Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33767
Title: Вплив сімейного виховання на виникнення адиктивної поведінки
Other Titles: Влияние семейного воспитания на возникновение аддиктивного поведения подростков
The influence of family upbringing on the emergence of addictive behavior in adolescents
Authors: Бідось, Михайло Антонович
Bidos, Mykhailo
Affiliation: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФЕМ, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Бідось М. А. Вплив сімейного виховання на виникнення адиктивної поведінки : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „053 — психологія“ / М. А. Бідось. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 82 с.
Issue Date: 23-Dec-2020
Submitted date: 23-Dec-2020
Date of entry: 29-Dec-2020
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра психології, Тернопіль, Україна
Supervisor: Вишньовський, Василь Володимирович
Committee members: Кирич, Наталія Богданівна
UDC: 159.9
Keywords: 053
психологія
адикція
addiction
адиктологія
addictology
адиктивна поведінка
addictive behavior
стиль сімейного виховання
family upbringing style
гіпопротекція
hypoprotection
гіперпротекція
hyperprotection
емоційне відторгнення
emotional rejection
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 053 – «Психологія» – Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2020. Магістерська робота розкриває поняття «адикція», «адиктивна поведінка», «адиктологія», психологічні аспекти адиктивної поведінки, методологічні підходи до проблеми залежної поведінки підлітків, роль особистісних і соціально-психологічних чинників на виникнення адиктивної поведінки підлітків, визначає специфіку та види адикцій у підлітковому віці. У роботі запропоновано та обґрунтовано зв’язок стилів сімейного виховання з адиктивною поведінкою підлітків. Проаналізовано комплекс факторів які впливають на формування залежної поведінки підлітка. Виявлено особливості впливу стилю сімейного виховання та специфіки підліткового віку на виникнення різних видів залежної поведінки. З’ясовано, що на формування стилів сімейного виховання впливають об’єктивні та суб’єктивні фактори, а також генетичні особливості батьків і дитини. На вибір стилю сімейного виховання впливають: типи темпераменту батьків, їхня сумісність; традиції сімей, у яких виховувалися самі батьки; науково-педагогічна література, яку читають батьки; рівень освіти батьків. Адиктивна поведінка підлітка – явище, яке визначає не тільки індивідуальний розвиток, а й майбутнє суспільства в цілому. Тому є нагальна потреба у розробці нових методів щодо її профілактики та корекції. Така тривимірність дозволяє посилити особистісні характеристики, задовольнити потреби та забезпечити необхідний досвід підпорядкування. Спілкування розширюється та адаптується, готуючи індивіда до успішної адаптації до соціальних та психологічних змін життя. Отримані нами в ході експериментального дослідження результати сприятимуть продуманій організації психопрофілактичної та корекційної роботи з підлітками та їх батьками, спрямованій на виховання уважного ставлення до свого здоров’я, до організації здорового способу життя. А запропоновані нами методи роботи будуть сприяти підвищенню рівня освіченості батьків, дітей та можливості обирати ефективний стиль сімейного виховання та взаємодії між ними.
Bedos MA The influence of family upbringing style on the emergence of addictive behavior of adolescents. - Manuscript. Thesis for obtaining the Degree of Master of Psychology, specialty 053 – Ternopil Ivan Puluj National Technical University. – Ternopil, 2020. Master's work reveals the concepts of "addiction", "addictive behavior", "addictology", psychological aspects of addictive behavior, methodological approaches to the problem of addictive behavior of adolescents, the role of personal and socio-psychological factors in the emergence of addictive behavior in adolescents, determines the specifics and types of addictions age. The paper proposes and substantiates the connection between family upbringing styles and addictive behavior of adolescents. A set of factors influencing the formation of addictive adolescent behavior is analyzed. The peculiarities of the influence of family upbringing style and specifics of adolescence on the emergence of different types of addictive behavior are revealed. It was found that the formation of family upbringing styles is influenced by objective and subjective factors, as well as the genetic characteristics of parents and children. The choice of family upbringing style is influenced by: types of temperament of parents, their compatibility; traditions of families in which parents were brought up; scientific and pedagogical literature read by parents; level of education of parents. Adolescent addictive behavior is a phenomenon that determines not only individual development but also the future of society as a whole. Therefore, there is an urgent need to develop new methods for its prevention and correction. This three-dimensionality allows you to strengthen personal characteristics, meet needs and provide the necessary experience of subordination. Communication expands and adapts, preparing the individual to successfully adapt to social and psychological changes in life. The results obtained by us in the course of the experimental study will contribute to the well-thought-out organization of psychoprophylactic and correctional work with adolescents and their parents, aimed at fostering an attentive attitude to their health, to the organization of a healthy lifestyle. And our proposed methods of work will help increase the level of education of parents, children and the ability to choose an effective style of family upbringing and interaction between them.
Content: ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА СТИЛІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ 8 1.1. Психологічна характеристика поняття “адиктивна поведінка” 8 1.2. Психологічні особливості стилів сімейного виховання 16 1.3. Підлітковий вік як сенситивний період виникнення різного роду адикцій 21 Висновок до розділу І 25 РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТИЛЮ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ВИНИКНЕННЯ ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ 27 2.1. Організація та проведення експериментального вивчення впливу стилю виховання у сім’ї на виникнення адиктивної поведінки підлітка 27 2.2. Аналіз отриманих результатів дослідження впливу стилю сімейного виховання на виникнення адиктивної поведінки в підлітків 36 Висновок до розділу ІI 44 РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З АДИКТИВНИМИ ПІДЛІТКАМИ ТА ЇХ БАТЬКАМИ 45 3.1. Психокорекція адиктивної поведінки підлітків та психологічні умови психопрофілактики 45 3.2. Психологічна робота з батьками адиктивних підлітків 54 Висновок до розділу ІІІ 60 РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 62 4.1. Соціально-економічне значення охорони праці 62 4.2. Надзвичайні ситуації соціального характеру 66 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72 ДОДАТКИ 83
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33767
Copyright owner: © Бідось Михайло Антонович, 2020
References (Ukraine): СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Актуальна готовність вчителів до взаємодії з учнями. / [С.О. Муратов, В.М. Зливков, Н.Н. Хомутиннікова та ін.]. // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 2. – С. 4–18. 2. Алмазов Б.Н., Грицаенко П.П., Ружников Ю.Н. Социальные и правовые аспекты профилактики наркозависмости. / Б.Н. Алмазов, П.П. Грицаенко, Ю.Н. Ружников. – Екатеринбург: Юридический Вестник, 1999. – 88 с. 3. Альтшулер В.Б. Патологическое влечение к алкоголю: вопросы клиники и терапии. / В.Б. Альтшулер– М.: «Имидж», 1994. – 216 с. 4. Андреев А.А. Педагогика высшей школы. Новый курс : учебное пособие. / А.А. Андреев. – М. : Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. – 264 с. 5. Анисимов Л.Н. Профилактика пьянства и наркомании среди молодежи. / Л.Н. Анисимов. – М.:1989. – 181с. 6. Аніщенко А.П. Соціальна реклама як фактор ефективної соціалізації молоді в умовах інформаційного суспільства. / Алла Аніщенко. // Соціальна реклама в сучасному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 грудня 2011 року. – Х. : Інститут соціальної політики регіону, 2011. – С. 26–28. 7. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.В. Безпалько. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. 8. Бірюкова Л.А. Організація самостійної роботи студентів: теоретичний аспект. / Л.А. Бірюкова. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – 2011. – №3 (13). – С. 176–182. 9. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти : навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. / Я.Я. Болюбаш. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с. 10. Бродська Л.В. Формування готовності майбутніх вчителів іноземних мов до виховної роботи в школі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Лариса Володимирівна Бродська. – К., 2006. – 261 с. 11. Бугайова Н.М. Психологічні закономірності розвитку адикцій в онтогенезі / Н.М. Бугайова // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2010.– т. XII, ч.4. – С. 48–57. 12. Бухановский А.О., Андреев А.С., Бухановская О.А. Зависимое поведение: клиника, динамика, систематика, лечение, профилактика: Пособие для врачей. / А.О. Бухановский, А.С. Андреев, О.А. Бухановская. – Ростов-на-Дону, 2002. – 35с. 13. Вакуліч Т. Феномен Інтернет-залежності підлітків у мережі Інтернет. / Т. Вакуліч. // Освіта і управління : науковий журнал. – 2006. – №2. – С. 155–158. 14. Велика сучасна енциклопедія. – У 10 т. – Т. 1. : А – Б. / [уклад. А.С. Івченко]. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2012. – 352 с. 15. Версмер Л. Компульсивность и конфликт: различие между описанием и объяснением при лечении аддиктивного поведения//Психология и лечение зависимого поведения / Под ред. С. Даулинга / Пер.с англ. Р.Муртазина. М.:Независимая фирма «Класс», 2000. – С. 55-79. 16. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с. 17. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от интернета // Психологический журнал. — 2004. — Т. 25. — №1.- С. 90-100. 18. Вступ до соціальної роботи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича.]. – К. : Академвидав, 2005. – 304 с. 19. Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота : термінологічно-понятійний словник / М.Ф. Головатий, М.Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005. – 560 с. 20. Горобей М.П. Проблеми шкідливих звичок і залежностей студентів [Електронний ресурс] / М.П. Горобей – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2011_11/11gmphds.pdf 21. Данилюк І.Г. Сучасний словник іншомовних слів для середньої і вищої школи : словник. / І.Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 576 с. 22. Докторович М.О. Соціальна реклама як інструмент соціально-педагогічної діяльності. / Марина Докторович. // Соціальна реклама в сучасному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 грудня 2011 року. – Х. : Інститут соціальної політики регіону, 2011. – С. 43–46. 23. Егоров А.Ю. «Социально приемлемые» аддикции [Електронний ресурс] / А. Егоров – Режим доступа : http://www.narcom.ru/cabinet/online/109.html 24. Егоров А.Ю. К вопросу о новых теоретических аспектах аддиктологии // В кн.: Наркология и аддиктология. Сб. науч. тр. / Под. ред. проф. В.Д. Менделевича. – Казань: Школа. – 2004. – С. 80-88. 25. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навчальний посібник для ВНЗ. / Л.М. Завацька. – К. : «Слово», 2008. – 240 с. 26. Завацька Н.Є. Особливості особистісної диференціації узалежненої поведінки підлітків та її корекція : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Наталія Євгенівна Завацька. – К., 2002. – 193 с. 27. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Змановская Евгения Валерьевна – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. 28. Золотова Г.Д. Особливості соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки серед дітей групи ризику / Г.Д. Золотова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 9 (196). – С. 92–101 29. Золотова Г.Д. Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентів (на прикладі навчальних закладів I-II рівня акредитації) : дис. канд. пед. наук : 13.00.05 / Ганна Дмитрівна Золотова. – Луганськ, 2005. – 241 с. 30. Клиническая психология: учебник / Под ред. Б.Д. Кавасарского. – СПб.: Питер, 2002. – 960 с. 31. Клочко О.О. Дослідження ризиків у процесі соціалізації підлітків із синдромом комп’ютерної залежності. / Олексій Клочко. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал. – вип. 203. – Ч. ІІІ. – 2011. – С. 39–44. 32. Клочко О.О. Соціальна реклама у питаннях профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді. / Олексій Клочко. // Соціальна реклама в сучасному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 грудня 2011 року. – Х. : Інститут соціальної політики регіону, 2011. – С. 66–68. 33. Клочко О.О. Характеристика методу освіти «рівний – рівному» як сучасної інноваційної технології. / Олексій Клочко. // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 224–228. 34. Клочко О.О. Аналіз робочих навчальних програм дисциплін спеціальності «Соціальна педагогіка» з погляду відображення проблем профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді. / Олексій Клочко. // Соціалізація молоді: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів (Суми, 20-21 квітня 2011 р.). – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – С. 214–215. 35. Клочко О.О. Значення духовних і моральних якостей майбутніх соціальних педагогів у роботі з дітьми адиктивної поведінки. / Олексій Клочко. // Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования : тезисы Всеукраинской научно-практической конференции (24-25 марта 2011 г.). – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – С. 164–167. 36. Клочко О.О. Окремі аспекти готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді. / Олексій Клочко. // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2012 р.). / [за заг. ред. В.О. Огнев’юка. / редкол. : В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, С.О. Сисоєва, Н.М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 188–195. 37. Клочко О.О. Основи соціального партнерства соціального педагога освітнього закладу щодо профілактики адиктивної поведінки учнів / Олексій Клочко. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – 2011. – №3 (13). – С. 21–32. 38. Клочко О.О. Проблема поширення проміжних форм адиктивної поведінки у жінок. / Олексій Клочко. // Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні. Гендерні студії : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та аспірантів (15 травня 2009 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 66–70. 39. Клочко О.О. Проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді. / Олексій Клочко. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал. / [за ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака]. – Вип. XVІІІ, серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори - 2006, 2012. – С. 268–278. 40. Клочко О.О. Професійний обов’язок у контексті готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді. / Олексій Клочко. // Возрождение духовности в современном мире: взаимодействие Церкви и образования : тезисы Международной научно-практической конференции (26-27 апреля 2012 г.). – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – С. 152–155. 41. Клочко О.О. Профілактика адиктивної поведінки: нормативно-правовий аспект / Олексій Клочко. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – 2010. – № 3 (5). – С. 211–221. 42. Ковчина І.М. Підготовка соціальних педагогів до соціально-правової роботи : навчальний посібник. / І.М. Ковчина. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 345 с. 43. Короленко Ц.П. Психосоциальная аддиктология / Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева. – Новосибирск: Издательство «Олсиб», 2001 – 251 с. 44. Короленко, Ц.П. Семь путей к катастрофе. Деструктивное поведение в современном мире / Ц.П. Короленко, Т.А. Донских. – Новосибирск: Наука, 1990. – 224 с. 45. Кулаков С.А. Система факторов, влияющих на формирование мотивационной сферы подростков, злоупотребляющих алкоголем // Медико-биологические проблемы алкоголизма. / С.А. Кулаков. – Воронеж, 1987, с. 247-249. 46. Леонова Л.Г. Вопросы профилактики аддиктивного поведения в подростковом возрасте / Л.Г. Леонова, Н.Л. Бочкарева – Новосибирск, 1998. – 41 с. 47. Маєвська Л.М. Готовність соціального педагога до професійної діяльності в етнокультурному середовищі / Людмила Маєвська. // Соціальна педагогіка і соціальна робота. – 2010. – №.3. – С. 68–76. 48. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки. Навчальний посібник – / Максимова Наталья Юрьевна. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 308 с. 49. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи. Теорія виховання (Цикл лекцій) : навчальний посібник. / А. А. Марушкевич. – К., 2005. – 107 с. 50. Медведева Г.П. Этика социальной работы : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.П. Медведева. – М. : ВЛАДОС., 1999. – 208 с. 51. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: Учебн. Пособ. — М.: МЕДпресс. – 2001. – 432 с. 52. Методика и технологии работы социального педагога : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. / [Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др. / под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева]. – М. : Издательский дом «Академия», 2002. – 192 с. 53. Методичний посібник з надання дружніх послуг для молоді : методичний посібник. / І.М. Пінчук, В.А. Сановська. – К., 2003. – 160 с. 54. Мізь Я.А. До проблеми визначення комп’ютерної залежності у підлітковому віці / Яна Мізь. // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 357–360. 55. Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Людмила Іванівна Міщик. – Запоріжжя, 1997. – 358 с. 56. Нагорна А.М. Профілактика наркоманії серед підлітків. : навчальний посібник. / А.М. Нагорна, В.В. Безпалько. – Кам’янець-Подільський : «Абетка-НОВА», 2001. – 168 с. 57. Нехімічні адикції : [текст] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%F5%E8%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E0% FF_%E7%E0%E2%E8%F1%E8%EC%EE%F1%F2%FC. 58. Песоцкая О. П. Современные подходы к профилактике аддиктивного поведения школьников / О.П. Песоцька // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 17 (180). Ч.II. – С. 221-228. 59. Пихтіна Н.П. Профілактика та соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки : навчально-методичний посібник. / Н.П. Пихтіна, Р.Г. Новгородський. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 239 с. 60. Пихтіна Н.П. Формування професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя до профілактики адиктивної поведінки учнів : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Ніна Порфиріївна Пихтіна. – К., 2000. – 210 с. 61. Поліщук В.А. Теорія та методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / Віра Аркадіївна Поліщук. – Тернопіль, 2006. – 454 с. 62. Полякова О.М. Технологія виробничої соціально-педагогічної практики в освітніх закладах : методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка». / О.М. Полякова, А.О. Поляничко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 102 с. 63. Полякова О.М. Технологія виробничої соціально-педагогічної практики в закладах соціально-педагогічного спрямування : методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка». / О.М. Полякова, О.В. Знобей. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 102 с. 64. Понятие игромании: [тест] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sofia-dom.com.ua. 65. Психология и лечение зависимого поведения / Под ред. С. Даулинга / Пер. с англ. Р.Р. Муртазина – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – 240 с. 66. Психология. Полный энциклопедический справочник : справочник. / [сост. и общ. ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко.]. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 896 с. 67. Руководство по аддиктологии / [Аксельрод Б.А., Борцов А.В., Гарницкая А.С. и др..] ; Под ред. проф. В.Д. Менделевича. – СПб. : Речь, 2007. – 768 с. 68. Семенова А. В. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник. / [А. В. Семенова, Р. С. Гурін, Т. Ю. Осипова.]. – К. : Знання, 2006. – 319 с. 69. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навчальний посібник. / О. М. Семеног. – К. : Академія, 2010. – 216 с. 70. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників : словник. / [за заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової]. – К., 2000. – 260 с. 71. Смагин С.Ф. Аддиктивное поведение подростков. История вопроса [Электронный ресурс] / С.Ф. Смагин. – Личность и культура. – 2005. – № 4. – Режим доступа к журналу : http://www.licpublic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23%3A2010-05-03-12-20-57&catid=12%3A2010-02-08-15-45-53&Itemid=13&lang=ru 72. Смеренчак Л.І. Особливості формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності. / Людмила Смеренчак. // Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах соціальних змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Черкаси, 21-23 березня 2012 року.). – Черкаси : Редакційно-видавничий відділ ЧНУ, 2012. – С. 118–121. 73. Соціальна робота : короткий енциклопедичний словник. – Кн. 4. – К. : ДЦССМ, 2002. – 536 с. 74. Сучасний словник іншомовних слів для середньої і вищої школи : словник. / І. Г. Данилюк. – Донецьк. : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 576 с. 75. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю : навчальний посібник. / І.М. Трубавіна. – К. : ДЦССМ, 2003. – 132 с. 76. Тютюнник О.В. Зміст і структура професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної залежності серед старшокласників. / Ольга Тютюнник. // Освіта дорослих як фактор розвитку дорослої людини в умовах соціальних змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (Черкаси, 21-23 березня 2012 року.). – Черкаси : Редакційно-видавничий відділ ЧНУ, 2012. – С. 143–150. 77. Тютюнник О.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної залежності серед старшокласників : [текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Ольга Вікторівна Тютюнник. – К., 2010. – 22 с. 78. Уайнхолд Б. Освобождение от созависимости / Берри Уайнхолд, Дженей Уайнхолд / Перевод с англ. А.Г. Чеславской. – М.: Независимая фирма «Класс», 2002. – 224 с. 79. Уайнхолд Б. Противозависимость: бегство от близости / Берри Уайнхолд, Дженей Уайнхолд / пер. с англ. Е. Бабенко, Г. Смолин. – Каменец-Подольский: Аксиома, 2009. – 328 с. 80. Уруський В.І. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності : методичний посібник. / В.І. Уруський. – Тернопіль : ТОКІППО, 2005. – 96 с. 81. Фалинська З. З. Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. / Зоряна Зенонівна Фалинська. – Л., 2006. – 284 с. 82. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник. / М.М. Фіцула. / [2-ге вид., доп.]. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с. 83. Цал-Цалко І.В. Психологія особистості, схильної до залежності [Електронний ресурс] / І.В. Цал-Цалко – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu_psykhol/2008_28/19.html 84. Чуркин А.А. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии / А.А. Чуркин, А.Н. Мартюшов – М.: «Триада-Х», 2000. – 232 с. 85. Шабанов П.Д. Основы наркологии. / Шабанов Петр Дмитриевич – СПб.: Лань, 2002. – 560 с. 86. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. Семья и истоки девиантного поведения детей и подростков / Л.Б. Шнейдер - М. : Академический проект, Трикста, 2005. – 336с. 87. Яресько К. В. Соціальна реклама як засіб соціально-педагогічного впливу. / Катерина Яресько. // Соціальна реклама в сучасному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2 грудня 2011 року. – Х. : Інститут соціальної політики регіону, 2011. – С. 18–19.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:053 — психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtorska_magistr_Bidos_M_2020.pdfавторська довідка389,08 kBAdobe PDFView/Open
dyplom_Bidos_M_2020.pdfкваліфікаційна робота магістра1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools