Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44730

Title: Використання сучасних теорій мотивації в практиці менеджменту персоналу
Other Titles: Using modern theories of motivation in the practice of personnel management
Authors: Васюта, Вікторія Борисівна
Радченко, Ангеліна Андріївна
Vasiuta, Viktoriia
Radchenko, Angelina
Affiliation: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтава, Україна
National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Васюта В. Б. Використання сучасних теорій мотивації в практиці менеджменту персоналу / Васюта Вікторія Борисівна, Радченко Ангеліна Андріївна // ГЕВ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 86. — № 1. — С. 134–140. — (Менеджмент).
Bibliographic description (International): Vasiuta V., Radchenko A. (2024) Vykorystannia suchasnykh teorii motyvatsii v praktytsi menedzhmentu personalu [Using modern theories of motivation in the practice of personnel management]. GEJ (Tern.), vol. 86, no 1, pp. 134-140 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (86), 2024
Galician economic journal, 1 (86), 2024
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 86
Issue Date: 20-Feb-2024
Submitted date: 21-Dec-2023
Date of entry: 1-May-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2024.01.134
UDC: 331.10
Keywords: мотивація
менеджмент персоналу
теорія потреб
теорія очікувань
теорія справедливості
теорія самодетермінації
теорія самоактуалізації
motivation
personnel management
theory of needs
theory of expectations
theory of justice
theory of self-determination
theory of self-actualization
Number of pages: 7
Page range: 134-140
Start page: 134
End page: 140
Abstract: В умовах швидко мінливого світу та конкурентного бізнес-середовища ефективний менеджмент персоналу стає вирішальним елементом успіху будь-якої організації. Однією з ключових складових сучасного управління персоналом є мотивація, яка визначає ступінь залученості та відданості працівників до досягнення цілей компанії. Сутність та роль мотивації визначають успішність управлінської стратегії та впливають на результативність діяльності організації. Розглянуто важливість ефективного менеджменту персоналу в сучасному конкурентному середовищі та висвітлено ключовий аспект у ньому – мотивацію працівників. Автори розглядають сучасні теорії мотивації, такі як теорія потреб, Маслоу, теорія «X» та «Y» МакГрегора, теорія очікувань Врума, теорія справедливості. Розглянуто, як ці теорії можуть бути використані в практиці менеджменту персоналу для створення ефективних систем мотивації. Автори наголошують на важливості визнання та нагородження працівників для забезпечення їхньої мотивації та задоволеності роботою. Сучасні мотиваційні теорії зіштовхуються з кількома проблемами. По-перше, індивідуалізація потреб та цінностей працівників робить важким створення універсальних методів стимулювання. По-друге, роль нематеріальних стимулів та самореалізації стає все важливішою, але їх вимірювання та управління є викликом для організацій. Крім того, бізнес-середовище, що швидко змінюється потребує постійного апдейту мотиваційних стратегій, що також є трудомістким завданням. Використання сучасних теорій мотивації є ключовою умовою для успішного розвитку компанії та забезпечення її конкурентоспроможності на ринку. В сучасному суспільстві розвиток мотиваційних інструментів визначається гнучкістю, індивідуалізацією та акцентом на особистісному та професійному зростанні працівників. Технологічні інновації, збалансований підхід до стимулів, відображення цінностей компанії та участь працівників в управлінні створюють комплексну систему мотивації. Звернення до питань здоров’я та стресостійкості наголошують на важливості психосоціального благополуччя працівників. Ці напрямки визначають новий підхід до менеджменту персоналу, що спрямований на створення стійких та ефективних організацій у сучасному бізнес-середовищі.
In a fast-changing world and a competitive business environment, effective personnel management is becoming a critical element of any organizationʼs success. One of the key components of modern personnel management is motivation, which determines the degree of involvement and commitment of employees to the achievement of the companyʼs goals. The essence and role of motivation determine the success of the management strategy and affect the effectiveness of the organization. The article examines the importance of effective personnel management in todayʼs competitive environment and highlights its key aspect – employee motivation. The authors examine modern theories of motivation, such as Maslowʼs need theory, McGregorʼs theory «X» and «Y», Vroomʼs expectancy theory, and equity theory. It is considered how these theories can be used in personnel management practice to create effective motivation systems. The authors note the importance of recognizing and rewarding employees to ensure their motivation and job satisfaction. Modern motivational theories face several problems. First, the individualization of the needs and values of employees makes it difficult to create universal methods of stimulation. Second, the role of intangible incentives and self-fulfillment is becoming increasingly important, but measuring and managing them is a challenge for organizations. In addition, the rapidly changing business environment requires constant updating of motivation strategies, which is also a time-consuming task. The development of current theories of motivation is the key reason for the successful development of a company and ensuring competitiveness in the market. In modern society, the development of motivational tools is determined by flexibility, individualization and emphasis on the personal and professional growth of employees. Technological innovations, a balanced approach to incentives, reflection of company values and employee participation in management create a complex motivation system. Addressing issues of health and stress resistance emphasize the importance of the psychosocial well-being of employees. These directions define a new approach to personnel management aimed at creating sustainable and effective organizations in the modern business environment.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44730
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2242
https://doi.org/10.15330/apred.1.19.329-336
http://surl.li/imubh
https://doi.org/10.32843/infrastruct43-61
References (Ukraine): 1. Черниш І. В., Козик М. В. Сучасні форми і методи мотивації персоналу підприємств сфери послуг. Економіка і регіон. 2021. № 1 (80). С. 87–91. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2242
2. Романюк М. Д., Романюк Т. М. Вагомість впливу нематеріальних чинників на мотивацію персоналу підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2023. Т. 1. № 19. С. 329–336. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.19.329-336
3. Біліченко О. С. Класичні і сучасні моделі мотивації трудової діяльності. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2022. № 4. С. 119–125. URL: http://surl.li/imubh (дата звернення: 15.12.2023).
4. Щьокіна Є. Ю., Задорожнюк Н. О., Білоусова І. А. Система управління талантами в сучасних організаціях. Інфраструктура ринку. 2020. № 43. С. 347–351. URL: https://doi.org/10.32843/infrastruct43-61 (дата звернення: 14.12.2023). DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct43-61
5. Сайко В. Р., Ільчук П. Г. Дослідження тенденцій розвитку мотивації персоналу: глобальний погляд на практику Японії, Німеччини, Китаю, США та можливості запозичення досвіду для системи управління проектами в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2023. № (38). С. 350–360.
References (International): 1. Chernysh I. V., Kozyk M. V. (2021). Suchasni formy i metody motyvatsii personalu pidpryiemstv sfery posluh [Modern forms and methods of motivating personnel of service enterprises]. Ekonomika i rehion. No. 1 (80). P. 87–91. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2242
2. Romaniuk M. D., Romaniuk T. M. (2021). Vahomist vplyvu nematerialnykh chynnykiv na motyvatsiiu personalu pidpryiemstva [The importance of the impact of intangible factors on the motivation of the companyʼs personnel]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu. No. 19. P. 329–336. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.19.329-336
3. Bilichenko O. S. (2022). Klasychni i suchasni modeli motyvatsii trudovoi diialnosti [Classical and modern models of work motivation]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria (electronic journal). No. 4. P. 119–125. URL: http://surl.li/imubh (accessed: 15 December 2023).
4. Shchokina Ye. Iu., Zadorozhniuk N. O., Bilousova I. A. (2020). Systema upravlinnia talantamy v suchasnykh orhanizatsiiakh [Talent management system in modern organizations] Infrastruktura rynku (electronic journal). No. 43. P. 347–351. URL: https://doi.org/10.32843/infrastruct43-61 (accessed: 14 December 2023). DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct43-61
5. Saiko V. R., Ilchuk P. H. (2023). Doslidzhennia tendentsii rozvytku motyvatsii personalu: hlobalnyi pohliad na praktyku Yaponii, Nimechchyny, Kytaiu, SShA ta mozhlyvosti zapozychennia dosvidu dlia systemy upravlinnia proektamy v Ukraini [Study of trends in the development of personnel motivation: a global view of the practice of Japan, Germany, China, the USA and the possibility of borrowing experience for the project management system in Ukraine] Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. No. 38. P. 350–360.
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2024, № 1 (86)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.