Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40214
Title: Модернізація тістомісильної машини Т1-ХТ2А з дослідженням конструкції особливостей вузла змішування з використанням програмного комплексу SolidWorks
Other Titles: Modernization of the dough kneading machine T1-HT2A with the study of the design features of the kneading unit using the SolidWorks software package
Authors: Харчій, Андрій Володимирович
Kharchiy, Andriy
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Харчій А.В. Модернізація тістомісильної машини Т1-ХТ2А з дослідженням конструктивних особливостей вузла замішування з використанням програмного комплексу SolidWorks : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / А.В. Харчій. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 84 с.
Issue Date: 22-Dec-2022
Submitted date: 2022
Date of entry: 16-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Вітенько, Тетяна Миколаївна
Committee members: Кравець, Олег
UDC: 637
Keywords: 133
галузеве машинобудування
тістомісильна машина
SolidWorks
місильна лапа
вузол замішування
kneading machine
SolidWorks
kneading paw
kneading unit
Page range: 84
Abstract: Дослідження на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2022. Магістерська робота присвячена модернізації вузла замішування тістомісильної машини Т1-ХТ2А, а саме тістомісильної лапи. Запропонований варіант виконання модернізованої тістомісильної лапи. Розраховано напруження, що виникають в процесі перемішування тіста.
Description: Харчій А.В. Модернізація тістомісильної машини Т1-ХТ2А з дослідженням конструктивних особливостей вузла замішування з використанням програмного комплексу SolidWorks. - Рукопис. Дослідження на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2022. Магістерська робота присвячена модернізації вузла замішування тістомісильної машини Т1-ХТ2А, а саме тістомісильної лапи. Запропонований варіант виконання модернізованої тістомісильної лапи. Розраховано напруження, що виникають в процесі перемішування тіста.
Content: Вступ. 1. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування основних напрямків дослідження. 2. Вибір методу та способу дослідження модернізації обладнання для замісу тіста. 3. Розрахунок вихідних параметрів обладнання. 4. Моделювання робочого органу тістомісильної машини Т1-ХТА. 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Загальні висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40214
Copyright owner: © Харчій А.В., 2022
References (Ukraine): Поперечний А.М. Процеси та апарати харчових виробництв / Поперечний А.М., Черевко О.І., Гаркуша В.Б., Кирпиченко Н.В.-К.:ЦУЛ,2007. 304с.Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. / Павлище В.Т. та ін. К.: Вища школа, 1993. 556с.
Васійчук В.О. Основи цивільного захисту. Навч. посібник / В.О. Васійчук, В.Є Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. Львів: Видавництво НУ "ЛП", 2010. 417с
Закалов О.В. Технологічне обладнання харчових виробництв / Закалов О.В.,Закалов І.О. Тернопіль:Видавництво ТДТУ, 2000. 406 с.
Лісовенко О. Г. - Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв. Київ: Наукова думка, 2006. 281с.
Мирончук В.Г. Обладнання підприємств харчової промисловості: підручник/В.Г. Мирончук. Віниця: Нова книга., 2007. 648с
Стадник І. Я Процеси другого періоду першої стадії замішування на новій тістомісильній машині /1. Я. Стадник // Вісник ТДТУ, Науковий журнал, випуск №3, том 14., Тернопіль-2009 -С. 81-85.
Boiko R. P., Kharchii A. V., Renik V. R. (2022) Vyznachennia ratsionalnykh parametriv palchykovoho robochoho orhanu tistomisylnoi mashyny [Determination of rational parameters of the finger working body of the kneading machine]. Proceedings of the International scientific-practical conference "Processes, machines, and equipment of agricultural and industrial production: issues of theory and practice". (Tern., 29-30 September 2022), pp. 47 [in Ukrainian].
Поперечний А.М. Процеси та апарати харчових виробництв / Поперечний А.М., Черевко О.І., Гаркуша В.Б.,Кирпиченко Н.В.-К.:ЦУЛ,2007. 304с.Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. / Павлище В.Т. та ін. К.: Вища школа, 1993. 556с.
Стадник І. Я. Процеси та машини для замішування тіста І І. Я. Стадник, О. Т. Лісовенко // Тернопіль: видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя 2011.-212с.
Стадник І. Я. Процеси першої стадії замішування на новій тістомісильній машині / І. Я. Стадник // Вісник ТДТУ, Науковий журнал, випуск No2, том 14., Тернопіль-2009 С. 72-79.
Стадник І. Я Процеси другого періоду першої стадії замішування на новій тістомісильній машині /1. Я. Стадник // Вісник ТДТУ, Науковий журнал, випуск No3, том 14., Тернопіль-2009 -С. 81-85.
Стадник І. Я. Шляхи зниження енергозатрат при замішуванні тіста. І І. Я. Стадник // Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя No1. Том. 13 Тернопіль, - 2008р.- 110-114с.
Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — 2-гий вид., перероб. Затверджено МОН / Стеблюк М.І. К., 2010. 487 с.
Шевчук Я.М. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.090221107 “Обладнання харчових та переробних виробництв” / Шевчук Я.М., Галущак М.П. Тернопіль, 2001 28с.
Стадник І. Я., Пристрій для визначення реологічних властивостей тіста. / І. Я. Стадник , О. Т. Лісовенко, В. Я. Федів // Хранение переработка зерна, 2008р. - No11,. - С. 57-58.
Стадник И.Я., Панькив Ю.Ю. Метод интенсивного образования фазового контакта компонентов при смешивании. Volumul include materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Realizări și perspective în inginerie agrară și transport auto” dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova. Chişinău : UASM, 2018. Vol. 51. P. 78–82.
References (International): Kharchii A., Boiko R., Stadnyk I. Y. (2022) Vplyv intensyvnosti zamishuvannia na fizyko-mekhanichni vlastyvosti tista [Influence of mixing intensity on physico-mechanical properties of the test]. Proceedings of the Ⅴ International Student Scientific and Technical Conference "Natural Sciences and Humanities. Current Issues" (Tern., 28-29 April 2022), pp. 98-99 [in Ukrainian].
Igor Yaroslavovych Stadnyk, Juilia Pankiv, Petro Havrylko, Halina Karpyk. Researching of the concentration distribution of soluble layers when mixed in the weight condition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Slovak. 2019.Vol. 13. No. 1. P. 581 – 592.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Харчій Дипломна робота.pdf3,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools