Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40049

Title: Investigation of the spatial motion of a body with distributed mass connected by an inextensible cable to a moving trolley
Other Titles: Дослідження просторового руху тіла з розподіленою масою, приєднаного нерозтяжним тросом до рухомого візка
Authors: Подлєсний, Сергій Володимирович
Podliesnyi, Serhii
Affiliation: Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ, Україна
Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Podliesnyi S. Investigation of the spatial motion of a body with distributed mass connected by an inextensible cable to a moving trolley / Serhii Podliesnyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 83–91.
Bibliographic description (International): Podliesnyi S. (2022) Investigation of the spatial motion of a body with distributed mass connected by an inextensible cable to a moving trolley. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 106, no 2, pp. 83-91.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (106), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (106), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 106
Issue Date: 21-Jun-2022
Submitted date: 30-Jan-2022
Date of entry: 3-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.083
UDC: 531.3
Keywords: нелінійна динаміка
коливання
хаос
просторова задача
подвійний сферичний маятник
рівняння Лагранжа 2-го роду
математична модель
числовий експеримент
nonlinear dynamics
oscillations
chaos
spatial problem
double spherical pendulum
Lagrange equation of the 2nd kind
mathematical model
numerical experiment
Number of pages: 9
Page range: 83-91
Start page: 83
End page: 91
Abstract: Розглянуто просторовий рух механічної системи, де важка балка заданої маси і розмірів підвішена одним кінцем невагомим нерозтяжним тросом до візка, який без опору може рухатися по горизонтальних напрямних. Система має п’ять ступенів вільності. На основі апарату аналітичної механіки і рівнянь Лагранжа отримано математичну модель розглядуваної механічної системи у вигляді системи п’яти нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку. Математична модель реалізована у вигляді комп’ютерної програми, яка дозволяє визначити координати (положення) балки в будь-який момент часу, побудувати траєкторію руху центра мас, визначити кінематичні характеристики руху, розрахувати натяг троса й визначити його екстремальне значення. На підставі проведеного числового експерименту побудовано графіки й фазові траєкторії цих параметрів, у тому числі 3D траєкторія руху центра мас балки. Система може демонструвати досить складну динаміку залежно від початкових умов, про що свідчать результати чисельних розрахунків. За певних умов можлива хаотична поведінка системи. Маючи математичну модель і програму розрахунку, можна проводити подальші дослідження розглянутої системи, виявляючи положення стійкої та нестійкої рівноваги, режими автоколивань, виявляючи області різних за характером періодичних і хаотичних режимів, біфуркації та ін. Дослідження проведено за нелінійною моделлю без використання асимптотичних методів, що дозволило виключити методологічну похибку рішення. Отримані результати можуть бути використані при моделюванні керованих маятникових рухів різних механічних систем. Методика і програма рекомендуються для вирішення прикладних завдань проектування та експлуатації різних вантажопідйомних систем і технічних пристроїв, здатних демонструвати складну поведінку. У методичному плані пропонований матеріал цікавий для студентів і аспірантів у плані навчання принципам побудови та аналізу складних нелінійних просторових динамічних систем.
The article considers the spatial motion of a mechanical system where a heavy beam of a given mass and dimensions is suspended at one end by a weightless inextensible cable to a trolley, which can move along horizontal guides without resistance. The system has five degrees of freedom. Based on the apparatus of analytical mechanics and Lagrange equations, a mathematical model of the considered mechanical system in the form of a system of five nonlinear differential equations of the second order is obtained. The mathematical model is implemented in the form of a computer program that allows you to determine the coordinates (positions) of the beam at any time, build the trajectory of the center of mass, determine the kinematic characteristics of the movement, calculate the cable tension and determine its extreme value. Based on the numerical experiment, graphs and phase trajectories of these parameters are constructed, including the 3D trajectory of the center of mass of the beam. The system can show quite complex dynamics depending on the initial conditions, as evidenced by the results of numerical calculations. Under certain conditions, chaotic behavior of the system is possible. Having a mathematical model and a calculation program, it is possible to conduct further studies of the system under consideration, revealing the positions of stable and unstable equilibrium, modes of self-oscillations, revealing areas of periodic and chaotic modes, bifurcations, and so on.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40049
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://doi.org/10.1177/0020294020962133
https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106326
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.049
https://doi.org/10.25206/2310-9793-7-1-104-110
https://www.researchgate.net/publication/265385700
https://doi.org/10.1155/2014/203709
https://doi.org/10.1002/asjc.1683
https://doi.org/10.1155/2021/6685816
https://doi.org/10.1007/s12206-008-0216-0
https://doi.org/10.1109/EUROSIM.2013.33
https://doi.org/10.1109/ICARM.2019.8833826
https://doi.org/10.5194/ms-4-251-2013
References (Ukraine): 1. Векерик В. та ін. Теоретична механіка. Частина друга. Динаміка: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Факел, 2002. 342 с.
2. Zhang M., Zhang Y., Cheng X. Finite-Time Trajectory Tracking Control for Overhead Crane Systems Subject to Unknown Disturbances. IEEE, Vol. 7. 2019. Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2019.2911538.
3. Niu D., Zhu Y., Chen X., ets. An anti-sway positioning control method via load generalized position tracking with disturbance observer. Measurement and Control. 53 (9–10). 2020. P. 2101–2110. DOI: https://doi.org/10.1177/0020294020962133
4. L. Ramli, Z. Mohamed, M. Efe, I. M. Lazim, H.I. Jaafar. Efficient swing control of an overhead crane with simultaneous payload hoisting and external disturbances. Elsevir. Mechanical Systems and Signal Processing. 135 (2020). 106326. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106326
5. M. J. Maghsoudi, H. Nacer, M. O. Tokhi, Z. Mohamed. A Novel Approach in S-Shaped Input Design for Higher Vibration Reduction. Journal of Applications of Modelling and Simulation, 2018.
6. Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Сердюченко Ю. Ю., Діктерук М. Г. Аналіз коливань вантажу на зовнішній підвісці гелікоптера при його горизонтальному польоті з постійною швидкістю. Вестник ХНАДУ. Вып. 57. 2012. С. 234–238.
7. Podlesny S. Dynamics of a spherical pendulum on a nonlinear elastic suspension under the action of a variable side aerodynamic load. Visnyk TNTU. 2020. Vol. 98. No. 2. P. 49–58. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.049
8. Корытов М. С., Щербаков В. С., Титенко В. В., Беляков В. Е. Модель сферического маятника с подвижной точкой подвеса в задаче пространственного перемещения груза грузоподъемным краном при ограничении колебаний. Динамика систем, механизмов и машин. 2019. Том 7. № 1. С. 104–110. DOI: https://doi.org/10.25206/2310-9793-7-1-104-110
9. Perig A. V., Stadnik A. N., Deriglazov A. I., Podlesny S. V. «3 DOF spherical pendulum oscillations with a uniform slewing pivot center and a small angle assumption». Shock and Vibration. Vol. 2014. Article ID 203709. 32 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/265385700. DOI: https://doi.org/10.1155/2014/203709
10. Zhang M., Ma X., Rong X., Song R., Tian X., Li Y. An enhanced coupling nonlinear tracking controller for underactuated 3d overhead crane systems. Asian Journal of Control, Vol. 20. No. 5. 2018. P. 1839–1854. DOI: https://doi.org/10.1002/asjc.1683
11. Wang J., Wang S., Chen H.,Niu A., Jin G. Dynamic Modeling and Analysis of the Telescopic Sleeve.
12. Antiswing Device for Shipboard Cranes. Hindawi. Mathematical Problems in Engineering. Vol. 2021. Article ID 6685816. 15 p. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/6685816
13. H. C. Cho and K. S. Lee. Adaptive control and stability analysis of nonlinear crane systems with perturbation. Springer. Journal of Mechanical Science and Technology. 22. 2008. Р. 1091–1098. DOI: https://doi.org/10.1007/s12206-008-0216-0
14. Куценко Л. М., Адашевська І. Ю. Геометричне моделювання коливань багатоланкових маятників. Монографія. X.: НТУ «ХПІ», 2008. 176 с.
15. Miyamoto К. Long Term Simulations of the Double Pendulum by Keeping the Value of Hamiltonian Constant. 8th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 2013. Р. 130–135. DOI: https://doi.org/10.1109/EUROSIM.2013.33
16. Wu Y., Sun N., Liang X., Fang Y., Xin X. A Robust Control Approach for Double-Pendulum Overhead Cranes With Unknown Disturbances. 2019 IEEE 4th International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM). P. 510–515. DOI: https://doi.org/10.1109/ICARM.2019.8833826
17. Ловейкін В., Лимар П. Динамічний аналіз переміщення візка вантажо-підйомного крана зі зміщеним центром мас вантажу відносно захвату. Вісник ТНТУ. 2014. Том 73. № 1. С. 102–109.
18. O’Connor W., Habibi H. Gantry crane control of a double-pendulum, distributed-mass load, using mechanical wave concept. Mech. Sci. 4. 2013. Р. 251–261. DOI: https://doi.org/10.5194/ms-4-251-2013
References (International): 1. Vekeryk V. ta in. Teoretychna mekhanika. Chastyna druha. Dynamika. Navchal'nyy posibnyk. Ivano-Frankivs'k: Fakel, 2002. P. 342. [In Ukrainian].
2. Zhang M., Zhang Y., Cheng X. Finite-Time Trajectory Tracking Control for Overhead Crane Systems Subject to Unknown Disturbances. IEEE, Vol. 7. 2019. Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2019.2911538.
3. Niu D., Zhu Y., Chen X., ets. An anti-sway positioning control method via load generalized position tracking with disturbance observer. Measurement and Control. 53 (9–10). 2020. P. 2101–2110. DOI: https://doi.org/10.1177/0020294020962133
4. L. Ramli, Z. Mohamed, M. Efe, I. M. Lazim, H.I. Jaafar. Efficient swing control of an overhead crane with simultaneous payload hoisting and external disturbances/ Elsevir. Mechanical Systems and Signal Processing. 135 (2020). 106326. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106326
5. M. J. Maghsoudi, H. Nacer, M. O. Tokhi, Z. Mohamed. A Novel Approach in S-Shaped Input Design for Higher Vibration Reduction. Journal of Applications of Modelling and Simulation, 2018.
6. Loveykin V. S., Chovnyuk Yu.V., Serdyuchenko Yu.Yu., Dikteruk M. H. Analiz kolyvan' vantazhu na zovnishniy pidvistsi helikoptera pry yoho horyzontal'nomu pol'oti z postiynoyu shvydkistyu. Vestnyk KhNADU. Vol. 57. 2012. Р. 234–238. [In Ukrainian].
7. Podlesny S. Dynamics of a spherical pendulum on a nonlinear elastic suspension under the action of a variable side aerodynamic load. Visnyk TNTU. Tern.: TNTU, 2020. Vol. 98. No. 2. P. 49–58. DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.049
8. Korytov M. S., Shcherbakov V. S., Tytenko V. V., Belyakov V. E. Model' sferycheskoho mayatnyka s podvyzhnoy tochkoy podvesa v zadache prostranstvennoho peremeshchenyya hruza hruzopodуоmnуm kranom pry ohranychenyy kolebanyy. Dynamyka system, mekhanyzmov y mashyn. 2019. Tom 7. No. 1. P. 104–110. [In Russian]. DOI: https://doi.org/10.25206/2310-9793-7-1-104-110
9. Perig A. V., Stadnik A. N., Deriglazov A. I., Podlesny S. V. “3 DOF spherical pendulum oscillations with a uniform slewing pivot center and a small angle assumption”. Shock and Vibration. Vol. 2014. Article ID 203709. 32 p. URL: https://www.researchgate.net/publication/265385700. DOI: https://doi.org/10.1155/2014/203709
10. Zhang M., Ma X., Rong X., Song R., Tian X., Li Y. An enhanced coupling nonlinear tracking controller for underactuated 3d overhead crane systems. Asian Journal of Control. Vol. 20. No. 5. 2018. P. 1839–1854. DOI: https://doi.org/10.1002/asjc.1683
11. Wang J., Wang S., Chen H.,Niu A., Jin G. Dynamic Modeling and Analysis of the Telescopic Sleeve
12. Antiswing Device for Shipboard Cranes. Hindawi. Mathematical Problems in Engineering. Vol. 2021. Article ID 6685816. 15 p. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/6685816
13. H. C. Cho and K. S. Lee. Adaptive control and stability analysis of nonlinear crane systems with perturbation. Springer. Journal of Mechanical Science and Technology. 22. 2008. P. 1091–1098. DOI: https://doi.org/10.1007/s12206-008-0216-0
14. Kutsenko L.M., Adashevs'ka I.Yu. Heometrychne modelyuvannya kolyvan' bahatolankovykh mayatnykiv. Monohrafiya. X.: NTU “KhPI”, 2008. 176 р. [In Ukrainian].
15. Miyamoto K. Long Term Simulations of the Double Pendulum by Keeping the Value of Hamiltonian Constant. 8th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 2013. P. 130–135. DOI: https://doi.org/10.1109/EUROSIM.2013.33
16. Wu Y., Sun N., Liang X., Fang Y., Xin X. A Robust Control Approach for Double-Pendulum Overhead Cranes With Unknown Disturbances. 2019 IEEE 4th International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM). P. 510–515. DOI: https://doi.org/10.1109/ICARM.2019.8833826
17. Loveykin V., Lymar P. Dynamic analysis of movement of carriage hoisting crane with a displaced center of mass cargo for grips. Bulletin of TNTU. Ternopil: TNTU. 2014. Vol.73. No. 1. P. 102–109.
18. O’Connor W., Habibi H. Gantry crane control of a double-pendulum, distributed-mass load, using mechanical wave concept. Mech. Sci. 4. 2013. Р. 251–261. DOI: https://doi.org/10.5194/ms-4-251-2013
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2022, № 2 (106)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.