Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38683
Titel: Онлайн-продажі готельно-ресторанних послуг: проблеми та перспективи їх вирішення в сучасних умовах (на прикладі ГРК «Сфера»)
Sonstige Titel: Online sales of hotel and restaurant services: issues and prospects for their solution in modern conditions (on the example of HRC “Sfera”)
Autor(en): Борко, Олександра Андріївна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Борко О.А. Онлайн-продажі готельно-ресторанних послуг: проблеми та перспективи їх вирішення в сучасних умовах (на прикладі ГРК «Сфера»): дипломна робота бакалавра за спеціальністю „241 — готельно-ресторанна справа“ / О.А. Борко . — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 62 с.
Erscheinungsdatum: Jun-2022
Submitted date: Jun-2022
Date of entry: 6-Sep-2022
Herausgeber: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Федишин, Ірина Богданівна
Stichwörter: онлайн продажі
готельно-ресторанні послуги
інформаційно-комунікаційні технології
менеджмент
online sales
hotel and restaurant services
information and communication technologies
management
Zusammenfassung: Кваліфікаційна робота бакалавра виконана у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Мета і завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи бакалавра є розроблення рекомендацій щодо активізації продажів готельно-ресторанних послуг в онлайн-форматі. Для досягнення поставленої мети були поставлені і вирішені такі основні завдання: - дослідити значення інформаційних технологій в управлінні підприємством готельно-ресторанного бізнесу; - вивчити сутність, зміст і види процесів продажу товарів і послуг; - описати особливості процесу онлайн-продажу послуг; - здійснити аналіз діяльності ГРК «Сфера»; - дослідити методи просування послуг як інструмент підвищення ефективності продажів. Об’єкт дослідження – ГРК «Сфера», який включає готель «Stella» та ресторан «Сфера». Предмет дослідження – процес онлайн-продажів готельно-ресторанних послуг. Практичне значення одержаних результатів. У процесі підготовки роботи запропоновано ГРК «Сфера» використовувати глобальні інформаційні ресурси, а також обґрунтовано доцільність використання віртуального 3D-туру для просування і активізації онлайн-продажів послуг. Обсяг і структура кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра викладена на ____ сторінках комп’ютерного тексту, складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із ___ найменувань. Робота включає ___ таблиць, ____ рисунків.
The bachelor`s qualification work is performed in accordance with the theme of research work of the Innovation Activity and Services Management Department in Ternopil Ivan Puluj National Technical University. The paper`s purpose and main task. The purpose of the bachelor's qualification work is to develop recommendations for intensifying sales of hotel and restaurant services online. To achieve this goal, the following main tasks were set and solved: - to study the importance of information technology in the management of the hotel and restaurant business; - to study the essence, content and types of processes of selling goods and services; - describe the features of the process of online sales of services; - to carry out the analysis of activity of hotel and restaurant enterprise "Sphere"; - to explore methods of service promoting to improve sales efficiency. The object of research is the hotel and restaurant enterprise “SfeRa” Group, which includes the Stella Hotel and the SfeRa Restaurant. The subject of research is the process of online sales of hotel and restaurant services. The paper`s practical significance. In the process of preparation of the work it was proposed to use global information resources, as well as the expediency of using a virtual 3D-tour to promote and enhance online sales of services. Volume and structure of qualification work. The bachelor's thesis is presented on ____ pages of computer text, consists of the introduction, four chapters, conclusions, a list of ___ sources. The work includes ___ tables, ____ figures.
Content: ВСТУП … 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДАЖІВ ПОСЛУГ ... 1.1. Значення інформаційних технологій в управлінні підприємством готельно-ресторанного бізнесу … 1.2. Сутність, зміст і види процесів продажу товарів і послуг … 1.3. Особливості процесу онлайн-продажу послуг … 2. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОДАЖІВ ПОСЛУГ ГРК «СФЕРА» .... 2.1. Загальна характеристика діяльності ГРК «Сфера» … 2.2. Оцінка ефективності надання готельно-ресторанних послуг у ГРК «Сфера»… 2.3. Дослідження проблем та перспектив онлайн-продаж у ГРК «Сфера»… 3. РЕКОМЕНДАЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ОНЛАЙН-ПРОДАЖІВ ПОСТУГ ГРК «СФЕРА» ... 3.1. Характеристика глобальних інформаційних ресурсів як інструментів онлайн-продажів готельно-ресторанних послуг ... 3.2. Обґрунтування доцільності використання віртуального 3D-туру для просування і активізації онлайн-продажів послуг ГРК «Сфера» … 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 4.1. Надзвичайні ситуації, викликані пожежами, вибухами … 4.2. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах … ВИСНОВКИ … БІБЛІОГРАФІЯ …
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38683
Copyright owner: © Борко О.А., 2022
References (Ukraine): ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 1. Estimated loss of tourism expenditure due to the impact of coronavirus (COVID-19) in Italy in 2020, by sector(in million euros). Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/1105700/loss-of-tourism-expenditure-due-to-impact-of-coronavirus-in-italy-by-sector/ 2. Hotel market in Central and Eastern Europe - Statistics & Facts. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.statista.com/topics/5180/hotel-market-in-central-and-eastern-europe/ 3. Influencer Marketing Hub. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.data.ai/en/apps/mac/app/1183344019/ 4. Internet-нові інструменти в маркетинговій діяльності підприємств: www.ecworld.com.ua/ 5. Market size of the global hotel industry from 2014 to 2018. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/247264/total-revenue-of-the-global-hotel-industry/ 6. Michael A. Stelzner. Launch: How to Quickly Propel Your Business Beyond the Competition. Amazon and ebook release: June 6, 2011. - 255 p. 7. Акулич М. Аутрич-маркетинг (Outreach Marketing) в Интернете // «Издательские решения». – 2021. - 93 с. 8. Електронна комерція: / А. Береза, І. Козак, Ф. Левченко та ін. К.: КНЕУ, 2002. 326 с. 9. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм навчання) / укл. : І.Б. Федишин. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 97 с. 10. Енгель П.С., Макарова М.В., Баришенська В.Г. та інші. Інформатика і комп’ютерна техніка. Навчальний посібник для студентів кооперативних ВНЗ. – К.: Навчально-методичний Центр Укоопспілки «Укоопосвіта», 2000. – 267 с. 11. Законодавство України Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.rada.kiev.ua; http://www.nau.kiev.ua; http://www.ukrpravo.kiev. com; http://www.liga.kiev.ua. 12. Інтернет-маркетинг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Литовченко. К.: Центр. учб. л-ри, 2011. 332 с. 13. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (за ред. проф. Апопія В. В., проф.. Гончарука Я. А.). Львів, Видавництво ЛКА, 2001. 450 с. 14. Концепція Національної програми інформатизації. Схвалено Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 року №75/98-ВР. – Електронний ресурс. Режим доступу:: http://www.ipc.kiev.ua/ukr/laws.asp?type=arti-cle&num=53. 15. Макарова М.В. Доцільність і етапи створення системи дистанційного навчання в регіональному вищому навчальному закладі. /Науково-практичний журнал. Регіональні перспективи», №2–3/2001, с. 216–218. 16. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 272 с. 17. Мендела І.Я. Стратегії онлайн-продажу готельного продукту / Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип 17. Т.2, С.195-203 18. Методологія науки – Fajr [Електронний ресурс]. – Режим доступу : sites.google.com/site/fajrru/Home/scientific. 19. Методологія науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.inter-pedagogika.ru. 20. Мозгова Г.В. Інструменти інтернет – маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429. 21. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. 22. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nplu.kiev.ua. 23. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. – Львів: Афіша, 200124. Пілянкевич Є. Роль держави у сфері регулювання доступу до інформації в комп’ютерних мережах. – Режим доступу : http://www.ipc.kiev.ua/UKR/bulletin/09/9_2.htm. 25. Полясковська К.В. Інноваційний розвиток підприємств: сутність та особливості у сфері торгівлі // Економіка розвитку. 2014. №3. С. 93-99. 26. Продаж послуг. Електронний ресур. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 27. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Сприймані ризики: теоретичні підходи // Маркетинг в Україні. – № 3. – 2003. – С.33–35. 28. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навч. посібник / Т.М. Тардаскіна, Є.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 244 с. 29. Увеличение продаж с SEO / И. О. Севостьянов — «Питер», 2016 — (Маркетинг для профессионалов) 30. Украинский Internet: проблемы, достижения, цифры и факты. Материалы Круглого стола. /Журнал «Компьютерное Обозрение», №16/2000, – Режим доступу : http://www.itc-ua.com/ article.phtml?ID=2088. 31. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм навчання) / І.Б. Федишин. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 97 с. 32. Федишин І.Б. Рецесія у сфері готельно-ресторанного бізнесу: виклики та загрози / І. Б. Федишин // «Інновації розвитку харчових технологій та індустрії гостинності в контексті сучасних тенденцій готельно-ресторанного бізнесу». Збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції – Тернопіль ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2020. – С.70-72 33. Черненко О. На шляху до пост-цифрового маркетингу в Україні: проблеми та завдання // Маркетинг в Україні. 2016. № 3 (96). С. 4-11.34. Чоботар С.І. Основи бізнесу: Навч. посіб. / С.І. Чоботар, В.М. Фомішіна., С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна. К.: Академія, 2009. 384 с. 35. Шалева О.І. Електронна комерція: Навч. посібник / О.І. Шалева. К.:Центр учбової літератури, 2011. 209 с.
Content type: Bachelor Thesis
Enthalten in den Sammlungen:241 — Готельно-ресторанна справа (бакалаври)

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
dyplom_Borko O_A_2022.pdf1,38 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen
Авторська довідка_ Борко.doc46,5 kBMicrosoft WordÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

Administrationswerkzeuge