Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44733

Title: Роль планування продажів у системі управління будівельно-виробничим підприємством
Other Titles: The role of sales planning in the management system of a construction and manufacturing enterprise
Authors: Щербина, Олег Сергійович
Shcherbyna, Oleh
Affiliation: Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса, Україна
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Щербина О. С. Роль планування продажів у системі управління будівельно-виробничим підприємством / Щербина Олег Сергійович // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 147–159. — (Підприємництво та торгівля).
Bibliographic description (International): Shcherbyna O. (2024) Rol planuvannia prodazhiv u systemi upravlinnia budivelno-vyrobnychym pidpryiemstvom [The role of sales planning in the management system of a construction and manufacturing enterprise]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 147-159 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 20-Nov-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.147
UDC: 338.26
339.35
Keywords: відділ продажів
рентабельність
прибуток
валовий дохід
планування продажів
sales department
profitability
profit
gross income
sales planning
Number of pages: 13
Page range: 147-159
Start page: 147
End page: 159
Abstract: Успішна діяльність будівельно-виробничих компаній вимагає здійснення такої управлінської функції, як планування продажів, що дозволяє через певні механізми постановки цілей і ретельного контролю їх виконання досягти бажаних результатів розвитку як окремих організацій, так і економіки країни. Особливо важлива проблема підвищення результативності планування правильної роботи виробничих підприємств будівельної направленості для країн, що розвиваються, до яких, без сумніву, відноситься і Україна. Тому нашим підприємствам для покращення результативності роботи необхідно навчитися вдосконалювати систему планування роботи, покращувати стратегічне й тактичне планування розвитку, навчитися об’єктивно оцінювати реалізацію впроваджених заходів. В роботі розроблено методику планування продажів на будівельно-виробничому підприємстві. Першочергове значення приділено виявленню та ретельному аналізу основних показників, що впливають на досягнення вдосконалення системи планування продажів задля об’єктивної оцінки. В рамках даного наукового дослідження проаналізовано деякі вибіркові цільові нормативи розвитку організації з метою отримання усіх необхідних даних задля вдосконалення загальної стратегії розвитку підприємства. Розроблено стратегію активного продажу, що включала певні зміни в структурі та роботі відділу продажів, запровадження новітніх розробок та постановку певних завдань для співробітників організації. Оптимізовано планові та фактичні показники витрат відділу продажів. Особливу увагу акцентовано на мотивації праці комерційних працівників, що має комбінувати в собі найефективніші прийоми морального та матеріального заохочення. Представлені планові показники річного розподілу продажів по менеджерах, що базувалися на аналізі продажів минулих років та специфіці діяльності будівельного ринку. Введено показник загальних витрат відділу продажів відносно планового показника задля можливості ретельного контролю результатів діяльності. Результати представленої роботи можуть бути використані для налагодження системи планування продажів на будівельно-виробничих підприємствах.
The successful operation of construction and manufacturing companies requires the implementation of such a management function as sales planning, which allows, through certain mechanisms of goal setting and careful monitoring of their implementation, to achieve the desired development results for both individual organisations and the countryʼs economy. The problem of improving the efficiency of planning the proper operation of construction enterprises is especially important for developing countries, which undoubtedly include Ukraine. Therefore, in order to improve their performance, our enterprises need to learn how to improve the work planning system, improve strategic and tactical development planning, and learn how to objectively assess the implementation of the measures taken. This paper develops a methodology for planning sales at a construction and manufacturing enterprise. Priority is given to identifying and thoroughly analysing the main indicators that affect the achievement of improvement of the sales planning system for an objective assessment. In the framework of this research, some selective target standards of the organisationʼs development were analysed in order to obtain all the necessary data for improving the overall development strategy of the enterprise. An active sales strategy was developed, which included certain changes in the structure and operation of the sales department, the introduction of the latest developments and the setting of certain tasks for the organisationʼs employees. The planned and actual expenses of the sales department were optimised. Particular attention is paid to motivating the work of commercial employees, which should combine the most effective methods of moral and material incentives. The article presents planned indicators of annual distribution of sales by managers, based on the analysis of sales of previous years and the specifics of the construction market. The indicator of total expenses of the sales department in relation to the planned indicator was introduced to enable a thorough control of performance results. The results of the presented study can be used to establish a sales planning system at construction and manufacturing enterprises.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44733
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
References (Ukraine): 1. Матвеєва Н. В., Олійник В. М. Проблеми фінансового планування на підприємстві. Економіка суб’єктів господарювання. Наука й економіка. 2016. № 1 (41). С. 57–61.
2. Ляшко І. І. Маркетингове планування як фактор підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства. Приазовський економічний вісник. 2017. № 5 (05). C. 156–159.
3. Пилипчук В. П., Данніков О. В. Маркетингові аспекти управління продажем. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Спец. вип. Економіка підприємства: теорія і практика: у 2 ч. Київ: КНЕУ, 2010. С. 371–382.
4. Буряк А. В., Дем’яненко І. В. Фінансове планування в системі управління розвитком підприємства. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2015. С. 155–160.
5. Янковська В. А., Хижняк А. М. Теоретичні основи планування та прогнозування на підприємстві. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 2. 166 с.
6. Багацька К. В. Фінансове планування як складова фінансового механізму підприємств. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія. Київ: Магнолія, 2015. С. 23–40.
7. Сударкіна С. П., Маслій А. М. Планування маркетингової діяльності підприємства в сучасних умовах: інструменти і організація. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Економічні науки». 2016. № 28 (1200). C. 95–99.
8. Буднікевич І. М. Маркетингове планування на підприємстві в умовах економічної кризи. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 9 (172). C. 88–90.
9. Данніков О. В. Актуальні проблеми маркетингового забезпечення процесу управління оптово- роздрібних підприємств України. Науковий вісник Мукачівського державного університету «Серія Економіка»: зб. наук. прац: МДУ. 2014. № 2. С. 83–90.
10. Радченко Д. М. Сутнісна характеристика фінансового планування на підприємстві. Young Scientist. 2016. № 6 (33). С. 179–182.
11. Jobber D., Lancaster G. Selling and Sales Management. London: Pearson Education, 2003. P. 412–413.
References (International): 1. Matveieva N. V., Oliinyk V. M. (2016). Problemy finansovoho planuvannia na pidpryiemstvi [Problems of financial planning at the enterprise]. Ekonomika subiektiv hospodariuvannia. Nauka y ekonomika. No. 1 (41). P. 57–61. [In Ukrainian].
2. Liashko I. I. (2017). Marketynhove planuvannia yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti komertsiinoi diialnosti pidpryiemstva [Marketing planning as a factor in improving the efficiency of commercial activities of the enterprise]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. No. 5 (05). P. 156–159. [In Ukrainian].
3. Pylypchuk V. P., Dannikov O. V. (2010). Marketynhovi aspekty upravlinnia prodazhem [Marketing aspects of sales management]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky: zb. nauk. pr. Spets. vyp. Ekonomika pidpryiemstva: teoriia i praktyka: u 2 ch. P. 371–382.
4. Buriak A. V., Demianenko I. V. (2015). Finansove planuvannia v systemi upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Financial planning in the system of enterprise development management]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. P. 155–160. [In Ukrainian].
5. Yankovska V. A., Khyzhniak A. M. (2015). Teoretychni osnovy planuvannia ta prohnozuvannia na pidpryiemstvi [Theoretical foundations of planning and forecasting at the enterprise]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, parvo. No. 2. P. 166–168. [In Ukrainian].
6. Bahatska K. V. (2015). Finansove planuvannia yak skladova finansovoho mekhanizmu pidpryiemstv [Financial planning as a component of the financial mechanism of enterprises]. Udoskonalennia finansovoho mekhanizmu systemy APK v umovakh aktyvizatsii hlobalizatsiinykh protsesiv: kolektyvna monohrafiia. Kyiv: Mahnoliia. P. 23–40. [In Ukrainian].
7. Sudarkina S. P., Maslii O. O. (2016). Planuvannia marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva v suchasnykh umovakh: instrumenty i orhanizatsiia [Planning of marketing activities of an enterprise in modern conditions: tools and organization]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivskyi politekhnichnyi instytut”. Seriia “Ekonomichni nauky”. No. 28 (1200). P. 95–99. [In Ukrainian].
8. Budnikevych I. M. (2015). Marketynhove planuvannia na pidpryiemstvi v umovakh ekonomichnoi kryzy pidpryiemstvi [Marketing planning at the enterprise in the conditions of economic crisis]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. No. 9 (172). P. 88–90.
9. Dannikov O. V. (2014)ю Aktualni problemy marketynhovoho zabezpechennia protsesu upravlinnia optovo-rozdribnykh pidpryiemstv Ukrainy [Actual problems of marketing support of the management process of wholesale and retail enterprises of Ukraine]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu “Seriia Ekonomika”: zb. Nauk. No. 2. P. 83–90.
10. Radchenko D. M. (2016). Sutnisna kharakterystyka finansovoho planuvannia na. Young Scientist [Essential characteristics of financial planning at the enterprise]. No. 6 (33). P. 179–182.
11. Jobber D., Lancaster G. (2013). Selling and Sales Management. London: Pearson Education. P. 412–413.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.