Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40356
Title: Дослідження двостадійного зневоднення казеїну з використанням вібраційної сушарки типу ZLG4-0,3 продуктивністю 300 кг/год
Other Titles: Study of casein two-stage dehydration using a vibrating dryer ZLG4-0,3 of 300 kg/h output
Authors: Головач, Володимир Юрійович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Головач В.Ю. Дослідження двостадійного зневоднення казеїну з використанням вібраційної сушарки типу ZLG4-0,3 продуктивністю 300 кг/год : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / В.Ю. Головач. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 77 с.
Issue Date: Dec-2022
Submitted date: Dec-2022
Date of entry: 23-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Шинкарик, Марія Миколаївна
Committee members: Кравець, Олег
UDC: 637
Keywords: 133
галузеве машинобудування
казеїн
двостадійне зневоднення
сушіння у віброкип’ячому шарі
Page range: 77
Abstract: Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю– 131 «галузеве машинобудування» Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль 2022р. Запропонована технологічна схема виробництва казеїну з використанням декантора для механічного зневоднення та подальшого сушіння казеїну на вібраційній конвективній сушарці дозволяє зменшити втрати білку із Досліджено залежність амплітуди колиань сушильної установки типу ZLG4 -0,3 від кутової швидкості обертання валу дебалансу . Встановлено, що при швидкості 46-48 рад /с амплітуда приймає лінійний характер і рівна 280 мм/с, що можна рекомендувати для експлуатаційного режиму роботи. Досліджено вплив віброприскорення на процес виділення вологи. Встановлено, що максимальне вологовиділення відбувається при віброприскоренні а =20-22,5 м/с2, після чого залишається на рівні. Досліджено вплив температури повітря на пришвидшення вологовиділення. Встановлено, що збільшення температури вище 110℃ не дає суттєвих результатів.. Проведені розрахунки вібросушарки сушіння казеїну типу ZLG4 -0,3 прод. 300кг/год. Вирішені питання охорони праці, цивільного захисту та екології пов’язані з роботою підприємства. Подано техніко – економічне обгрунтування прийнятих рішень.
Description: Досліджено залежність амплітуди колиань сушильної установки типу ZLG4 -0,3 від кутової швидкості обертання валу дебалансу . Встановлено, що при швидкості 46-48 рад /с амплітуда приймає лінійний характер і рівна 280 мм/с, що можна рекомендувати для експлуатаційного режиму роботи. Досліджено вплив віброприскорення на процес виділення вологи. Встановлено, що максимальне вологовиділення відбувається при віброприскоренні а =20-22,5 м/с2, після чого залишається на рівні.
Content: Вступ. 1. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування основних напрямків дослідження. 2. Вибір і обґрунтування теоретичних і експериментальних методів і засобів досліджень. 3. Розроблення нових проектно-технологічних і технічних вирішень вдосконалення об’єкта дослідження. 4. Математична модель зневоднення казеїну. 5. Експериментальні дослідження режимів роботи вібраційної сушильної установки типу ZLG4 -0,3. 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40356
Copyright owner: © Головач В.Ю. 2022
References (Ukraine): Вукалович М. П. Термодинамика / М. П. Вукалович, И. Я. Новиков. − М. : Машиностроение, 1972. – 270 с.
Грановский В. А. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях / В. А. Грановский, Т. Н. Сирая. – Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. −173 с
Гинзбург А.С. Основы теории и техники сушки продуктов / А.С.Гинзбург. − М.: Пищ. пром-сть, 1973. –527 с.
Корн Г. А. Справочник по математике для научных работников и инженеров : пер. с англ. / Г. А. Корн, Т. М. Корн. − М. : Наука, 1977. – 831
Конвективне сушіння неоднорідних сільськогосподарських матеріалів / В. Ф. Дідух // Зб. наук. праць. – К.: Видавництво НАУ. - 2000. − Т. ІХ. − С. 8 − 11. 88. Кречетов И. В. Сушка древесины / И. В.
Лыков А. В. Теория сушки / А. В. Лыков. − М. : Энергия, 1968. − 470 с.
Науково-методологічні аспекти енергозбереження у харчових технологіях / О. Г. Бурдо, В. Г. Терзієв, О. В. Зиков, С. Гайда // Вісник Державного університету “Львівська політехніка” : Проблеми економії енергії. – 1999. - № 2. − С. 25-28.
Борисюк В. Сушіння молока в апаратах контактного типу / В. Борисюк В, В.Головач// Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей V Міжнародній студентській науково - технічній конференції "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання". 28-29 квітня 2022 р./ М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – С. 92.
Озарків І. М. Основи аеродинаміки і тепломасообміну: навч. посіб. / І. М. Озарків, Л. Я. Сорока, Ю. І. Грицюк. – К. : ІЗМН, 1997. – 280 с.
Моделювання процесу сушіння окремої зернини пивної дробини в киплячому шарі продукту / Н. М. Лавріненко, В. О. Сукманов, Г. І. Русланов, О. В. Гура // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2006. – № 10 (104). – С. 123–130.
Озарків І. М. Основи аеродинаміки і тепломасообміну: навч. посіб. / І. М. Озарків, Л. Я. Сорока, Ю. І. Грицюк. – К. : ІЗМН, 1997. – 280 с
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Головач В.Ю..pdf3,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools