Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46033
Title: Удосконалення управління маркетингової діяльності, на прикладі АТ «Житомирського маслозаводу» компанія «Рудь»
Other Titles: Improvement of management of enterprise marketing activity (JSC "Zhytomyr butter plant - the company "Rud" as a case study)
Authors: Яцюк, Марія Миколаївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Яцюк М. М. Удосконалення управління маркетингової діяльності, на прикладі АТ «Житомирського маслозаводу» компанія «Рудь». Робота на здобуття кваліфікаційного рівня "бакалавр" 073 "Менеджмент"/ наук.кер. М.Ф.Зяйлик. Тернопіль:Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024, 74.
Bibliographic description (International): Yatsyuk M. M. Improvement of management of marketing activity, on the example of JSC "Zhytomyr Maslozavod" company "Rud". Work to obtain the qualification level "bachelor" 073 "Management"/ scientific management. M.F. Zialyk. Ternopil: Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyu, 2024, 74.
Issue Date: 26-Jun-2024
Submitted date: Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м.Тернопіль,Україна
Supervisor: Зяйлик, Марія Федорівна
Committee members: Стойко, Ігор Іванович
UDC: 339.138
Keywords: управління маркетинговою діяльністю
організаційна структура
маркетингова діяльність
маркетинг
комунікаційна стратегія
маркетингові комунікації
цифрові медіа
Abstract: Предмет дослідження  система управління маркетингової діяльності маслозаводу. Об’єкт дослідження  маркетингова діяльність підприємства. Метою роботи є розроблення напрямків удосконалення управління маркетинговою діяльністю на АТ «Житомирського маслозаводу» компанія «Рудь». Методи дослідження – групування даних їх систематизації і узагальнення, методи визначення показників рентабельності, SWOT-аналіз, STEP-аналіз. Розроблено маркетингові комунікаційні стратегії для АТ «Житомирського маслозаводу» компанії «Рудь» та надано пропозиції по вдосконаленню маркетингової діяльності досліджуваного підприємства. Результати проведених досліджень можуть бути впроваджені у роботу АТ «Житомирського маслозаводу» компанія «Рудь».
The subject of investigation is the management system of the marketing activities of the oil factory. The object of investigation is the marketing activity of the enterprise. The aim of the work is the development of directions for improving the management of marketing activities at JSC "Zhytomyr butter plant - the company "Rud" The results are obtained grouping of data, their systematization and generalization, methods of determining profitability indicators, SWOT analysis, STEP analysis. Marketing communication strategies were developed for JSC "Zhytomyr butter plant - the company "Rud" company, and proposals were made to improve the marketing activities of the investigated enterprise. The results of the conducted research can be implemented in the work of JSC "Zhytomyr butter plant - the company "Rud".
Description: Актуальність обраної теми кваліфікаційної роботи пов’язана із удосконаленням управління маркетингової діяльності. На сьогоднішній час ця тема має досить критичне значення. Через стрімке зростання конкуренції, швидкий розвиток технологій, зміни споживчих вподобань, необхідності інтегрованих маркетингових комунікацій, ефективному використані ресурсів, глобалізації і виходу на нові ринки та регуляторним змінами підприємства постійно зустрічаються у своїй діяльності з різними викликами.
Content: ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Опанування сутності та розуміння маркетингової діяльності підприємства….. 1.2 Маркетингові підходи у розширенні сфери продажу молочної продукції…….5 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Організаційно-економічна характеристика АТ «Житомирський маслозавод» компанія «Рудь» 2.2 Аналіз маркетингової діяльності досліджуваного підприємства РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 3.1 Розробка маркеингової комунікаційної стратегії АТ "Житомирський маслозавод" компанія "Рудь" 3.2 Пропозиції по вдосконаленню маркетингової діяльності досліджуваного підприємства РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ……. 4.1 Психологія безпеки праці в контексті загальної психології 4.2 Особливості заходів електробезпеки на підприємствах ВИСНОВКИ БІБЛІОГРАФІЯ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46033
Copyright owner: Яцюк Марія, 2024
References (Ukraine): 1. Офіційний сайт АТ «Житомирський маслозавод» — компанія «Рудь». URL: https://rud.ua/company/about/ (дата звернення: 03.05.2024)
2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" Clarity-project. URL: https://clarity-project.info/edr/00182863 (дата звернення: 03.05.2024)
3. Офіційний сайт компанія «Рудь». URL: https://rud.com.ua/ (дата звернення: 03.05.2024)
4. Офіційний сайт ТМ «Три ведмеді». URL: https://3bears.ua/ (дата звернення: 04.05.2024)
5. Офіційний сайт ТОВ «Ласунка». URL: https://lasunka.com/ (дата звернення: 04.05.2024)
6. Комплекс маркетингу: сучасні концепції. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/13305.pdf (дата звернення: 29.05.2024).
7. Конспект лекцій з навчальної дисципліни маркетинг «Маркетинг» галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 074 «Публічне адміністрування». Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, ФУФБ, 2018. 192 с.
8. Гребра В.Д. Основи економіки, менеджменту та маркетингу: навч.посіб, Київ: Ліра-К, 2020. 224 с
9. М.Зяйлик, О.Вівчар «Динаміка складових інноваційного маркетингу».[Електроннипй ресурс]/ Марія Зяйлик, Оксана Вівчар //Соціально-економічні проблеми і держава . – 2021.- Вип.2(25). с.281-286. Режим доступу: http//sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21vonmc.pdf.
10. Жосан Г. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Частина 2. С. 44–52.
11. Турчин Л., Островерхов В. Сучасні тренди Інтернет–маркетингу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журн. / Засновник Терноп. нац. економ. ун–т ; гол. ред. Є. П. Качан. Тернопіль : Економічна думка, 2019. Вип. 24 . С. 75–85
12. Зяйлик М.Ф., Юрик Н.Є. «Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств». Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти ресурсовикористання» пам»яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченька Миколи Григоровича. 27 березня 2015р., Тернопіль, Україна, с.101-102.
13. Воронко О.С. Особливості SWOT-аналізу в управлінні підприємством.Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11-12 травня 2020 р.(ТНТУ ім. І.Пулюя, м. Тернопіль). Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2020. С.57-58.
14. Богашко О. Л. Ситуаційний підхід – сучасна концепція менеджменту. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених (м. Івано-Франківськ, 26-27 жовтня 2022 р.). Івано-Франківськ : ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2022. С. 165-167.
15. Велещук С. С. Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємств: автореф. м. На здобуття наук. Ступеня м. . Ек. Наук: 08.00.04. Київ, 2021. 20 с.
Аніщенко В. О. Сучасні методичні засади формування стратегічного менеджменту в Україні. Екологічний менеджмент: збірник наук. праць. К.: МАУП. 2021. С. 31-34.
17. Білоус В. Маркетингова стратегія: основи побудови та реалізації. - Київ: КНЕУ, 2016.
18. Боковець В. В. Методичні підходи діагностики підприємств у сучасних умовах господарювання. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2022. № 2. С. 14-19.
18. Боковець В. В. Методичні підходи діагностики підприємств у сучасних умовах господарювання. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2022. № 2. С. 14-19.
Білоусько Н. Л. Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства. Економіка & держава. 2021. № 4. С. 84-87.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:073 — Менеджмент (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторська довідка Яцюк.pdf568,86 kBAdobe PDFView/Open
КРБ_ЯЦЮК_пдф.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools