Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40222
Název: Обгрунтування параметрів процесу електродугового зварювання корпусу контейнера
Další názvy: Justification of the parameters of the electric arc welding process of the container body
Autoři: Пасічник, Артем Сергійович
Pasichnyk, Artem
Bibliographic description (Ukraine): Пасічник А.С. Обгрунтування параметрів процесу електродугового зварювання корпусу контейнера : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / А.С. Пасічник. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 81 с.
Datum vydání: 24-pro-2022
Date of entry: 17-led-2023
Country (code): UA
Supervisor: Барановський, Віктор Миколайович
Committee members: Ляшук, Олег Леонтійович
UDC: 621.791.763
Klíčová slova: 131
прикладна механіка
технологія
захисний газ
флюс
шов
електрод
струм
напруга
виріб
устаткування
складально-зварювальне пристосування
technology
protective gas
flux
seam
electrode
current
voltage
product
equipment
Abstrakt: Пасічник А.С. Обгрунтування параметрів процесу електродугового зварювання корпусу контейнера. – Рукопис. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2022. Кваліфікаційна робота магістра присвячена вирішенню наукової задачі підвищення технологічної ефективності зварювання корпусу контейнера шляхом обгрунтування параметрів автоматичного електродугового зварювання. На основі проведених досліджень обґрунтовано основні параметри і режими автоматичного електродугового зварювання в середовищі захисних газів.
Pasichnyk A.S. Justification of the parameters of the electric arc welding process of the container body. - Manuscript. Qualification work for obtaining a master's degree in specialty 131 - Applied Mechanics. – Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyu, Ternopil, 2022. The master's qualification work is devoted to solving the scientific problem of increasing the technological efficiency of container body welding by substantiating the parameters of automatic electric arc welding. On the basis of the conducted research, the main parameters and modes of automatic electric arc welding in the environment of shielding gases are substantiated.
Content: Вступ 1. Аналітична частина 1.1. Аналіз конструкції виробу 1.2. Матеріал виробу та його зварюваність 1.3. Умови експлуатації виробу 1.4. Постановка задач та методи їх вирішення 2. Науково-дослідна частина 2.1. Обгрунтування параметрів технологічного процесу електродугового зварювання деталей корпусу контейнера 2.2. Обгрунтування параметрів автоматизованого електродугового зварювання під шаром флюсу деталей корпусу контейнера 2.3. Висновки та пропозиції щодо використання результатів виконаних досліджень 3. Технологічно-конструкторська частина 3.1. Базовий варіант технологічного процесу 3.2. Проектований варіант технологічного процесу 3.3. Вибір способу зварювання 3.4. Розрахунок параметрів зварювання корпусу контейнера 3.4.1. Розрахунок параметрів зварювання для поздовжнього стику та кільцевих швів обичайки 3.4.2 Розрахунок параметрів механізованого зварювання в суміші захисних газів плавким електродом 4. Проектна частина 4.1. Вибір зварювального та збирального обладнання 4.2. Планування обладнання та робочих місць ділянки 4.3. Контроль якості зварних з’єднань 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 5.1. Аналіз основних шкідливих та небезпечних виробничих факторів на дільниці складання та зварювання виробу 5.2. Техніка безпеки під час зварювальних робіт 5.3. Пожежна безпека 5.4. Безпека під час роботи з підйомними пристроями Висновки Список використаної літератури
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40222
Copyright owner: © Пасічник Артем Сергійович, 2022
References (Ukraine): 1. Пасічник А.С. Дослідження параметрів процесу електродугового зварювання корпусу контейнера : тези доп. ХІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» 7-8 грудня 2022 р. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. С. 45 – 46.
2. Кривов Г.О., Зворикін К.О. Виробництво зварних конструкцій : підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: КВІЦ, 2012. 896 с.
3. Сорокин, В.Г. Стали и сплавы. Марочник: справочное издание. М.: «Интермет Инжиниринг», 2001. 608 с.
4. Шахматов М.В., Ерофеев В.В., Коваленко В.В. Технология изготовления и расчет сварных оболочек: учебник. Уфа: Уфимский полиграф.комбинат, 1999. 272 с.
5. Лазько В.Е. Свойства сварных соединений выполненных сварочными проволоками Св-18ХМС и Св-12Х2НМА / В.Е. Лазько, Э.Л. Макаров, В.П. Никулин, А.А. Ковалев. М.: ФГУП «ВИАМ»ГНЦ, 1985. 13 с.
6. Сварка в машиностроении: справочник / под. ред. А.И. Акулова. М.: Машиностроение, 1972 – 462 с.
7. Сварка в машиностроении: справочник: в 4 т. / под. ред. В.А. Винокурова. М.: Машиностроение, 1979. Т.3. 468 с.
8. Сварка и свариваемые материалы: справочник: в 3 т. / под. ред. В.Н. Волченко. М.: Изд-во МГТУ, 1998. Т.2. 574 с.
9. Теория сварочных процессов : под ред. В.М. Неровного. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. 752 с.
10. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавленим : під ред. академіка Б. Є. Патона. К.: Машинобудування, 1974. 767 с.
11. Акулов А.И., Бельчук Г.А., Демянцевич В.П. Технология и оборудование сварки плавлением. М.: Машиностроение, 1977. 432 с.
12. Думов С.И. Технология электрической сварки плавлением: учеб. Л.: Машиностроения, 1987. 640 с. 72
13. Костін О.М. Зварювальні матеріали: навч. посібник. Миколаїв : НУК, 2004. 225 с.
14. ГОСТ 8713-79 Зварювання під флюсом. З`єднання зварні основні типи, конструктивні елементи і розміри.
15. ГОСТ 14771-76 Дугове зварювання в захисних газах. З`єднання зварні основні типи, конструктивні елементи і розміри.
16. Александров О.Г., Антонюк Д.А., Капустян О.Є. Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення : навч. посібник. Львів : Новий світ, 2013. 224 с.
17. Биковський О.Г. Зварювання, різання й контроль якості під час виробництва металоконструкцій : підручник. К.: Основа, 2021. 400 с.
18. Орлова Б.Д. Технология и оборудование контактной сварки : учебник. М.: Машиностроение, 1986. 352 с.
19. Гитлевич А.Д., Этингоф Л.А. Механизация и автоматизация сварочного производства : учебник. М.: Машистроение, 1979. 280 с.
20. Красовский А.И. Основы проектирования сварочных цехов : учебник. М.: Машиностроение, 1980. 387 с.
21. Левченко О.Г. Охорона праці у зварювальному виробництві. Навчальний посібник. К.: Основа, 2010. 240 с.
22. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Під ред. Я.Г. Бедрія. Львів, 1997. 275с.
23. Жидецький В. Ц., Джиги рей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці : підручник (видавн. 5-те, доповнене). Л.: Афіша, 2000. 350 с.
Content type: Master Thesis
Vyskytuje se v kolekcích:131 — прикладна механіка

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dyplom_Pasichnyk_A_2022.pdf3,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

Nástroje administrátora