Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34248
Title: Логістична та інфраструктурна складові дестинацій в індустрії гостинності
Other Titles: Логистическая и инфраструктурная составляющие дестинаций в индустрии гостеприимности
Logistical and infrastructural components of hospitality industry destinations
Lohistychna ta infrastrukturna skladovi destynatsii v industrii hostynnosti
Authors: Дудкін, Павло
Дудкіна, Олена
Дудкин, Павел
Дудкина, Елена
Dudkin, Pavlo
Dudkina, Olena
Affiliation: Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine e-mail: pavlo.dudkin@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1517-7119
Ternopil National Economic University 11 Lvivska str., 46020 Ternopil, Ukraine e-mail: olenadudkina65@gmail.com
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: pavlo.dudkin@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1517-7119
Тернопольский национальный экономический университет ул. Львовская, 11, г. Тернополь, 46020, Украина e-mail: olenadudkina65@gmail.com
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001 e-mail: pavlo.dudkin@gmail.com ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1517-7119
Тернопільський національний економічний університет вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46020, Україна e-mail: olenadudkina65@gmail.com
Bibliographic description (Ukraine): Дудкін П. Логістична та інфраструктурна складові дестинацій в індустрії гостинності [Електронний ресурс] / Павло Дудкін, Олена Дудкіна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 1 (22). — С. 57-65. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20dpdvig.pdf
Bibliographic description (International): Dudkin, P. & Dudkina, O. (2020) Lohistychna ta infrastrukturna skladovi destynatsii v industrii hostynnosti [Logistical and infrastructural components of hospitality industry destinations]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 22, no. 1, pp. 57-65. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20dpdvig.pdf
Conference/Event: 65
Journal/Collection: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Issue: 1(22)
Issue Date: Jul-2020
Submitted date: May-2020
Date of entry: 19-Feb-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-1517-7119
DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2020.01.057
UDC: 338.48
JEL: L83
O18
R58
Keywords: дестинація
індустрія гостинності
інфраструктура сфери гостинності
логістичне забезпечення
інформаційно-комунікативні технології
кластерний підхід
дестинация
индустрия гостеприимства
инфраструктура сферы гостеприимства
логистическое обеспечение
информационно-коммуникативные технологии
кластерный подход
destinations
hospitality industry,
hospitality infrastructure
logistics
information and communication technologies
cluster approach
Number of pages: 9
Page range: 57-65
Start page: 57
Abstract: У статті розглянуто сутнісні, структурні та функціональні характеристики дестинацій в індустрії гостинності. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку дестинацій сфери гостинності, систему чинників, що на них впливають та зумовлюють потребу вироблення нових методів і управлінських інструментів на засадах системного підходу. Виокремлено інфраструктурну та логістичну складові туристичних дестинацій. Зосереджено увагу на об’єктивній необхідності удосконалення організаційно-функціонального, інформаційного та управлінського аспектів логістичного й інфраструктурного забезпечення дестинацій індустрії гостинності, як підґрунтя її сталого розвитку і зайняття конкурентних ринкових позицій. Висвітлено певні напрями інноватизації логістичної та інфраструктурної підсистем дестинацій індустрії гостинності в умовах сучасних викликів та загроз. Актуалізовано необхідність акцентувати більше уваги в умовах всесвітньої пандемії COVID-19 саме на здійсненні внутрішньої розбудови вітчизняних дестинацій, з орієнтацією на українського споживача, як стабільного джерела наповнення місцевих бюджетів. Звернуто увагу на низькому рівні доходів населення в Україні, недостатній якості обслуговування споживачів, що також є стримуючим чинником зростання індустрії гостинності. Обґрунтовано засади застосування прозорого логістичного механізму просування товарів, послуг, фінансів у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу за допомогою сучасних смарт-технологій. Наголошено на доцільності впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, логістичного та кластерного підходів до функціонування дестинацій індустрії гостинності.
В статье рассмотрены сущностные, структурные и функциональные характеристики дестинаций в индустрии гостеприимства. Проанализированы современные тенденции развития дестинаций сферы гостеприимства и система факторов, которые на них влияют и предопределяют потребность выработки новых методов и управленческих инструментов на принципах системного подхода. Выделена инфраструктурная и логистическая составляющие туристических дестинаций. Сосредоточено внимание на объективной необходимости усовершенствования организационно-функционального, информационного и управленческого аспектов логистического и инфраструктурного обеспечения дестинаций индустрии гостеприимства, как основы ее устойчивого развития и завоевания конкурентных рыночных позиций. Высветлены отдельные направления инноватизации логистической и инфраструктурной подсистем дестинаций индустрии гостеприимства в условиях современных вызовов и угроз. Актуализирована необходимость акцентировать больше внимания в условиях всемирной пандемии COVID-19 в первую очередь на развитии отечественных дестинаций, с ориентацией на украинского потребителя, как стабильного источника наполнения местных бюджетов. Подчеркнуто низкий уровень доходов населения в Украине, недостаточное качество обслуживания потребителей, что также является фактором, сдерживающим рост индустрии гостеприимства. Обоснованы принципы применения прозрачного логистического механизма продвижения товаров, услуг, финансов в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса с помощью современных смарт-технологий. Подчеркнута целесообразность внедрения современных информационно-коммуникативных технологий, логистического и кластерного подходов к функционированию дестинаций индустрии гостеприимства.
The essential structural and functional characteristics of destinations in the hospitality industry have been considered in the article. The current trends in the hospitality destinations and the influential factors determining the need to develop new methods and managerial tools based on systematic approach have been analyzed. The infrastructural and logistical components of tourist destinations are singled out. The attention was focused on the objective need to improve the organizational, functional, informational and managerial aspects of logistics and infrastructure support of the hospitality industry destinations as a basis for its sustainable development and achieving strong competitive market positions. Certain areas for innovative logistic and infrastructural subsystem improvements concerning the hospitality industry destinations in the conditions of current challenges and threats have been described. Due to Covid-19 pandemic, the necessity to concentrate efforts on building up national destinations, oriented on Ukrainian consumer as a stable source of income to the local budget rises. Also authors stress the low level of average income of Ukrainians and insufficient customer service as a restraining factor for hospitality industry. The principles of a transparent logistical promotion of goods, services, finances in the field of tourism, hotel and restaurant business by using modern smart technologies have been substantiated. The main emphasis has been placed on the expediency of introducing modern information and communication technologies, logistics and cluster approaches into the hospitality industry destinations.
Sponsorship: The authors received no direct funding for this research.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34248
ISSN: 2223-3822
Copyright owner: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL for reference material: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20dpdvig.pdf
https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2020konf/17_04_2020_compressed.pdf
http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/28_2019.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20996/56-Tkachenko.pdf?sequence=1
https://ppt-online.org/208672
https://doba.ua/ukr/lvov/odnokomnatnye-kvartiryi
https://hoteliernews.ru/servis-bronirovaniya-zhilya-airbnb-poluchit-ot-investorov-1-mlrd/
https://uk.wikipedia.org/
References (Ukraine): 1. Бець М. Т., Брунець Б. Р. Принципи формування туристичної інфраструктури. Географія та туризм. 2012. № 21. С. 8–16.
2. Богдан Н. М., Корчагіна Д. С. Фактори туристичної привабливості дестинації: готельно-ресторанний бізнес. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі: матеріали міжнар.наук.-практ. конф. Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020. 232 с. URL: https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2020konf/17_04_2020_compressed.pdf
3. Бойко О. В. Комплексний збалансований розвиток туристської інфраструктури. Економічний простір. 2016. № 109. С. 72–84.
4. Куценко В. О., Решетняк А. І. Природно-інфраструктурний потенціал туристичного бізнесу та шляхи його ефективного використання. Економіка природокористування і охорони довкілля. 2011. № 2. С. 55–61.
5. Поколодна М. М., Писарева І. В. Розвиток туристської інфраструктури: регіональний аспект. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 28, С. 209-217. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/28_2019.pdf (дата звернення 20.05.2020).
6. Ткаченко Т. І. Територіально сфокусований розвиток суб’єктів туристичного бізнесу. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20996/56-Tkachenko.pdf?sequence=1 (дата звернення 20.05.2020).
7. Ткаченко Т. І. Туристичні дестинації: лекції для студентів магістратури напряму підготовки 030601 «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» магістерської програми «Менеджмент туристичного бізнесу». К. КНТЕУ. 2012. 44 с. URL: https://ppt-online.org/208672 (дата звернення 20.05.2020).
8. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. К.: КНТЕУ, 2009. 463 с.
9. Leiper N. Tourist attraction system. Annals of Tourism Research. 1990, no. 17. pp. 367-384.
10. https://doba.ua/ukr/lvov/odnokomnatnye-kvartiryi (дата звернення 20.05.2020).
11. https://hoteliernews.ru/servis-bronirovaniya-zhilya-airbnb-poluchit-ot-investorov-1-mlrd/ (дата звернення 20.05.2020).
12. https://uk.wikipedia.org/ (дата звернення 20.05.2020).
References (International): 1. Becj, M. T., Brunecj, B. R. (2012) Pryncypy formuvannja turystychnoji infrastruktury [Principles of forming of tourist infrastructure] Gheoghrafija ta turyzm. no. 21, pp. 8–16.
2. Boghdan, N. M., Korchaghina, D. S. (2020) Faktory turystychnoji pryvablyvosti destynaciji: ghoteljno-restorannyj biznes [Factors of tourist attractiveness of destination: hotel-restaurant business] Proceedings of the Suchasni tendenciji rozvytku industriji turyzmu ta ghostynnosti u konkurentnomu seredovyshhi: materialy mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji. (Kharkiv, Kharkivsjkyj nacionaljnyj universytet misjkogho ghospodarstva imeni O. M. Beketova, 2020. 232 p.) Available at: https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2020konf/17_04_2020_compressed.pdf (accessed 20 May 2020)
3. Bojko, O. V. (2016) Kompleksnyj zbalansovanyj rozvytok turystsjkoji infrastruktury [Complex balanced development of tourist infrastructure] Ekonomichnyj prostir. no 109, pp. 72–84.
4. Kucenko, V. O., Reshetnjak, A. I. (2011) Pryrodno-infrastrukturnyj potencial turystychnogho biznesu ta shljakhy jogho efektyvnogho vykorystannja [Naturally infrastructural potential of tourist business and ways of him the effective use] Ekonomika pryrodokorystuvannja i okhorony dovkillja. 2011. no. 2, pp. 55–61.
5. Pokolodna, M. M., Pysareva, I. V. (2019) Rozvytok turystsjkoji infrastruktury: reghionaljnyj aspect [Development of tourist infrastructure: regional aspect] Infrastruktura rynku. vol.28, pp. 209-217. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/28_2019_ukr/28_2019.pdf (accessed 20 May 2020)
6. Tkachenko, T. I. Terytorialjno sfokusovanyj rozvytok sub'jektiv turystychnogho biznesu [Territorial accented development of subjects of tourist business] Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20996/56-Tkachenko.pdf?sequence=1 (accessed 20 May 2020)
7. Tkachenko, T. I. (2012) Turystychni destynaciji : lekciji dlja studentiv maghistratury naprjamu pidghotovky 030601 «Menedzhment», specialjnosti «Menedzhment orghanizacij i administruvannja» maghistersjkoji proghramy «Menedzhment turystychnogho biznesu» [Tourist destinations : lectures for the students of city council straight preparations a 030601 «Management», specialities «Management of organizations and administration» of the master's degree program «Management of tourist business»] K.: KNTEU. 44p. Available at.: https://ppt-online.org/208672 (accessed 20 May 2020)
8. Tkachenko, T. I. (2009) Stalyj rozvytok turyzmu: teorija, metodologhija, realiji biznesu [Steady development of tourism: theory, methodology, business realities] : monoghrafija. K.: KNTEU. 463p.
9. Leiper, N. (1990) Tourist attraction system. Annals of Tourism Research. no. 17. pp.367-384. https://doi.org/10.1016/0160-7383(90)90004-B
10. https://doba.ua/ukr/lvov/odnokomnatnye-kvartiryi (accessed 20 May 2020)
11. https://hoteliernews.ru/servis-bronirovaniya-zhilya-airbnb-poluchit-ot-investorov-1-mlrd/ (accessed 20 May 2020)
12. https://uk.wikipedia.org/ (accessed 20 May 2020)
Content type: Article
Appears in Collections:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 1(22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20dpdvig.pdf398,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.