Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33349
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorРожко, Наталія Ярославівна-
dc.contributor.advisorRozhko, Nataliya-
dc.contributor.authorСарабун, Наталія Михайлівна-
dc.contributor.authorSarabun, Nataliya-
dc.date.accessioned2020-12-23T18:29:29Z-
dc.date.available2020-12-23T18:29:29Z-
dc.date.issued2020-12-21-
dc.identifier.citationСарабун Н. М. Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємства з використанням бренд-підходу : дипломна робота магістра за спеціальністю „075 — маркетинг“ / Н. М.Сарабун. — Тернопіль : ТНТУ, 2020. — 72 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33349-
dc.descriptionМета магістерської роботи полягає у розв’язанні методологічних проблем розрахунку ефективності стратегії маркетингу з використанням оцінки вартості бренду на досліджуваному підприємстві. Задачі дослідження: – розкрито основні засади бренду та зміст маркетингових стратегій підприємства;– визначено змістовність трактування поняття «маркетингової стратегії підприємства»; – проаналізовано фактори та критеріальні показники, що здійснюють вплив на ефективність маркетингової стратегії; – описано, проаналізовано і оцінено наявні методики розрахунку ефективності стратегії маркетингу на підприємствах промисловості; – обґрунтовано розрахунок ефективності стратегії маркетингу з використанням оцінки вартості бренду на досліджуваному підприємстві. Об’єктом дослідження є ринкова діяльність ТОВ «Віконт» на ринку Західної України. Предметом дослідження є прикладні аспекти розрахунку ефективності стратегії маркетингу з використанням оцінки вартості бренду на досліджуваному підприємстві ТОВ “Віконт” .uk_UA
dc.description.abstractДослідження на здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2020. Розроблено рекомендації щодо формування маркетингової стратегії ТОВ «Віконт» на основі бренд - підходу. Обґрунтовано розрахунок ефективності стратегії маркетингу з використанням оцінки вартості бренду на досліджуваному підприємстві. Робота пройшла апробацію підприємстві, де підтвердили практичну цінність окремих положень дослідження.uk_UA
dc.description.abstractResearch on achievement of Master Degree on a speciality 075 "Marketing". –Ternopil Ivan Puluj NationalTechnical University. – Ternopil, 2020 Recommendations for the formation of the marketing strategy of LLC “Viscount” based on the brand approach have been developed. The calculation of the effectiveness of the marketing strategy using the assessment of the value of the brand at the researched enterprise is substantiated. The work was tested by the company, which confirmed the practical value of some provisions of the study.uk_UA
dc.description.tableofcontentsВступuk_UA
dc.description.tableofcontentsРозділ 1. Теоретичні та прикладні аспекти формування маркетингової стратегії підприємства: оцінка позицій впливу брендуuk_UA
dc.description.tableofcontents1.1. Теоретичні та прикладні основи вибору маркетингової стратегії підприємстваuk_UA
dc.description.tableofcontents1.2.Оцінка бренду при обгрунтуванні вибору маркетингової стратегіїuk_UA
dc.description.tableofcontentsВисновки до розділу 1uk_UA
dc.description.tableofcontentsРозділ 2. Аналіз ефективності маркетингової стратегії тов “віконт” на західному ринку україниuk_UA
dc.description.tableofcontents2.1.Загальна характеристика ринково - виробничої діяльності підприємства.uk_UA
dc.description.tableofcontents2.2. Дослідження факторів мікромаркетингового середовищаuk_UA
dc.description.tableofcontents2.3. Обґрунтування вибору маркетингової стратегії на засадах бренд-підходуuk_UA
dc.description.tableofcontentsВисновки до розділу 2uk_UA
dc.description.tableofcontentsРозділ 3. Розрахунок ефективності маркетингових стратегій тов “віконт” з використанням бренд - підхоДУuk_UA
dc.description.tableofcontents3.1. Вибір ефективного методу оцінки торговельних марокuk_UA
dc.description.tableofcontents3.2. Соціометрична оцінка брендів конкуруючих компанійuk_UA
dc.description.tableofcontents3.3. Обґрунтування економічної ефективності проведених заходівuk_UA
dc.description.tableofcontentsВисновки до розділу 3uk_UA
dc.description.tableofcontentsРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціяхuk_UA
dc.description.tableofcontentsВисновки до розділу 4uk_UA
dc.description.tableofcontentsВисновкиuk_UA
dc.description.tableofcontentsСписок використаних джерелuk_UA
dc.description.tableofcontentsДодаткиuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТНТУ ім. І Пулюяuk_UA
dc.subject075uk_UA
dc.subjectмаркетингuk_UA
dc.subjectMaster Thesisuk_UA
dc.subjectмаркаuk_UA
dc.subjectтоварна маркаuk_UA
dc.subjectбрендuk_UA
dc.subjectбрендингuk_UA
dc.subjectмаркетингова стратегіяuk_UA
dc.subjectbranduk_UA
dc.subjecttrademarkuk_UA
dc.subjectbranduk_UA
dc.subjectbrandinguk_UA
dc.subjectmarketing strategyuk_UA
dc.titleРозробка маркетингової стратегії розвитку підприємства з використанням бренд-підходуuk_UA
dc.title.alternativeDevelopment of brand-approach-based marketing strategy of enterprise developmentuk_UA
dc.typeMaster Thesisuk_UA
dc.rights.holder© Сарабун Наталія Михайлівна, 2020uk_UA
dc.rights.holder© ТНТУ ім. І. Пулюя, 2020-
dc.contributor.committeeMemberВинник, Тетяна Михайлівна-
dc.contributor.committeeMemberVynnyk, Tetyana-
dc.coverage.placenameТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.subject.udc339.138uk_UA
dc.relation.references1. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов. / Г Ассель .– М.: ИНФРА–М, 1999. – 804 с.uk_UA
dc.relation.references2. Багиев Г.Л. Конкурентные преимущества в системе маркетинга как фактор экономической конъюнктуры [Електронний ресурс] / Г.Л. Багиев. – Режим доступу до документу: www.marketing.spb.ru.uk_UA
dc.relation.references3. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учеб. для вузов / Г.Л.Багиев, В.М.Тарасевич, Х.Анн; Под общ. ред. Г.Л.Багиева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2001. – 718 с.uk_UA
dc.relation.references4. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. / Балабанова Л.В., Холод В.В. – К.: ВД „Професіонал”, 2006. – 448 с.uk_UA
dc.relation.references5. Барашков С.В. Территориальный и отраслевой аспекты управления конкурентоспособностью продукции [Електронний ресурс] / С.В. Барашков.– Режим доступу до документу: http://www.marketing.uk_UA
dc.relation.references6. Бугайчук Т.В. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / Т.В. Бугайчук, В.А. Устименко. –Харків.: Торнадо, 2008. –280uk_UA
dc.relation.references7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент / А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2002. – 268 с.uk_UA
dc.relation.references8. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Ткачук.–К.: „Основи», – 2001. – 856 с.uk_UA
dc.relation.references9. Горшкова А.И. Глобализация стратегии конкуренция. Мировой опыт и Россия : (Краткий очерк) / А. И. Горшкова. – М. : Компания Спутник, 2006. – 54 с.uk_UA
dc.relation.references10. Джефкінс Ф. Реклама: практ. посібник:пер. з 4-го англ. вид. / Ф. Джефкінс, Д. Ядін (доп.і ред.) — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2008. – 565c.uk_UA
dc.relation.references11. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства: Підручник / Е.А. Зінь, М.О.Турченюк. – К.: ВД „Професіонал”, 2004.– 320 с.uk_UA
dc.relation.references12. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие / Под ред. Л.Н. Оголевой. – М.: ИНФРА–М, 2001. – 238 с.uk_UA
dc.relation.references13. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью [Електронний ресурс] / [под ред. Светунькова С.Г.]. – Режим доступу до документу: http://www.marketing.spb.ru.uk_UA
dc.relation.references14. Інформаційні системи і технології в економіці: Нав. посібник./ за ред. Пономоренко В. С. — К.: Академія, 2002. —542 с.uk_UA
dc.relation.references15. Кеворков В.В., Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии [Електронний ресурс] / В.В. Кеворков, С.В. Леонтьев. – Режим доступу до документу: http://www.marketing.spb.ru.uk_UA
dc.relation.references16. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб / Г.І. Кіндрацька. – К.: Знання, 2006. – 366 с.uk_UA
dc.relation.references17. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы: монография / Л.С. Шевченко, В.И. Торкатюк, Н.А. Кизим, А.Л. Шутенко; НИЦ индустр. пробл. развития, Харьк. нац. акад. гор. х-ва НАН Украины. — Х.: ИНЖЭК, 2008. — 240 с.uk_UA
dc.relation.references18. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: монографія / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова; НДЦ індустріал. пробл. розв. НАН України. — Х.: ІНЖЕК, 2008. — 352 c.uk_UA
dc.relation.references19. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. 2 – ге вид./ Є. Крикавський, Н. Чухрай – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 472 сuk_UA
dc.relation.references20. Крупка Ю. М. Правові основи підприємницької діяльності [Текст]: навчальний посібник /Ю. М. Крупка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.uk_UA
dc.relation.references21. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. / Ж. Ламбен. – С.Пб.: Наука, 1996. – 589 с.uk_UA
dc.relation.references22. Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. — К.: Кондор, 2009. — 340 с.uk_UA
dc.relation.references23. Мак–Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак–Дональд. – С.Пб., 2000.– 267с.uk_UA
dc.relation.references24. Маркетинг XXI століття. Тенденції концептуального розвитку / Л.О.Стрій. — О.: Фенікс, 2009. — 64 с.uk_UA
dc.relation.references25. Маркетинг в банку: навч. посіб. / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, Ю.О. Самура; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — 2-ге вид., доповн. — Л., 2009. — 380 с.uk_UA
dc.relation.references26. Маркетинг відносин в системі управління підприємством: монографія / Л.В. Балабанова, С.В. Чернишева; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 280 с.uk_UA
dc.relation.references27. Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу: зб. тез та доп. Третьої міжнар. наук.-практ. конф., 1 - 3 жовт. 2009 р., Суми / Ред.: C.М. Ілляшенко; Сум. держ. ун-т, каф. маркетингу, Сум. регіон. центр інтелект. розв., Укр. асоц. маркетингу. — Суми: Мрія-1, 2009. — 292 с.uk_UA
dc.relation.references28. Маркетинг інновацій: навч. посіб. / Д.В. Табачник, Ю.В. Каракай, А.М. Гуржій; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка". — Луганськ, 2009. — 288 с.uk_UA
dc.relation.references29. Маркетинг менеджмент: новые решения: моногр. / А.А. Шубин, И.Г. Бритченко, Г.И. Бритченко, А.А. Ворошилова, Д.В. Махноносов; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк, 2007. — 326c.uk_UA
dc.relation.references30. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко. — К.: Знання, 2009. — 1071 сuk_UA
dc.relation.references31. Маркетинг: підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак, Н.В. Куденко, О.О. Бєляєв, Т.Є. Оболенська; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2008. — 600 с.uk_UA
dc.relation.references32. Маркетинг: підручник / Н.В. Бутенко. — К.: Атіка, 2008. — 300 с.uk_UA
dc.relation.references33. Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. пр. N 14 / Ред.: Т.С. Максимова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2008. — 252 с.uk_UA
dc.relation.references34. Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. пр. N 15 / Ред.: Т.С. Максимова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2009. — 446 с.uk_UA
dc.relation.references35. Маркетинг: учеб. пособие / Б.И. Сергеев, Г.Я. Харичева, Д.В. Чудаков, А.А. Анфалов, Е.Н. Бобарыкина; Крым. экон. ин-т ГВУЗ "Киев. нац. экон. ун-т им. В.Гетьмана". — Симф.: Феникс, 2008. — 480 с.uk_UA
dc.relation.references36. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1. Теоретичні основи та приклади застосування комунікаційних технологій / Г.В. Афенченко, О.В. Богоявленський, В.С. Верлока, М.Д. Жердєв, О.Е. Наумова; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 332 с.uk_UA
dc.relation.references37. Маркетингова політика розподілу: навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 232 с.uk_UA
dc.relation.references38. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія / С.М. Ілляшенко. — Суми: Унів. книга, 2009. — 328 с.uk_UA
dc.relation.references39. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / Л.Ф. Романенко; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — К., 2008. — 106 с.uk_UA
dc.relation.references40. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський. — К.: Дакор: КНТ, 2008. — 184 с.uk_UA
dc.relation.references41. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. / В.В. Липчук, І.Г. Яців, Б.М. Гошко, О.Й. Гошко. — К.: Академвидав, 2008. — 216 с.uk_UA
dc.relation.references42. Маркетинговий менеджмент у сучасній світовій практиці. Проект "Синергія" - фаховий аналіз іноземною мовою: навч. посіб. / Ю.Є. Петруня, С.П. Кожушко, Г.І. М'ясоїд; Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2008. — 272с.uk_UA
dc.relation.references43. Маркетинговий менеджмент: підручник / А.В. Войчак; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2009. — 336 с.uk_UA
dc.relation.references44. Математичні моделі та інформаційні технології управління рекламною діяльністю: монографія / В.К. Галіцин, О.П. Суслов, В.В. Дем'яненко, С.Д. Потапенко; Галиц. Акад. — Івано-Франківськ, 2009. — 144uk_UA
dc.relation.references45. Менеджмент і маркетинг: Навч. посіб. / В.Б. Яковенко; Європ. ун-т. — К., 2007. — 144 с.uk_UA
dc.relation.references46. Менеджмент і маркетинг: навч. посіб. / В.І. Перебийніс, Л.М. Бойко, В.В. Писаренко, Є.О. Адоньєв, С.М. Бранінець; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава: ФОП Говоров С.В., 2007. — 344 c.uk_UA
dc.relation.references47. Менеджмент і маркетинг: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 1 / Г.В. Лагутін, В.О. Поколенко, В.Б. Яковенко, А.В. Шпаков, Г.М. Рижакова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2009. — 68 с.uk_UA
dc.relation.references48. Мерчандайзинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Божкова, Т.О. Башук. — Суми: Унів. кн., 2007. — 124 с.uk_UA
dc.relation.references49. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О.Ямпольской. – С.Пб: Питер, 2001. – 964 с.uk_UA
dc.relation.references50. Основні чинні кодекси і закони України [Текст] /укладач Ю. П. Єлісовенкою – К.: Махаон, 2010. – 976 с.uk_UA
dc.relation.references51. Панов А.И. Стратегический менеджмент / А.И Панов, И.О. Коробейников.- М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2004. – 284 с.uk_UA
dc.relation.references52. Пасічник В.Г.Конкурентоспроможність фірми: Навчальний посібник / В.Г.Пасічник, О.В.Акіліна.– Київ: ЦУЛ, 2005. – 112 с.uk_UA
dc.relation.references53. Піддубний І. О., Піддубна А. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб. / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна. - Харківський держ. економічний ун–т. –Х. : ВД «ІНЖЕК» , 2004. –264 с.uk_UA
dc.relation.references54. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер, [2-е изд.].– М.: АльпинаБизнесБукс, 2006. – 454uk_UA
dc.relation.references55. Портер М. Конкуренция / Майкл Портер. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2000. – 495с.uk_UA
dc.relation.references56. Психология дизайна и рекламы. Секреты PR-технологии / С. А. Сидоров (сост.). — Минск : Современная школа, 2007. — 254с.uk_UA
dc.relation.references57. Райс Ел, Траут Джек. Маркетингові війни / Пер.з англ.. І. Коберник. – К.: Companion Group, 2006. – 256c.uk_UA
dc.relation.references58. Рожко Н.Я. Сутнісна характеристика та еволюція розвитку поняття «раціональна» та «ірраціональна» поведінка споживача. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2019. Випуск №1(11). С.48-53. (Міжнародні наукометричні бази даних: SIS, ESJI, CiteFactor, Index Copernicus).uk_UA
dc.relation.referencesРожко Н.Я Стратегії досягнення конкурентних переваг виробників на ринку овочів та фруктів . // Агросвіт . Науково - практичний журнал №3 лютий 2020. – С.136 (С.73-79)uk_UA
dc.relation.references60. Статистичний щорічник України за 2018рік / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленка – К.: Консультант, 2019. – 664с.uk_UA
dc.relation.references61. Тангейт Марк. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara / Zimaletto / А. Лисицына (пер.с англ.). — 2-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. — 291сuk_UA
dc.relation.references62. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / За заг. ред. д-ра екон наук, професора Іванова Ю.Б., д-ра екон наук, професора Тищенка О.М. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 384 с.uk_UA
dc.relation.references63. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник / Н.Чухрай, Р.Патора – К.:КОНДОР, 2006. – 308 с.uk_UA
dc.relation.references64. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В.А.Спивака. – С.Пб: Питер, 2002. – 336 с.uk_UA
dc.relation.referenceshttps://www.vikont.com.ua/pro-nas)uk_UA
dc.contributor.affiliationТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюяuk_UA
dc.coverage.countryUAuk_UA
Appears in Collections:075 — маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська_Сарабун.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open
Авторська довідка Сарабун.pdf514,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools