Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44746

Title: Бухгалтерський аутсорсинг: сутність, переваги, недоліки та особливості запровадження
Other Titles: Accounting outsourcing: essence, advantages, disadvantages and features of implementation
Authors: Гуріна, Наталія Валеріївна
Гурін, Дмитро Петрович
Hurina, Nataliia
Hurin, Dmytro
Affiliation: Державний податковий університет, Ірпінь, Україна
State Tax University, Irpin, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Гуріна Н. В. Бухгалтерський аутсорсинг: сутність, переваги, недоліки та особливості запровадження / Гуріна Наталія Валеріївна, Гурін Дмитро Петрович // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 55–61. — (Облік і оподаткування).
Bibliographic description (International): Hurina N., Hurin D. (2024) Bukhhalterskyi autsorsynh: sutnist, perevahy, nedoliky ta osoblyvosti zaprovadzhennia [Accounting outsourcing: essence, advantages, disadvantages and features of implementation]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 55-61 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 1-Dec-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.055
UDC: 657.1.012
334.012
Keywords: бухгалтерський облік
аутсорсинг
бухгалтерський аутсорсинг
організація бухгалтерського аутсорсингу
аутсорсер
accounting
outsourcing
accounting outsourcing
organization of accounting outsourcing
outsourcer
Number of pages: 7
Page range: 55-61
Start page: 55
End page: 61
Abstract: Сучасні умови підприємницької діяльності зумовлюють постійний пошук напрямків підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання та підтримання їх конкуренто- спроможності на ринку. Впровадження передових методів управління підприємством через делегування повноважень у певних сферах є одним зі способів досягнення вагомих результатів у сфері бізнесу. До таких методів належить бухгалтерський аутсорсинг. Метою дослідження є визначення економічної сутності та обґрунтування науково-практичних підходів до класифікації бухгалтерського аутсорсингу в Україні та аргументація доцільності його застосування. З’ясовано сутність та мету бухгалтерського аутсорсингу, розкрито особливості та актуальність застосування аутсорсингу на сьогодні. Наведено класифікацію видів аутсорсингу, узагальнено та уточнено класифікаційні ознаки, а також надано їх стислу характеристику. На етапі прийняття рішення щодо користування послугами бухгалтерського аутсорсингу виявлено потребу в обґрунтуванні доцільності його застосування малими, середніми та великими підприємствами. Оскільки у зв’язку з невеликою кількістю облікових працівників та незначним документообігом і обсягом господарських операцій, найбільшим сегментом користувачів, які застосовують аутсорсинг, виступає саме малий бізнес. Проте завдяки високій якості наданих послуг, і серед середнього та великого бізнесу зростає зацікавленість в аутсорсерах. Особливу увагу в статті приділено визначенню недоліків, а також розкриттю основних переваг бухгалтерського аутсорсингу, які сприяють його розвитку в Україні. Встановлено, що використання бухгалтерського аутсорсингу сприятиме стабілізації розвитку підприємства, ефективному використанню його внутрішнього потенціалу, підвищенню гнучкості та адаптованості до змін і поліпшення конкурентних позицій підприємства у ринковому середовищі. Тобто, при обгрунтованому використанні бухгалтерський аутсорсинг є оптимальним варіантом отримання кваліфікованого бухгалтерського обслуговування при мінімальних витратах.
Modern conditions of entrepreneurial activity require a constant search for ways to increase the efficiency of business entities and support their competitiveness on the market. Implementation of advanced methods of enterprise management through delegation of authority in certain areas is one of the ways to achieve significant results in the business sphere. Such methods include accounting outsourcing. The purpose of the study is to determine the economic essence and substantiation of scientific and practical approaches to the classification of accounting outsourcing in Ukraine and to argue the expediency of its application. The article clarifies the essence and purpose of accounting outsourcing, discloses the features and relevance of the application of outsourcing at the present time. The classification of types of outsourcing is presented, the classification features are summarized and specified, and their concise characteristics are also provided. At the stage of decision-making regarding the use of accounting outsourcing services, the need to substantiate the feasibility of its use by small, medium and large enterprises was identified. Since, in connection with a small number of accounting employees and insignificant document flow and volume of business operations, the largest segment of users who apply outsourcing is precisely small business. However, due to the high quality of the services provided, interest in outsourcers is growing among medium and large businesses. Particular attention is paid in the article to the identification of shortcomings, as well as to the disclosure of the main advantages of accounting outsourcing, which contribute to its development in Ukraine. It has been established that the use of accounting outsourcing will contribute to the stabilization of the enterpriseʼs development, effective use of its internal potential, increased flexibility and adaptability to changes, and improvement of the enterpriseʼs competitive position in the market environment. That is, with justified use, accounting outsourcing is the best option for obtaining qualified accounting services at minimal costs.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44746
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2018.12.50
https://doi.org/10.36930/40310312
http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_54
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/857/822
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
https://doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-11-16
References (Ukraine): 1. Назаренко О. В., Суровицька А. В. Аутсорсинг бухгалтерського обліку: переваги, недоліки та особливості запровадження. Економiка та держава. 2018. № 12. С. 50–54. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2018.12.50
2. Волот О. І., Митько А. П. Бухгалтерський аутсорсинг: сутність, класифікація та облік. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 7. С. 76–79.
3. Пилипенко С. М., Банера Н. П., Гелей Л. О. Класифікація бухгалтерського аутсорсингу та доцільність його застосування в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2021. Т. 31. № 3. С. 80–84. DOI: https://doi.org/10.36930/40310312
4. Кесарчук Г. С. Бухгалтерський аутсорсинг: поняття, види, переваги та недоліки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. №. 1. С. 201–204.
5. Ляхович Г. І. Етапи здійснення бухгалтерського аутсорсингу. Бізнес-Інформ. 2017. № 4. С. 324–328. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_54 (дата звернення: 29.11.2023 р.).
6. Скакун Л. С. Бухгалтерський аутсорсинг: розподіл відповідальності. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2009. № 4 (50). С. 155–159.
7. Ромашко О. М., Шушакова І. К., Слободяник А. О. Організація бухгалтерського аутсорсингу на підприємстві. Економіка та суспільство. 2021. Випуск № 32. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/857/822 (дата звернення: 29.11.2023 р.).
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 01.07.2021 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 29.11.2023 р.).
9. Момот В. М., Смоляк О. О. Бухгалтерський аутсорсинг як метод антикризового управління. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Випуск 9–1. Частина 2. С. 196–199.
10. Скакун Л. С. Бухгалтерський облік в умовах аутсорсингу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2010. 21 с.
11. Бурко К. В. Бухгалтерський аутсорсинг як метод сучасного ведення бухгалтерії. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми науки та практики. 2019. № 8. С. 172–183.
12. Давидюк Т. В. Бухгалтерський аутсорсинг як інноваційний інструмент досягнення економічних переваг. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2018. № 1 (3). С. 11–18.
13. Бачо Р. Й., Макарович В. К. Компаративний аналіз моделей організації надання послуг з бухгалтерського обліку: аутсорсинг, інсорсинг, косорсинг. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. №. 2. С. 11–16. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-11-16
14. Пилипенко С. М., Мороз В. П. Організація бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. № 6. С. 222–228.
References (International): 1. Nazarenko O. V., Surovytska A. V. (2018). Autsorsynh bukhhalterskoho obliku: perevahy, nedoliky ta osoblyvosti zaprovadzhennya [Accounting outsourcing: advantages, disadvantages and features of implementation]. Ekonomika ta derzhava [Economy and the state]. No. 12. P. 50–54. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2018.12.50
2. Volot O. I., Mytjko A. P. (2014). Bukhghaltersjkyj autsorsyngh: sutnistj, klasyfikacija ta oblik [Accounting outsourcing: essence, classification and accounting]. Formuvannja rynkovykh vidnosyn v Ukrajini [Formation of market relations in Ukraine]. No. 7. P. 76–79.
3. Pylypenko S. M., Banera N. P., Ghelej L. O. (2021). Klasyfikacija bukhghaltersjkogho autsorsynghu ta dociljnistj jogho zastosuvannja v Ukrajini [Classification of accounting outsourcing and feasibility of its application in Ukraine]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny. Vol. 31. No. 3. P. 80–84. DOI: https://doi.org/10.36930/40310312
4. Kesarchuk G. S. (2014). Bukhghaltersjkyj autsorsyngh: ponjattja, vydy, perevaghy ta nedoliky [Accounting outsourcing: concepts, types, advantages and disadvantages]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Economy. Vol. 1. P. 201–204.
5. Liakhovich G. I. (2017). Stages of accounting outsourcing. Business Inform, [Online]. Vol. 4. P. 324–328. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_54 (accessed: 29 November 2023).
6. Skakun L. S. (2009). Buxgalterskyj autsorsyng: rozpodil vidpovidalnosti [Accounting outsourcing: the division of responsibilities]. Bulletin of ZhSTU. Economic Sciences. No. 4 (50). P. 155–159.
7. Romashko O. M., Shushakova I. K., Slobodjanyk A. O. (2021). Orghanizacija bukhghaltersjkogho autsorsynghu na pidpryjemstvi [Organization of accounting outsourcing at the enterprise]. Ekonomika ta suspiljstvo [Economy and society]. Vol. 32. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/857/822 (accessed 29 November 2023).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999). The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text. (accessed: 29 November 2023).
9. Momot V. M., Smoljak O. O. (2014). Bukhghaltersjkyj autsorsyngh jak metod antykryzovogho upravlinnja [Accounting outsourcing as a method of anti-crisis management]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija Ekonomichni nauky. Vol. 9–1. No. 2. P. 196–199.
10. Skakun L. S. (2010). Bukhghaltersjkyj oblik v umovakh autsorsynghu: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.09. Zhytomyr, 21 p.
11. Burko K. V. (2019). Bukhghaltersjkyj autsorsyngh jak metod suchasnogho vedennja bukhghalteriji [Accounting outsourcing as a method of modern accounting.]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualjni problemy nauky ta praktyky [Economy. Finances. Management: actual problems of science and practice]. No. 8. P. 172–183.
12. Davydjuk T. V. (2018). Bukhghaltersjkyj autsorsyngh jak innovacijnyj instrument dosjaghnennja ekonomichnykh perevagh [Accounting outsourcing as an innovative tool for achieving economic advantages]. Ekonomichnyj zhurnal Odesjkogho politekhnichnogho universytetu [Economic Journal of Odessa Polytechnic University]. No. 1 (3). P. 11–18.
13. Bacho R. J., Makarovych V. K. (2019). Komparatyvnyj analiz modelej orghanizaciji nadannja poslugh z bukhghaltersjkogho obliku: autsorsyngh, insorsyngh, kosorsyngh [Comparative analysis of accounting service organization models: outsourcing, insourcing, co-sourcing]. Problemy teoriji ta metodologhiji bukhghaltersjkogho obliku, kontrolju i analizu [Problems of the theory and methodology of accounting, control and analysis]. No. 2. P. 11–16. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-11-16
14. Pylypenko S. M., Moroz V. P. (2020). Orghanizacija bukhghaltersjkogho obliku na umovakh autsorsynghu [Organization of accounting on the terms of outsourcing]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadsjkogho. Serija: Ekonomika i upravlinnja [Scientific notes of TNU named after V. I. Vernadskyi. Series: Economics and management]. No. 6. P. 222–228.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.