Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37115
Title: Мотивація до самозмін як умова розвитку особистості
Other Titles: Motivation for self-change as a condition for personality development
Authors: Пугарський, Станіслав Васильович
Puharskyi, Stanislav
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФЕМ, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Пугарський С. В. Мотивація до самозмін як умова розвитку особистості : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „053 — психологія“ / С. В. Пугарський. — Тернопіль: ТНТУ, 2021. — 67 с.
Issue Date: 23-Dec-2021
Submitted date: 14-Dec-2021
Date of entry: 31-Dec-2021
Country (code): UA
Supervisor: Періг, Ірина Мирославівна
Committee members: Кирич, Наталія Богданівна
UDC: 159.9
Keywords: 053
психологія
мотивація
самозміни
розвиток особистості
саморозвиток
самоактуалізація
motivation
self-change
development personality
self-development
self-actualization
Abstract: Пугарський С.В. Мотивація до самозмін як умова розвитку особистості Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня магістр, за спеціальністю 053 психологія Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, 2021. Магістерська робота розкриває основні детермінанти мотивації самозмінювання та вплив особистісного розвитку на якість життя особистості. Здійснено теоретичний аналіз спеціалізованої літератури з проблеми дослідження мотивації змін. Виокремлено причини та умови потреби у змінах особистісного розвитку. Запропоновано та реалізовано методику дослідження мотивації самозмінювання осіб, які знаходяться на шляху життєвих змін. Розроблено мотиваційно-розвивальну програму особистісного самовдосоналення. Запропоновано тренінг розвитку мотиваційних змін особистості. Тема самозмін є актуальною з огляду на задоволення потреби людини в позитивній оцінці та самооцінці. Особистісний розвиток є динамічним процесом життєвого шляху людини та показником життєдіяльності зрілої особистості, характеризується відчуттям людиною своєї природи, поступальними змінами в самосприйманні, ставленні до себе, розумінні та опанування своїх емоцій, дій та вчинків, конструктивними рішеннями проблемних ситуацій та вибором вдалих способів самопрезентації тактик взаємодії з іншими людьми. Розвиток мотивації особистісного вдосконалення зумовлений значущістю внутрішніх і зовнішніх мотивів, а також сукупністю ставлень як до навколишнього середовища, до інших людей, так і до самого себе. До складових мотивації самовдосконалення належать ціннісний, емоційний, цільовий, діяльнісний, когнітивний, вольовий рівні. Діагностичний експеримент засвідчив, що вища мотивація до змін виникає у тих опитуваних, у яких є незадоволені сфери. Приорітетними цінностями у досліджуваних часто є ті, якими вони невдоволені і які прагнуть змінити. Однією із форм проведення мотиваційно-розвивальної програми є тренінг, оскільки комунікація, міжособистісна взаємодія дозволяє оптимізувати процес змінювання, оскільки в груповому форматі зміни відбуваються найкраще. Було запропоновано авторський тренінг „Особистісний розвиток та зміни: адаптація та творчість”. Програма занять передбачала: пізнання учасників один одного та себе, особистісний розвиток, позитивне ставлення до життя, подолання психологічних комплексів, зміну ставлення до звичних явищ, набуття нових способів поводження, розвиток особистісно та соціально значимих якостей.
Pugarsky S.V. Motivation for self-change as a condition for personality development The master's thesis reveals the main determinants of motivation for self-change and the impact of personal development on the quality of life. Theoretical analysis of specialized literature on the problem of studying the motivation for change. The reasons and conditions of the need for changes in personal development are highlighted. The method of research of motivation of self-change of persons who are on the way of life changes is offered and realized. A motivational and developmental program of personal self-improvement has been developed. Training for the development of motivational personality changes is offered. The topic of self-change is relevant in view of meeting the human need for positive evaluation and self-evaluation. Personal development is a dynamic process of human life and an indicator of the life of a mature person, characterized by a person's sense of nature, progressive changes in self-perception, attitude, understanding and mastery of their emotions, actions and deeds, constructive solutions to problems and choosing successful ways of self-presentation with other people. The development of motivation for personal development is due to the importance of internal and external motives, as well as a set of attitudes to the environment, to other people and to oneself. The components of motivation for self-improvement include value, emotional, target, activity, cognitive, volitional levels. The diagnostic experiment showed that the highest motivation for change occurs in those respondents who have dissatisfied areas. The priority values of the respondents are often those they are dissatisfied with and seek to change. One of the forms of conducting a motivational and developmental program is training, because communication, interpersonal interaction allows you to optimize the process of change, because in a group format changes happen best. The author's training "Personal development and change: adaptation and creativity" was offered. The program of classes included: getting to know each other and themselves, personal development, positive attitude to life, overcoming psychological complexes, changing attitudes to habitual phenomena, acquiring new ways of behaving, development of personally and socially significant qualities.
Content: ВСТУП...3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ВИВЧЕННЯ САМОЗМІН ЯК УМОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ...6 1.1. Наукові підходи до проблеми особистісного розвитку в працях видатних психологів...6 1.2. Детермінанти особистісного самовдосконалення...12 1.3. Мотивація до самозмін як суб’єктивний фактор розвитку особистості...15 Висновки до розділу І...20 РОЗДІЛ II. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РУШІЙНИХ СИЛ САМОЗМІН НА ШЛЯХУ САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ...21 2.1. Організація діагностичного експерименту...21 2.2. Аналіз результатів дослідження мотиваційних тенденцій щодо саморозвитку особистості...29 Висновки до розділу ІІ...41 РОЗДІЛ III. МОТИВАЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА ЩОДО САМОРОЗВИТКУ ТА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ...43 3.1. Зміст програми особистісного розвитку індивідуальності...43 3.2.Структура мотиваційно-розвивальної програми самозмінювання...44 Висновки до розділу ІІІ...49 РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ...50 4.1. Психологічні методи відновлення працездатності ...50 4.2. Електробезпека у трудовій діяльності...53 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ...58 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...61 ДОДАТКИ.…68
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37115
Copyright owner: © Пугарський Станіслав Васильович
References (Ukraine): СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. СПб.: Питер, 2003. 256с. 2. Алексеева А.В. Трансформация семейных ролей мужчины и женщины в современном украинском обществе.Журнал практического психолога. 2005. №5. с.161-165. 3. Анисимова О. М. Самооценка в структуре личности студента: автореф. дис. кандидата психологических наук.: Ленинградский государственный университет. Л. 1984. 17 с. 4. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. М.: Изд-во: МГУ, 1990. 367с. 5. Берн Ш. Гендерная психология. М., 2002. 132с. 6. Бучацкая М.В. Психологические особенности распределения ролей работающих женщин, имеющих детей. Журнал практического психолога. 2005. №6. с.166-172. 7. Вахромов Е.Е. О динамеке концептуальных подходов к феномену самоактуализации. Мир психологии. 2005. №3. с.40-51. 8. Волочков А.А. Ценностная направленность личности как выражение смыслообразующей активности. Психологічний журнал.2004. №2. с.17-27. 9. Воробель Г.С. Свобода вибору як критерій зрілої особистості. Педагогіка і психологія професійної освіти. Львів. 2003. №4. с.132-139. 10. Гербачевський В.К. Опитувальтикна оцінку рівня домагань.URL: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/160/40.pdf 11. Гіденс Е. Соціологія/ Пер. з англ. В.Шовкун, А. Олійник; Наук. ред. О.Іващенко. К.: Основи, 1999. 726с. 12. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Гендерна психологія: Навчальний посібник. К., 2004. 308с. 13. Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. М. : Смысл : Академия. 2006. 336 с. 14. Гуменюк О.Є. Психологіявпливу: монографія. Тернопіль: економічна думка, 2003. 304 с. 15. Гупаловська В.А. Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки. Київ, 2005. 26с. 16. Демократія без жінки – це не демократія. Практична психологія та соціальна робота. 2005. №3. с.77-78. 17. Деркач А.А. Потребность в самореализации как феномен социального мира и основание акмеологического развития.Мир психологии. 2008. №1. с.218-228. 18. Дмітрієва О.А. Особливості потребнісно-мотиваційної сфери психосоціально зрілих і психосоціально незрілихособистостей. Практична психологія та соціальна робота. 2005. №9. с.8-12. 19. Доський В.А. Методика САН. URL :https://blanki-ua.com.ua/zb_ct/9202/index.html?page=6 20. Егорычева И.Д. Самореализация как деятельность (к постановке проблемы). Мир психологии. 2005. №3. с.11-32. 21. Женщины, познание и реальность: Иследования по феминистской философии/ Сост. Э.Гарри, М. Пирсел. М.: РОССПЭН, 2005. 440с. 22. Зайцева Т.В. Жизненные доминанты: карьера и семья. Журнал практического психолога. 2005. №5. с.19-25. 23. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. М.: Эксмо, 2007. –416с. 24. Кон И.С. Маскулинность как история. Гендерные проблемы в общественных науках/ Отв. ред. И.М.Семашко. М: РАН, 2001. с.9-38. 25. Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид. К.: Вид. дім «Києво-Могилянськааквдемія», 2008. 458с. 26. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000. 940с. 27. Кузьмина З. В. Исследование особенностей самооценки личности в условиях успеха и неудачи: автореф. дис. кандидата психологических наук.: 19.00. 01. М., 1973. 17с. 28. Купер К. Индивидуальные различия. Пер. с англ. Т.М.Марютиной. М.: Аспект-Пресс, 2000. 527с. 29. Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А.Маслоу.Вопросы психологии. М., 1987. №3. с.150-157. 30. Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб. : Питер, 2007. 672 с. : ил. (Мастера психологии) 31. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-ге: изд. СПб: Питер, 2003. 352с. 32. Маслоу А. Психология бытия. М.: Рефл-бук. К.: «Ваклер», 1997. 304с. 33. Маслоу А. Самоактуализация личности и образование. Пер. с англ. и предисл. Г.А.Балла. К.-Донецк, 1994. 52с. 34. Меднікова Г. І. Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система: дис. кандидата психологічних наук.: 19.00. 01. / Харківський державний педагогічний університетім.. Г. С. Сковороди. Х., 2002. 194 арк. 35. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. Под ред. Е.К.Климова. М.; Воронеж: МПСИ: МОДЭК, 1996. 448с. 36. Мілютіна. Психологіяуспіху. Психологічна газета. 2008. №16. с.15-26. 37. Мірошниченко О.М. Особливості самоактуалізації жінки у професійній діяльності: Автореф. дис. … канд. психол. наук/ О.М.Мірошниченко. Київ, 2007. 21с. 38. Многофакторный личностный опросник FPI (форма В) / Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. М., 1999. Кн.1. 56с. 39. МольцМаксуэлл . Я – это Я, или Как стать счастливым. URL:royallib.com 40. Олпорт Г. Личность в психологии. М.: КСП; СПб: Ювента. При участии психологического центра “Ленато”, СПб, 1998. 252с. 41. Олпорт Г. Становление личности (избранные труды). М.: Смысл, 2002. 462с. 42. Ракович Н.К. Практикум по психодиагностике личности. Дидактические материалы. М., 2002. 224с. 43. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прогресс, 1994. 480с. 44. Саморазвитие личности: психолого-педагогические основы: Учеб. пособие. Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2005. 320с. 45. Степанова Л.Г. Вариабельность или инвариабельность гендерных ролей: позитивное и негативное воздействие на отношения в семье. Журнал практического психолога. 2005. №5. с.175-180. 46. Степанский В. И. Влияние мотивации достижения успеха и избегания неудачи на регуляцию деятельности. Вопросы психологии. 1981. № 6. С. 59-74. 47. Токарева Е.В. Конкурентноспособность личности – залог успешности в професиональной деятельности. Психология и школа. 2008. №3. с.76-83. 48. Фетіський Н.П. Самооцінкам емоційних станів «Методик градусник». URL:https://rykovodstvo.ru/exspl/121393/index.html 49. Ф. Зімбардо. Методика рівень впевненості в собі. URL:https://studfile.net/preview/5263787/page:14/ 50. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе. М.: Педагогика, 1989. 208 с. 51. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1991. 455с. 52. Фромм Э. Иметь или быть. М., 1998. 128с. 53. Х. Хекхаузен. Мотивация и деятельность . 2-е изд. СПб. : Питер ; М. : Смысл, 2003. 860 с. 54. Хлівна О.М, Федотова Т.В. Здорова особистість в світлі гуманістичноїмоделі А.Маслоу та акмеологічногопідходу. Практична психологія та соціальна робота. 2005. №9. с.1-4. 55. Хорни К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе. СПб.: Питер, 2002. 489с. 56. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер Пресс, 1997. 606с. 57. Чекалина А.А. Профессиональная самореализация женщины. Мир психологии. 2005. №3. с.127-139. 58. Чирикова А.Е. Женщина во главе фирмы. Вопр. экономики. 2000. №3. с.94-103. 59. Шнейдер Л.Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: Учеб. пособие для студ. психол. вузов/ Гл. ред. Д.И.Фельдштейн. М.: МПСИ, 2007. 124с. 60. Эрикссон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. 356с. 61. Юдіна О.М. Гендерні особливості у становленні особистості. Вісник Київського міжнародного університету. Сер. Психол. науки. 2005. Випуск 7. с.212-219. 62. Юнг К.Г. Психология бессознательного / Пер. с нем. В.Бакусева, А.Кричевского, Т.Ребека. М.: Изд-во АСТ, 2001. 400с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:053 — психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtorska_magistr_Puharskyi_S..pdfавторська довідка321,3 kBAdobe PDFView/Open
dyplom_Puharskyi_S_2021.pdfкваліфікаційна робота магістра1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools