Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34250
Title: Оцінка результатів діяльності маркетингової служби промислового підприємства
Other Titles: Оценка результатов деятельности маркетинговой служб промышленных предприятий
Evaluation of the industrial enterprise marketing department performance results
Otsinka rezultativ diialnosti marketynhovoi sluzhby promyslovoho pidpryiemstva
Authors: Радинський, Сергій
Дячун, Ольга
Радынский, Сергей
Дячун, Ольга
Radynskiy, Serghiy
Dyachun, Olga
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001 e-mail: srv2011@ukr.net ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5457-0143
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001 e-mail: happycja18@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9389-5031
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: srv2011@ukr.net ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5457-0143
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: happycja18@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9389-5031
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine e-mail: srv2011@ukr.net ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5457-0143
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine e-mail: happycja18@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9389-5031
Bibliographic description (Ukraine): Радинський С. Оцінка результатів діяльності маркетингової служби промислового підприємства [Електронний ресурс] / Сергій Радинський, Ольга Дячун // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 1 (22). — С. 79-90. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20rsvspp.pdf
Bibliographic description (International): Radynskiy, S. & Dyachun, O. (2020) Otsinka rezultativ diialnosti marketynhovoi sluzhby promyslovoho pidpryiemstva [Evaluation of the activity results of the industrial enterprise marketing department]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 22, no. 1, pp. 79-90. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20rsvspp.pdf
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(22)
Issue Date: Jul-2020
Submitted date: May-2020
Date of entry: 19-Feb-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-5457-0143
https://orcid.org/0000-0001-9389-5031
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2020.01.079
UDC: 339.138
JEL: G30
M31
Keywords: оцінка роботи
аспекти оцінки,
оціночні показники
структурні підрозділи,
критерії оцінки
результати оцінки
оценка работы
критерии оценки
оценочные показатели,
структурные подразделения,
критерии оценки
результаты оценки
performance evaluation
evaluation aspects,
evaluation indicators
structural divisions
evaluation criteria
evaluation results
Number of pages: 12
Page range: 79-90
Start page: 79
End page: 90
Abstract: Розглянуто зміст оцінки результатів діяльності відділу маркетингу і його основних підрозділів та визначення їх необхідності. Вказано на організаційний, методичний та стимулюючий аспект цієї проблеми. Відзначено сутність організаційного аспекту оцінки результатів діяльності, який полягає у певній ієрархії її проведення. В роботі визначено рекомендований перелік керівних працівників, яких доцільно залучати до оцінки результатів діяльності служби маркетингу. Звернено увагу на періодичність оцінювання роботи маркетингової служби. Вказано, що найбільш складним у даній оцінці є методичний аспект, а також наголошено на складових, які він містить. Серед них: обґрунтування вибору оціночних показників та їх критеріїв як в цілому служби маркетингу, так і окремих їх підрозділів. Запропоновано методичний інструментарій і визначено основні показники оцінки роботи відділу маркетингу та його підрозділів. Зроблено висновок, що вони повинні включати дві групи. Наголошено на необхідності використання оціночного критерія, без якого об’єктивна оцінка діяльності служби маркетингу є неможливою. Запропоновано оригінальне визначення його сутності. Обґрунтовано використання в підсумковій оцінці результатів діяльності узагальнюючого коефіцієнту. Вказані сфери застосування результатів оцінки роботи служби маркетингу. Підкреслено, що вони є основою пошуку маркетингових резервів, матеріального стимулювання працівників та вирішення кадрових питань. Для підвищення ефективності роботи маркетингових служб важлива роль належить матеріальній мотивації. В роботі відзначено, що лише правильно побудована система матеріальної мотивації дає керівникові відділу продажу можливість оптимізувати роботу команди продавців, погодивши її із цілями компанії.
Рассмотрено содержание оценки результатов деятельности отдела маркетинга и его основных подразделений, а также определения их необходимости. Указывается на организационный, методический и стимулирующий аспект этой проблемы. Отмечается сущность организационного аспекта оценки результатов деятельности, заключается в определенной иерархии ее проведения. Подчеркивается, что оценка работы нижестоящих звеньев, осуществляется вышестоящим органом управления. В работе определены рекомендованный перечень руководящих работников, которых целесообразно привлекать к оценке результатов деятельности службы маркетинга. Обращено внимание на периодичность оценки работы маркетинговой службы. Указывается, что наиболее сложным в данной оценке является методический аспект. Отмечено составляющие, которые он включает. Указаны такие из них, как обоснование выбора оценочных показателей и их критериев как в целом службы маркетинга, так и отдельных их подразделений. Предложен методический инструментарий и определены основные показатели оценки работы отдела маркетинга и его подразделений. Сделан вывод, что они должны включать две группы. Отмечена необходимость использования оценочного критерия, без которого невозможна объективная оценка деятельности службы маркетинга. Предложено оригинальное определение его сущности. Обосновано использование в итоговой оценке результатов деятельности обобщающего коэффициента. Указаны сферы применения результатов оценки работы службы маркетинга. Подчеркнуто, что они являются основой поиска маркетинговых резервов, материального стимулирования работников и решения кадровых вопросов. Для повышения эффективности работы маркетинговых служб важная роль принадлежит материальной мотивации. В работе отмечено, что только правильно построена система материальной мотивации дает руководителю отдела продаж возможность оптимизировать работу команды продавцов, согласовав ее с целями компании.
The content of the marketing department and its main divisions results evaluation as well as their necessity are discussed in the article. The organizational, methodical and stimulating aspects of this issue are highlighted. The essence of the organizational aspect of the performance results evaluation which consists of a certain hierarchy of its implementation is stated. It is emphasized that the evaluation of the lower-level units’ performance is carried out by a higher governing body. Attention is paid to the frequency of the marketing department performance evaluation. It is indicated that the methodological aspect is the most difficult among the others in the process of evaluation. Its constituents such as substantiation of the choice of evaluation indicators and their criteria for the marketing department as a whole and its sub-divisions are also emphasized. Indicators for evaluating the marketing department and its sub-divisions performance are proposed. It is concluded that they should include two groups. The need to use an evaluation criterion, without which it is impossible to objectively evaluate the marketing department performance, is emphasized. An original definition of its essence is proposed. The use of the generalizing coefficient in the final evaluation of the performance results is substantiated. The spheres of the evaluation of the marketing department performance results are specified. It is emphasized that they become the basis for finding marketing reserves, material benefits for employees and solving personnel issues. An important role in the increase of the marketing department performance efficiency belongs to material motivation. It is noted in the paper that only a properly constructed system of material motivation contributes to the opportunity to optimize the performance of the sales team, aligning it with the company’s goals.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34250
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20rsvspp.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9
References (Ukraine): 1. Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. К.: МАУП, 2003. 184 с.
2. Ланкастер Дж., Джоббер Д. Продажи и управление сбытом. Минск, Амалфея, 2005. 366 с.
3. Райко Д. Оцінка результатів діяльності керівників маркетингових служб. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_1_123_131.pdf (дата звернення до ресурсу 11.06.2020 року)
4. Котлер Ф., Келлер К.П. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер. 2018. 848 с.
5. Маркетинговий менеджмент. Навч. Посібник./ за ред.Штефанича Д.А. Тернопіль. ТНЕУ. 2015. 241 с.
6. Бутенко Н. В. Основи маркетингу: Навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. 140 с.
7. Критерії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9 (дата звернення до ресурсу 12.06.2020 року)
8. Критерії. URL: https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9 (дата звернення до ресурсу 12.06.2020 року)
9. Лукич Р. Управление продажами. Издательство Альпина Паблишер. 2013. 216 с.
10. Маркетинговий аналіз. Навчальний посібник / за ред.Штефанича Д.А. Тернопіль. Економічна думка. 2012. 296 с.
References (International): 1. Kutsenko, V. M. (2003) Marketynhovyi menedzhment [Marketing management]: K.: MAUP.
2. Lankaster, Dzh., Dzhobber, D. (2005) Prodazhy y upravlenye sbytom [Sales and sales management]. Mynsk, Amalfeia.
3. Raiko, D. (2012) Otsinka rezultativ diialnosti kerivnykiv marketynhovykh sluzhb. [Evaluation of the results of the heads of marketing services]. Marketing and innovation management. № 1. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2012_1_123_131.pdf
4. Kotler, F., Keller, K.P. (2018) Marketynh menedzhment [Marketing management]. SPb.: Pyter.
5. Shtefanych, D.A. (2015) Marketynhovyi menedzhment [Marketing management]. Ternopil. TNEU.
6. Butenko, N.V. (2004) Osnovy marketynhu [Basics of marketing]. K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet».
7. Kryterii. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9
8. Kryterii. URL: https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9
9. Lukych, R. (2013) Upravlenye prodazhamy. [Sales managment]. Yzdatelstvo Alpyna Pablysher.
10. Shtefanych, D.A. (2012) Marketynhovyi analiz [Marketing analysis]. Ternopil: Ekonomichna dumka.
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 1(22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20rsvspp.pdf427,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.