Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33770
Title: Проект цеху з виробництва твердого сиру в Дубно з дослідженням залізобетонних конструкцій
Other Titles: Project of hard cheese production shop in Dubno with the study of reinforced concrete structures
Authors: Зелінський, Роман Андрійович
Zelinskyi, Roman
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Зелінський Р. А. Проект цеху з виробництва твердого сиру в Дубно з дослідженням залізобетонних конструкцій : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“ / Р. А. Зелінський. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 63 с.
Issue Date: 26-Dec-2020
Date of entry: 29-Dec-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Ясній, Володимир Петрович
UDC: 624.01
Keywords: 192
будівництво та цивільна інженерія
навантаження
фундаменти
розрахунок
truss
loadbearing
calculations
Abstract: Кваліфікаційна робота включає такі розділи: архітектурний, розрахунково-конструктивний, організаційно-технологічний, спеціальний, науково-дослідницький, охорону праці та безпеку в надзвичайних ситуаціях. В архітектурному розділі розроблений генеральний план будівлі з урахуванням вимог ДБН „Генеральні плани”, вирішені об’ємно-планувальна та конструктивна побудова будівлі. В генеральному плані враховані питання вимог сучасної забудови, об’ємно-планувальне рішення відповіда є нормативним вимогам. В будівлі застосовані сучасні ефективні і доступні конструкції. В розрахунково-конструктивному розділі запроектовано зокрема плити перекриття. Розраховано навантаження які діють на залізобетонну плиту, визначено прогин. Велика увага приділина організаційно-технологічному розділу. Організація будівництва представлена об’єктним будівельним генеральним планом. В будівельному генеральному плані вирішене питання установки та переміщення основних машин і механізмів, складування матеріалів і конструкцій на території будівництва та санітарно-побутового обслуговування працівників. В проекті висвітлені питання охорони праці у будівельні й галузі та проблеми екологічного характеру.
Qualification work includes the following sections: architectural, design, organizational and technological, special, research, labor protection and safety in emergencies. In the architectural section the general plan of the building is developed taking into account requirements of DBN "General plans", the volume-planning and constructive construction of the building is solved. The master plan takes into account the requirements of modern construction, spatial planning solution meets the regulatory requirements. The building uses modern efficient and affordable designs. In the calculation and design section, in particular, floor slabs are designed. The loads acting on the reinforced concrete slab are calculated, the deflection is determined. Much attention is paid to the organizational and technological section. The organization of construction is represented by the object construction master plan. The construction master plan addresses the issue of installation and relocation of basic machines and mechanisms, storage of materials and structures on the territory of construction and sanitation services. The project covers issues of labor protection in construction and industry and environmental issues
Content: Вступ Розділ 1. Архітектурно-будівельний розділ 1.1 Загальна характеристика ділянки 1.1 Архітектурні рішення 1.1.1 Географічне положення ділянки 1.1.2 Кліматичні умови 1.1.3 Інженерно-геологічні та гідрологічні умови ділянки 1.2 Генеральний план 1.2.1 Обгрунтування прийнятого рішення 1.2.2 Розпланування, забудова та організація рельєфу 1.2.3 Техніко - економічні показники по генплану 1.3 Архітектурно - планувальні рішення 1.3.1 Характеристика технологічного процесу 1.3.2 Описання прийнятого рішення та його обгрунтування 1.4 Конструктивні рішення 1.4.1 Прийняті конструктивні рішення 1.4.2 Несучі конструкції 1.4.3 Внутрішній водопровід і каналізації 1.4.4 Силові електроспоживачі 1.4.5 Електроосвітлення 1.5 Архітектурно-технічне рішення 1.6 Санітарно-технічне обладнання 1.6.1 Опалювання і вентиляція 1.6.2 Вентиляція. Повітрообмін 1.7 Висновки Розділ 2. Розрахунково-конструктивна частина 2.1 Розрахунок і конструювання пілона 2.2 Конструкційна характеристика плит 2.3 Розрахунок будівлі в ПК Мономах 2.4 Інженерно-геологічні умови 2.5 Визначення навантажень на фундаменти 2.5.1 Вибір типу фундаментів 2.5.2 Вибір глибини закладення фундаментів 2.6 Визначення кількості паль в пальових фундаментів 2.7 Вибір глибини закладання ростверки Розділ 3.Науково-дослідний розділ 3.1 Постановка задач дослідження 3.2 Методика дослідження 3.3 Результати дослідження 3.4. Висновки і узагальнення за результатами дослідження Розділ 4. Технологія і організація будівельного виробництва 4.1 Визначення трудомісткості 4.1.1 Визначення обсягів загальнобудівних робіт 4.2 Вибір основного монтажного механізму 4.3 Методи виконання основних робіт 4.4 Розрахунок графіку руху персоналу будівництва, та ресурсів будівництва 4.5 Оптимізація лінійного графіка по трудовим ресурсам 4.5.1 Розрахунок складських будівель і споруд 4.5.2 Розрахунок потреб в складських площах 4.6 Будгенплан 4.6.1 Розрахунок чисельності персоналу будівництва, площ тимчасових будівель і споруд, ресурсів будівництва 4.6.2 Визначення складу тимчасових будівель і споруд 4.6.3 Проектування будівельного генерального плану Висновок Бібліогріфія
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33770
Copyright owner: © Зелінський Роман Андрійович, 2020
References (Ukraine): 1. Фундаменти будівель і споруд: Довід.посібник Ю.Л.Виннико в, В.А.Мух а,А.В.Яковлє в т а ін.- К.: Урожа й,2002.- 432с.:іл.- Бібліогр.: с.423- 424. 2. Конструирование и расчет моно литных ребристых перекрытий: Учеб.пособие / А.Н.Павликов.-К.: УМК ВО,1992.-100с.-Н а укр.яз. 3.Технологія будівельного виробництва:Підручник/В.К.Черненко, М.Г.Єрмоленко,Г.М.Батур а т а ін.; З а ред.В.К.Черненк а,М.Г.Єрмоленко.- К.: Вищ а шк.,2002.-430с.:іл. 4.Фундаменти будівель і споруд: Довід.посібник Ю.Л.Виннико в, В.А.Мух а,А.В.Яковлє в т а ін. - К.: Урожа й,2002.- 432с.:іл.- Бібліогр.: с.423-424. 5.ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва 6.ДБН Г.1-5-96.Нормативн а баз а оснащення будівельних організаці й містобудування України - К.,1997. 7.ДБН.В-2.2-99.Громадськ і будинки т а споруди 8.ДБН 360-92*.Планування і забудов а міських і сільських поселень 9.ДБН В.2.3-5-2001.Вулиц і т а дороги населенних пунктів 10.ДБН В.2.5-20-2001.Інженерне обладнання будівель і споруд 11.ДБН В.2.6.-31:2016 Теплов а ізоляція будівель 12.ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішні й водо провід т а каналізація 13.ДБН В.2.5-67:2013 Опалення,вентиляція т а кондиціонування 14.ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення 15.ДБН В 1.1.7-2016 Пожежн а без пек а об’єкті в будівництва 16.ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи т а підвалини будинкі в і споруд. 17. Державн і будівельн і нор ми України . Збірник єдиних середніх кошторисних цін н а матеріали , вироби і конструкції ( ЗЕКЦ-97) ДБН IV-4-97 . Частин а I. Будівельн і матеріали . -Вид. офіц. –К.: Держкоммістобудування України , 1997. –342с. 18. Державн і будівельн і нор ми України . Збірник єдиних середніх кошторисних цін н а матеріали , вироби і конструкції ( ЗЕКЦ-97) ДБН IV-4-97 . Частин а II. Будівельн і конструкції т а вироби . -Вид. офіц. –К.: Держкоммістобудування України , 1997. –169с. 19. Державн і будівельн і нор ми України . Збірник єдиних середніх кошторисних цін н а матеріали , вироби і конструкції ( ЗЕКЦ-97) ДБН IV-4-97 . Частин а III. Матеріали т а вироби для санітарно-технічних робіт . -Вид. офіц. –К.: Держкоммістобудування України , 1997. –143с. 20. Державн і будівельн і нор ми України . Збірник єдиних середніх кошторисних цін н а матеріали , вироби і конструкції ( ЗЕКЦ-97) ДБН IV-4-97 . Частин а IV. Місцев і матеріали . -Вид. офіц. –К.: Держкоммістобудування України , 1997. –360с. 21. Державн і будівельн і нор ми України . Збірник єдиних середніх кошторисних цін н а матеріали , вироби і конструкції ( ЗЕКЦ-97) ДБН IV-4-97 . Частин а V. Матеріали , вироби і конструкції для монтажних т а спеціальних будівельних робіт . -Вид. офіц. –К.: Держкоммістобудування України , 1997. – 268с. 22. Державн і будівельн і нор ми України . Збірник кошторисних цін н а вантажі в для будівництв а ( ЗКЦПВ-97) . -Вид. офіц. –К.: Держкоммістобудування України , 1997. –317с. 23. Основания, фундаменты и подземные сооружения/М. И. ГорбуновПосадо в, В. А. Ильиче в, В. И. Круто в и др.; Под. Общ. Ред. Е. А. Сорочан а и Ю. Г. Трофименка.-М.: Стройиздат, 1985.-480с. 24. СНиП ІІІ-4-80* Техник а без опасности в строительстве/Госстрой.- М.:ЦИТП Госстроя,1991.-352с. 25. І. І. Кирп а, О. А. Тищенко Монолітне залізобетонне перекриття Дніпропетр. нац. ун-т залізн. транс п. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – 88 с
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:192 — будівництво та цивільна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AD_Zelinskyi.pdfАвторська довідка405,45 kBAdobe PDFView/Open
KRM_Zelinskyi.pdfКваліфікаційна робота магістра2,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools