Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37107
Title: Дослідження впливу інформаційного простору на особистість в умовах пандемії
Other Titles: Исследование влияния информационного простора на личность в период пандемии
Studying on the impact of information space on the individual durned pandemic
Authors: Гуменюк, Віта Павлівна
Humeniuk, Vita
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФЕМ, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Гуменюк В. П. Дослідження впливу інформаційного простору на особистість в умовах пандемії : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „053 — психологія“ / В. П. Гуменюк. — Тернопіль: ТНТУ, 2021. — 69 с.
Issue Date: 14-Dec-2021
Submitted date: 23-Dec-2021
Date of entry: 31-Dec-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра психології, Тернопіль, Україна
Supervisor: Моначин, Інна Леонідівна
Committee members: Кирич, Наталія Богданівна
UDC: 159.9
Keywords: 053
психологія
інфодемія
особистість
емоційні стани
інформаційний постір
infodemia
personality
emotional states
information space
Abstract: Гуменюк В.П. Дослідження впливу інформаційного простору на особистість в умовах пандемії. – Рукопис. Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 053 – «Психологія» – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2021. Магістерська робота розкриває особливості проявів емоційних станів людини, що перебуває в інформаційному просторі Здійснено теоретичний огляд наукових праць на проблеми, які виникли через пандемію. Аналіз літератури та інтернет-джелел показав що, що через епідемічну ситуацію відбулися зміни майже в усіх сферах людського життя. Зазнали змін комунікативні та поведінкові структурні складові. Змінилася трудова та виробнича діяльність. Трансформувалися сфери послуг та попиту у населення. Перетворилися форми навчальної та професійної діяльності. Поінакшали взаємостосунки в сім’ї, між родиною та друзями. І усі вищезазначені зміни вплинули на емоційний стан людей. Виокремлено і проаналізовано новий термін «інфодемія» - що складається з двох слів «інформація» + «пандемія», який має смислове психологічне навантаження, впливає на колективне свідоме, поширюється в соціальних мережах та створює відповідний інформаційний простір. Розглянуто та проаналізовано 5 основних стратегій проти інфодемії, які розробили та описали науковці Сінгапуру. У роботі запропоновано обґрунтовано та вивчено пандемічні страхи досліджуваних, а саме: страх смерті, страх неправильного лікування, вакцинація та інші, які здійснюють вплив на свідомість особистостей, їх емоційні стани та самопочуття. У 20,1% опитаних респондентів має велике значення інформаційний простір, що впливає на їх настрій та почування протягом дня. На час локдауну людина перебуває велику частину вільного часу в мережах Інтернет вишукуючи інформацію, яка, на їх думку, може допомогти «вижити». Часто ознайомлюючись з якою, люди відзначають погіршення настрою та депресивні стани. Таким чином, результати експериментального дослідження дають можливість стверджувати, що в людей, що перебували в карантинних умовах переважають такі емоційні стани: тривожність, розгубленість, безпорадність, негативні перепади настрою, невпевненість. Часто обмеження для людини створюють такі ситуації, в яких проявляються негативні бурхливі реакції, навіть при незначних подразниках. Виникає зміна стереотипів поведінки на прості життєві ситуації. З’ясовано що в досліджуваних в умовах карантину, переважає високий рівень показників асоціальних, агресивних, непрямих дій, та низький рівень моделей подолання: асертивні дії, вступ в соціальний контакт та обережні дії. Такі стратегії копінг-поведінки вказують на потребу розроблення програми психологічної підтримки для людей що знаходяться в ситуації пандемії та переживають складні життєві обставини. Оцінено ефективність програми «Формування вмінь розпізнавати інфодемію та регулювати власний емоційний стан», запропоновані та систематизовані вправи в проведенні тренінгової роботи є тим унікальним матеріалом розвитку особистості, який збагачує її уявлення про регуляцію поведінки та власного емоційного стану.
HumeniukV. Р. Studying on the impact of information space on the individual durned pandemic.. – Manuscript. The master's thesis reveals the peculiarities of the manifestations of emotional states of a person in the information space. A theoretical review of scientific papers on the problems arising from the pandemicwas made. An analysis of the literature and the Internet has shown that due to the epidemic situation, changes have taken place in almost all spheres of human life. Communicative and behavioral structural components have changed. Labor and production activities have altered. The spheres of services and demand of the population were transformed. Forms of educational and professional activity have changed. Relationships in the family, between family and friends have improved. In addition, all the above changes have affected people's emotional state. A new term "infodemia" was singled out and analyzed, it consists of two words "information" and "pandemic" and means significant psychological load, an effecton the collective consciousness, spread on social networks and creation of a relevant information space. Five main strategies against infodemia, developed and described by Singaporean scientists, are considered and analyzed. Pandemic fears of the subjects were studied in the thesis, namely fear of death, fear of improper treatment, vaccination and others that affect the consciousness of individuals, their emotional states and well-being. For 20.1% of interviewed, the information space is of great importance, which affects their mood and feelings during the day. At the time of lockdown, a person spends most of their free time on the Internet looking for information that, in their opinion, can help "survive". Often,as a consequence people experience mood swings and depression. Thus, the results of experimental research suggest that people who were in quarantine conditions are dominated by the following emotional states: anxiety, confusion, helplessness, negative mood swings, and insecurity. Often restrictions for the person create such situations in which negative violent reactions are shown, even at insignificant stimuli. There is a change in stereotypes of behavior to simple life situations. It was found that,under the conditions of quarantine, interviewed people showed a higher level of antisocial, aggressive, indirect actions, and a lower level of coping models: assertive actions, social contact and caution. Such coping strategies indicate the need to develop a psychological support program for people who are in a pandemic situation and experiencing difficult life circumstances. The effectiveness of the program "Formation of skills to recognize infodemia and regulate their own emotional state" was evaluated.
Content: ВСТУП ...3 РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ... 8 1.1. Визначальні передумови досліджень інформаційного впливу на людину в сучасний час... 8 1.2. Інфодемія як нестійкий інформаційний потік...14 1.3.Сучасні підходи до розуміння міжособистісної взаємодії під час карантину.…18 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І...22 РОЗДІЛ ІІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСОБИСТІСТЬ ... 23 2.1. Організація та методи дослідження впливу інфодемії на людину ...28 2.2.Вивчення впливу інформаційного простору на осіб під час карантину...27 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ...38 РОЗДІЛ ІІІ РОЗРОБКА ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ВМІНЬ СПРИЙМАТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТІК ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ... 40 3.1. Основні підходи та методи для тренінгової роботи...40 3.2. Представлення розробленої тренінгової програми «Формування вмінь розпізнавати інфодемію та регулювати власний емоційний стан»… 43 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ...48 РОЗДІЛ IV ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ...51 4.1. Збереження психічного здоров’я працівників в умовах пандемії ... 4.2. Засоби медіаінформаційного впливу на особистість ...53 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...59 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...61 ДОДАТКИ...66
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37107
Copyright owner: © Гуменюк Віта Павлівна
References (Ukraine): ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА: 1. Асмолов, А. Г. (2002). Толерантность как культура XXI века. Толерантность: объединяем усилия. Москва: Летний Сад. 2. Асмолов, А. Г. (2020). Когда инфодемия вместе с пандемией наступает на человечество – это экзистенциальный тест. - [Електронне джерело]. – Режим доступу: https://vogazeta.ru/articles/2020/3/26/CHto_proiskhodit/12197kogda_infodemiya_vmestes_pandemiey_nastupaet_na_chelovechestvo_eto_ekzistentsialnyy_test 3. Бовина, И. Б., & Бовин, Б. Г. (2013). Стигматизация: социальнопсихологические аспекты (ч. 2). Психология и право, 3 (4). [Електронне джерело] .– Режим доступу: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2013/n4/66185.shtml 4. Васютинський, В. О. (2020). Білл Гейтс під шум пандемії «чипізує людей»: Як теорії змови вплинуть на світову політику. Інтерв’ю в ефірі Радіо Свобода. Взято з https://zik.ua/blogs/bill_heits_pid_shum_ pandemii_chipuie_liudei_yak_teorii_zmovy vplynut na_svitovu_polityku_967830 5. Виготский Л.С. Психология развития человека. / Л.С.Виготский – М.: - Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. – 136с. 6. Виготский Л.С. Т.3. Проблемы развития психики / Под ред. А.М. Матюшкина, - М.: Педагогика, 1983. - 368с 7. Головаха, Є. (2020). Вірус став людині найближчою істотою. Інтерв’ю LB.ua. [Електронне джерело] .– Режим доступу: https://lb.ua/society/2020/04/14/455212_evgeniy_ golovaha_virus_ stal.html 8. Доній, Н. Є. (2016). Стигматизація осіб, які оступилися: питання новітнього часу. Вісник Дніпропетровського університету. Філософія, 2, 93–100. 9. Дробот О.В. Мотивація студентів до дистанційного навчанняв умовах пандемії. Психологія та соціальна робота. Одеса:Астропринт,2020.Вип.1 (51). С.67-84 10. Дробот. О.В. Семантика феномену соціальне дистанціювання в умовах пандемії. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка і психологія : Збірник наукових праць Київ: НАУ,2020юВип.17 (2).С. 116-124. 11. Дроздов, О. Ю., & Дроздова, М. А. (2020). Особливості масової свідомості українців в умовах коронавірусної пандемії. В Досвід переживання пандемії COVID-19: дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна підтримка, Матеріали онлайн-семінарів 23 квітня 2020 р. «Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка» та 15 травня 2020 р. «Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії COVID-19 і карантину» (с. 75–78). [Електронне джерело] .– Режим доступу : http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/Static/dosvid_onl-sem_23-04-20_and_15-05-20_ncov19.pdf 12. Зімовін, О. І. Способи переживання тривоги в умовах пандемії COVID-19. В Досвід переживання пандемії COVID-19: дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна підтримка, Матеріали онлайн-семінарів 23 квітня 2020 р. «Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка» та 15 травня 2020 р. «Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії COVID-19 і карантину» (с. 91–96). [Електронне джерело] – Режим доступу: http://ispp.org.ua/wpcontent/uploads/Static/dosvid_onl-sem_23-04-20_and_15-05-20_ncov19.pdf 13. Коробка Л. М. (2020). Соціально-психологічна підтримка стигматизовуваних меншин: технологічний підхід. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 45 (48), 100–109. doi: https://doi.org/10.33120/ssj.vi45(48).146 14. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы : Теория и практика / Р. Кочюнас [Пер. с лит.]. – М. : Академический Проект, 2000. – 240 с. 15. Ложкін Г. В. Переживання: структура та механізми / Ложкін Г.В., Моначин І.Л. // Практична психологія та соціальна робота , 2011 — с.1-6 16. Ложкін Г. Професійна ідентичність в контексті маргінальної поведінки суб’єкта / Г. Ложкін, Н. Волянюк // Соціальна психологія. – 2008.– № 3. –С. 125-131. 17. Лушин П. В. Психология личностного изменения : монография / П. В. Лушин. — Кировоград : Имекс ЛТД, 2002.– 360 с. 18. Матійків І. М. Основи тренерської майстерності : [навч.-метод. посіб.] / І. М. Матійків, А. І. Якимів, Т. Г. Черняк / За заг. ред. А. І. Якиміва. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2012. – 392 с. 19. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу : [навч. посіб.] – К. Л. Мілютіна. – К. : МАУП, 2004. – 192 с. 20. Моначин І.Л. Виснажені від новин і сваритеся на карантині з родичами? Тернопільська психологиня розповіла, як захиститися від інфодемії / Газета «Наш день» / [Електронне джерело] – Режим доступу: https://nday.te.ua/vysnazheni-vid-novyn-i-svarytesya-na-karantyni-z-rodychamy-ternopilska-psyholohynya-rozpovila-yak-zahystytysya-vid-infodemiji/ 21. Моначин І.Л. Гуменюк В.П. Інфодемія та її вплив на поведінку людей в період карантину. [Електронний ресурс] / Інна Моначин, Віта Гуменюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 2 (25). — С. 149-154.. 22. Найдьонова, Л. А. (2020). Медіапсихологічні феномени інфодемії. В Досвід переживання пандемії COVID-19: дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна підтримка, Матеріали онлайн-семінарів 23 квітня 2020 р. «Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка» та 15 травня 2020 р. «Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії COVID-19 і карантину» (с. 6–9). [Електронне джерело] – Режим доступу: http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/Static/dosvid_onl-sem_23-04-20_and_15-05-20_ncov19.pdf 23. Никандров В. В. Антитренинг, или контуры нравственных и теоретических основ психотренинга : [yчеб. пособ.] / В. В. Никандров. – СПб. : Речь, 2003. – 176 с. 24. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн.1: Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004.- 576 с.] 25. Помиткін Е.О.Стратегія і тактика свідомої психологічної протидії людства вірусним захворюванням / Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів]. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. 243 с 26. Пономаренко Л.П. , Белоусов Р.В. Методические разработки практических занятий// Практична психологія та соціальна робота.–2001.- №5(32).- с.20-27. 27. Поршнєв Б. Ф. Социальная психология и история / Б. Ф. Поршнев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 320 с. 28. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности: учеб. пособие / [под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова]. – СПб. : Речь, 2003. – 448 с. 29. Рибалка В.В. Психологічний захист особистістю імунної системи свого організму під час корона вірусної пандемії / Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В.В. Рибалка ; колектив авторів]. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. 243 с 30. Савчин М.В. Здоров’я людини: духовний, особистісний і тілесний виміри: монографія. Мирослав Савчин / – Дрогобич: ПП «ПОСВІТ», 2019. – 232с. 31. Самоукина Н.В. Ігри в школі і дома. Психологічні вправи і корекційні програми.- М.: Нова школа, 1995. 32. Свит К. Соскочить с крючка. Как избавится от вредных привычек и пристрастий.- СПб.: Питер, 1997. 33. Селезнев А.А. Психология здоровья : учеб.-метод. пособие для орг. управляемой самостоят. работы / А.А.Селезнев ; [под ред. Я.Л. Коломинского]. – Барановичи : РИО БарГУ, 2007. – С. 76–79. 34. Скрипник Д.В. Моделі здорового способу життя // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Здоров”я та освіта: проблеми та перспективи” / Гол.ред.А.Г.Рибковський – Донецьк: ДонДУ, 2000. – С.99-101. 35. Слюсаревський, М. М. (2020). «ОНЛАЙН-КОЛО»: досвід психологічної підтримки і допомоги населенню під час пандемії COVID-19. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2(1). Взято з https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-7-8 36. Соковня-Семенова І.І. Основи здорового способу життя і перша медична допомога. М., 1997. 37. Степанов А.Д., Ізуткін Д.А. Критерії здорового способу життя і передумови його формування // Радянська охорона здоров'я. 1981. №5. с.6. 38. Сущенко Л.П. Здоровий спосіб життя людини як об”єкт соціального пізнання: Дис...канд.філософ.наук. – Запоріжжя, 1977. 39. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / Г.М. Бевз, О.П. Главник – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. – Кн. 1. – 176 с. – (Сер. “Формування здорового способу життя” у 14 кн.). 40. Тимофієва М.П. Психологія здоров’я : навчальний посібник / М.П. Тимофієва, О.В. Діжона. – Чернівці :Книги-ХХІ, 2009. –296 с. 41. Титаренко Т.М. Специфіка настанов молоді на здоровий спосіб життя//Практична психологія та соціальна робота. – 2004.- №6.- с.65-68. 42. Титаренко, Т. М. (2020). Особистісне повсякдення в умовах пандемії: константи і трансформації. Горизонти посттравматичного особистісного життєтворення, Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Горизонти посттравматичного особистісного життєтворення». Київ: ІСПП НАПН України, с. 7–11. Взято з http://ispp.org.ua/wpcontent/uploads/Static/Horizons_of_posttraumatic_personal_life-creation.pdf 43. Ткалич, М. Г., & Мисів, Л. В. (2020). Динаміка психоемоційних станів українців на карантині: 3-тя хвиля дослідження. Психологічне здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: проблеми та технології забезпечення, Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної онлайнконференції з організаційної та економічної психології (21 травня 2020 р.), Київ – Біла Церква, с. 54–56. doi: (Issue): https://doi.org/10.31108/4.2020.1 44. Труфанова О.К. До питання про психологічну характеристику стану соматического здоров'я // Психологічний вісник РГУ. 1998, №3, с.70-71. 45. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи/О.Яременко, О.Балакірєва, О.Вакуленко та ін. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. –207 с. 46. Чепелєва Н.В., Смульсон М.Л., Шиловська О. М., Гуцол С. Ю. Наративні психотехнології / Н.В. Чепелєва (заг.ред.). – К. : Главник, 2007. – 144c. 47. Чепелєва Н.В., Титаренко Т.М., Смульсон М.Л., Андрієвська В.В., Зарецька О.О., Васильченко А.А.. Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду: монографія / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка– К. : Педагогічна думка, 2008. – 255с. 48. Ямницький В. М. Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра психол. наук : 19.00.07 / В. М. Ямницький. –К. : 2005. – 40 с. 49. https://osvita.ua/vnz/reports/journalism/25501/ мойсеєв 50. https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/Static/dosvid_onl-sem_23-04-20_and_15-05-20_ncov19.pdf 51. https://ratinggroup.ua/research/ukraine/psihoemocionalnoe_sostoyanie_ukraincev_na_karantine.html рейтинг 52. https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/sytnik_s._v._conceptual_features_of_interpersonal_interaction.pdf 53. Thompson R. R., Garfin D. R., Holman E. A., Silver R. C. Distress, worry, and functioning following a global health crisis: A national study of Americans’ responses to Ebola. Clinical Psychological Science. – 2017. – Vol. 5. – P. 513–521. – [Електронне джерело].– Режим доступу: https://doi.org/10.1177/2167702617692030
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:053 — психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtorska_magistr_Humenyuk_V..pdfавторська довідка344,29 kBAdobe PDFView/Open
dyplom_Humenyuk_V_2021.pdfкваліфікаційна робота магістра1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools