Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46035
Title: Управління комунікаційною політикою підприємства, на прикладі ТОВ “Західхімпостач” (Тернопіль, вул.Дениса Лукіяновича, 3А)
Other Titles: Management of the enterprise communication policy (LLC “Zakhidkhimpostach” as a case study) (Ternopil, 3A Denisa Lukiyanovich St.)
Authors: Мареняк, Михайло Олександрович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м.Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Управління комунікаційною політикою підприємства, на прикладі ТОВ “Західхімпостач” (Тернопіль, вул.Дениса Лукіяновича, 3А). Робота на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр 073 "Менеджмент"/ наук.керівн. Гарматюк О.О.Тернопіль. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024. 69 с.
Bibliographic description (International): Management of the company's communication policy, on the example of "Zahidhimpostach" LLC (Ternopil, Denisa Lukiyanovicha St., 3A). Work on obtaining the bachelor's qualification level 073 "Management"/ scientific management. Harmatyuk O.O. Ternopil. Ivan Pulyu Ternopil National Technical University, 2024. 69 p.
Issue Date: 27-Jun-2024
Submitted date: Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м.Тернопіль,Україна
Supervisor: Гарматюк, Оксана Олегівна
Committee members: Стойко, Ігор Іванович
UDC: 339.138
Keywords: маркетингова діяльність
управління маркетингом
маркетингова комунікаційна політика,
рекламна діяльність
стимулювання збуту
Інтернет реклама
marketing activity
marketing management
marketing management
advertising activity
sales promotion
Internet advertising
Abstract: Предмет дослідження - теоретичні та практичні аспекти маркетингової комунікаційної політики. Об'єкт дослідження – маркетингова політика комунікацій. Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової політики комунікацій на підприємстві. Методи дослідження − системного, фактичного та логічного аналізу, порівняння та узагальнення, абстрактно-логічний; економічного аналізу та ін. Сьогодні вже важко недооцінювати корисність маркетингових комунікацій в діяльності підприємства. Їх мета - дати можливість фірмі ефективно ідентифікувати потреби своїх клієнтів, ситуацію на ринку та обрати найкращий спосіб ведення бізнесу. Результати проведеного дослідження рекомендовані для впровадження в діяльності ТОВ «Західхімпостач».
The subject of the study is a set of theoretical and practical aspects of marketing activities at the enterprise. The object of the study is the components of the marketing policy of communications. The purpose of the work is to substantiate the theoretical provisions and develop practical recommendations for improving the marketing policy of communications at the enterprise. Research methods - systematic, factual and logical analysis, comparison and generalization, abstract-logical; economic analysis, etc. Today, it is difficult to underestimate the usefulness of marketing communications in the company's activities. Their purpose is to enable the company to effectively identify the needs of its customers, the market situation and choose the best way of doing business. The results of the conducted research are recommended for implementation in the activities of Zahidhimpostach LLC.
Description: Для розвитку економіки України потрібно, щоб вітчизняні підприємства постійно підвищували конкурентоспроможність. Одним із засобів вирішення цього питання є впровадження ефективної комунікаційної політики на підприємствах. Маркетингові комунікації сьогодні посідають центральне місце серед засобів конкурентної боротьби. Ефективні маркетингові комунікації покликані не тільки надати споживачеві необхідні знання щодо характеристик та якості товарів і послуг, умов укладення угод, особливостей конкурентної пропозиції, а й викликати прихильність покупців, встановити атмосферу емоційного взаєморозуміння, доброзичливості і довіри між виробником, споживачами і суспільством.
Content: ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ 1.1 Інтегровані маркетингові комунікації на ринку товарів промислового призначення 1.2 Особливості застосування теорії комунікацій в маркетингу РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1 Аналіз ринкової позиції досліджуваного підприємства 2.2 Аналіз комунікаційної політики на ТОВ “Західхімпостач” РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1 Пропозиції по покращенню маркетингової діяльності на ТОВ «Західхімпостач» 3.2 Вдосконалення управління комунікаційною політикою РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 4.1 Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності 4.2 Вимоги безпеки до робочих місць для виконання робіт ВИСНОВКИ БІБЛІОГРАФІЯ ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46035
Copyright owner: Мареняк Михайло, 2024
References (Ukraine): 1. Бойчук І. В., В2В маркетинг як сучасний напрям розвитку підприємств. Економіка та управління підприємствами. 2018. №18. С. 272-279. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/18_ukr/38.pdf
2. Кузик О.В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями на сучасних підприємствах / Стратегія економічного розвитку України. 2014. № 34. С. 130–135.
3. Міронова Ю. В. Науково-теоретичні основи дослідження маркетингових комунікаційних процесів на підприємстві / Ю. В. Міронова, О. О. Кагляк, О. В. Пітик // Вісник ХНУ. Економічні науки. 2016. № 1. С. 207–214.
4. Шкляєва Г. О. Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства / Економічний нобелівський вісник. 2014. №1 (7). С. 509–515.
5. Афанасьєв І.Ю. Історія PR: навч. посібник. Київ: Алерта, 2016. 140 с.
6. Вікрі К. Нетворкінг для інтровертів. Поради для комфортної та ефективної комунікації /Карен Вікрі. Київ: Vivat, 2020. 224 с.
7. Євдокимова В. В. Міжкультурна комунікація у соціальній роботі / В. В. Євдокимова. Київ: Університет «Україна», 2018. 191 с.
8. Квіт С. Масові комунікації / Сергій Квіт. Київ: Києвомогилянська академія, 2018. 352 с.
9. Маркетингові комунікації: навчально-методичний посібник / уклад. І. В. Король; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2018. 191 с.
10. Муті І. Брендинг за 60 хвилин / І. Муті; [пер. з англ.]. Харків: Фабула: Ранок, 2019. 255 с.
11. Ньюмейер М. Характеристики Zag. Найкращий посібник з брендингу / Марті Ньюмейер. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. С. 192.
12. Попов О. С. Брендинг: навч. посіб. / О. С. Попов, С. М. Мельников. Харків : ХАІ, 2019. 103 с.
13. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. Київ : Академія, 2010. 240 с.
14. Смерічевський С.Ф. Бренд-менеджмент: навч. посіб./ С.Ф. Смерічевський, С.Є. Петропавловська, О.А. Радченко. Київ: НАУ, 2019. 155 с. 312
15. Усі нові фішки / Любов Соболєва. – Київ : Book Chef, 2018. – С. 288..
16. American Marketing Association [Електронний ресурс]. URL: https://www.ama.org/topics/marcom/.
17. Bleize, D. N. M. Factors influencing purchase intent in virtual worlds: a review of the literature / Daniëlle N. M. & Marjolijn L. Antheunis // Journal of Marketing Communications. 2019. № 25(4). P. 403-420. URL: https://doi.org/10.1080/13527266.2016.1278028.
18. Designing an IMC strategy [Електронний ресурс] / Open Textbooks for Hong Kong. URL: http://www.opentextbooks.org.hk/ditatopic/34051.
20. Крамар В. В. Основи рекламної діяльності / В. В. Крамар. Львів: Кафедра менеджменту ЛТЕУ, 2017. 265 с.
21. Навчальний посібник «ТЕХНОЕКОЛОГІЯ ТА ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА. ЧАСТИНА «ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»»/автор-укладач В.С. Стручок– Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 156с. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39424
22. Зяйлик М. Роль та значення функцій зв’язків із громадськістю у системі публічного управління. Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Кирич Н.Б. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020. С. 33-49.
23. Зяйлик М. Різнопланова діяльність по наданню комунікативних послуг в суспільстві. Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі: матеріали ХІ регіональної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, 16 листопада 2020 р. Тернопіль. С. 154. URL: http://surl.li/epwcg
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:073 — Менеджмент (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довідка Мареняк.pdf558,1 kBAdobe PDFView/Open
Мареняк НМК.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools