Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44745

Title: Оцінювання рівня інвестиційної привабливості економіки України на основі методу багатовимірної середньої
Other Titles: Assessment of the level of investment attractiveness of ukrainian economy using multidimensional average method
Authors: Черкашина, Тетяна Сергіївна
Загоруйко, Катерина Євгеніївна
Cherkashyna, Tetiana
Zahoruiko, Kateryna
Affiliation: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Черкашина Т. С. Оцінювання рівня інвестиційної привабливості економіки України на основі методу багатовимірної середньої / Черкашина Тетяна Сергіївна, Загоруйко Катерина Євгеніївна // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 44–54. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Cherkashyna T., Zahoruiko K. (2024) Otsiniuvannia rivnia investytsiinoi pryvablyvosti ekonomiky Ukrainy na osnovi metodu bahatovymirnoi serednoi [Assessment of the level of investment attractiveness of ukrainian economy using multidimensional average method]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 44-54 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 20-Dec-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.044
UDC: 338.2
330.322(332)
338.1
Keywords: інвестиції
прямі іноземні інвестиції (ППІ)
портфельні інвестиції
інвестиційна привабливість
інвестиційний клімат
інвестиційні ресурси
метод багатовимірної середньої
інтегральний показник
investment
foreign direct investment (FDI)
portfolio investment
investment attractiveness
investment climate
investment resources
multidimensional average method
integral coefficient
Number of pages: 11
Page range: 44-54
Start page: 44
End page: 54
Abstract: Проведено оцінювання рівня інвестиційної привабливості економіки України за допомогою методу багатовимірної середньої. З цією метою в структурі інвестиційної привабливості національної економіки України виділено п’ять основних складових: політичну, яка характеризується такими показниками, як індекс свободи преси, індекс економічних свобод, індекс політичних свобод, індекс легкості ведення бізнесу; економічну, яка характеризується такими показниками, як ВВП на душу населення, рівень безробіття, питома вага державного боргу у ВВП; соціальну, яка характеризується такими показниками, як рівень грамотності населення, індекс Джині, індекс щастя; науково-технічну, яка характеризується такими показниками, як кількість наукових інженерів на 1000 осіб, кількість технопарків у країні, рівень науково-дослідної активності населення; природно-географічну, яка характеризується такими показниками, як виробництво електроенергії, питома вага альтернативної енергетики, забезпеченість країни сільськогосподарськими землями. Означені показники розподілено на стимулятори й дестимулятори та пронормованi. Результати проведених розрахунків показали, що рівень інвестиційної привабливості національної економіки України є досить низьким (ІКІП = 0,393), причому нижчим за більшість досліджуваних країн (порівняно з Польщею – на 0,012, порівняно з Угорщиною – на 0,023, порівняно з Румунією – на 0,049, порівняно з Болгарією – на 0,06), але вищим за рівень інвестиційної привабливості економіки Молдови (0,03). Щодо складових інтегрального коефіцієнта інвестиційної привабливості, то в Україні найвище значення узагальнюючого коефіцієнта природно-ресурсної складової – 0,368 (для порівняння: у Польщі – 0,284, у Словаччині – 0,231, у Чехії – 0,264). Натомість за узагальнюючим коефіцієнтом науково-технічної складової Україна є одним з аутсайдерів Східної Європи: УКНТС = 0,162 в Україні, УКНТС = 0,363 у Молдові, УКНТС = 0,401 у Словаччині, УКНТС = 0,442 у Румунії. Окрім цього, досить низькими є узагальнюючі коефіцієнти економічної та соціальної складової (0,435 та 0,412 відповідно), що пояснюється низкою інституційних та фінансових чинників, а саме недосконалою нормативно-правовою базою, невисоким ступенем довіри основних учасників ринку до влади, низькою фінансовою грамотністю населення, високою ймовірністю неповернення кредитів, спекулятивним використанням тимчасово вільних грошових коштів, низькою капіталізацією фінансових інститутів, олігополістичною структурою ринків. Запропоновано заходи щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості економіки України, серед яких створення нових галузей та ринків, реформування системи оподаткування, стабілізація банківської системи, покращення роботи страхових компаній, створення окремих інституцій, які б забезпечували мобілізацію інвестиційних ресурсів під конкретні інвестиційні проєкти та програми.
In the article it has been estimated the level of investment attractiveness of the Ukrainian economy using multidimensional average method. For this purpose, the structure of national investment attractiveness was identified and five main components that are political, economic, social, scientific, technical, natural and geographical. The political component of national investment attractiveness is characterized by the following indicators: world press freedom index, economic freedom index, political freedom index, and ease of doing business index. The economic component of national investment attractiveness is characterized by the following indicators: GDP per capita, unemployment rate and government debt in GDP. The social component of national investment attractiveness is characterized by the following indicators: literacy rate, Gini coefficient, happiness index. The scientific and technical component of national investment attractiveness is characterized by the following indicators: number of scientists and engineers per million people, number of technological parks in the country, the research and development (R&D) effectiveness index. The natural and geographical components of national investment attractiveness are characterized by the following indicators: size of electricity production, share of renewable resources in region electricity generation, percent of agricultural land in the country. The listed indicators were distributed on stimulants and disincentives and normalized. Results of calculations show that the level of investment attractiveness of the Ukrainian economy is quite low (ICIA = 0.393) and even lower than that in most analyzed countries (by 0.012 compared with Poland, by 0.023 compared with Hungary, by 0.049 compared with Romania, by 0.06 compared with Bulgaria), but it is higher than the level of investment attractiveness of Moldavian economies. The integral coefficient of investment attractiveness in Ukraine is characterized by the highest value of the general coefficient of natural resource component (GCN&G = 0.368). For comparison, in Poland, the value of that indicator equals 0.284, in Slovakia it equals 0.231, in the Czech Republic it equals 0.264. Instead, in accordance with the general coefficients of scientific and technical components, Ukraine is an outsider of Eastern Europe: GCR&D = 0.162 in Ukraine, GCR&D = 0.363 in Moldova, GCR&D = 0.401 in Slovakia, GCR&D = 0.442 in Romania. In addition, general coefficients of economic and social components are quite low (GCE = 0.435 and GСС = 0.412 accordingly) due to several institutional and financial factors, namely imperfect legal framework, low level of trust of major market participants in government, low financial literacy of population, high probability of non -repayment of loans. To raise the investment attractiveness of the Ukrainian economy, it is necessary to create new industries and markets, reform the taxation system, stabilize the banking system, improve the work of insurance companies, create institutions that would be involved in mobilizing investment resources for specific investment projects and programs.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44745
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://doi.org/10.51599/are.2017.03.01.07
https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-02-56-62
https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.164.175
https://doi.org/10.34739/zn.2019.48.09
https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n10p433
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5132
https://doi.org/10.14505/jarle.v11
https://minfin.com.ua/ua/
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf
https://svspb.net/sverige/statistika-stran-mira.php
https://knoema.com/
https://doi.org/10.14505/jarle.v11.2(48).35
References (Ukraine): 1. Hrytsaienko H., Hrytsaienko M. (2017). Investytsiina pryvablyvist Ukrainy [Investment attractiveness of Ukraine]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol. 3. No. 1. P. 80–93. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2017.03.01.07
2. Friederiszick T., Stapke M., Wolf A. BDO International Business Compass. Hamburg. 2018. 53 p.
3. Konstantinova M., Byckova N. (2019). Methods of Assessing the country’s Investment Attractiveness. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vol. 27. No. 1. P. 66–73. [In Ukrainian].
4. Копил О. B. Методика оцінки інвестиційної привабливості країни для розвитку сфери культури. Європейський вектор економічного розвитку. 2020. Випуск 29 (2). С. 40–50.
5. Коренюк П., Копил О. Концептуальні підходи та методи визначення інвестиційної привабливості національної економіки. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. Випуск 2. С. 56–62. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-02-56-62
6. Нікольчук Ю. М., Лопатовська О. О. Інвестиційна привабливість України: основні тенденції, проблеми та ключові вектори вирішення. Innovation and Sustainability. 2023. № 1. С. 164–175. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.164.175
7. Pisula T. Poland offers a stable investment climate to foreign investors. Warsawa. 2019. 46 р.
8. Рзаєв Г. І., Вакулова В. О. Методики оцінки інвестиційної привабливості на рівні країни та перспективи їх використання в економічному аналізі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 3 (1). С. 137–143.
9. Bandarenka N., Tsimashenka I. Problems of investment climate assessment in an age of information glut. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. 2019. Issue 48. P. 89–98. DOI: https://doi.org/10.34739/zn.2019.48.09
10. Danylchuk H., Chebanova N., Reznik N., Vitkovsky Y. Modeling of investment attractiveness of countries using entropy analysis of regional stock markets. Global Journal of Environmental Science and Management. 2019. Issue 5. P. 227–235. Doi: 10.22034/gjesm.2019.SI.25.
11. Mustafakulov S. Investment Attractiveness of Regions: Methodic Aspects of the Definition and Classification of Impacting Factors. European Scientific Journal. 2017. Volume 13. No. 10. P. 433–449. DOI: https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n10p433
12. Trusova N. V. Investment Attractiveness of the Economy of the World Countries in the Polystructural Space of Foreign Direct Investments. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2020. Volume 11. Issue 2. P. 645–660. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5132 (дата звернення: 13.11.2023). DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.
13. Dovhan Y. Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry). Финансы. Учет. Банки. 2016. № 1 (21). С. 235-244.
14. A Roadmap to build a climate-resilient economy. Washington: White House, 2021. 64 р.
15. Ministry of Finance – portal on finance and investment. URL: https://minfin.com.ua/ua/ (дата звернення: 13.11.2023).
16. World investment report 2021. Investing in sustainable recovery / 2021, United Nations. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf (accessed: 13.11.2023).
17. Статистика країн світу. URL: https://svspb.net/sverige/statistika-stran-mira.php (дата звернення: 13.11.2023).
18. Статистика країн світу. URL: https://knoema.com/ (дата звернення: 13.11.2023).
References (International): 1. Hrytsaienko H., Hrytsaienko M. (2017). Investytsiina pryvablyvist Ukrainy [Investment attractiveness of Ukraine]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol. 3. No. 1. P. 80–93. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2017.03.01.07
2. Friederiszick T., Stapke M., Wolf A. (2018). BDO International Business Compass. Hamburg. 53 p. [In English].
3. Konstantinova M., Byckova N. (2019). Methods of Assessing the country’s Investment Attractiveness. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vol. 27. No. 1. P. 66–73. [In Ukrainian].
4. Kopyl O. B. (2020). Metodyka otsinky investytsiinoi pryvablyvosti krainy dlia rozvytku sfery kultury [Methodology of the assessment of investment attractiveness of the country to develop culture]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku. No. 29 (2). P. 40–50. [In Ukrainian].
5. Koreniuk P., Kopyl O. (2018). Kontseptualni pidkhody ta metody vyznachennia investytsiinoi pryvablyvosti natsionalnoi ekonomiky [Conceptual approaches and methods of the determination of investment attractiveness of national economy]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Vol. 2. P. 56–62. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-02-56-62
6. Nikolchuk Yu., Lopatovska O. (2023). Investment attractiveness of Ukraine: trends, problems and solution key vectors. Innovation and Sustainability. No. 1. P. 164–175. [In English]. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.164.175
7. Pisula T. (2019). Poland offers a stable investment climate to foreign investors. Warsawa. 46 p. [In English].
8. Rzaiev H. I., Vakulova V. O. (2016). Metodyky otsinky investytsiinoi pryvablyvosti na rivni krainy ta perspektyvy yikh vykorystannia v ekonomichnomu analizi [Methods of assessing investment attractiveness at country level and prospects for their use in economic analysis] Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. No. 3.(1). P. 137–143. [In Ukrainian].
9. Bandarenka N., Tsimashenka I. (2019). Problems of investment climate assessment in an age of information glut. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. No. 48. P. 89–98. [In English]. DOI: https://doi.org/10.34739/zn.2019.48.09
10. Danylchuk H., Chebanova N., Reznik N., Vitkovsky Y. (2019). Modeling of investment attractiveness of countries using entropy analysis of regional stock markets. Global Journal of Environmental Science and Management. No. 5. P. 227–235. Doi: 10.22034/gjesm.2019.SI.25. [In English].
11. Mustafakulov S. (2017). Investment Attractiveness of Regions: Methodic Aspects of the Definition and Classification of Impacting Factors. European Scientific Journal. Vol. 13. No. 10. P. 433–449. [In English]. DOI: https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n10p433
12. Trusova N. V. (2020). Investment Attractiveness of the Economy of the World Countries in the Polystructural Space of Foreign Direct Investments. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Vol. 11. No. 2. P. 645–660. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5132 (accessed: 13 November 2023). [In English]. DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.2(48).35
13. Dovhan Y. (2016). Assessment of the investment attractiveness (survey of Ukraine, Vinnytsia region, oil and fat industry). Fynansі. Uchet. Banky. No. 1 (21). P. 235–244. [In English].
14. A Roadmap to build a climate-resilient economy. (2021) Washington: White House. 64 p. [In English].
15. Ministry of Finance – portal on finance and investment. URL: https://minfin.com.ua/ua/ (accessed: 13 November 2023). [In English].
16. World investment report 2021. Investing in sustainable recovery / 2021, United Nations. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf (accessed: 13 November 2023). [In English].
17. Statystyka krain svitu. URL: https://svspb.net/sverige/statistika-stran-mira.php (accessed: 13 November 2023). [In Ukrainian].
18. Statystyka krain svitu. URL: https://knoema.com/ (accessed: 13 November 2023). [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.