Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46017
Title: Комп'ютерна система навчання керування дроном в ігровій формі
Other Titles: Computer system of learning to control a drone in a game form
Authors: Шелофастов, Богдан Олександрович
Shelofastov, Bohdan
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Шелофастов Б.О. Комп'ютерна система навчання керування дроном в ігровій формі : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. Н.Б. Стадник. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 55 с.
Bibliographic description (International): Shelofastov B. Computer system of learning to control a drone in a game form : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Bohdan Shelofastov - Ternopil, TNTU, 2024 – 55 p.
Issue Date: 17-Jun-2024
Submitted date: 25-Jun-2024
Date of entry: 9-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Стадник, Наталія Богданівна
Stadnyk, Natalia
Committee members: Бревус, Віталій Миколайович
Brevus, Vitalii
UDC: 004.92
Keywords: АССЕТДРОН
ІГРОВИЙ РУШІЙ
ТЕКСТУРА
SKYBOX
TERRAIN
UNITY
ASSET
DRONE
GAME ENGINE
TEXTURE
Number of pages: 55
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці ігрової комп’ютеризованої системи для навчання управлінню дроном. На основі проведеного аналізу роботи квадрокоптеру було створено концепцію інтерактивного тренування. Розглянуто програмний рушій Unity. Проведено огляд основних його інструментів. При реалізації проєкту застосовано значну кількість інструментів та готових вбудованих бібліотек. Для передачі атмосфери гри використано інструмент Skybox, Розроблено структури гри, побудована схема її роботи, наведено діаграму використання проєкту. Розроблено алгоритм роботи методу пошуку оптимального шляху руху дрону. Реалізовано різні ефекти та анімаційні елементи для надання більшої реалістичності. Проєкт змонтовано у повноцінний програмний продукт та протестовано. Результати проведеного тестування дають змогу стверджувати, що мета виконання роботи досягнута повністю. Розробка має практичну цінність, дає можливість навчитися керувати дроном в ігровій формі. Може бути застосована як симулятор для навчання операторів дронів.
The qualification work deals with the creation of a game computerized system for learning how to control a drone. The concept of interactive training was created on the basis of the analysis of the operation of the quadrocopter. The software driver Unity is considered. An overview of its main tools was conducted During the implementation of the project, a significant number of tools and ready-made built-in libraries were used. The Skybox tool was used to convey the atmosphere of the game. The structure of the game was developed, a diagram of its operation was built, and a diagram of the use of the project was given. The algorithm of the method of finding the optimal path of the drone movement has been developed. Various effects and animation elements have been implemented to provide greater realism. The project has been assembled into a full-fledged software product and tested. The results of the conducted testing make it possible to state that the purpose of the work has been fully achieved. The development has practical value, it provides an opportunity to learn how to control a drone in a playful way. Can be used as a simulator for training drone operators.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 8 ВСТУП 9 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 11 1.1 Конструкція дрону 11 1.2 Опис розробки 15 1.3 Ігровий рушій 15 1.4 Знайомство з інтерфейсом, основні інструменти 16 1.5 Інструменти створення ландшафту 18 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 22 2.1 Особливості представлення моделі дрона 22 2.2 Структура гри 24 2.3 SkyBox у Unity 27 2.4 Створення ландшафту гри 29 2.5 Налаштування Skybox 32 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 34 3.1 Створення дрону 34 3.2 Реалізація Splash Screen 35 3.3 Рух камери і Standard assets 36 3.4 Реалізація ефектів 39 3.5 Реалізація вікна UI 42 3.6 Створення анімації за допомогою інструмента TimeLine 44 3.7 Монтування гри 46 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 48 4.1 Стихійні лиха та їх класифікація. 48 4.2 Соціальне значення охорони праці 50 ВИСНОВКИ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46017
Copyright owner: © Шелофастов Богдан Олександрович , 2024
© Shelofastov Bohdan, 2024
References (Ukraine): Drone technology uses and applications for commercial,Anatomy of A Drone. URL: https://www.dronefly.com/the-anatomy-of-a-drone (дата звернення: 12.03.2024)/ industrial and military drones. URL: https://www.businessinsider.com/drone-technology-uses-applications (дата звернення: 12.04.2024).
Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Unity_ігровий_рушій (дата звернення: 21.03.2024).
C# documentation. URL: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/ (дата звернення: 23.04.2024)
Сучасний підручник з JavaScript. URL: https://uk.javascript.info/ (дата звернення: 20.04.2024).
Unity documentation. URL: https://docs.unity3d.com/ (дата звернення: 20.03.2024).
Розробка комп’ютерних ігор за допомогою Unity 3D: електронний навчальний посібник для підготовки студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Укладач: О.М. Ляшенко. – Херсон: видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. 220 с.
Розробка ігор. URL: https://metanit.com/sharp/ (дата звернення: 19.04.2024).
Що таке Unity? URL: https://lemon.school/blog/shho-take-unity (дата звернення: 24.03.2024).
Основи Unity. URL: https://www.raywenderlich.com/ unity/paths/learn (дата звернення: 27.03.2024).
Створення ландшафту у програмі Unity. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=y6k17fK8i50 (дата звернення: 27.03.2024).
Padfield Gareth. Helicopter flight dynamics: the theory and application of flying qualities and simulation modeling. Blackwell Pub. Oxford, 2008 ISBN: 978–14051–1817–0.
Розробка ігор. URL: https://metanit.com/sharp/ (дата звернення: 19.04.2024).
Розробка ігор на Unity 5. URL: https://itproger.com/course/unity (дата звернення: 27.03.2024).
Повний огляд Unity. URL: http://devgam.com/polnyj-obzor-unity-5 (дата звернення: 05.05.2024).
Knowable magazine. URL: https://knowablemagazine.org/article/mind/ 2019/video-games-educational-benefits. (дата звернення: 03.05.2024).
Електронний підручник C#. URL: https://www.tutorialspoint.com/csharp/ index.htm (дата звернення: 24.03.2024).
Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. Знання, 2006. 487 с.
Толок А.О. Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник, 2011. 215 с.
Агєєв Є .Я. Основи охорони праці: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню дисципліни. Львів: «Новий Світ – 2000», 2009. 404 с.
Основи охорони праці: Підручник.; 3-те видання / За ред. К. Н Ткачука. К.: Основа, 2011. 480 с.
Осухівська Г. М., Тиш Є. В., Луцик Н. С., Паламар А. М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Паламар М.І., Стрембіцький М.О., Паламар А.М. Проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем і комплексів. Навчальний посібник. Тернопіль: ТНТУ. 2019. 150 с.
Velychko D., Osukhivska H., Palaniza Y., Lutsyk N., Sobaszek L. Artificial Intelligence Based Emergency Identification Computer System. Advances in Science and Technology Research Journal, 18 no. 2, 2024, Р. 296-304.
Palamar A., Karpinski M., Palamar M., Osukhivska H., Mytnyk M. Remote Air Pollution Monitoring System Based on Internet of Things. CEUR Workshop Proceedings, 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2022), Ternopil, Ukraine, November 22–24, 2022. Vol. 3309. P. 194-204.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Bohdan_Shelofastov.docx10,54 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bohdan_Shelofastov.pdf1,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools