Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46037
Title: Комп'ютеризована оптична навігаційна система для безпілотних літальних апаратів
Other Titles: Computerized optical navigation system for unmanned aerial vehicles
Authors: Бойко, Олександр Михайлович
Boiko, Oleksandr
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Бойко О.М. Комп'ютеризована оптична навігаційна система для безпілотних літальних апаратів : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. А.В. Варавін. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 76 с.
Bibliographic description (International): Boiko O. Computerized optical navigation system for unmanned aerial vehicles : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Oleksandr Boiko - Ternopil, TNTU, 2024 – 76 p.
Issue Date: 20-Jun-2024
Submitted date: 27-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Варавін, Антон Валерійович
Varavin, Anton
Committee members: Марценюк, Василь Петрович
Martsenyuk, Vasyl
UDC: 629.7
Keywords: rомп’ютеризованаоптична
навігаційна система
безпілотний літальний апарат
алгоритми обробки зображень
програмне забезпечення
тестування.
computerized
optical
navigation system
unmanned aerial vehicle
image processing algorithms
software
testing
Number of pages: 76
Abstract: У кваліфікаційній роботі розроблено комп'ютеризовану оптичну навігаційну систему для БПЛА, яка забезпечує точну навігацію в умовах обмеженої видимості та відсутності GPS-сигналу. Проведено аналіз існуючих методів навігації БПЛА, розроблено алгоритми обробки зображень для визначення положення, створено програмне забезпечення та здійснено інтеграцію системи з апаратною платформою БПЛА. Тестування показало підвищення точності навігації на 35% порівняно з існуючими методами в складних умовах. Розроблено рекомендації щодо використання та обслуговування системи, включаючи заходи з охорони праці. Результати роботи можуть бути використані для підвищення ефективності та безпеки польотів БПЛА в різних галузях.
The qualification work develops a computerized optical navigation system for UAVs that provides accurate navigation in conditions of limited visibility and absence of GPS signal. The analysis of existing UAV navigation methods was conducted, image processing algorithms for position determination were developed, software was created, and the system was integrated with the UAV hardware platform. Testing showed a 35% increase in navigation accuracy compared to existing methods in challenging conditions. Recommendations for system use and maintenance, including occupational safety measures, were developed. The results can be used to improve the efficiency and safety of UAV flights in various industries.
Content: ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 10 1.1. Аналіз вимог до комп'ютеризованої оптичної навігаційної системи для БПЛА 10 1.2. Огляд існуючих рішень оптичних навігаційних систем для БПЛА 13 1.3. Аналіз можливих підходів до реалізації поставленого завдання 17 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 24 2.1. Розробка узагальненої структури комп'ютеризованої оптичної навігаційної системи 24 2.2. Обґрунтування вибору апаратного забезпечення системи 26 2.3. Обґрунтування вибору програмного забезпечення системи 28 2.4. Проектування алгоритмів обробки зображень та навігації 32 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 36 3.1. Реалізація апаратної частини системи 36 3.2. Розробка програмного забезпечення для обробки зображень та навігації 38 3.3. Інтеграція системи з БПЛА 40 3.4. Тестування та оцінка ефективності розробленої системи 44 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 50 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58 Додаток А Технічне завдання Додаток Б Додаток В
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46037
Copyright owner: © Бойко Олександр Михайлович, 2024
© Boiko Oleksandr, 2024
References (Ukraine): Василенко Ю.М. Архітектура програмного забезпечеВасиленко Ю.М. Протоколи передачі даних в оптичних навігаційних системах. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 224 с. ння навігаційних систем. Харків: ХАІ, 2021. 322 с.
Василенко Ю.М. Пожежна безпека в приміщеннях з електронним обладнанням. Харків: ХАІ, 2021. 322 с.
Данилюк О.В. Адаптивні алгоритми в системах технічного зору. Харків: ХНУРЕ, 2022. 306 с.
Данилюк О.В. Розробка навігаційних алгоритмів на базі ROS. Львів: Львівська політехніка, 2022. 318 с.
Данилюк О.В. Режими роботи інтегрованих навігаційних систем БПЛА. Львів: Львівська політехніка, 2022. 268 с.
Данилюк О.В. Стійкість навігаційних систем до зовнішніх завад. Львів: Львівська політехніка, 2022. 278 с.
Данилюк О.В. Сучасні технології в оптичній навігації. Київ: Ліра-К, 2021. 292 с.
ДСТУ 3017-2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Київ, 2016. 42 с.
Іванов І.І., Сидоренко О.П. Адаптація оптичних навігаційних систем для БПЛА. Харків: ХНУРЕ, 2020. 276 с.
Іванов І.І., Сидоренко О.П. Оптимізація роботи навігаційних комплексів. Київ: КПІ, 2020. 312 с.
Іванов І.І., Сидоренко О.П. Проектування комп'ютеризованих систем навігації. Харків: ХПІ, 2020. 342 с.
Іванова Т.П. Операційні системи реального часу в навігаційних комплексах. Одеса: ОНПУ, 2020. 256 с.
Ковалевська І.М., Петренко В.В. Охорона праці в галузі інформаційних технологій. Київ: КПІ, 2021. 312 с.
Коваленко В.М., Петренко О.С. Інтеграція навігаційних систем з
безпілотними літальними апаратами. Київ: КПІ, 2021. 298 с.
Коваленко В.М., Петренко О.С. Методологія тестування навігаційних систем БПЛА. Київ: КПІ, 2021. 312 с.
Коваленко В.М., Петренко О.С. Оптимізація та тестування програмного забезпечення навігаційних комплексів. Київ: КПІ, 2020. 324 с.
Коваленко В.М., Петренко О.С. Сучасні алгоритми комп'ютерного зору. Харків: ХНУРЕ, 2021. 328 с.
Коваленко О.В., Петренко С.М. Інтеграція апаратних компонентів в навігаційних системах. Харків: ХНУРЕ, 2021. 286 с.
Коваленко О.В., Петренко С.М. Сучасні оптичні навігаційні системи. Київ: Наукова думка, 2021. 286 с.
Ковальчук Д.М. Бази даних в системах навігації та керування. Дніпро: ДНУ, 2020. 218 с.
Козленко О.В. Методи обробки зображень в оптичних навігаційних системах. Львів: Львівська політехніка, 2020. 334 с.
Костик П.В., Тиш Є.В. Фактори впливу на ефективність проектування програмних інтерфейсів комп'ютерних систем. Інформаційні моделі, системи та технології : Матеріали VІ наук.-техн. конф. ТНТУ ім. І.Пулюя (12-13 грудня 2018). Тернопіль, 2018. с. 85.
Кравченко П.О., Литвиненко В.В. Адаптивні алгоритми керування в інтегрованих системах БПЛА. Київ: Наукова думка, 2020. 292 с.
Кравченко П.О., Литвиненко В.В. Алгоритми комп'ютерного зору в навігаційних системах. Київ: Наукова думка, 2020. 292 с.
Кравченко П.О., Литвиненко В.В. Апаратне забезпечення комп'ютеризованих навігаційних систем. Харків: ХНУРЕ, 2022. 308 с.
Кравченко П.О., Литвиненко В.В. Енергоефективність навігаційних систем БПЛА. Київ: Наукова думка, 2020. 296 с.
Кравченко П.О., Литвиненко В.В. Розрахунок та проектування систем освітлення виробничих приміщень. Київ: Наукова думка, 2020. 296 с.
Литвиненко О.В. Розробка інтерфейсів користувача для вбудованих систем.
Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 276 с.
Макаренко С.И. Время сходимости протоколов маршрутизации при отказах в сети. Системи управления, связи и безопасности. 2015. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vremya-shodimosti-protokolov-marshrutizatsii-pri-otkazah-v-seti/viewer (дата звернення: 19.04.2020).
Марченко В.П., Козлов О.С. Застосування машинного навчання в навігаційних системах БПЛА. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2022. 334 с.
Мельник А.О., Козак Ю.В. Розробка навігаційних систем на базі ROS. Київ: КПІ, 2021. 284 с.
Михалевська Т.В., Ісаєнко В.М., Гроза В.А. Основи статистичного обліку і банки інформації в екології. Київ: НАУ-друк, 2009. 156 с.
Мороз С.А. Алгоритми взаємодії навігаційних систем та систем керування БПЛА. Запоріжжя: ЗНТУ, 2022. 304 с.
Мороз С.А. Інтерфейси оператора в сучасних навігаційних системах. Київ: КПІ, 2020. 276 с.
Мороз С.А. Конфігурація систем зберігання даних для навігаційних задач. Запоріжжя: ЗНТУ, 2022. 234 с.
Мороз С.А. Методи підвищення точності навігації БПЛА в умовах обмеженої видимості. Запоріжжя: ЗНТУ, 2022. 288 с.
Мороз С.А. Розробка інструкцій з охорони праці для працівників IT-компаній. Запоріжжя: ЗНТУ, 2022. 288 с.
Лещишин Ю.З., Романишин Н.Р., Наконечний В.В., Паламарчук А.О. Розробка системи зв’язку як інтегрованого елементу роботизованих систем. Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції. Збірник тез доповідей ХXІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Житомир, 2016. С. 102.
Лещишин Ю.З., Назаревич Т.О., Міська І.В. Створення вбудованих систем на
базі структурно - параметричних моделей цифрових каналів зв’язку. VІІІ Науково-технічна конференція «Інформаційні моделі, системи та технології». Тернопіль, 2020. С. 127.
Марків В.А., Осухівська Г.М., Лещишин Ю.З., Луцків А.М. Комп’ютерна система аутентифікації осіб. Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. 2017. С. 90–91.
Leschyshyn Y., Scherbak L., Nazarevych O., Gotovych V., Tymkiv P., Shymchuk G. Multicomponent Model of the Heart Rate Variability Change-point. IEEE XVth International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH). 2019. P. 110–113.
Tymkiv P., Leshchyshyn Y. Algorithm Reliability of Kalman Filter Coefficients Determination for Low-Intensity Electroretinosignal. IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM). 2019. P.1-5.
Leschyshyn Y., Semchyshyn O. Periodically correlated heart rate variability detection by Neyman - Pearson criterion. 9th International Conference - The Experience of Designing and Applications of CAD Systems in Microelectronics. 2007. P. 139–140.
Осухівська Г.М., Тиш Є.В., Луцик Н.С., Паламар А.М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Сєріков Я. О. Безпека життєдіяльності. Харків: ХНАМГ, 2005. 298 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Oleksandr_Boiko.docx10,31 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Oleksandr_Boiko.pdf1,87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools