738753.pdf. (accessed 29.03.2020)
8. Makroekonomichni pokazny`ky` rozvy`tku Ternopil`s`koyi oblasti u 2020 roci. Golovne upravlinnyastaty`sty`ky` u Ternopil`s`kij oblasti. Available at: http://www.te.ukrstat.gov.ua/. (accessed 28.03.2020) [InUkrainian] (accessed 31.03.2020)
9. Yedy`ny`j derzhavny`j reyestr yury`dy`chny`x osib, fizy`chny`x osib-pidpry`yemciv ta gromads`ky`xformuvan`: opry`lyudnennya informaciyi. Available at: https://usr.minjust.gov.ua/ua/publication_info.(accessed 28.03.2020) [In Ukrainian]. (accessed 31.03.2020
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2020, № 4 (65)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.