Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44738

Title: Демократичне врядування в контексті концепції публічного адміністрування. Історико-теоретичний аналіз
Other Titles: Democratic governance in the context of public administration concept. Historical and theoretical analysis
Authors: Гумен, Юрій Євгенович
Humen, Yuri
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Гумен Ю. Є. Демократичне врядування в контексті концепції публічного адміністрування. Історико-теоретичний аналіз / Гумен Юрій Євгенович // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 194–204. — (Публічне управління та адміністрування).
Bibliographic description (International): Humen Y. (2024) Demokratychne vriaduvannia v konteksti kontseptsii publichnoho administruvannia. Istoryko-teoretychnyi analiz [Democratic governance in the context of public administration concept. Historical and theoretical analysis]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 194-204 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 5-Jan-2024
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.194
UDC: 351
Keywords: демократичне врядування
демократичне урядування
державне управління
публічне адміністрування
управлінські процеси
добре врядування
суспільне адміністрування
чутливе урядування
публічне урядування
democratic governance
democratic management
state administration
public administration
management processes
good governance
social administration
responsive governance
public management
Number of pages: 11
Page range: 194-204
Start page: 194
End page: 204
Abstract: Обґрунтовано й досліджено висвітлення ключових параметрів демократичного врядування в контексті концепції публічного адміністрування. Проаналізовано понятійно-категоріальний апарат науки державного управління. Здійснено спробу регулювання теоретичних засад управлінських процесів публічного адміністрування. Визначено місце та суть процесів демократичного врядування в системі публічного урядування. На прикладі політичної історії США продемонстровано походження та особливості функціонування ключових англомовних термінів, що застосовуються у вітчизняній концепції публічного адміністрування. Проаналізовано застосування нової термінології в державному управлінні, теоретичні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців, що займалися вивченням даної проблематики. Перевантаження застарілими трактуваннями термінів недостатньо відображає як зарубіжний досвід державного управління, так і національні особливості українського державотворення та ментальності. Тому на сьогодні першочерговими завданнями дослідників теорії державного управління є систематизація понятійно- категоріального апарату, формулювання термінів відповідно до стандартів, збагачення української мови новітніми термінами та їх гармонізація. В цьому, на нашу думку, полягає уся складність формування та застосування понятійно-категоріального апарату. На відміну від класичних наук (математики, фізики, хімії та ін.) державне управління виступає складним науковим комплексом міжгалузевої співпраці різних суспільних наук та осмисленням практичного досвіду реалізації державотворення. В цьому, на нашу думку, полягає уся складність формування та застосування понятійно-категоріального апарату. Додатково вносять складність у застосування термінології державного управління глобалізаційні процеси розвитку даної науки. Крім того, процес глобалізації в розвитку цієї науки ускладнив застосування національної адміністративної термінології. Тому постало питання взаємної відповідальності між визначеннями основних понять державного управління. Державне управління – це комплексний процес, що виражає практичний, організаційний і регулятивний вплив держави на суспільне життя народу, що має на меті організацію, збереження або зміну суспільного життя і заснований на своїй владі.
The article substantiates and studies the coverage of key parameters of democratic governance in the context of the public administration concept. The conceptual and categorical apparatus of the science of state administration are analyzed. An attempt is made to regulate the theoretical foundations of management processes of public administration. The place and essence of democratic governance processes in the system of public administration are determined. In the example of the political history of the United States, the origin and features of the functioning of key English-language terms used in the national concept of public administration are demonstrated. The use of new terminology in state administration as well as the theoretical approaches of domestic and foreign scholars who have studied this issue, are analysed. Statement of the problem. The development of such a branch of science as «state administration» requires expanding the boundaries of its scientific research and rethinking the subject area. The problem of forming a conceptual and categorical system is a key task for the development of the national science of state administration. Unlike the classical sciences (mathematics, physics, chemistry, etc.), the state administration is a complicated scientific complex of interdisciplinary cooperation of various social sciences and comprehension of practical experience in the implementation of state-building. In our opinion, this is the whole complexity of the formation and application of the conceptual and categorical apparatus. The globalization processes of the development of this science further complicate the use of state administration terminology. Therefore, the issues of mutual responsibility between the definitions of the basic concepts of state administration come to the fore. In addition, the process of globalization in the development of this science has complicated the use of national administrative terminology. Therefore, the question of mutual responsibility between the definitions of the main concepts of public administration arose. Public administration is a complex process that expresses the practical, organizational, and regulatory influence of the state on the public life of the people, which aims to organize, preserve, or change public life and is based on its power.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44738
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02283.x
https://doi.org/10.2307/2139277
References (Ukraine): 1. Балабаєва З. В. Демократичне врядування: поняття та сутність. Aктуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. Одеса: OРIДУ НAДУ. Вип. 3 (31). 2007. С. 4–11.
2. Білінська М. М. Iсторико-генетична природа термінологічного забезпечення публічного адміністрування з джерел адміністративного права. Публічне управління: теорія і практика: монографія / за ред. Ю. Ковбасюка. Київ: НAДУ, 2011. 212 с.
3. Вдовиченко С. М. Публічне адміністрування (теоретичні положення, пріоритети напрями реалізації): монографія. Ніжин: ФOП Лукянов В. В., 2012. 260 с.
4. Гумен Ю. Є. Aктуалізація змістового застосування ключових понять в теорії державного управління засобами історико-методологічного аналізу. Право та державне управління. 2015. № 2. С. 91–98.
5. Колодій A. Ф. та ін. Демократичність та ефективність публічного врядування в Україні: критерії оцінювання: наук. розробка. Київ.: НAДУ, 2013. 64 с.
6. Державне управління: Словн.-довід/ уклад.: В. Д. Бакуменко (кер., творчого кол.), Д. O. Безносенко та інш.; за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. Київ: Вид-во УAДУ, 2002. 228 с.
7. Кілієвич O. I. Розвиток базової термінології у сфері суспільного (державного) управління: світовий досвід та українська практика. Публічне управління: теорія і практика: монографія / за ред. Ю. Ковбасюка. Київ: НAДУ, 2011. 212 с.
8. Мартиненко В. М. Демократичне врядування: проблеми теорії і практики. Публічне управління: Теорія та практика: зб. наук. пр. Aсоціації докторів наук з державного управління. Харків: Вид-во Aсоціації докторів наук з державного управління, 2010. № 1 С. 18–19.
9. Надолішній П. I. Концепція демократичного урядування: сутність і проблеми формування і реалізація. Aктуальні проблеми державного управління. 2009 Вип. 2 (30). С. 46–55.
10. Oлійник O. Л. Врядування в Україні княжої та козацької доби: монографія. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. 320 с.
11. Oржель O. Ю. Принципи європейського врядування. Вісник національної академії державного управління при Президентові України. 2010 № 4. С. 10–20.
12. Приходченко Л. Л. Концепція ефективного публічного управління в історичній ретроспективі: методологія дослідження. Публічне управління: теорія і практика: монографія / за ред. Ю. Ковбасюка. Київ: НAДУ, 2011. 212 с.
13. Публічне управління: теорія і практика: монографія / за ред. Ю. Ковбасюка. Київ: НAДУ, 2011.212 с.
14. Стрельцов В. Ю. Ціннісний феномен європейського врядування. Харків: Вид-во Aсоціації докторів наук з державного управління, 2012. 274 с.
15. Forrest McDonald. The Presidency of George Washington. American Presidency Series, 1988.
16. Perry J. L. and Buckwalter N. D. The Public Service of the Future. Public Administration Review. 2010. Vol. 70. Issue s1. P. 238–245. URL: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02283.x (дата звернення: 04.01.2024). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02283.x
17. Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance. World Public Sector Report 2005: the Depsatment of Economics and Socoal Sffairs of the United Nations Secretariat. NY: United Nations publications, 2005. Р. 13.
18. White L. D. Introduction to the Study of Public Administration. 4 th ed. New York: Macmillian, 1995.
19. Wilson W. The Study of Administration. Political Science Quarterly. 1887. Vol. 2 (Jun.). DOI: https://doi.org/10.2307/2139277
References (International): 1. Balabaieva Z. V. (2007). Demokratychne vriaduvannia: poniattia ta sutnist [Democratic governance: concept and essence]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats [Actual problems of public administration]. Vol. 3 (31). Odesa: ORIDU NADU. P. 4–11. [In Ukrainian].
2. Bilinska M. M. (2011). Istoryko-henetychna pryroda terminolohichnoho zabezpechennia publichnoho administruvannia z dzherel administratyvnoho prava [Historical and genetic nature of terminological provision of public administration from sources of administrative law]. Publichne upravlinnia: teoriia i praktyka [Public administration: theory and practice], ed. Yu. Kovbasiuka. Kyiv: NADU, 212 p. [In Ukrainian].
3. Vdovychenko S. M. (2012). Publichne administruvannia (teoretychni polozhennia, priorytety napriamy realizatsii): monohrafiia [Public administration (theoretical provisions, priorities, implementation directions)] . Nizhyn: FOP Lukianov V. V., 260 p. [In Ukrainian].
4. Humen Yu. Ie (2015). Aktualizatsiia zmistovoho zastosuvannia kliuchovykh poniat v teorii derzhavnoho upravlinnia zasobamy istoryko- metodolohichnoho analizu [Actualization of meaningful application of key concepts in the theory of public administration by means of historical and methodological analysis]. Pravo ta derzhavne upravlinnia [Law and public administration]. No. 2. P. 91–98. [In Ukrainian].
5. Kolodii A. F. et all. (2013). Demokratychnist ta efektyvnist publichnoho vriaduvannia v Ukraini: kryterii otsiniuvannia: nauk. rozrobka [Democracy and efficiency of public governance in Ukraine: evaluation criteria], Kyiv: NADU, 64 p. [In Ukrainian].
6. Kniazieva V. M. and Bakumenka V. D. (eds.) (2002). Derzhavne upravlinnia: Slovn.-dovid [Public administration: Dictionary – reference]. Сompiler.: V. D. Bakumenko et all. Kyiv: Vyd-vo UADU, 228 p.[In Ukrainian].
7. Kiliievych O. I. (2011). Rozvytok bazovoi terminolohii u sferi suspilnoho (derzhavnoho) upravlinnia: svitovyi dosvid ta ukrainska praktyka [Development of basic terminology in the field of public (state) management: world experience and Ukrainian practice] . Publichne upravlinnia: teoriia i praktyka [Public administration: theory and practice]. ed. Yu. Kovbasiuka. Kyiv: NADU, 212 p. [In Ukrainian].
8. Martynenko V. M. (2010). Demokratychne vriaduvannia: problemy teorii i praktyky [Democratic governance: problems of theory and practice]. Publichne upravlinnia: Teoriia ta praktyka: zb. nauk. pr. Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia [Public administration: Theory and practice]. Kharkiv: Vyd-vo Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia. No. 1. P. 18–19. [In Ukrainian].
9. Nadolishnii P. I. (2009). Kontseptsiia demokratychnoho uriaduvannia: sutnist i problemy formuvannia i realizatsiia [The concept of democratic governance: essence and problems of formation and implementation]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia [Actual problems of public administration]. Vol. 2 (30). P. 46–55. [In Ukrainian].
10. Oliinyk O. L. (2012). Vriaduvannia v Ukraini kniazhoi ta kozatskoi doby: monohrafiia [Government in Ukraine during the princely and Cossack era]. Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi universytet, 320 p. (in Ukrainian)
11. Orzhel O. Yu. (2010). Pryntsypy yevropeiskoho vriaduvannia [Principles of European governance]. Visnyk natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine]. No. 4. P. 10–20. [In Ukrainian].
12. Prykhodchenko L. L. (2011). Kontseptsiia efektyvnoho publichnoho upravlinnia v istorychnii retrospektyvi: metodolohiia doslidzhennia [The concept of effective public administration in historical retrospect: research methodology]. Publichne upravlinnia: teoriia i praktyka [Public administration: theory and practice], ed. Yu. Kovbasiuka. Kyiv: NADU, 212 p. [In Ukrainian].
13. Kovbasiuka Yu. (2011) Publichne upravlinnia: teoriia i praktyka Public administration: theory and practice], ed. Yu. Kovbasiuka. Kyiv: NADU, 212 p. [In Ukrainian].
14. Streltsov V. Yu. (2012). Tsinnisnyi fenomen yevropeiskoho vriaduvannia [A valuable phenomenon of European governance]. Kharkiv: Vyd-vo Asotsiatsii doktoriv nauk z derzhavnoho upravlinnia, 274 p. [In Ukrainian].
15. Forrest McDonald (1988). The Presidency of George Washington. American Presidency Series. [In English].
16. Perry J. L. and Buckwalter N. D. The Public Service of the Future. Public Administration Review. 2010. Vol. 70. Issue s1. P. 238–245. URL: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02283.x (accessed: 04 January 2024). In English]. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02283.x
17. Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance. World Public Sector Report 2005: the Depsatment of Economics and Socoal Sffairs of the United Nations Secretariat. NY: United Nations publications, 2005. Р. 13. [In English].
18. White L. D. (1995). Introduction to the Study of Public Administration. 4 th ed. New York: Macmillian.
19. Wilson W. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly. Vol. 2 (Jun.). [In English]. DOI: https://doi.org/10.2307/2139277
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.