Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38707

Title: Узагальнення наукових підходів до визначення соціально-економічної сутності та структури ринку прац
Other Titles: Generalization of the scientific approaches to the defining of socio-economic essence and structure of labor market
Authors: Черкашина, Тетяна Сергіївна
Cherkashyna, Tetiana
Affiliation: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Черкашина Т. С. Узагальнення наукових підходів до визначення соціально-економічної сутності та структури ринку прац / Тетяна Сергіївна Черкашина // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2022. — Том 74. — № 1. — С. 39–46. — (Економіка).
Bibliographic description (International): Cherkashyna T. (2022) Uzahalnennia naukovykh pidkhodiv do vyznachennia sotsialno-ekonomichnoi sutnosti ta struktury rynku prats [Generalization of the scientific approaches to the defining of socio-economic essence and structure of labor market]. Galician economic journal (Tern.), vol. 74, no 1, pp. 39-46 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 1 (74), 2022
Galician economic journal, 1 (74), 2022
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 1
Volume: 74
Issue Date: 22-Feb-2022
Submitted date: 21-Dec-2021
Date of entry: 7-Sep-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.01.039
Keywords: праця
ринок праці
робоча сила
зайнятість
безробіття
структурне безробіття
добровільне безробіття
заробітна плата
пільги
умови праці
labor
labor market
labor force
employment
unemployment
structural unemployment
voluntary unemployment
salary
perks
working arrangements
Number of pages: 8
Page range: 39-46
Start page: 39
End page: 46
Abstract: Стаття присвячена узагальненню наукових підходів до визначення соціально-економічної сутності та структури ринку праці. З’ясовано, що в сучасній економічній науці існує три основні групи підходів до визначення соціально-економічної сутності та структури ринку праці, а саме класичний, кейнсіанський та інституціональний. Згідно з групою класичних підходів, якого дотримуються Дж. Кларк, Ф. Хайєк, Р. Холл, Д. Гілдер, М. Федстайн, І. Фішер, М. Фридман, A. Маршалл, К. Маркс, А. Пігу, E. Фелпс, А. Сміт, Д. Рікардо, конкуренція на ринку праці виключає появу «вимушеного безробіття», а динаміка ставки банківського відсотка та еластичність співвідношення цін і заробітної плати забезпечують повну зайнятість працездатного населення. Відповідно до основних положень кейнсіанської теорії зайнятості, якої дотримуються Д. Богиня, Е. Домар, І. Грабинська, Дж. Хікс, Дж. Кейнс, М. Ліхачов, Р. Харрод, не пропозиція праці створює попит на неї, а навпаки, «ефективний» попит сприяє формуванню пропозиції праці, причому досягнення рівноваги на ринку праці можливе лише за умови активного державного регулювання. Іншими словами, представники кейнсіанської концепції обґрунтували ідею необхідності активного втручання держави в економічні процеси, у тому числі й у регулювання зайнятості населення, і основним інструментом подолання безробіття вони визнали ефективну політику, яка спирається в основному на використання фіскальних інструментів – податків і бюджетних витрат. Відповідно до інституціональних підходів, яких дотримуються Дж. Коммонс, Р. Коуз, О. Грішнова, Т. Кір’ян, У. Мітчелл, С. Панчишин, A. Рівз, Д. Стаклер, Д. Зоїдзе, динаміка ринку праці визначається розвитком окремих галузей, взаємодією соціальних та професійних груп, діяльністю профспілок, а також традиціями, які існують у кожній галузі, в кожному регіоні, в кожній країні. Окрім цього, інституціоналісти висунули ідею державного регулювання зайнятості за допомогою механізму страхування від безробіття, укладання угод між роботодавцями та найманими працівниками щодо визначення тривалості робочого дня, величини основної заробітної плати, розміру премії, а також соціальних виплат на випадок безробіття. Синтезувавши існуючі наукові позиції щодо сутності ринку праці, у статті дано авторське бачення цього поняття, під яким розуміється система економічних, політичних та соціальних відносин між основними економічними суб’єктами (підприємствами та індивідами) щодо купівлі-продажу робочої сили.
The article is devoted to the generalization of scientific approaches to the defining of socio-economic essence and structure of labor market. It has been revealed that in modern economic science there are three main groups of approaches to the defining of socio-economic essence and structure of labor market that are classical, Keynesian and institutional. According to classical approaches to the defining of socio-economic essence and structure of labor market (J. Clark, F. Hayek, R. Holl, D. Gilder, М. Fedstain, І. Fisher, М. Friedman, A. Marshall, C. Marx, А. Pigu, E. Phelps, А. Smith, D. Ricardo) competition on the labor market excludes emergence of forced unemployment and dynamic of interest rate. Elasticity of the relationship between prices ans wages provide full employment in the economy. According to key statements of Keynesian economic theory (D. Bogynia, Е. Domar, І. Grabynska, J. Hicks, J. Keynes, М. Lihachev, R. Harrod) demand on labor does not form supply on it but, on the contrary, effective aggregate demand increase in aggregate supply, including supply on labor, so reaching of equilibrium on the labor market must be provided by a government. In other words, representatives of Keynesian concept proved idea about need of active government intervention in the economy, including state regulation of labor market, and determined taxes and expenditure as key instruments of fiscal policy to fight unemployment. According to institutional approaches (J. Commons, R. Couz, О. Grishnova, Т. Kyrian, U. Мitchell, S. Panchyshyn, A. Reeves, D. Stuckler, D. Zoidze) dynamic of labor market is determined by development of some industries, activity of trade unions, interaction between different social and professional groups as well as traditions that exist in any region or country. In addition, representatives of Institutionalism put forward an idea about need of state regulation of labor market using mechanism of unemployment insurance, concluding permanent contracts between employers and employees concerning salary, perks, compensation package, social benefits, paid leave and flexible working arrangements. Summing up all viewpoints above, it has been proposed author’s definition of labor market that is regarded a system of economic, political and social relations that characterize level of development and agreement of economic subjects’ needs of buying and selling of labor force.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38707
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.3
https://doi.org/10.15407/etet2020.02.099
https://doi.org/10.3386/w27886
https://doi.org/10.36095/banxico/di.2021.21
References (Ukraine): 1. Бабич С. Сучасний ринок праці в економічній системі. Бізнес Інформ. 2012. № 10. C. 160–164.
2. Богиня Д., Грішнова O. Основи економіки праці. К.: Знання-Прес. 2010. 313 с.
3. Волянська-Савчук Л., Красовський В. Теоретичні засади ринку праці в економічній системі. Економіка і організація управління. 2019. № 1 (33). С. 21–32. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.3
4. Гнатенко І., Рубежанська B. Національний ринок праці: ключові аспекти державного регулювання: монографія. Харків: СГ НТМ «Новий курс». 2019. 248 с.
5. Гречанівська С., Петренко Н., Качмар О. Сутність і характеристика основних понять ринку праці в соціально-економічній системі. Агросвіт. 2021. № 7–8. С. 53–59.
6. Панчишин C., Грабинська І. Про вітчизняну терміносистему фундаментальної економічної науки. Економічна теорія. 2020. № 2. С. 99–115. DOI:https://doi.org/10.15407/etet2020.02.099
7. Писсаридес К., Марганий О., Белозеров С. Занятость и экономический рост. Спб: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2018. 317 с.
8. Швець О. Еволюція економічної думки щодо проблем розвитку й регулювання ринку праці. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 1. С. 8–16.
9. Gros D. Labor market responses to the COVID-19 crisis in the United States and Europe. CEPS Working Document. 2021. 19 p.
10.Janta B., Ratzmann N., Ghez J., Khodyakov D., Yahub O. Employment and the changing labor market. Global societal trends to 2030. Santa Monica: RAND Corporation, 2018. 69 р.
11. Hale T., Anania J., Angrist T. Variation in government responses to COVID-19. BSG Working Paper. Oxford University. 2021. 42 р.
12. Fagan C., Hebson G., Tavora I. Making work more equal: A new labor market segmentation. Manchester: Manchester University Press. 2017. 29 р.
13. Hall R., Kudlyak M. Unemployed with jobs and without jobs. NBER Working Papers. 2020. 45 р. DOI: https://doi.org/10.3386/w27886
14. Leyna G. Informal labor market in times of pandemic: Evidence from Latin America and policy options. Mexico. 2021. 54 р. DOI: https://doi.org/10.36095/banxico/di.2021.21
15. Lukasz R., Summers L. On secular stagflation in the industrial world. Brookings Brief. Economic Studies. 2019. 39 р.
16. Steven D., Marinesku J. Posted wages and labor market conditions. Working paper. 2017. 44 р.
17. Stuckler D., Reeves A. Labor market policy and health Structured review of the bidirectional relationship. Public health panorama. 2016. Volume 2. Issue 2. P. 136–159. [In English].
References (International): 1. Babych S. Suchasnyi rynok pratsi v ekonomichnii systemi. Biznes Inform. 2012. No. 10. P. 160–164. [In Ukrainian].
2. Bohynia D., Hrishnova O. Osnovy ekonomiky pratsi. K.: Znannia-Pres. 2010. 313 p. [In Ukrainian].
3. Volianska-Savchuk L., Krasovskyi V. Teoretychni zasady rynku pratsi v ekonomichnii systemi. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. 2019. No. 1 (33). Р. 21–32. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.3
4. Hnatenko I., Rubezhanska B. Natsionalnyi rynok pratsi: kliuchovi aspekty derzhavnoho rehuliuvannia: monohrafiia. Kharkiv: SH NTM “Novyi kurs”, 2019. 248 р. [In Ukrainian].
5. Hrechanivska S., Petrenko N., Kachmar O. Sutnist i kharakterystyka osnovnykh poniat rynku pratsi v sotsialno-ekonomichnii systemi. Ahrosvit. 2021. No. 7–8. Р. 53–59. [In Ukrainian].
6. Panchyshyn C., Hrabynska I. Pro vitchyznianu terminosystemu fundamentalnoi ekonomichnoi nauky. Ekonomichna teoriia. 2020. No. 2. Р. 99–115. [In Ukrainian]. DOI:https://doi.org/10.15407/etet2020.02.099
7. Pyssarydes K., Marhanyi O., Belozerov S. Zaniatost y эkonomycheskyi rost. Spb: Yzdatelstvo Sankt-Peterburhskoho hosudarstvennoho unyversyteta, 2018. 317 р. [In Russian].
8. Shvets O. Evoliutsiia ekonomichnoi dumky shchodo problem rozvytku y rehuliuvannia rynku pratsi. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky. 2020. Tom 5. No. 1. Р. 8–16. [In Ukrainian].
9. Gros D. Labor market responses to the COVID-19 crisis in the United States and Europe. CEPS Working Document. 2021. 19 p. [In English].
10.Janta B., Ratzmann N., Ghez J., Khodyakov D., Yahub O. Employment and the changing labor market. Global societal trends to 2030. Santa Monica: RAND Corporation, 2018. 69 p. [In English].
11. Hale T., Anania J., Angrist T. Variation in government responses to COVID-19. BSG Working Paper. Oxford University. 2021. 42 р. [In English].
12. Fagan C., Hebson G., Tavora I. Making work more equal: A new labor market segmentation. Manchester: Manchester University Press, 2017, 29 р. [In English].
13. Hall R., Kudlyak M. Unemployed with jobs and without jobs. NBER Working Papers. 2020. 45 р. [In English]. DOI: https://doi.org/10.3386/w27886
14. Leyna G. Informal labor market in times of pandemic: Evidence from Latin America and policy options. 2021. 54 р. [In English]. DOI: https://doi.org/10.36095/banxico/di.2021.21
15. Lukasz R., Summers L. On secular stagflation in the industrial world. Brookings Brief. Economic Studies. 2019. 39 р. [In English].
16. Steven D., Marinesku J. Posted wages and labor market conditions. Working paper. 2017. 44 p. [In English].
17. Stuckler D., Reeves A. Labor market policy and health Structured review of the bidirectional relationship. Public health panorama. 2016. Volume 2. Issue 2. P. 136–159. [In English].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2022, № 1 (74)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.