霂瑞霂��撘����迨��辣: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36275

Title: Роль прогнозування в сиситемі управління бізнесом
Other Titles: The role of forecasting in the business management system
Authors: Бондаренко, Наталія
Bondarenko, Natalya
Affiliation: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Бондаренко Н. Роль прогнозування в сиситемі управління бізнесом / Наталія Бондаренко // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 71. — № 4. — С. 123–132. — (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність).
Bibliographic description (International): Bondarenko N. (2021) Rol prohnozuvannia v sysytemi upravlinnia biznesom [The role of forecasting in the business management system]. Galician economic journal (Tern.), vol. 71, no 4, pp. 123-132 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (71), 2021
Galician economic journal of the Ternopil National Technical University, 4 (71), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 4
Volume: 71
Issue Date: 31-八月-2021
Submitted date: 4-八月-2021
Date of entry: 16-十二月-2021
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.04.123
UDC: 338.27
Keywords: прогнозування
прогноз
управління бізнесом
методи прогнозування
ефективність прогнозування
forecasting
forecast
business management
forecasting methods
forecasting efficiency
Number of pages: 10
Page range: 123-132
Start page: 123
End page: 132
Abstract: В умовах ринкових відносин у сучасній економіці, коли необхідна інформація про попит на товари і послуги відсутня в повному обсязі, коли неможливо передбачити поведінку не лише конкурентів, але й партнерів, коли необхідно приймати рішення, що забезпечують не стільки розвиток, скільки виживання підприємства, особливо гостро постає потреба в знанні та використа нні методів бізнес-прогнозування. Проблеми прогнозування останнім часом набувають складнішого характеру, оскільки середовище діяльності фірм стає турбулентним і невизначеним. Обмежуючими факторами, що негативно впливають на використання прогнозування у віт чизняних умовах, є також низький рівень накопичення капіталу на підприємствах, що не дозволяє здійснювати ефективні витрати на організацію прогнозування. Розкрито сутність прогнозів, наведено та доповнено їх класифікацію. Розкрито значення прогнозування в системі управління бізнесом та наведено основні проблеми, що перешкоджають ефективному прогнозуванню на українських підприємствах. Визначено основні переваги точних прогнозів для бізнесу та наслідки неточних і неіснуючих прогнозів. Розкрито основні етапи прогнозування. Ефективне функціонування підприємств неможливе без використання в управлінні методів прогнозування. Відзначено, що вибір відповідного методу для використання в конкретній ситуації є важливим і складним завданням. Менеджери використовують ті методи прогнозування, які є найпридатнішими за умов наявних обмежень і відповідають ситуації, що склалася на підприємстві. Однак на практиці керівники деяких підприємств нехтують ними й використовують різні підходи, прийоми та принципи, що дозволяють, на їх думку, відмовитися від використання методів прогнозування. З урахуванням окреслених недоліків наведено шляхи вдосконалення процесу прогнозування в системі управління бізнесом. Також запропоновано авторське бачення удосконалення підходів до використання мо жливостей прогнозування в діяльності підприємств та запропоновано розробити «Положення про прогнозування», яким потрібно передбачити ресурсне забезпечення цього процесу, етапи та методи прогнозування й відповідальність виконавців за складання якісних прогнозів. Зазначено, що з урахуванням наведених рекомендацій українські підприємства зможуть уникнути багатьох ризиків господарської діяльності або зменшити їх негативний вплив у майбутньому.
In the market relations of the current economy, when the necessary information about the demand for goods and services is completely unavailable, when it is impossible to predict not only the behavior of competitors but also partners, when it is necessary to make decisions that provide not so much development as the survival of the enterprise, the need for knowledge and use of business forecasting methods is especially important. The problems of forecasting have become recently increasingly complex, as the environment of firms is becoming turbulent and uncertain. Limiting factors that negatively affect the use of forecasting in the domestic environment are the low level of capital accumulation in enterprises, which does not allow to make effective costs for the organization of forecasting. The essence of forecasts is revealed in this paper, their classification is presented and supplemente. The importance of forecasting in business management system is revealed and the main problems that hinder effective forecasting at Ukrainian enterprises are p resented. The main advantages of accurate forecasts for business and the consequences of inaccurate and non -existent forecasts are identified. The main stages of forecasting are defined. The effective functioning of enterprises is impossible without the use of forecasting methods in management. It is noted that the choice of the appropriate method for use in a particular situation is an important and difficult task. Managers use those fo recasting methods that are most appropriate under the existing constraints and correspond to the situation in the enterprise. However, in practice, managers of some companies neglect them and use different approaches, techniques and principles that, in the ir opinion, make it possible to abandon the use of forecasting methods. Taking into account the outlined shortcomings, the ways of improving the forecasting process in business management system are given. The author's vision of improving approaches to the use of forecasting opportunities in the activities of enterprises is also proposed and it is offered to develop «Regulations on forecasting», which should provide resources for this process, stages and methods of forecasting and responsibility of performers for quality forecasts. It is noted that taking into account the above mentioned recommendations, Ukrainian companies will be able to avoid many risks of economic activity or reduce their negative impact in the future
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36275
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
References (Ukraine): 1. Багацька К. В., Шеремет О. О., Розіна Я. Е. Прогнозування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ризику. Економічний аналіз. 2016. № 2. Т. 23. С. 13–21.
2. Павлов В. І. Основи підприємництва: бізнес-планування. У 3 т.: навч. посіб. Т. 1. Луц. держ. техн. ун-т. Луцьк: Надстир’я, 1998. 202 с.
3. Планування діяльності підприємства: навч. посіб / за заг. ред. В. Є. Москалюка. К.: КНЕУ, 2005. 384 с.
4. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. К.: КНЕУ, 2006. 528 с.
5. Пономарьов Д. Е. Прогнозування показників фінансового стану підприємства як основа формування фінансової стійкості. Вісник ЖДТУ. 2016. № 1 (75). С. 59–64.
6. Примак Т. О. Економіка підприємства: навч. посібник. К.: Вікар, 2002. 176 с.
7. Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. Полтава: видавництво ПП «Астрая», 2020. 434 с.
References (International): 1. Bahats'ka K. V., Sheremet O. O., Rozina Ya. E. (2016) Prohnozuvannya diyal'nosti pidpryyemstv kharchovoyi promyslovosti v umovakh ryzyku. Ekonomichnyy analiz. No. 2. Vol. 23. P. 13 -21.
2. Pavlov V. I. Osnovy pidpryyemnytstva: biznes-planuvannya. U 3 vol.: navch. posib. Vol. 1. Luts. derzh. tekhn. un-t. Luts'k: Nadstyr"ya, 1998. 202 p.
3. Planuvannya diyal'nosti pidpryyemstva: navch. posib. Za zah. red. V.Ye. Moskalyuka. K.: KNEU, 2005. 384 p.
4. Ekonomika pidpryyemstva: pidruchnyk. Za zah. red. S. F. Pokropyvnoho. K.: KNEU, 2006. 528 p.
5. Ponomar'ov D. E. (2016) Prohnozuvannya pokaznykiv finansovoho stanu pidpryyemstva yak osnova formuvannya finansovoyi stiykosti. Visnyk ZhDTU. No. 1 (75). P. 59–64.
6. Prymak T. O. Ekonomika pidpryyemstva: navch. posibnyk. K.: Vikar, 2002. 176 p.
7. Tyutyunnyk Yu. M., Dorohan'-Pysarenko L. O., Tyutyunnyk S. V. Finansovyy analiz: navch. posib. Poltava: vydavnytstvo PP “Astraya”, 2020. 434 p.
Content type: Article
�蝷箔����:Галицький економічний вісник, 2021, № 4 (71)�DSpace銝剜�������★��������雿��.