Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40219
Title: Розроблення технології виготовлення ковша екскаватора
Other Titles: Development of an excavator bucket production technology
Authors: Козак, Максим Олександрович
Kozak, Maksym
Bibliographic description (Ukraine): Козак М.О. Розроблення технології виготовлення ковша екскаватора: кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю “131 - прикладна механіка” / М. О. Козак. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – 89 с.
Issue Date: 24-Dec-2022
Date of entry: 16-Jan-2023
Country (code): UA
Supervisor: Марущак, Павло Орестович
Committee members: Ярема, Ігор Теодорович
UDC: 621.7
Keywords: 131
прикладна механіка
напівавтоматичне зварювання в захисних газах
суміш захисних газів
параметри зварювання
технологічний процес
зносостійкість
semi-automatic welding in shielding gases
mixture of shielding gases
welding parameters
technological process
wear resistance
Abstract: У кваліфікаційній роботі розроблено технологію виготовлення ковша екскаватора та спеціальні пристрої для її реалізації. Прийняті в кваліфікаційній роботі інженерні рішення дали змогу підвищити якість виготовлення деталей ковша і зменшити підготовчо-заключний час на операціях, забезпечили концентрацію операцій а також скорочення затрат на виготовлення деталі. Для забезпечення безпечних умов роботи персоналу розроблено питання охорони праці і безпеки у надзвичайних ситуаціях. Наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової задачі, що полягає в підвищенні зносостійкості методом наплавлення на поверхню зубів ковша екскаватора металів із різними внутрішніми структурами.
In the qualifying work, the excavator bucket manufacturing technology and special devices for its implementation are developed. The engineering solutions adopted in the qualification work make it possible to increase the quality of the production of bucket parts and reduce the preparatory and final time for operations, ensure the concentration of operations, as well as the reduction of costs for the production of the detail. In order to ensure safe working conditions for personnel, issues of labor protection and safety in emergency situations have been developed. The theoretical generalization and solution of the scientific task, which consists in increasing the wear resistance by the method of surfacing metals with different internal structures on the surface of the excavator bucket teeth, are presented.
Content: Вступ 1. Аналітична частина 1.1. Опис конструкції зварного виробу 1.2 Вимоги до конструкції виробу 1.3 Аналіз існуючих технологій виготовлення 2 Дослідницька частина 3 Технологічна частина 3.1. Обґрунтування способу зварювання 3.2. Опис вибраного технологічного процесу виготовлення виробу 3.3 Нормування витрат зварювальних матеріалів та електроенергії 4 Конструкторська частина 4.1 Обґрунтування зварювального пристосування 4.2 Розрахунок елементів зварювального пристосування 4.3 Принцип роботи зварювального пристосування 5 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях 5.1 Заходи для захисту від ураження електричним струмом 5.2 Розрахунок штучного освітлення 5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях Висновки Перелік посилань
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40219
Copyright owner: © Козак Максим Олександрович, 2022
References (Ukraine): 1. https://www.lectura-specs.com.ua/ua/model/budivel-na- tehnika/gusenicni-ekskavatori-sdlg/lg6235e-11706430
2. http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=102
3. Самохоцкий А.И.,Кунявский М.Н., Кунявская Т.М. Металоведениє – М.: Металургія, 1990.- 416с.
4. http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=102
5. https://www.alphati.com/ru/shop/koronki-i-adaptery/
6. https://intrack.com.ua/adapter-zuba-j200.html
7. Думов С. И. Технологія електрической сварки плавленням. – Л.: Машиностроєніє, 1987.- 462с.
8. Ясній П. В. Пластично деформовані матеріали: втома і тріщинотривкіст. - Львів: Світ, 1998. - 292 с.
9. Пулька Ч. В. Енергозберігаюча автоматизована лінія для одночасного індукційного наплавлення тонких фасонних дисків / Пулька Ч. // Вісник ТДТУ. — Тернопіль : ТДТУ, 2002. — Том 7. — № 3. — С. 41–48.
10. Шаблій О. М. Дослідження стійкості проти спрацювання наплавлених індукційним способом деталей сільськогосподарських машин / Шаблій О., Пулька Ч., Письменний О. // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2004. — Том 9. — № 1. — С. 22–26.
11. Патент 90132 UA, МПК B23K 13/00. Спосіб наплавлення тонких фасонних дисків [Текст] / Шарик Мирослав Володимирович, Гаврилюк Володимир Ярославович, Пулька Чеслав Вікторович, Сенчишин Віктор Степанович (Україна) - опубл. 12.05.2014.
12. Технологія електричної сварки металів і сплавів плавленням / Под ред. Б.Е. Патон – М.: Висшая школа, 1988.- 560с.
13. http://www.gostrf.com/normadata/1/4294850/4294850476.pdf
14. Гитлевич А. Д. Техніческое нормирование технологіческих процесов в сварочних цехах. – М . : Машоностроеніе, 1972 – 146 с.
15. Акулов А. И., Бельчук Г. А., Демянцевич В. П.Технологія і оборудовання сварки плавленням – М.: Машиностроєніе, 1977. – 432с.
16. Технологія і оборудования сварки плавлениє /Под ред. Г.Д. Никифорова. – М.: Машиностроєніє, 1986. – 320 с.
17. http://www.magr.biz/catalog/stroitelnoe-oborudovanie/mashina- listopravilnaya-mlch-1725/
18. https://qz.dp.ua/ua/p117226517-gidravlicheskie-gilotinnye-listovye.html
19. Нормировоніє розходов матеріальних ресерсів в машиностроєнії. Справочнік в двох томах. Т2 / Под ред . Г. М.Токарева, О. В. Касарева, А. А. Зайцева. – М.: Машиностроеніе, 1988 – 448с.
20. Стєклов О.І. Основи зварювального виробництва. – К.: Вища школа, 1990.-222с.
21. Ресурсозбереження. Нормування витрат зварювальних матеріалів. Загальні вимоги, методи визначення нормативів ручного і механізованого електрозварювання. ДСТУ3159-95. – Київ: Держстандарт України, 1995 – 36с.
22. Юрьев В. П. Сварочние пособие по нормированию материалов и електроенергії для сварочной техники. – М .: Машиностроение, 1972.- 152с.
23. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.
24. Курнин С. А., Николаев Г.А Сварочниє конструкции. Технология изготовлення , механізация, автомвтизація та контроль в сварочном произвоцтве. – М.: Вища школа, 1991. – 398 с.
25. Чвертко А.И., Тимченко В.А. Унифицированное оборудование для автоматической и механизироврнной дуговой сварки и наплавки. -.: Наукова думка, 1978.-190с.
26. Разжигаев А.Ф. Сборочно-сварочние приспособлєнія. – М.: 1960.-125 с.
27. Риморов Е.В. Новие Сварочние приспособления. – Л.: Стройиздат, 1988. – 736 с.
28. Акурьев В. И. Справочник конструктора – машиностроителя: В 3-Х т. Т-1. – М.: Машиностроение, 1982,- 736 с.
29. Терехин А.С., Мосолов Н.И. Безопосность труда електросварщика. – М.: Машиностроєніє, 1990.- 993с.
30. Терликова П.Ф., Мелиников А.С., Баталов В.И. Основи конструювання приспособлень. - М.: Машиностроенние, 1989 – 119с.
31. Федорец В.О., Педченко М.Н., Струтинський В.Б. Гідропроводи та гідропневмоавтоматика. – К.: Вища школа, 1995. – 463с.
32. Базанов А.Ф., Забегалов Г.В. Самоходниє погрущики. М.: Машиностроение, 1979 – 146с.
33. Правила прилада електроустаткування/ Під. ред. П .А. Демина. – М.: Енергомиздат, 1985 – 112с.
34. Джегарей В. С., Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша. 2000р. – 25.
35. Паливода Ю.Є., Дячун А.Є., Лещук Р.Я. Інструментальні матеріали, режими різання і технічне нормування механічної обробки : навчальний посібник. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. 240 с.
36. Паливода Ю. Є. Заготовки у машинобудівному виробництві : навчально-методичний посібник / Паливода Ю.Є., Дячун А.Є. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022. – 148 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КРМ_Kozak_M_2022.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools