Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33349
Title: Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємства з використанням бренд-підходу
Other Titles: Development of brand-approach-based marketing strategy of enterprise development
Authors: Сарабун, Наталія Михайлівна
Sarabun, Nataliya
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Сарабун Н. М. Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємства з використанням бренд-підходу : дипломна робота магістра за спеціальністю „075 — маркетинг“ / Н. М.Сарабун. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 72 с.
Issue Date: 21-Dec-2020
Date of entry: 23-Dec-2020
Publisher: ТНТУ ім. І Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Рожко, Наталія Ярославівна
Rozhko, Nataliya
Committee members: Винник, Тетяна Михайлівна
Vynnyk, Tetyana
UDC: 339.138
Keywords: 075
маркетинг
Master Thesis
марка
товарна марка
бренд
брендинг
маркетингова стратегія
brand
trademark
brand
branding
marketing strategy
Abstract: Дослідження на здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2020. Розроблено рекомендації щодо формування маркетингової стратегії ТОВ «Віконт» на основі бренд - підходу. Обґрунтовано розрахунок ефективності стратегії маркетингу з використанням оцінки вартості бренду на досліджуваному підприємстві. Робота пройшла апробацію підприємстві, де підтвердили практичну цінність окремих положень дослідження.
Research on achievement of Master Degree on a speciality 075 "Marketing". –Ternopil Ivan Puluj NationalTechnical University. – Ternopil, 2020 Recommendations for the formation of the marketing strategy of LLC “Viscount” based on the brand approach have been developed. The calculation of the effectiveness of the marketing strategy using the assessment of the value of the brand at the researched enterprise is substantiated. The work was tested by the company, which confirmed the practical value of some provisions of the study.
Description: Мета магістерської роботи полягає у розв’язанні методологічних проблем розрахунку ефективності стратегії маркетингу з використанням оцінки вартості бренду на досліджуваному підприємстві. Задачі дослідження: – розкрито основні засади бренду та зміст маркетингових стратегій підприємства;– визначено змістовність трактування поняття «маркетингової стратегії підприємства»; – проаналізовано фактори та критеріальні показники, що здійснюють вплив на ефективність маркетингової стратегії; – описано, проаналізовано і оцінено наявні методики розрахунку ефективності стратегії маркетингу на підприємствах промисловості; – обґрунтовано розрахунок ефективності стратегії маркетингу з використанням оцінки вартості бренду на досліджуваному підприємстві. Об’єктом дослідження є ринкова діяльність ТОВ «Віконт» на ринку Західної України. Предметом дослідження є прикладні аспекти розрахунку ефективності стратегії маркетингу з використанням оцінки вартості бренду на досліджуваному підприємстві ТОВ “Віконт” .
Content: Вступ
Розділ 1. Теоретичні та прикладні аспекти формування маркетингової стратегії підприємства: оцінка позицій впливу бренду
1.1. Теоретичні та прикладні основи вибору маркетингової стратегії підприємства
1.2.Оцінка бренду при обгрунтуванні вибору маркетингової стратегії
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Аналіз ефективності маркетингової стратегії тов “віконт” на західному ринку україни
2.1.Загальна характеристика ринково - виробничої діяльності підприємства.
2.2. Дослідження факторів мікромаркетингового середовища
2.3. Обґрунтування вибору маркетингової стратегії на засадах бренд-підходу
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Розрахунок ефективності маркетингових стратегій тов “віконт” з використанням бренд - підхоДУ
3.1. Вибір ефективного методу оцінки торговельних марок
3.2. Соціометрична оцінка брендів конкуруючих компаній
3.3. Обґрунтування економічної ефективності проведених заходів
Висновки до розділу 3
Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
Висновки до розділу 4
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33349
Copyright owner: © Сарабун Наталія Михайлівна, 2020
© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2020
References (Ukraine): 1. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов. / Г Ассель .– М.: ИНФРА–М, 1999. – 804 с.
2. Багиев Г.Л. Конкурентные преимущества в системе маркетинга как фактор экономической конъюнктуры [Електронний ресурс] / Г.Л. Багиев. – Режим доступу до документу: www.marketing.spb.ru.
3. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учеб. для вузов / Г.Л.Багиев, В.М.Тарасевич, Х.Анн; Под общ. ред. Г.Л.Багиева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2001. – 718 с.
4. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. / Балабанова Л.В., Холод В.В. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 448 с.
5. Барашков С.В. Территориальный и отраслевой аспекты управления конкурентоспособностью продукции [Електронний ресурс] / С.В. Барашков.– Режим доступу до документу: http://www.marketing.
6. Бугайчук Т.В. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / Т.В. Бугайчук, В.А. Устименко. –Харків.: Торнадо, 2008. –280
7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2002. – 268 с.
8. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Ткачук.–К.: „Основи», – 2001. – 856 с.
9. Горшкова А.И. Глобализация стратегии конкуренция. Мировой опыт и Россия : (Краткий очерк) / А. И. Горшкова. – М. : Компания Спутник, 2006. – 54 с.
10. Джефкінс Ф. Реклама: практ. посібник:пер. з 4-го англ. вид. / Ф. Джефкінс, Д. Ядін (доп.і ред.) — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. – 565c.
11. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства: Підручник / Е.А. Зінь, М.О.Турченюк. – К.: ВД „Професіонал”, 2004.– 320 с.
12. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. Л.Н. Оголевой. – М.: ИНФРА–М, 2001. – 238 с.
13. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью [Електронний ресурс] / [под ред. Светунькова С.Г.]. – Режим доступу до документу: http://www.marketing.spb.ru.
14. Інформаційні системи і технології в економіці: Нав. посібник./ за ред. Пономоренко В. С. — К.: Академія, 2002. —542 с.
15. Кеворков В.В., Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии [Електронний ресурс] / В.В. Кеворков, С.В. Леонтьев. – Режим доступу до документу: http://www.marketing.spb.ru.
16. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб / Г.І. Кіндрацька. – К.: Знання, 2006. – 366 с.
17. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы: монография / Л.С. Шевченко, В.И. Торкатюк, Н.А. Кизим, А.Л. Шутенко; НИЦ индустр. пробл. развития, Харьк. нац. акад. гор. х-ва НАН Украины. — Х.: ИНЖЭК, 2008. — 240 с.
18. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: монографія / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова; НДЦ індустріал. пробл. розв. НАН України. — Х.: ІНЖЕК, 2008. — 352 c.
19. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. 2 – ге вид./ Є. Крикавський, Н. Чухрай – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 472 с
20. Крупка Ю. М. Правові основи підприємницької діяльності [Текст]: навчальний посібник /Ю. М. Крупка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
21. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. / Ж. Ламбен. – С.Пб.: Наука, 1996. – 589 с.
22. Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. — К.: Кондор, 2009. — 340 с.
23. Мак–Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак–Дональд. – С.Пб., 2000.– 267с.
24. Маркетинг XXI століття. Тенденції концептуального розвитку / Л.О.Стрій. — О.: Фенікс, 2009. — 64 с.
25. Маркетинг в банку: навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, Ю.О. Самура; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — 2-ге вид., доповн. — Л., 2009. — 380 с.
26. Маркетинг відносин в системі управління підприємством: монографія / Л.В. Балабанова, С.В. Чернишева; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 280 с.
27. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: зб. тез та доп. Третьої міжнар. наук.-практ. конф., 1 - 3 жовт. 2009 р., Суми / Ред.: C.М. Ілляшенко; Сум. держ. ун-т, каф. маркетингу, Сум. регіон. центр інтелект. розв., Укр. асоц. маркетингу. — Суми: Мрія-1, 2009. — 292 с.
28. Маркетинг інновацій: навч. посіб. / Д.В. Табачник, Ю.В. Каракай, А.М. Гуржій; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка". — Луганськ, 2009. — 288 с.
29. Маркетинг менеджмент: новые решения: моногр. / А.А. Шубин, И.Г. Бритченко, Г.И. Бритченко, А.А. Ворошилова, Д.В. Махноносов; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк, 2007. — 326c.
30. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко. — К.: Знання, 2009. — 1071 с
31. Маркетинг: підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак, Н.В. Куденко, О.О. Бєляєв, Т.Є. Оболенська; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 600 с.
32. Маркетинг: підручник / Н.В. Бутенко. — К.: Атіка, 2008. — 300 с.
33. Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. пр. N 14 / Ред.: Т.С. Максимова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2008. — 252 с.
34. Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. пр. N 15 / Ред.: Т.С. Максимова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2009. — 446 с.
35. Маркетинг: учеб. пособие / Б.И. Сергеев, Г.Я. Харичева, Д.В. Чудаков, А.А. Анфалов, Е.Н. Бобарыкина; Крым. экон. ин-т ГВУЗ "Киев. нац. экон. ун-т им. В.Гетьмана". — Симф.: Феникс, 2008. — 480 с.
36. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1. Теоретичні основи та приклади застосування комунікаційних технологій / Г.В. Афенченко, О.В. Богоявленський, В.С. Верлока, М.Д. Жердєв, О.Е. Наумова; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 332 с.
37. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 232 с.
38. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія / С.М. Ілляшенко. — Суми: Унів. книга, 2009. — 328 с.
39. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / Л.Ф. Романенко; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2008. — 106 с.
40. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський. — К.: Дакор: КНТ, 2008. — 184 с.
41. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. / В.В. Липчук, І.Г. Яців, Б.М. Гошко, О.Й. Гошко. — К.: Академвидав, 2008. — 216 с.
42. Маркетинговий менеджмент у сучасній світовій практиці. Проект "Синергія" - фаховий аналіз іноземною мовою: навч. посіб. / Ю.Є. Петруня, С.П. Кожушко, Г.І. М'ясоїд; Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2008. — 272с.
43. Маркетинговий менеджмент: підручник / А.В. Войчак; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2009. — 336 с.
44. Математичні моделі та інформаційні технології управління рекламною діяльністю: монографія / В.К. Галіцин, О.П. Суслов, В.В. Дем'яненко, С.Д. Потапенко; Галиц. Акад. — Івано-Франківськ, 2009. — 144
45. Менеджмент і маркетинг: Навч. посіб. / В.Б. Яковенко; Європ. ун-т. — К., 2007. — 144 с.
46. Менеджмент і маркетинг: навч. посіб. / В.І. Перебийніс, Л.М. Бойко, В.В. Писаренко, Є.О. Адоньєв, С.М. Бранінець; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава: ФОП Говоров С.В., 2007. — 344 c.
47. Менеджмент і маркетинг: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 1 / Г.В. Лагутін, В.О. Поколенко, В.Б. Яковенко, А.В. Шпаков, Г.М. Рижакова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 68 с.
48. Мерчандайзинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Божкова, Т.О. Башук. — Суми: Унів. кн., 2007. — 124 с.
49. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской. – С.Пб: Питер, 2001. – 964 с.
50. Основні чинні кодекси і закони України [Текст] /укладач Ю. П. Єлісовенкою – К.: Махаон, 2010. – 976 с.
51. Панов А.И. Стратегический менеджмент / А.И Панов, И.О. Коробейников.- М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004. – 284 с.
52. Пасічник В.Г.Конкурентоспроможність фірми: Навчальний посібник / В.Г.Пасічник, О.В.Акіліна.– Київ: ЦУЛ, 2005. – 112 с.
53. Піддубний І. О., Піддубна А. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб. / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна. - Харківський держ. економічний ун–т. –Х. : ВД «ІНЖЕК» , 2004. –264 с.
54. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер, [2-е изд.].– М.: АльпинаБизнесБукс, 2006. – 454
55. Портер М. Конкуренция / Майкл Портер. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2000. – 495с.
56. Психология дизайна и рекламы. Секреты PR-технологии / С. А. Сидоров (сост.). — Минск : Современная школа, 2007. — 254с.
57. Райс Ел, Траут Джек. Маркетингові війни / Пер.з англ.. І. Коберник. – К.: Companion Group, 2006. – 256c.
58. Рожко Н.Я. Сутнісна характеристика та еволюція розвитку поняття «раціональна» та «ірраціональна» поведінка споживача. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2019. Випуск №1(11). С.48-53. (Міжнародні наукометричні бази даних: SIS, ESJI, CiteFactor, Index Copernicus).
Рожко Н.Я Стратегії досягнення конкурентних переваг виробників на ринку овочів та фруктів . // Агросвіт . Науково - практичний журнал №3 лютий 2020. – С.136 (С.73-79)
60. Статистичний щорічник України за 2018рік / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленка – К.: Консультант, 2019. – 664с.
61. Тангейт Марк. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara / Zimaletto / А. Лисицына (пер.с англ.). — 2-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. — 291с
62. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / За заг. ред. д-ра екон наук, професора Іванова Ю.Б., д-ра екон наук, професора Тищенка О.М. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 384 с.
63. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник / Н.Чухрай, Р.Патора – К.:КОНДОР, 2006. – 308 с.
64. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В.А.Спивака. – С.Пб: Питер, 2002. – 336 с.
https://www.vikont.com.ua/pro-nas)
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:075 — маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська_Сарабун.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка Сарабун.pdf514,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools