Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37806

Назва: Визначення основних ймовірнісних характеристик фотоплетизмосигналу з використанням моделі лінійного періодичного випадкового процесу
Інші назви: Determination of basic probability characteristics of the photopletysmic signal using linear periodical random process model
Автори: Марченко, Б.
Млинко, Богдана Богданівна
Фриз, Михайло Євгенович
Marchenko, B.
Mlynko, B.
Fryz, M.
Приналежність: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Марченко Б. Визначення основних ймовірнісних характеристик фотоплетизмосигналу з використанням моделі лінійного періодичного випадкового процесу / Б. Марченко, Б. Млинко, М. Фриз // Вісник ТДТУ. — Т., 2006. — Том 11. — № 2. — С. 136–141. — (Математичне моделювання. Математика. Фізика).
Bibliographic description: Marchenko B., Mlynko B., Fryz M. (2006) Vyznachennia osnovnykh ymovirnisnykh kharakterystyk fotopletyzmosyhnalu z vykorystanniam modeli liniinoho periodychnoho vypadkovoho protsesu [Determination of basic probability characteristics of the photopletysmic signal using linear periodical random process model]. Scientific Journal of TSTU (Tern.), vol. 11, no 2, pp. 136-141 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (11), 2006
Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 2 (11), 2006
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського державного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 11
Дата публікації: 1-чер-2006
Дата подання: 26-гру-2005
Дата внесення: 14-тра-2022
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
УДК: 319.216
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 136-141
Початкова сторінка: 136
Кінцева сторінка: 141
Короткий огляд (реферат): У статті запропоновано нову математичну модель фотоплетизмосигналу (ФПС) у вигляді лінійного періодичного випадкового процесу, яка відображає біофізичні особливості породження досліджуваного сигналу, його стохастичну періодичність, дозволяє аналізувати ФПС методом характеристичних функцій, визначати інформативні ознаки за результатами експериментальних досліджень.
New model of the photopletysmic signal as a linear periodical random process are presented. The biophisycal specifics of investigated signal generation and its stochastic periodical nature are shown in the model. It allows to analyze photopletysmic signal using character function methods and to determine of informative factors using results of experimental investigation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37806
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2006
Перелік літератури: 1. Десова А.А., Вапник Т.Н., Белова И.И. Использование показателей периферического пульса для дифференциальной диагностики заболеваний легких //Физиология человека. – 1991. – Т.17, №2. - С. 54-60.
2. А.А.Десова, Ю.С.Легович, О.С.Разин. Компьютерная система диагностики на базе анализа ритмической структуры пульсового сигнала лучевой артерии //Медицинская техника. – 1999. - №3. – C. 3-5.
3. Мерсер Д.(Mercer D.M.) Аналитические методы исследования периодических процессов, замаскированных случайными флуктуациями. - В кн.: Биологические часы. - М.: Мир, 1964. - C. 126-152.
4. Драган Я.П. Структура и представление моделей стохастических сигналов. - К.: Наукова думка, 1980. -381 с.
5. Драган Я.П., Приймак Н.В. Линейные периодически коррелированные случайные процессы. – Львов: 1986. - 30 с.
6. Исимару А. Распространение и рассеяние волн в случайно- неоднородных средах. [Т1]: Однократное рассеяние и теория переноса: Пер. с англ. Л.А. Апресяна и др. - М.: Мир, 1981. – 238 с.
7. Марченко Б.Г. Метод стохастических интегральных представлений и его приложения в радиотехнике. - К.: Наукова думка, 1973. - 191 с.
8. Марченко Б.Г. Лінійні періодичні процеси //Праці Інституту електродинаміки НАН України. Електротехніка. - Київ: ІЕД НАН України, 1999. - С. 172-185.
9. Марченко Б.Г., Мыслович М.В. Вибродиагностика подшипниковых узлов электрических машин. - К.: Наукова думка, 1992. - 196 с.
10. Млинко Б.Б., Фриз М.Є. Ідентифікація та оцінювання діагностичних параметрів на основі аналізу фотоплетизмограми //Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2002. - Т.7, №4. - С. 81-87.
References: 1. Desova A.A., Vapnik T.N., Belova I.I. Ispolzovanie pokazatelei perifericheskoho pulsa dlia differentsialnoi diahnostiki zabolevanii lehkikh //Fiziolohiia cheloveka, 1991, V.17, No 2, P. 54-60.
2. A.A.Desova, Iu.S.Lehovich, O.S.Razin. Kompiuternaia sistema diahnostiki na baze analiza ritmicheskoi struktury pulsovoho sihnala luchevoi arterii //Meditsinskaia tekhnika, 1999, No 3, P. 3-5.
3. Merser D.(Mercer D.M.) Analiticheskie metody issledovaniia periodicheskikh protsessov, zamaskirovannykh sluchainymi fluktuatsiiami, V kn., Biolohicheskie chasy, M., Mir, 1964, P. 126-152.
4. Drahan Ia.P. Struktura i predstavlenie modelei stokhasticheskikh sihnalov, K., Naukova dumka, 1980. -381 p.
5. Drahan Ia.P., Priimak N.V. Lineinye periodicheski korrelirovannye sluchainye protsessy, Lvov: 1986, 30 p.
6. Isimaru A. Rasprostranenie i rasseianie voln v sluchaino- neodnorodnykh sredakh. [T1]: Odnokratnoe rasseianie i teoriia perenosa: transl. from English L.A. Apresiana and other - M., Mir, 1981, 238 p.
7. Marchenko B.H. Metod stokhasticheskikh intehralnykh predstavlenii i eho prilozheniia v radiotekhnike, K., Naukova dumka, 1973, 191 p.
8. Marchenko B.H. Liniini periodychni protsesy //Pratsi Instytutu elektrodynamiky NAN Ukrainy. Elektrotekhnika, Kyiv: IED NAN Ukrainy, 1999, P. 172-185.
9. Marchenko B.H., Myslovich M.V. Vibrodiahnostika podshipnikovykh uzlov elektricheskikh mashin, K., Naukova dumka, 1992, 196 p.
10. Mlynko B.B., Fryz M.Ye. Identyfikatsiia ta otsiniuvannia diahnostychnykh parametriv na osnovi analizu fotopletyzmohramy //Visnyk Ternopilskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu, 2002, V.7, No 4, P. 81-87.
Тип вмісту: Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТДТУ, 2006, том 11, № 2Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.