Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33955
Title: Обгрунтування параметрів автоматичного керування процесом зварювання неплавким електродом труби малого діаметра
Other Titles: Substantiation of parameters of automatic control of process of welding by an infusible electrode of a pipe of small diameter
Authors: Поліщук, Вадим Андрійович
Polishchuk, Vadym
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет інженерії машин, споруд та технологій, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Поліщук В. А. Обгрунтування параметрів автоматичного керування процесом зварювання неплавким електродом труби малого діаметра : дипломна робота магістра за спеціальністю „131 — прикладна механіка“ / А. І. Горішний. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 67 с.
Bibliographic description (International): POLISHCHUK V. A. Substantiation of parameters of automatic control of process of welding by an infusible electrode of a pipe of small diameter: the graduation thesis for Master’s degree : specialism 131 – Mechanical engineering. Ternopil Ivan Puluj National Technical University. Ternopil : 2020. 67 р.
Issue Date: 18-Dec-2020
Submitted date: 21-Dec-2020
Date of entry: 4-Jan-2021
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет інженерії машин, споруд та технологій, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Барановський, Віктор Миколайович
Baranovskuy, Viktor
Committee members: Ляшук, Олег Леонтійович
Lyashuk, Oleh
UDC: 621.791.763
Keywords: 131
прикладна механіка
електродугове зварювання
electric ars welding
захисний газ
protective gas
устаткування
equipment
складально-зварювальне пристосування
assembly and welding device
виріб
product
Abstract: Обгрунтування параметрів автоматичного керування процесом зварювання неплавким електродом труби малого діаметра. – Рукопис. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2020. Кваліфікаційна робота магістра присвячена вирішенню наукової задачі підвищення технологічної ефективності зварювання труби малого діаметра шляхом обгрунтування параметрів автоматичного керування процесом аргоннородугового зварювання в середовищі захисних газів. На основі проведених досліджень обґрунтовано основні параметри процесу автоматичного керування та параметри і режими аргоннодугового зварювання труби малого діаметра.
Substantiation of parameters of automatic control of process of welding by an infusible electrode of a pipe of small diameter. - Manuscript. Qualification work for obtaining the educational level "Master" in the specialty 131 - Applied Mechanics. - Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, 2020. The master's thesis is devoted to solving the scientific problem of improving the technological efficiency of welding small-diameter pipes by justifying the parameters of automatic control of the process of argon arc welding in a protective gas environment. Based on the research, the main parameters of the automatic control process and the parameters and modes of argon arc welding of small diameter pipes are substantiated.
Description: Роботу виконано на кафедрі інжинірингу машинобудівних технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України. Захист відбудеться на засіданні екзаменаційної комісії № 8 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Федьковича, 9, навчальний корпус № 3, ауд. 12.
Content: ВСТУП ...5 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ...7 1.1. 1.1. Аналіз способів і методів електродугового зварювання ...7 1.2. Методи вирішення завдання зварювання труб малого діаметра ...13 2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА ...21 2.1. Загальна характеристика процесу автоматичного керування процесом зварювання труб малого діаметра ...21 2.2. Обгрунтування параметрів автоматичного керування процесом електродугового зварювання труби малого діаметра ...29 3. ТЕХНОЛОГІЧНО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА ...39 3.1. Службове призначення та характеристики об’єкту виробництва ...39 3.2. Розроблення технологічного процесу виготовлення виробу …46 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ...57 4.1. Загальні вимоги охорони праці під час проведення зварювальних робіт ...57 4.2. Характеристика і аналіз потенційних небезпек в цеху ...59 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...64 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...65 ДОДАТКИ ...68
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33955
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
© Поліщук В. А., 2020
URL for reference material: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33257
References (Ukraine): СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Акулов А.И. Технология и оборудование сварки плавлением: Учебник для студентов вузов.- М.: Машиностроение, 2003.-560с. 2. Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки: Учебник для проф. учеб. заведений.-4-е изд.- М.: Высшая школа; Изд.Центр «Академия», 2001.-319с. 3. Кононенко В.Я. Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом: Справочник для студентов.- К.: Изд.Центр «Ника-Принт», 2007.-266с. 4. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Расчет режимов дуговой сварки». Составитель Е. А. Трущенко. Изд-во Томского политехнического университета, 2008-41с. 5. Юхин Н.А. Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в среде защитных газов: Пособие для студентов.- М.: Изд.Центр «СОУЭЛО», 2008.-74с. 6. 1 Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для начального профессионального образования / В.В. Овчинников. - М.: Академия, 2010 7. Фоминых В.П., Яковлев А.П. Ручная дуговая сварка: пособие для техн. училищ. - М.: Высшая школа, 2007 8. Шебеко Л.П. Производственное обучение электрогазосварщиков. Москва: Высшая школа, 2009 9. Герасименко А.И Электрогазосварщик: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009 10. Чебан В.А. Сварочные работы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 11. Анкутдинов В. Б. Частотно-регулируемые асинхронные приводы исполнительных устройств роботов и манипуляторов // системы управления электромеханическими исполнительными устройствами роботов и манипуляторов. – Л., 1980.-С 34 – 37. 66 12. Вайнер Ш. А., Вайнер С. А. Фотоелектронные системы управления.- М.: Машиностроение, 1980.-205. 13. Патон Б. Е., Лебедев В. К. Электрооборудование для дуговой и шлаковой сварки. – М.: Машиностроение, 1966. – 359с 14. . Львов Н. С., Гладков Э. А. Автоматизация и автоматика сварочных процесов. –М.: Машиностроение , 1982, – 302с. 15. Лебедев А. В. Супрун С. А. Выбор привода подачи электродной проволоки полуавтомата дуговой сварки // Автомат. сварка. – 1977. – № 3. – С. 4 – 8. 16. Система автоматического регулирования вылета электрода трактора АДПГ – 500 / Ю. Н. Кутепов, Д. С. Кассов, Ю. И. Рейдерман, А. И. Михеев // Сварочное пр-во. – 1968 № 12 С. 39 17. Сергацкий Г. И., Дубовецкий С. В., Касаткин О.Г. Модели для разомкнутого управления формированием шва при сварке в СО2 // Автомат. Сварка. – 1983. – № 2. – С. 22 – 26. 18. Дубовецкий С. В., Сергацкий Г. И., Касаткин О.Г. Оптимизация режима сварки угловых швов и СО2 в различных пространственных положениях // Автомат. сварка. – 1982. – № 5. – С. 34 – 38. 19. Львов С.И. Автоматизация контроля и регулирования сварочных процесов. – М.: Машиностроение, 1973. – 128 с. 20. Применение телевизионных установок ПТУ-37 в станах для сварки внутренних швов на трубах / В. А. Тимченко, Н. И. Усик, В. К, Долиненко и др. // Автомат. сварка. – 1977. – № 4. – С. 62 – 64. 21. Воронин Ф. Б., Шаринов В. И. Электромагнитная совместимость сварочного и телевизионного оборудовния . Электротех. Пром-сеть. Сер. Электросварка. – 1974. – № 1 (22) – С. 19 – 21. 67 22. Лебедев А. В. Структурная схема процесса саморегулирования дуги при пренесенняе металла с короткими замыканиями // Автомат. сварка. – 1978. – № 5. – С. 7 – 12. 23. Гагев Ю. Г., Татан В. Д. Сварка магнитоуправляемой дугой. – М.: Машиностроение, 1970. – 160 с. 24. Сварка с электромагнитным перемещением / Под ред.В. П.Черныша. – К.: Техніка, 1983. – 128 с. 15.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:131 — прикладна механіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KRM_POLISHCHUK_2020.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools