Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18613

Title: Адаптивні механізми в системах управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств
Other Titles: Adaptive mechanisms in the competitiveness management systems of agricultural enterprises
Authors: Красноруцький, Олексій Олександрович
Зайцев, Юрій Олександрович
Krasnorutskyy, Oleksij
Zaytsev, Yurij
Bibliographic description (Ukraine): Красноруцький О. О. Адаптивні механізми в системах управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств / Олексій Олександрович Красноруцький, Юрій Олександрович Зайцев // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 37-46. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).
Bibliographic description (International): Krasnorutskyy O., Zaytsev Y. (2016) Adaptyvni mekhanizmy v systemakh upravlinnia konkurentospromozhnistiu produktsii ahrarnykh pidpryiemstv [Adaptive mechanisms in the competitiveness management systems of agricultural enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 37-46 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 50
Issue Date: 30-Αυγ-2016
Submitted date: 22-Σεπ-2016
Date of entry: 24-Ιαν-2017
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 338.436
339.924
631.11
Keywords: конкуренція
конкурентний потенціал
концентрація капіталу
цільовий ринок
адаптивний механізм
competition
competitive potential
concentration of capital
target market
an adaptive mechanism
Number of pages: 10
Page range: 37-46
Start page: 37
End page: 46
Abstract: Здійснено теоретичне узагальнення адаптаційного інструментарію управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на цільових ринках збуту сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано цілісну концепцію побудови та функціонування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на засадах їх адаптації до умов цільових ринків збуту продукції, в основі якої лежить ідентифікація конкурентної структури цільового ринку, визначення раціональної позиції підприємства-товаровиробника, обґрунтований вибір інструментарію впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства та мобілізації його конкурентного потенціалу. Ідентифіковано економічні передумови та структурні тенденції конкурентного розвитку об’єктних ринків продукції аграрних підприємств. Запропоновано методичний підхід до визначення конкурентного потенціалу аграрних підприємств на основі систематизації їх збутових систем та визначення ступеня їх адаптивності до змін конкурентної структури та кон’юнктури цільових ринків збуту. Розвинено стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі забезпечення позитивної динаміки концентрації капіталу з метою прискорення адаптації підприємств до змін характеристик цільових ринків.
The article is devoted to the theoretical generalization and obtaining a new solution of scientific substantiation of adaptive economic mechanisms of agricultural enterprises competitiveness improving in the target markets of agricultural products. The conception of construction and operation of the organizational and economic mechanism of agricultural enterprises competitiveness increase on the basis of their adaptation to target markets products is grounded. The economic conditions and structural trends of objective competitive product markets of agricultural enterprises are identified. The methodical approach to determining the competitive potential of agricultural enterprises based on systematization of their marketing systems and determination of the adaptability to changes in the competitive structure of the market situation and target markets degree is considered. Strategic directions for improving the competitiveness of agricultural enterprises on the basis of ensuring the positive dynamics of the enterprises-producers capital concentration to accelerate and streamline enterprise adapt to changes are developed.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18613
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
References (Ukraine): 1. Амбросов, В.Я. Зібрання наукових праць. Т. 5 Економічні умови відтворення сучасних агроформувань [Текс] / В.Я. Амбросов. – Х.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 477 с.
2. Андрійчук, В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія [Текс] / В.Г. Андрійчук. – К., 2006. – 292 с.
3. Гришова, І.Ю. Особливості формування конкурентних переваг в системі конкурентних відносин підприємств харчової промисловості [Текс] / І.Ю. Гришова, О.В. Митяй // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – № 11. – С. 211 – 218.
4. Кваша, С.М. Наукові підходи до регулювання аграрного ринку [Текс] /С.М. Кваша // Економіка АПК. – 2006. – № 7. – С.42 – 45.
5. Амбросов, В.Я. Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства [Текс] / В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич // Економіка АПК. – № 10. – 2005. – С. 14 – 19.
6. Онегіна, В.М. Державне регулювання цін і доходів аграрних товаровиробників: монографія [Текс] / В.М. Онєгіна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 590 с.
7. Могильний, О.М. Регулювання аграрної сфери: монографія [Текс] / О.М. Могильний. – Ужгород: ІВА, 2005. – 400 с.
8. Ульянченко, О.В. Державна політика захисту і розвитку конкуренції в аграрному секторі як метод регулювання ринку [Текс] / О.В. Ульянченко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць – Вип. 252: в 6 т. – Т.6. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1467 – 1472.
9. Язлюк, Б.О. Формування та реалізація інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства [Текс] / Б.О. Язлюк // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 149 – 152.
10. Сільське господарство України за 2014 рік. Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 379 с.
References (International): 1. Ambrosov, V.Ya. Zibrannia naukovykh prats. V. 5 Ekonomichni umovy vidtvorennia suchasnykh ahroformuvan [Teks], V.Ya. Ambrosov, Kh., NNTs IAE, 2010, 477 p.
2. Andriichuk, V.H. Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz: monograph [Teks], V.H. Andriichuk, K., 2006, 292 p.
3. Hryshova, I.Yu. Osoblyvosti formuvannia konkurentnykh perevah v systemi konkurentnykh vidnosyn pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti [Teks], I.Yu. Hryshova, O.V. Mytiai, Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia "Ekonomika i menedzhment", 2014, No 11, P. 211 – 218.
4. Kvasha, S.M. Naukovi pidkhody do rehuliuvannia ahrarnoho rynku [Teks] /S.M. Kvasha, Ekonomika APK, 2006, No 7, P.42 – 45.
5. Ambrosov, V.Ya. Naukovi polozhennia udoskonalennia ekonomichnoho i hospodarskoho mekhanizmiv rozvytku silskoho hospodarstva [Teks], V.Ya. Ambrosov, T.H. Marenych, Ekonomika APK, No 10, 2005, P. 14 – 19.
6. Onehina, V.M. Derzhavne rehuliuvannia tsin i dokhodiv ahrarnykh tovarovyrobnykiv: monograph [Teks], V.M. Oniehina, K., NNTs IAE, 2007, 590 p.
7. Mohylnyi, O.M. Rehuliuvannia ahrarnoi sfery: monograph [Teks], O.M. Mohylnyi, Uzhhorod: IVA, 2005, 400 p.
8. Ulianchenko, O.V. Derzhavna polityka zakhystu i rozvytku konkurentsii v ahrarnomu sektori yak metod rehuliuvannia rynku [Teks], O.V. Ulianchenko, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. prats – Iss. 252: v 6 t, V.6, Dnipropetrovsk: DNU, 2009, P. 1467 – 1472.
9. Yazliuk, B.O. Formuvannia ta realizatsiia investytsiino-innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Teks], B.O. Yazliuk, Naukovi zapysky Ternop. nats. ped. un-tu im. V. Hnatiuka. Ser. Ekonomika, 2006, No 20, P. 149 – 152.
10. Silske hospodarstvo Ukrainy za 2014 year. Statystychnyi zbirnyk, K., Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2015, 379 p.
Content type: Article
Εμφανίζεται στις συλλογές:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα