Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18613

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКрасноруцький, Олексій Олександровичuk
dc.contributor.authorЗайцев, Юрій Олександровичuk
dc.contributor.authorKrasnorutskyy, Oleksijuk
dc.contributor.authorZaytsev, Yurijuk
dc.date.accessioned2017-01-24T14:55:56Z-
dc.date.available2017-01-24T14:55:56Z-
dc.date.created2016-08-30uk
dc.date.issued2016-08-30uk
dc.date.submitted2016-09-22uk
dc.identifier.citationКрасноруцький О. О. Адаптивні механізми в системах управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств / Олексій Олександрович Красноруцький, Юрій Олександрович Зайцев // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2016 — Том 50. — № 1. — С. 37-46. — (Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах).uk
dc.identifier.issn2409-8892uk
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18613-
dc.description.abstractЗдійснено теоретичне узагальнення адаптаційного інструментарію управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на цільових ринках збуту сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано цілісну концепцію побудови та функціонування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на засадах їх адаптації до умов цільових ринків збуту продукції, в основі якої лежить ідентифікація конкурентної структури цільового ринку, визначення раціональної позиції підприємства-товаровиробника, обґрунтований вибір інструментарію впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства та мобілізації його конкурентного потенціалу. Ідентифіковано економічні передумови та структурні тенденції конкурентного розвитку об’єктних ринків продукції аграрних підприємств. Запропоновано методичний підхід до визначення конкурентного потенціалу аграрних підприємств на основі систематизації їх збутових систем та визначення ступеня їх адаптивності до змін конкурентної структури та кон’юнктури цільових ринків збуту. Розвинено стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі забезпечення позитивної динаміки концентрації капіталу з метою прискорення адаптації підприємств до змін характеристик цільових ринків.uk
dc.description.abstractThe article is devoted to the theoretical generalization and obtaining a new solution of scientific substantiation of adaptive economic mechanisms of agricultural enterprises competitiveness improving in the target markets of agricultural products. The conception of construction and operation of the organizational and economic mechanism of agricultural enterprises competitiveness increase on the basis of their adaptation to target markets products is grounded. The economic conditions and structural trends of objective competitive product markets of agricultural enterprises are identified. The methodical approach to determining the competitive potential of agricultural enterprises based on systematization of their marketing systems and determination of the adaptability to changes in the competitive structure of the market situation and target markets degree is considered. Strategic directions for improving the competitiveness of agricultural enterprises on the basis of ensuring the positive dynamics of the enterprises-producers capital concentration to accelerate and streamline enterprise adapt to changes are developed.uk
dc.format.extent37-46uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherТНТУuk
dc.publisherTNTUuk
dc.relation.ispartofГалицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університетуuk
dc.relation.ispartofGalician economic bulletin of Ternopil National Technical Universityuk
dc.subjectконкуренціяuk
dc.subjectконкурентний потенціалuk
dc.subjectконцентрація капіталуuk
dc.subjectцільовий ринокuk
dc.subjectадаптивний механізмuk
dc.subjectcompetitionuk
dc.subjectcompetitive potentialuk
dc.subjectconcentration of capitaluk
dc.subjecttarget marketuk
dc.subjectan adaptive mechanismuk
dc.titleАдаптивні механізми в системах управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємствuk
dc.title.alternativeAdaptive mechanisms in the competitiveness management systems of agricultural enterprisesuk
dc.typeArticleuk
dc.rights.holder© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016uk
dc.coverage.placenameУкраїна, Тернопільuk
dc.coverage.placenameUkraine, Ternopiluk
dc.format.pages10uk
dc.subject.udc338.436uk
dc.subject.udc339.924uk
dc.subject.udc631.11uk
dc.relation.references1. Амбросов, В.Я. Зібрання наукових праць. Т. 5 Економічні умови відтворення сучасних агроформувань [Текс] / В.Я. Амбросов. – Х.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 477 с.uk
dc.relation.references2. Андрійчук, В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія [Текс] / В.Г. Андрійчук. – К., 2006. – 292 с.uk
dc.relation.references3. Гришова, І.Ю. Особливості формування конкурентних переваг в системі конкурентних відносин підприємств харчової промисловості [Текс] / І.Ю. Гришова, О.В. Митяй // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – № 11. – С. 211 – 218.uk
dc.relation.references4. Кваша, С.М. Наукові підходи до регулювання аграрного ринку [Текс] /С.М. Кваша // Економіка АПК. – 2006. – № 7. – С.42 – 45.uk
dc.relation.references5. Амбросов, В.Я. Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства [Текс] / В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич // Економіка АПК. – № 10. – 2005. – С. 14 – 19.uk
dc.relation.references6. Онегіна, В.М. Державне регулювання цін і доходів аграрних товаровиробників: монографія [Текс] / В.М. Онєгіна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 590 с.uk
dc.relation.references7. Могильний, О.М. Регулювання аграрної сфери: монографія [Текс] / О.М. Могильний. – Ужгород: ІВА, 2005. – 400 с.uk
dc.relation.references8. Ульянченко, О.В. Державна політика захисту і розвитку конкуренції в аграрному секторі як метод регулювання ринку [Текс] / О.В. Ульянченко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць – Вип. 252: в 6 т. – Т.6. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1467 – 1472.uk
dc.relation.references9. Язлюк, Б.О. Формування та реалізація інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства [Текс] / Б.О. Язлюк // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 149 – 152.uk
dc.relation.references10. Сільське господарство України за 2014 рік. Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2015. – 379 с.uk
dc.relation.referencesen1. Ambrosov, V.Ya. Zibrannia naukovykh prats. V. 5 Ekonomichni umovy vidtvorennia suchasnykh ahroformuvan [Teks], V.Ya. Ambrosov, Kh., NNTs IAE, 2010, 477 p.uk
dc.relation.referencesen2. Andriichuk, V.H. Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz: monograph [Teks], V.H. Andriichuk, K., 2006, 292 p.uk
dc.relation.referencesen3. Hryshova, I.Yu. Osoblyvosti formuvannia konkurentnykh perevah v systemi konkurentnykh vidnosyn pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti [Teks], I.Yu. Hryshova, O.V. Mytiai, Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia "Ekonomika i menedzhment", 2014, No 11, P. 211 – 218.uk
dc.relation.referencesen4. Kvasha, S.M. Naukovi pidkhody do rehuliuvannia ahrarnoho rynku [Teks] /S.M. Kvasha, Ekonomika APK, 2006, No 7, P.42 – 45.uk
dc.relation.referencesen5. Ambrosov, V.Ya. Naukovi polozhennia udoskonalennia ekonomichnoho i hospodarskoho mekhanizmiv rozvytku silskoho hospodarstva [Teks], V.Ya. Ambrosov, T.H. Marenych, Ekonomika APK, No 10, 2005, P. 14 – 19.uk
dc.relation.referencesen6. Onehina, V.M. Derzhavne rehuliuvannia tsin i dokhodiv ahrarnykh tovarovyrobnykiv: monograph [Teks], V.M. Oniehina, K., NNTs IAE, 2007, 590 p.uk
dc.relation.referencesen7. Mohylnyi, O.M. Rehuliuvannia ahrarnoi sfery: monograph [Teks], O.M. Mohylnyi, Uzhhorod: IVA, 2005, 400 p.uk
dc.relation.referencesen8. Ulianchenko, O.V. Derzhavna polityka zakhystu i rozvytku konkurentsii v ahrarnomu sektori yak metod rehuliuvannia rynku [Teks], O.V. Ulianchenko, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. prats – Iss. 252: v 6 t, V.6, Dnipropetrovsk: DNU, 2009, P. 1467 – 1472.uk
dc.relation.referencesen9. Yazliuk, B.O. Formuvannia ta realizatsiia investytsiino-innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Teks], B.O. Yazliuk, Naukovi zapysky Ternop. nats. ped. un-tu im. V. Hnatiuka. Ser. Ekonomika, 2006, No 20, P. 149 – 152.uk
dc.relation.referencesen10. Silske hospodarstvo Ukrainy za 2014 year. Statystychnyi zbirnyk, K., Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2015, 379 p.uk
dc.identifier.citationenKrasnorutskyy O., Zaytsev Y. (2016) Adaptyvni mekhanizmy v systemakh upravlinnia konkurentospromozhnistiu produktsii ahrarnykh pidpryiemstv [Adaptive mechanisms in the competitiveness management systems of agricultural enterprises]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 50, no 1, pp. 37-46 [in Ukrainian].uk
dc.citation.journalTitleГалицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університетуuk
dc.citation.volume50uk
dc.citation.issue1uk
dc.citation.spage37uk
dc.citation.epage46uk
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2016, № 1 (50)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.