Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46028
Title: Комп'ютеризована система контролю за дотриманням заборони паління у приміщеннях
Other Titles: A computerized system for monitoring compliance with the ban on smoking in premises
Authors: Полюх, Андрій Вікторович
Poliukh, Andrii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Полюх А.В. Комп'ютеризована система контролю за дотриманням заборони паління у приміщеннях : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. А.М. Паламар. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 75 с.
Bibliographic description (International): Poliukh A. A computerized system for monitoring compliance with the ban on smoking in premises : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Andrii Poliukh - Ternopil, TNTU, 2024 – 75 p.
Issue Date: 17-Jun-2024
Submitted date: 24-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Паламар, Андрій Михайлович
Palamar, Andriy
Committee members: Гащин, Надія Богданівна
Gashchyn, Nadiia
UDC: 681.5
Keywords: комп’ютеризованазаборона паління система
мікроконтролер
моніторинг
давач
передача даних
computerized system
smoking ban
microcontroller
monitoring
sensor
data transmission
Number of pages: 75
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці комп’ютеризованої системи контролю за дотриманням заборони паління у приміщеннях. Метою роботи є створення системи, яка дозволяє автоматично виявляти факти паління в закритому просторі за допомогою сучасних технологій, таких як давачі диму та полум'я, а також відправляти сповіщення про порушення заборони паління. Проведено детальний аналіз технічного завдання, включаючи вимоги до системи та огляд існуючих засобів контролю за дотриманням заборони паління у приміщеннях. Проведено порівняльний аналіз цих засобів, що дозволило визначити найефективніші рішення для поставленого завдання. Розроблено структуру комп'ютеризованої системи контролю за дотриманням заборони паління у приміщеннях. Детально описано компоненти, які використовуються в системі. Створено електричну принципову схему пристрою. Розроблено алгоритм роботи системи контролю, налаштовано середовище розробки та встановлено необхідні бібліотеки. Створено програмне забезпечення для мікроконтролера. Завершальним етапом стало тестування системи, що підтвердило її функціональність та ефективність.
The qualification work is devoted to the development of a computerized system for monitoring compliance with the ban on smoking indoors. The purpose of the work is to create a system that allows you to automatically detect smoking in an enclosed space using modern technologies, such as smoke and flame detectors, as well as send notifications of smoking ban violations. A detailed analysis of the terms of reference, including system requirements and a review of existing means of monitoring compliance with the smoking ban in the premises, was conducted. A comparative analysis of these tools was conducted, which allowed us to identify the most effective solutions for the task. The structure of a computerized system for monitoring compliance with the ban on smoking in the premises is developed. The components used in the system are described in detail. The electrical schematic diagram of the device is created. The algorithm of the control system is developed, the development environment is set up and the necessary libraries are installed. Software for the microcontroller was created. The final stage was testing the system, which confirmed its functionality and efficiency.
Content: СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 7 ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 10 1.1 Аналіз вимог до комп’ютеризованої системи 10 1.2 Огляд існуючих засобів контролю за дотриманням заборони паління у приміщеннях 11 1.2.1 Класифікація систем контролю за дотриманням заборони паління у приміщеннях 11 1.2.2 Давач диму JYX SS-168 13 1.2.3 Фотоелектричний сповіщувач задимлення DS-PDSMK 14 1.2.4 Бездротовий давач диму Ajax FireProtect 15 1.2.5 Результати порівняльного аналізу засобів контролю за дотриманням заборони паління 17 1.3 Аналіз можливих рішень поставленого завдання 18 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 20 2.1 Розробка структури системи контролю за дотриманням заборони паління у приміщеннях 20 2.2 Розробка апаратного забезпечення системи контролю за дотриманням заборони паління у приміщеннях 23 2.2.1 Модуль ESP32-CAM 23 2.2.2 Давач диму MQ-2 27 2.2.3 Модуль давача вогню YG1006 29 2.2.4 Модуль з активним динаміком 31 2.3 Опис принципової схеми пристрою 33 2.3.1 Середовище проєктування електричних схем 33 2.3.2 Синтез електричної схеми пристрою 34 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 36 3.1 Розробка алгоритму роботи системи контролю за дотриманням заборони паління у приміщеннях 36 3.2 Налаштування середовища розробки ПЗ 38 3.2.1 Опис середовища розробки ПЗ 38 3.2.2 Налаштування Arduino IDE для роботи з модулем ESP32-CAM 39 3.2.3 Встановлення бібліотек 41 3.3 Розробка програмного забезпечення 42 3.4 Створення Telegram бота 46 3.5 Тестування системи 48 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 50 4.1 Долікарська допомога при отруєннях 50 4.2 Заходи з техніки безпеки при виготовленні печатних плат, при паянні та склеюванні деталей 52 ВИСНОВКИ 57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58 Додаток А Технічне завдання 61 Додаток Б Перелік елементів 71 Додаток В Лістинг програми 73
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46028
Copyright owner: © Полюх Андрій Вікторович, 2024
© Poliukh Andrii, 2024
References (Ukraine): Бездротовий Датчик диму для домашньої сигналізаціБездротовий датчик диму Hikvision DS-PDSMK-S-WE. URL: https://www.bezpeka-shop.com/ua/product/ds-pdsmk-s-we-izveshchatel-dyma/ (дата звернення: 13.03.2024).ї JYX SS-168. URL: https://tehnomix.com.ua/besprovodnoy-datchik-dyma-signalizatsiya-jyx-ss168-433-mgts/ (дата звернення: 12.03.2024).
Ajax FireProtect – бездротовий димо-тепловий датчик із сиреною. URL: https://ajax.systems/ua/products/fireprotect/ (дата звернення: 13.03.2024).
Модуль Wi-Fi ESP32-CAM з камерою 2MP. URL: https://arduino.ua/prod3458-modyl-wi-fi-esp32-s-kameroi-2mp (дата звернення: 26.03.2024).
Keyestudio MQ-2 Combustible gas and Smoke for Arduino. URL: https://www.keyestudio.com/products/free-shipping-keyestudio-mq-2-combustible-gas-and-smoke-for-arduino (дата звернення: 27.03.2024).
Модуль датчика вогню. URL: https://arduino.ua/prod1118-modyl-datchika-ognya (дата звернення: 28.03.2024).
Осухівська Г. М., Тиш Є. В., Луцик Н. С., Паламар А. М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 1 [навчальний посібник]. Львів : «Магнолія 2006», 2013. 256 с.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д., Пасічник В. В. Комп’ютерні мережі. Книга 2. [навчальний посібник]. Львів : "Магнолія 2006", 2014. 312 с.
Микитишин А. Г., Митник М. М., Стухляк П. Д. Телекомунікаційні системи та мережі. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 384 с.
Yatsyshyn V., Pastukh O., Palamar A., Zharovskyy R. Technology of relational database management systems performance evaluation during computer systems design. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2023. Vol. 109, No 1. P. 54–65.
Palamar A. Intelligent control and monitoring module for uninterruptible power supply system. II International Scientific and Practical Conference «Theoretical and Applied Aspects of Device Development on Microcontrollers and FPGAs» (MC&FPGA-2020), Kharkiv, Ukraine. 2020. P. 12-13.
Palamar A. Control system simulation by modular uninterruptible power supply unit with adaptive regulation function. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2020. Vol. 98, No 2. P. 129–136.
Palamar A., Karpinskyy M. Control of an Uninterruptible Power Supply in a DC Microgrid System. 10th International Symposium Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" and "Doctoral School of Energy and Geotechnology II" (January 10-15, 2011), Pärnu, Estonia, 2011. P. 80-84.
Palamar M., Pasternak Y., Palamar A., Poikhalo A. Precision tracking of the trajectory LEO satellite by antenna with induction motors in the control system. Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS 2017), Bucharest, Romania, September 21–23, 2017. Vol. 2. P. 1051–1055.
Паламар М., Пастернак Ю., Паламар А. Дослідження динамічних похибок системи прецизійного керування антеною з асинхронним електроприводом. Вісник ТНТУ, Тернопіль: ТНТУ, 2014. Вип. 76, № 4. С. 164–173.
Palamar A., Karpinski M., Palamar M., Osukhivska H., Mytnyk M. Remote Air Pollution Monitoring System Based on Internet of Things. CEUR Workshop Proceedings, 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems, Ternopil, Ukraine, November 22–24, 2022. Vol. 3309. P. 194-204.
Palamar A. Methods and means of increasing the reliability of computerized modular uninterruptible power supply system. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2020. Vol. 99, No 3. P. 133–141.
Palamar A., Pettai E. Microgrid for the Department of Electrical Drives and Power Electronics. 8th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering" and "Doctoral School of Energy and Geotechnology II" (January 11-16, 2010), Pärnu, Estonia, 2010. P. 54-61.
Погребенник В.Д., Клим Г.І., Бордун І.М., Пташник В.В., Паламар А.М. Системи оперативного контролю інтегральних параметрів водного середовища. Т. 2. Елементи комп’ютерних систем оперативного контролю: колективна монографія. Житомир: Видавничий дім «Бук-Друк», 2021. 180 c.
Palamar A., Palamar M. Fire Safety Monitoring System Based on Internet of Things. CEUR Workshop Proceedings, 2023. 1st International Workshop on Computer Information Technologies in Industry 4.0 (CITI 2023), Ternopil, Ukraine, June 14-16, 2023. 3468. P. 164-172.
Stadnyk M., Palamar A. Project management features in the cybersecurity area. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 106, No 2. P. 54–62.
Palamar A., Stadnyk M., Palamar М. Adaptive PID regulation method of uninterruptible power supply batterу charge current based on artificial neural network. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 107, No 3. P. 5–13.
Palamar M., Yavorska M., Palamar A., Strembitskyi M. Modeling and Research of Satellite Antenna Adjustment Process for Earth Remote Sensing. 2022 IEEE 2nd Ukrainian Microwave Week (UkrMW), Kharkiv, Ukraine, November 14-18, 2022. P. 317-320.
Palamar M., Horyn T., Palamar A., Batuk V. Method of calibration MEMS accelerometer and magnetometer for increasing the accuracy determination angular orientation of satellite antenna reflector. Scientific Journal of TNTU, Ternopil, Ukraine, 2022. Vol. 108, No 4. P. 79–88.
Palamar A., Palamar M., Osukhivska H. Real-time Health Monitoring Computer System Based on Internet of Medical Things. CEUR Workshop Proceedings, 3rd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2023), November 22–24, 2023. Vol. 3628. P. 106-115.
Бедрій І.Я., Нечай В.Я. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Манголія 2006, 2007. 499 с.
Желібо Є. П. Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. 328 с.
Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Основа. 2011. 526 c.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Andrii_Poliukh.docx10,4 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Andrii_Poliukh.pdf3,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools